Sematia

p.cair.masp.3.67312.xml

TM: 18440HGV: 18440Date: – Place:

1 m1 S-1 |g:rho-cross| βασιλείας καὶ ὑπατείας τοῦ ❨θειοτάτο(υ)❩θειοτάτου ἡμῶν δεσπότου
2 Φλαυ⋰ί⋱ουΦλαυίου ❨Ἰουστίνο(υ)❩Ἰουστίνου τοῦ ❨αἰωνίο(υ)❩αἰωνίου αὐγούστου αὐτοκράτορος
3 ἔτους ❨δευτέρο(υ)❩|num:2|δευτέρου|num:2| , ❨Φαρμο(ῦ)θι❩Φαρμοῦθι πέμπτῃ|num:5| πεντεκαιδεκάτης|num:15|
4 ἰνδικτίονος . S-2 ἐν ❨Ἀντινόο(υ)❩Ἀντινόου πόλει τῇ λαμπροτάτῃ .
5 S-3 |g:stauros| Φλαύ⋰ι⋱οςΦλαύιος [Θ]ε̣[ό]δ̣[ωρο]ς̣Θεόδωρος ἐ̣ξ̣[κ]έ̣[πτ]ω̣ρἐξκέπτωρ τῆς κατὰ Θηβα⋰ί⋱δαΘηβαίδα δουκικῆς
6 τάξεως , υ⋰ἱ⋱ὸςυἱὸς τοῦ τῆς̣τῆς ἐ̣[ν]δ̣[❨όξο(υ)❩?]ἐνδόξου μ̣ν̣ή̣μ̣[ης]μνήμης [Φοιβάμμων]ο̣ς̣Φοιβάμμωνος γ̣ε̣γονότοςγεγονότος ❨σχολαστικο(ῦ)❩σχολαστικοῦ
7 φόρου Θηβα⋰ί⋱δοςΘηβαίδος , ὁρμώμενος ἀπὸ τῆς Ἀντινοέων , ταύτην
8 ❨ποιο̣(ῦ)μαι❩ποιοῦμαι τ̣ὴ̣ν̣τὴν ἔγ̣[γ]ρ̣α̣φονἔγγραφον διαθήκην κα̣θ̣ὰ̣καθὰ ὑ̣π̣ο̣τ̣έτ̣α̣κ̣τ̣[α]ι̣ὑποτέτακται |gap:2|υ̣|gap:2|υ
9 συνεχόμενος καὶ ∼δεδειὼς∽δεδιὼς τὸ μέλλον , μὴ , πρὶν διαθῶμαι
10 καὶ τὰ ∼καθʼ∽κατʼ ἐμαυτὸν διατυπώσω , καὶ παρὰ προσδοκίαν τὸν
11 βίον μεταλλάξω , διὰ τοῦτο , νοῶν καὶ φρονῶν καὶ ἐπʼ ἀκριβείας
12 πολλῆς φέρων ❨μο(υ)❩μου τὸν λογισμὸν καὶ ἐρρωμένας ἔχων σὺν Θεῷ
13 τὰς φρένας καὶ πάσας τὰς ∼ἐσθήσεις∽αἰσθήσεις καὶ τοὺς λογισμοὺς
14 ἀπαθεῖς διασῴζων , ταύτην τὴν διαθήκην τίθημι ,
15 ἐπὶ παρουσίᾳ τῶν κατὰ παράκλησιν ἐμὴν προσκληθέντων
16 καὶ ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνηγμένων ῥογάτων νομίμων ἑπτὰ|num:7| ❨μαρτύρω(ν)❩μαρτύρων ,
17 πολιτῶν ὄντων Ῥωμαίων , ἐφήβων , καὶ ⋰ὑ⋱πολήμψεωςὑπολήμψεως
17-18 ἀντι∤❨ποιο(υ)❩μένωνἀντι∤ποιουμένων
18 , τῶ⸢ν⸣τῶν ❨κ(αὶ)❩καὶ ἑξῆς ⋰ὑ⋱πογραφόντωνὑπογραφόντων ταύτῃ ❨μο(υ)❩μου τῇ δ[ιαθ]ήκῃδιαθήκῃ
19 καὶ σφραγιζόντων αὐτὴν ἐν μιᾷ συνόδῳ καὶ ῥοπῇ καὶ ὥρᾳ , μηδεμιᾶς
20 ἑτέρας πράξεως μεσολαβούσης , κατὰ τὴν τῶν νόμων δύναμιν ,
21 ἥνπερ διαθήκην ∼ὑπα̣γόρευσα∽ὑπηγόρευσα ἑλληνικοῖς ῥήμασί τε καὶ
22 γράμμασι γραφῆναι ἐπέτρεψα , καὶ βούλομαι αὐτὴν ἔχειν τὴν
23 ⋰ἰ⋱δίανἰδίαν δύναμιν καὶ βεβαίωσιν ἐφʼ οἷς περιέχει πᾶσι κεφαλαίοις ,
24 ἐπέχειν δὲ αὐτὴν οὐδὲν ἧττον καὶ κωδικίλλου τάξιν καὶ δύναμιν
25 πάσης τελευταίας βουλήσεως καὶ φιδε⋰ι⋱κομισσαρίαςφιδεικομισσαρίας
26 ἐπιστολῆς , προκομιζομένην καὶ δημοσιευομένην ἐπὶ πάσης
27 ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας παντὶ χρόνῳ καὶ καιρῷ , κατὰ τὰ θειωδῶς
28 ⋰ὑ⋱πὸὑπὸ τῶν νόμων διηγορευμένα . S-4 εἰ δὲ δόξῃ μοι μετὰ ταῦτα
29 κ[ω]δικίλλον̣κωδικίλλον κα̣ὶ̣καὶ κ̣ω̣δικίλλουςκωδικίλλους θέσθαι καὶ ἕτερα ἐν αὐτοῖς
30 κεφάλαια διατυπῶσα̣ι̣διατυπῶσαι , βο̣ύ̣λ[ο]μ̣[α]ι̣βούλομαι [κα]ὶ̣καὶ [κελ]εύωκελεύω τὸν παρʼ ἐμοῦ
31 γενησόμενον κωδικίλλον τοὺς παρʼ ἐμοῦ γενησομένους
32 κωδικίλλους ἔχειν καὶ ἕξειν τὴν ⋰ἰ⋱δίανἰδίαν δύναμιν καὶ τὸ
33 ἐκ νόμων κῦρος ὡς κεκομφιρματευμένους ἐν τα̣ύ̣τ̣ῃταύτῃ ❨μο(υ)❩μου
34 τῇ διαθήκῃ . S-5 εἴη μὲν ἐμὲ ἐφʼ ἕτερον χρόνον ζῆν καὶ τὰ
35 συνήθη πράττειν , ὃν ἂν παρασταίη τῷ σωτῆρι Θεῷ̣Θεῷ · S-6 ἐπειδὴ δὲ
36 ἀνάγκη τελευτᾶν καὶ τῶν ἀνθρωπίνων ⋰ὑ⋱παναχωρῆσαιὑπαναχωρῆσαι
37 πραγμάτων , κληρονόμους̣κληρονόμους ἐ[νίσ]τ̣[η]μ̣ιἐνίστημι καὶ κλ̣η̣[ρον]όμουςκληρονόμους μου
38 εἶναι βούλομαι καὶ κελεύω τὸ̣τὸ δ̣[ίκαιον]δίκαιον [τοῦ]τοῦ εὐαγοῦ̣[ς]εὐαγοῦς ❨[μον]α̣στηρίο(υ)❩μοναστηρίου
39 ❨καλο(υ)μένο(υ)❩καλουμένου Ἄπα Σεν[ού]θ̣[ου]Σενούθου , ❨κ̣[ει]μ̣έ̣[νο(υ)]❩κειμένου ἐ̣[ν]ἐν [τῷ]τῷ [ὄρει]ὄρει ❨[Τρι]φί̣ο̣(υ)❩Τριφίου τοῦ Πανοπολίτου
40 ❨νομο(ῦ)❩νομοῦ , διὰ Π̣έτρ[ου]Πέτρου [τοῦ]τοῦ ❨[θεοφιλεστάτ]ο(υ)❩θεοφιλεστάτου ἀρχιμανδρί̣το⸢υ⸣ἀρχιμανδρίτου , ο⸢ὐ⸣οὐ μὴν
41 ἀλλὰ καὶ τὸ δίκ[αιο]ν̣δίκαιον ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨μ̣ο̣ν̣[αστ]η̣[ρίο(υ)]❩μοναστηρίου ❨κ̣[αλουμ]έ̣[νο(υ)]❩καλουμένου Ἄ̣[πα]Ἄπα ❨Μ̣ο̣υ̣σαίο(υ)❩Μουσαίου
42 ❨κειμένο(υ?)❩κειμένου ἐν τῷ ὄρει Α|gap:1|λ̣|gap:2|Α|gap:1|λ|gap:2| [❨το(ῦ)❩]τοῦ ❨[Ἑρμουπο]λίτ̣[ο(υ)]❩Ἑρμουπολίτου ❨[νο]μο(ῦ)❩νομοῦ , διὰ Φοιβάμμωνος
43 τοῦ ❨θεοφιλεστάτο(υ)❩θεοφιλεστάτου αὐτοῦ ❨ἡγο⸢υ⸣μένο(υ)❩ἡγουμένου , καὶ Ἡρα⋰ὶ⋱νἩραὶν τὴν
44 εὐγενεστάτην μου πρὸς μητρὸς μάμμην , πάντων τῶν
45 ἐν καιρῷ τελευτῆς καταλειφθησομένων παρʼ ❨ἐμο(ῦ)❩ἐμοῦ πραγμάτων
46 καὶ ἀγωγῶν καὶ ἐνοχῶν καὶ παντὸς ❨δικαίο(υ)❩δικαίου , ἀπὸ π̣ο̣λυτελοῦςπολυτελοῦς μέχρι
47 ἐλαχίστου καὶ ❨ἀσσαρίο(υ)❩ἀσσαρίου ἑνὸς|num:1| , ἐπὶ τῇ ἑξῆς ἐφʼ ἑκάστῳ τῶν
48 εἰρημένων κληρονόμων προελευ̣σομένῃπροελευσομένῃ παρʼ ❨ἐμο(ῦ)❩ἐμοῦ δι̣αστολῇδιαστολῇ [τ]ετε
49 καὶ διατυπώσει . S-7 οἱ δὲ λοιποὶ πάντες ὅσοι πρὸς γένος μ̣οιμοι
50 δ[ι]ενηνόχασινδιενηνόχασιν κατʼ ἀγχιστείαν διαφέρειν οἴο̣νταιοἴονται , ἀποκληρονόμοι
51 ❨μο(υ)❩μου ἔστωσαν , ο[ὐ]κ̣οὐκ ἐφʼ ∼[ὕ]β̣ρι∽ὕβρει τινὶ , μὴ γέν[ο]ιτ̣ογένοιτο , ἀλλὰ διὰ τὸ οὕτω μ̣οιμοι
52 δεδόχθαι , ∼σώφρονε̣ι∽σώφρονι καὶ ἀκριβ̣ε̣ῖἀκριβεῖ λ̣ο̣γ̣ι̣[σ]μ̣ῷ̣λογισμῷ χ̣ρ̣η̣σ̣α̣μ̣έ̣[ν]ῳχρησαμένῳ . S-8 βούλο̣[μαι]βούλομαι [δ]ὲ̣δὲ
53 τοίνυν καὶ κελεύω Πέτρον τὸν εὐλαβέστατον ἀρχιμ̣ανδρίτη[ν]ἀρχιμανδρίτην ,
54 ἤτοι τὸ δίκαιον ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨αὐτο(ῦ)❩αὐτοῦ εὐ̣αγοῦςεὐαγοῦς ❨μονασ̣τηρίο(υ)❩μοναστηρίου ἄπα Σενούθου , ἔχε̣ιν̣ἔχειν
55 εἰς τὴν ⋰ἰ⋱δίανἰδίαν ἔνστασιν πάντα τὰ παρʼ ❨ἐμο(ῦ)❩ἐμοῦ ἐν καιρῷ τελευτῆς
56 καταλειφθησόμενα ἀκίνητα πράγματα κατὰ τε τὸν
56-57 Ἑρμου∤πολίτην
57 καὶ Ἀντινο⋰ί⋱τηνἈντινοίτην καὶ Πανοπολίτην τοὺς νομοὺς ,
58 καὶ κατʼ ἑτέρους ὡς εἰκὸς διαγεῖται τόπους , ἔχειν δὲ οὐδὲν
59 ἧττον εἰς τὴν ⋰ἰ⋱δίανἰδίαν ἔνστασι[ν]ἔνστασιν [κ]α̣ὶκαὶ π̣άνταπάντα τὰ κατὰ τὴν ❨Ἀντ̣ι(νοέων)❩Ἀντινοέων
60 κατὰ τὴν Ἑρμουπολιτῶν διακείμενα παντο̣ῖάπαντοῖά ❨μο(υ)❩μου πράγματα
61 ἀκίνητα , ἐφʼ τὴν ἐξ αὐτῶν παντοίαν συλλεγομένην
62 ἐτη̣σίανἐτησίαν πρόσοδόν ∼δε∽τε κα̣[ὶ]καὶ σ̣τεγανόμιαστεγανόμια δαπ̣α̣νᾶσθαιδαπανᾶσθαι εἰς εὐσεβεῖς̣εὐσεβεῖς
63 δ̣ι̣α̣δόσειςδιαδόσεις . S-9 βούλομαι [δὲ]δὲ [κ]αὶκαὶ κ̣ε̣λεύωκελεύω τ̣ὸ̣[ν]τὸν [αὐτὸν]αὐτὸν ε̣ὐ̣λ̣α̣β̣έ̣σ̣[τα]τ[ον]εὐλαβέστατον
64 ἄ̣π̣αἄπα Πέτρον , ἤτοι τὸ δίκαιον τοῦ ❨αὐτο(υ)❩αὐτου ε̣ὐ̣αγ̣ο̣ῦ̣ς̣εὐαγοῦς ❨μ̣ο̣ν̣α̣σ̣[τηρίο(υ)]❩μοναστηρίου
65 τῶν ἄπα Σενούθου , τὴν διακειμένην ❨μο(υ)❩μου κ̣[α]τὰκατὰ τὴν Ἀντινοέων
66 οἰκητικὴν πατρῷάν ❨μο(υ)❩μου οἰκίαν̣οἰκίαν , μετὰ π̣[αντὸς]παντὸς α̣ὐ̣τ̣ῆςαὐτῆς τοῦ ❨δικαίο(υ)❩δικαίου
67 καὶ ❨στ̣άβλο(υ)❩στάβλου καὶ οἰκοπέδων συνημμένω̣[ν]συνημμένων [τῇ]τῇ α̣ὐ̣τ̣[ῇ]αὐτῇ οἰκίᾳ̣οἰκίᾳ ,
68 ἅμα τῇ ἐμῇ τελευτῇ διαπιπράσ[κε]ι̣ν̣διαπιπράσκειν , κ[αὶ]καὶ [τ]ὴντὴν τούτων
69 ἀποτίμησιν διαδιδόναι εἴς [τ]ετε ἀνάρρ̣ησινἀνάρρησιν α̣ἰ̣χ̣μαλώτωναἰχμαλώτων
70 καὶ εἰς ἑτέρας εὐσεβεῖς δ̣ιαδόσειςδιαδόσεις . S-10 ἔτι βούλ̣ομαιβούλομαι τὸ[ν]τὸν αὐτὸν
71 εὐλ̣αβέστατονεὐλαβέστατον ἄνδρα , ἤτοι τὸ δίκαι̣ο̣ν̣δίκαιον τ̣ο̣[ῦ]τοῦ ❨α̣ὐ̣τ̣ο̣(ῦ)❩αὐτοῦ ❨μ̣οναστηρ[ί]ο(υ)❩μοναστηρίου ,
72 πάντα τὰ περιερχόμενα εἰς α[ὐτὸν]αὐτὸν ἐκ̣ἐκ τ̣ῆ̣[ς]τῆς ἐ̣μ̣ῆ̣ς̣ἐμῆς μ̣ὲ̣[ν]μὲν
73 ⋰ὑ⋱ποστάσεωςὑποστάσεως , ἀνήκοντα δὲ τῷ εἰς ἐμ̣ὲ̣ἐμὲ [π]εριελθ[όντι]περιελθόντι
74 κλήρῳ ἐ̣[ξ]ἐξ ε̣[ὐ]σ̣εβε̣ί̣α̣[ς]εὐσεβείας [τ]ῆςτῆς μ̣ακαριωτάτη[ς]μακαριωτάτης [❨μο(υ)❩]μου [γ]α̣μ̣[ετῆς]γαμετῆς ,
75 διαπιπράσκειν , καὶ τὴν τούτων ἀποτίμ̣η̣[σιν]ἀποτίμησιν [δια]δ̣ο̣[ῦ]ν̣α̣ι̣διαδοῦναι
76 ὡσαύτως ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ ἁγίας προσφορᾶς τῆς αὐτῆς μακα̣ρ̣[ίας]μακαρίας
77 ❨μο(υ)❩μου γυναικὸς καὶ εἰ[ς]εἰς ἑ̣[τ]έραςἑτέρας ε̣[ὐσεβεῖ]ςεὐσεβεῖς διαδόσεις ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ ἀφέ̣σεωςἀφέσεως
78 [τῶν]τῶν [αὐτῆς]αὐτῆς [πλημμελημάτων]πλημμελημάτων |gap:6| πρὸ μνήμ[ης]μνήμης
79 [αὐτῆς]αὐτῆς |gap:6| [βούλομαι]βούλομαι [δὲ]δὲ [καὶ]καὶ [κ]ελε[ύ]ωκελεύω Φοιβάμμω[να]Φοιβάμμωνα
80 τ[ὸν]τὸν [εὐλα]βέστατονεὐλαβέστατον [π]ροεστῶταπροεστῶτα τ̣[ῶ]ν̣τῶν Ἄπα ❨Μο(υ)σ̣α̣ί̣ο̣(υ)❩Μουσαίου ἤ̣[το]ι̣ἤτοι [τ]ὸ̣τὸ δ̣ί̣κ̣[αιον]δίκαιον
81 τ̣[οῦ]τοῦ [αὐτοῦ]αὐτοῦ ❨[μον]α̣σ̣τ̣ηρί[ο(υ)]❩μοναστηρίου , ἔχειν ε̣ἰ̣ς̣εἰς τὴ̣ντὴν οἰκείαν ἔνστασι̣νἔνστασιν
82 π̣ά̣[ν]τ̣α̣πάντα [τὰ]τὰ ἐ̣νἐν κ̣α̣ι̣ρ̣ῷκαιρῷ τελ̣ευ̣τῆς̣τελευτῆς καταλε[ι]φθησόμενακαταλειφθησόμενα
83 π̣α̣ρ̣ʼπαρʼ ❨ἐ̣μ̣[ο(ῦ)]❩ἐμοῦ [κινη]τ̣ὰ̣κινητὰ πρά[γματ]απράγματα , [κ]αὶκαὶ ταῦτα ἔχειν ἐ̣ξἐξ αὐτῶν διαδόσε̣ι̣ςδιαδόσεις
84 π̣ρ̣ὸ̣ς̣πρὸς [οὓς]οὓς [ἂ]ν̣ἂν δ̣ο̣κιμά̣σ̣ῃδοκιμάσῃ ❨ἑαυτο(ῦ)❩ἑαυτοῦ θεοφίλεια · S-11 π̣έπο[ιθ]απέποιθα γὰρ
85 [τὸν]τὸν [αὐτὸν]αὐτὸν θ̣εο̣σ̣[ε]β[έσ]τα̣τονθεοσεβέστατον ἄνδρ̣α̣ἄνδρα ὡς υ̣π̣|gap:2|θ̣|gap:1|ι̣υπ|gap:2|θ|gap:1|ι τ̣[ὰς]τὰς δ̣ό̣[σ]ε̣ι̣ς̣δόσεις
86 ἀμειώτως ὑπὲρ ἀφέσεως τῶν ἐμῶν ∼πλημμηλημάτων∽πλημμελημάτων .
87 S-12 βούλομαι δὲ καὶ ἀ̣ξ⋰ι̣⋱ῶἀξιῶ τὴν προονομασθεῖσαν εὐγενεστ̣ά̣τ̣ηνεὐγενεστάτην ❨μο(υ)❩μου
88 πρὸς μητρὸς μάμμην ἔχειν δικαίῳ κληρονομίας
89 κτῆμα ❨καλο(ύ)μενον❩καλούμενον |vac:?| ⋰ὑ⋱πὸὑπὸ |vac:?| γεωργὸν
90 διακείμενον ἐν |vac:?|
91 μετὰ [πα]ντὸςπαντὸς αὐτοῦ τοῦ ❨δικαίο(υ)❩δικαίου καὶ μετὰ̣μετὰ π̣ά̣σ̣ηςπάσης τῆς αὐτοῦ
92 περιοχῆς , καὶ τούτῳ βούλομαι αὐτὴν ἀρκεσ̣θῆναιἀρκεσθῆναι , οὐδὲν ἕτερον
93 δικαίῳ ❨φαλ̣κιδίο(υ)❩φαλκιδίου ἐπ̣ι̣ζητοῦσανἐπιζητοῦσαν πρός τ̣[ε]τε [τ]ὸτὸ δίκαιον τῶν
94 προρηθέντ̣ω̣ν̣προρηθέντων δ̣ύ̣[ο]|num:2|δύο|num:2| μον̣α̣σ̣τ̣ηρίωνμοναστηρίων ἤτοι πρὸς τοὺς
94-95 προ∤μνημονευ̣[θέντ]α̣ς̣προ∤μνημονευθέντας
95 Π̣έ[τ]ρονΠέτρον κα̣ὶ̣καὶ Φοιβά̣μμωναΦοιβάμμωνα τοὺς εὐλαβε[στάτους]εὐλαβεστάτους
96 προεστῶτ̣α̣[ς]προεστῶτας [τῶν]τῶν [ε]ἰ̣[ρ]η̣μ̣έ̣[νων]εἰρημένων δ[ύ]ο|num:2|δύο|num:2| μ[ον]α[στη]ρ̣ί̣ω̣ν̣μοναστηρίων ,
97 τοὺς καὶ ἐμοὺς κληρονόμους , διὰ τὸ̣τὸ κ̣α̣ὶ̣καὶ τ̣ὰ̣τὰ κ̣α̣τ̣α̣λ̣ε̣ι̣φθ̣έντακαταλειφθέντα
98 αὐτοῖς ἐν ταύτῃ ❨μο(υ)❩μου τῇ διαθή[κ]ῃ̣διαθήκῃ [π]ροχω̣ρ̣εῖνπροχωρεῖν εἰς εὐσεβεῖς
99 διαδόσεις . S-13 βούλομαι δὲ καὶ κελεύω ἅμα τῇ ἐμῇ τελευτῇ
100 ἐλευθεροῦσθαι πάντας τοὺς ἐξ οἵου δήποτε κάσου
100-101 προ∤φάσεως
101 δούλους ❨μο(υ)❩μου καὶ δουλίδ̣α̣ςδουλίδας μετὰ ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨πεκουλίο(υ)❩πεκουλίου αὐτῶν ,
102 καὶ δοθῆναι ἑκάστῳ παρὰ ❨Πέτρο(υ)❩Πέτρου καὶ Φοιβάμμωνος τῶν
103 εὐλαβεστάτων ἐμῶν κληρονόμων προσάπαξ ἐξ ⋰ἰ⋱σομοιρίαςἰσομοιρίας ἀνὰ
104 νομίσματα ἓξ|num:6| εὔσταθμα . S-14 βούλομαι δὲ καὶ κελεύω Ταδελφ̣ὴ̣ν̣Ταδελφὴν
105 τὴν τροφόν ❨μο(υ)❩μου καὶ Λεοντίαν τὴν αὐτῆς θυγατέρα ἔχειν
106 ἐτησίως παρὰ ❨Πέτρο(υ)❩Πέτρου καὶ Φοιβάμμωνος τῶν ❨προγ̣εγ̣ρ̣αμμέ(νων)❩προγεγραμμένων
107 ε̣ὐ̣[λ]αβεσ̣[τ]ά̣τωνεὐλαβεστάτων ἤτ̣οιἤτοι δ̣[ιὰ?]διὰ [τῶν]τῶν ἁγίων μοναστηρίων ἐμῶν
108 κληρονό[μων]κληρονόμων [ἀ]δ̣ι̣[α]ν̣ε̣[μήτω]ςἀδιανεμήτως [νο]μ̣ίσματανομίσματα δώ̣δ̣[ε]κ̣α|num:12|δώδεκα|num:12| εὔσταθμα κατʼ ἔ̣τ̣ο̣[ς]ἔτος .
109 S-15 Ρε|gap:1|α̣|gap:1|Ρε|gap:1|α|gap:1| δὲ τῇ τρο[φῷ]τροφῷ τ̣ῆςτῆς ∼[τρ]ε[ισ]μ̣α̣κ̣α̣[ρ]ι̣ω̣[τά]τ̣η̣ς̣∽τρισμακαριωτάτης ⸢❨μ̣[ο(υ)]❩⸣μου μη[τ]ρ̣ὸ̣ς̣μητρὸς Λ̣ίαςΛίας ,
110 πρὸς̣πρὸς ∼[τ]ω∽τὸ ἤδη δοθ[έντι]δοθέντι [α]ὐ̣τῇαὐτῇ λ̣η̣γ̣άτῳληγάτῳ κ̣α̣τ̣ὰ̣κατὰ δ̣ι̣αθήκα[ς]διαθήκας [α̣ὐ̣τ̣ῆ̣ς̣]αὐτῆς
111 τ̣ῆςτῆς μακαριωτάτη[ς]μακαριωτάτης [,], [βούλομαι]βούλομαι [Π]έ̣τ̣ρ̣ονΠέτρον καὶ [Φοιβ]ά̣μμωναΦοιβάμμωνα [τοὺ]ςτοὺς
112 [εὐλαβ]ε̣σ̣τ̣[ά]τ̣ουςεὐλαβεστάτους καὶ ἐμ[οὺς]ἐμοὺς [κληρονόμους]κληρονόμους δ̣ι̣δόν̣[αι]διδόναι |gap:2|η̣|gap:1|ιση̣|gap:4||gap:1|ς̣|gap:2|η|gap:1|ιση|gap:4||gap:1|ς
113 |gap:4_lines|
114 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |g:tachygraphic-marks|