Sematia

p.cair.masp.3.67310dupl.xml

TM: 18438HGV: 18438Date: 566 – 573Place: Antinoopolis

1 m1 S-1 |g:stauros| πρώην κατὰ φιλικὴν καὶ εἰρηνικὴν διάθεσιν συνηρμοσάμην ⸢ἐμαυτὸν⸣ἐμαυτὸν τῇ σῇ κοσμιότητι
2 κατʼ ἔκδοσιν ❨νομίμο(υ)❩νομίμου ❨γάμο(υ)❩γάμου , ἐπὶ χρησταῖς ἐλπίσιν εἰ τῷ Θεῷ δόξειεν καὶ ⸢γνησίων⸣γνησίων τέκνων σπορᾷ̣σπορᾷ ,
3 καὶ τὴν σὴν σεμνὴν καὶ ἀσφαλῆ παρθενία⸢ν⸣παρθενίαν εὑρὼν διηγόρευσα . S-2 ὅθεν εἰς ταύτην̣ταύτην
4 ἥκω τὴν ἔγγραφον ἀσφαλείαν , καθʼ ἣν ὁμολογῶ ὀφείλειν καὶ χρεωστεῖν ὑπὲρ
5 τ̣ῶ̣ντῶν σῶν γαμικῶν ἕδν̣ωνἕδνων ⸢ἤτοι⸣ἤτοι ⸢πρὸ⸣πρὸ ⸢❨γάμο(υ)❩⸣γάμου ⸢δωρ⸢ε⸣ῶν⸣δωρεῶν τῶν συμπ̣εφω̣[ν]η̣μ̣έν[ω]ν̣συμπεφωνημένων κ[αὶ]καὶ συναρε̣σάντωνσυναρεσάντων μεταξ[ὺ]μεταξὺ ⸢[ἐ]μοῦ⸣ἐμοῦ
6 καὶ σοῦ , ❨χρ(υσοῦ)❩χρυσοῦ ❨νο(μίσματα)❩νομίσματα ❨δεσπ(οτικὰ)❩δεσποτικὰ ❨δοκ(ίμου)❩δοκίμου ϛ|num:6| ❨π̣(αρὰ)❩παρὰ λ̣ϛ|num:36|λϛ|num:36| , ❨ζ(υγῷ)❩ζυγῷ ❨(καὶ?)❩καὶ ❨σταθμ(ῷ)❩σταθμῷ ❨Ἀν̣τι(νόου)❩Ἀντινόου . S-3 καὶ ταῦτα ἑτοίμως ἔχω παρασχεῖν τῇ σ̣ῇ̣σῇ
7 εὐγενείᾳ ὁ̣π̣ό̣τα̣ν̣ὁπόταν βουληθῇς , δ̣ίχαδίχα πάσης ἁγνωμοσύνης καὶ ὑ̣περθέσεωςὑπερθέσεως , κι̣ν̣[δύνῳ]κινδύνῳ
8 κα̣ὶ̣καὶ πόρῳ καὶ τιμήματι τῆς ἐμῆ̣ς̣ἐμῆς ὑποστάσε[ω]ςὑποστάσεως γενικῶς καὶ ἰδικῶς . S-4 καὶ ὁμολο⸢γῶ⸣ὁμολογῶ
9 μηδὲν ἧττον πρόσεπι το̣ύ̣τοιςτούτοις διαθρέ̣ψαιδιαθρέψαι σε γ̣ν̣ησίωςγνησίως καὶ ἐνδιδύ̣σκεινἐνδιδύσκειν
10 καθ̣ʼκαθʼ ὁ̣μοιότη̣ταὁμοιότητα πάντω̣νπάντων τ̣ῶ̣ν̣τῶν σ̣υ̣μ̣μετρίωνσυμμετρίων μου καὶ τ̣ὸντὸν [πρ]οσ̣[όν]τ̣[α]προσόντα [μο]ι̣μοι π̣ό̣ρ̣ο̣ν̣πόρον κ̣α̣τ̣ὰκατὰ τὸν δύ̣να̣τ̣ο̣νδύνατον τρόπον̣τρόπον
11 τῆς ἐμῆς μετριότητος , κ̣α̣ὶκαὶ ∼ἐμ̣∽ἐν μηδενὶ καταφρονῆσαί σου̣σου μ̣ή̣τεμήτε ἐκβαλεῖν σε ἐκ τοῦ ❨ἐμο(ῦ)❩ἐμοῦ συνοικεσί̣[ου]συνοικεσίου
12 [π]α̣ρ̣εκτὸςπαρεκτὸς λόγου ∼πορνίας∽πορνείας καὶ αἰ⸢σ⸣χρᾶςαἰσχρᾶς πράξεως καὶ σωματικῆς ἀταξίας ἀποδειχ⸢θ⸣ησομένηςἀποδειχθησομένης διὰ ∼τριω∽τριῶν
13,ms
13 [π]λ̣[έον]πλέον [ἀ]ξιοπίστωνἀξιοπίστων ἀνδρῶν , παγανῶν ὄντων καὶ πολιτικῶν , ἐλευθέρων , καὶ μηδαμῶς ἀποστῆνα̣ί̣ἀποστῆναί με τῆς σῆς
14 κ̣[ο]ί̣τ̣η̣ς̣κοίτης , [μη]δ̣ʼμηδʼ ἑ̣τ̣έρα̣ςἑτέρας [δραμεῖ]ν̣δραμεῖν [ἀ]τ̣α̣ξ̣ί̣α̣ςἀταξίας ∼ἀ̣σελγίας∽ἀσελγείας , μέντοι καὶ αὐτῆς τῆς σῆς κοσμιότητος ⋰ὑ⋱πακούσηςὑπακούσης ❨μο(υ)❩μου
15 κ̣[α]ὶ̣καὶ φυλαττούσης μοι πᾶσαν εὔνοιαν καὶ ∼⋰ἰ⋱λικρινῆ∽εἰλικρινῆ στοργὴν ἐν πᾶσι καλοῖς καὶ ὠφελίμοις ἔργοις τε καὶ λόγοι̣ς̣λόγοις ,
16 κ̣α̣[ὶ]καὶ ὑ̣[πο]τ̣αττομένηςὑποταττομένης μοι τρόποις ἅπασιν ἅτε δὴ ἀνήκει ἁπάσαις εὐγενεστάται̣ς̣εὐγενεστάταις γυναιξὶν ἐνδείκνυσθαι εἰς το̣ὺςτοὺς
17 ἑαυτῶν εὐμοίρου⸢ς⸣εὐμοίρους καὶ φιλαιτάτους ἄνδρα̣ςἄνδρας δί[χα]δίχα [ὕ]β̣ρ̣εωςὕβρεως καὶ ∼ἁ̣ψι̣κ̣ωρίας∽ἁψικορίας καὶ οἵας δήποτε καταφρον[ήσεως]καταφρονήσεως
18 ἀλλʼ οἰκουρὰ̣νοἰκουρὰν διόλου εἶναι , καὶ φίλανδρον περὶ ἐ̣μ̣ὲἐμὲ γενέσθαι σε , ἀκολούθως τῇ παρʼ ἐμοῦ δειχθησομένῃ σ̣ο[ι]σοι
19 ἀγαθῇ καὶ ∼σώφρονει∽σώφρονι προαιρ[έσ]ειπροαιρέσει
1 |g:chirho| καὶ εἰ συμβαίη [μ]έμέ ποτε̣ποτε κ̣[α]ιρῷκαιρῷ χρό̣ν̣ῳ̣χρόνῳ κατα̣φ[ρονῆσαί]καταφρονῆσαί σο̣⸢υ⸣σου κατ̣ὰκατὰ τ̣ὸντὸν π̣[ροα]φ̣η[γ]ηθ̣έ̣ν̣ταπροαφηγηθέντα τρ[όπον]τρόπον , ἐκβα̣λ̣ε̣ῖ̣ν̣ἐκβαλεῖν [σ]ε̣σε
2 [χωρὶς]χωρὶς [εὐλόγου]εὐλόγου [αἰτίας]αἰτίας [ὡ]ς̣ὡς προγέγραπ̣[ται]προγέγραπται , ἑ̣[το]ί̣[μως]ἑτοίμως [ἔχω]ἔχω [πα]ρ̣[ασ]χ̣[εῖν]παρασχεῖν [τ]ῇτῇ σῇ κ[οσμιότητι]κοσμιότητι [,], [λόγῳ]λόγῳ [ποιν]ῆ̣ςποινῆς τῆς αὐτῆς ❨κ̣α̣τ̣α̣φρ̣ο̣ν̣[(ήσεως)]❩καταφρονήσεως
3 [νομίσμ]α̣τ̣[α]νομίσματα [ιη|num:18|]ιη|num:18| ἔργῳ ἀ̣π̣α̣ιτούμε̣ν̣α̣ἀπαιτούμενα κ̣α̣ὶ̣καὶ κ̣α̣τ̣α̣[βαλλόμενα]καταβαλλόμενα [π]αρʼπαρʼ ❨ἐμο(ῦ)❩ἐμοῦ χωρὶς ⸢ἀ̣[ντιλ]ο̣γ̣ίας⸣ἀντιλογίας ⸢κα̣ὶ̣⸣καὶ ⸢[ὑ⸢π⸣οθέσεως]⸣ὑποθέσεως , [κρίσ]εωςκρίσεως [καὶ]καὶ [δί]κ̣ηςδίκης καὶ πάσης̣πάσης ἀ̣φ̣ορ̣μ̣ῆςἀφορμῆς καὶ μ̣έμψεωςμέμψεως
4 κ̣[αὶ]καὶ [παν]τ̣ο̣ί̣α̣ς̣παντοίας νομίμου παραγ̣ρ[αφῆς]παραγραφῆς [ἀναμφιλόγως]ἀναμφιλόγως , ἐνεχο̣μέ̣ν̣ηςἐνεχομένης καί σου τῷ αὐτῷ ἴσ̣ῳ̣ἴσῳ μέντοι προστίμῳ
5 ε̣[ἰ]εἰ [κ]αὶκαὶ ἐμοῦ ∼κατ[α]φρονεσῃ[ς]∽καταφρονησῃς [ἐπὶ]ἐπὶ [τοῖς]τοῖς [προτεταγμένοις]προτεταγμένοις [συμφώνοις]συμφώνοις [ἐφʼ]ἐφʼ [οἷς]οἷς |gap:4|τ̣[ο]ς̣|gap:4|τος π̣ρὸ̣ς̣πρὸς [ὁμολογῶ]ὁμολογῶ ἔχ̣[ω]ἔχω [ὁ] [σὸ]ς̣σὸς
6 γαμέτης̣γαμέτης μὴ συγκαλέσαι τινὰ ἀνακόλου̣θ̣ο̣νἀνακόλουθον κα̣τ̣ʼκατʼ οἶκον ἐ̣π̣ὶ̣ἐπὶ σ̣ὲ̣σὲ μήτε σ̣υ̣μπ̣ο̣σι[ά]ζ̣ε̣ι̣ν̣συμποσιάζειν ἐγγὺς ❨σο(ῦ)❩σοῦ
7 ∼μ̣ε̣τ̣ʼ∽μεθʼ ἑ̣τ̣α̣ί̣ρ̣[ων]ἑταίρων [ἢ] ο̣ἰ̣κ̣[είων?]οἰκείων ἢ̣ μ̣ε̣θ̣ʼμεθʼ ἑτέρ̣ο̣υ̣ἑτέρου τινὸς |gap:3| [μ]ὴμὴ βουλ̣ο̣[μ]έν̣η̣ς̣βουλομένης [τ]ὴ̣[ν]τὴν ⸢α̣ὐ̣τ[ῶν]⸣αὐτῶν [κατ]ά̣σ̣τ̣[ασιν]κατάστασιν .
8 S-5 καὶ ε̣ἰ̣ς̣εἰς ❨ἀ̣σ̣φ(άλειαν)❩ἀσφάλειαν ἑκατέρ[ο]υ̣ἑκατέρου μ̣έ̣ρ̣ους̣μέρους κ̣[α]ὶ̣καὶ τ̣[οῦ]τοῦ φιλαλλήλο̣υ̣φιλαλλήλου συ̣νοικ̣[εσ]ί[ου]συνοικεσίου [,], [ἐθέ]μ̣η̣νἐθέμην τοῦτο τὸ τῆς συζυγίας
9 σύμφωνον ἤτοι γ̣α̣[μ]ι̣[κὸ]ν̣γαμικὸν [συ]μ̣βό̣λαιονσυμβόλαιον κύριον ὂν καὶ β̣έ̣βαιονβέβαιον πανταχο⸢ῦ⸣πανταχοῦ ἐπιφερόμενον . S-6 καὶ ❨ἐπ̣ερ(ωτηθεὶς)❩ἐπερωτηθεὶς 〚❨ὡ̣μ̣ο̣λ(όγησα)❩〛ὡμολόγησα
10 ἑκὼν καὶ πεπεισμένος ὡμ̣ο̣λ̣ό̣γ̣η̣[σα]ὡμολόγησα [,], [μ]ὴμὴ φόβῳ μὴ δόλῳ μὴ βίᾳ καὶ ἁπάτῃ μή⸢τε⸣μήτε ἀνάγκῃ συνελαυνόμενος ,
11 καὶ ὑ̣π̣ογεγραμμένονὑπογεγραμμένον ἐξεδ̣ό̣μηνἐξεδόμην σο̣ι̣σοι π̣ρὸ[ς]πρὸς [ἀσ]φ[ά]λε̣ι[α]ν̣ἀσφάλειαν , καὶ πρὸς πά̣ν̣ταπάντα καὶ π̣ρὸςπρὸς ἕκαστον αὐτῶν τῶν ❨ἐ̣μ̣π̣εριε̣χομ(ένων)❩ἐμπεριεχομένων
12 αὐτῷ κε̣φαλαίωνκεφαλαίων καὶ ἐπὶ τῇ τοῦ προστίμου ἀποδ̣όσειἀποδόσει εἰ ο̣ὕ̣τωοὕτω τύχοι , ⋰ὑ⋱ποθέμενόςὑποθέμενός σοι πάντα τὰ νῦν ὄντα μοι̣μοι κα̣ὶ̣καὶ ❨ἐ̣[σ]ό̣μ̣(ενα)❩ἐσόμενα
13 πράγματα , ἐνεχύρου λόγῳ κ̣[α]ὶ̣καὶ ὑποθήκη̣[ς]ὑποθήκης δικαίῳ 〚ὡμολόγης〛ὡμολόγης