Sematia

p.cair.masp.3.67309.xml

TM: 18437HGV: 18437Date: 569 – 569Place: Antinoopolis

1 m1 S-1 |g:stauros| χμ̣γ̣χμγ |g:slanting-stroke| |g:slanting-stroke|
2 [|g:chirho|]|g:chirho| βασιλείας καὶ ⋰ὑ⋱πατείαςὑπατείας τοῦ θειο̣τ̣άτ̣[ου]θειοτάτου [ἡμῶν]ἡμῶν ❨[δεσπότ]ο(υ)❩δεσπότου ❨Φ[λ(αυίου)]❩Φλαυίου [Ἰουστίνου]Ἰουστίνου
3 τοῦ αἰωνίου αὐγούστου αὐτο̣κρά̣[τορος]αὐτοκράτορος ἔ̣τ̣ου̣ςἔτους ❨τετάρτο(υ)❩τετάρτου , Φαμ[ενὼθ]Φαμενὼθ |gap:5|
4 δευτέρας ❨⋰ἰ⋱νδ(ικτί)ο(νος)❩ἰνδικτίονος , ἐν Ἀντινόου π[ό]λε̣ι̣πόλει [τῇ]τῇ [λαμπροτ]άτῃλαμπροτάτῃ .
5 S-2 Φλαύ⋰ι⋱οςΦλαύιος ⋰Ἰ⋱ω̣[άνν]η̣[ς]Ἰωάννης [υ⋰ἱ⋱]ὸ̣ςυἱὸς ❨Ἀκ[ακ]ί̣ο̣(υ)❩Ἀκακίου , ἐκ μητ̣ρ̣ὸςμητρὸς Μάρθας τῆς ❨μακαριωτ(άτης)❩μακαριωτάτης ,
6 ∼διασημωτ̣∽διασημότατος [βοηθὸς]βοηθὸς ❨[λογ]ι̣στ̣[η]ρίο(υ)❩λογιστηρίου καὶ ψηφιστὴς , ὁρμώμενος μὲν
7 ἀπὸ τ̣ῆ̣ς̣τῆς ❨λ̣αμ̣[προ(τάτης)]❩λαμπροτάτης [Λύκων]Λύκων [π]όλεω[ς]πόλεως , κατα̣μ[έν]ωνκαταμένων δὲ πρὸ πολλοῦ ἐνταῦθα
8 ἐπὶ τα̣[ύ]τη[ς]ταύτης [τῆς]τῆς [καλλιπόλεως]καλλιπόλεως [Ἀντι]ν̣ο̣έ̣ωνἈντινοέων , Αὐρηλίᾳ Μαρίᾳ θυγα̣τ̣ρ̣ὶ̣θυγατρὶ
9 Κυ̣ρ̣ι̣ακο̣[ῦ]Κυριακοῦ τ[οῦ]τοῦ ❨[ἐ]λ̣λ̣[ογ]ι̣μ̣[ωτά]τ[ο(υ)]❩ἐλλογιμωτάτου [❨σχο(λαστικοῦ)❩]σχολαστικοῦ [,], [❨υἱο(ῦ)❩]υἱοῦ [❨το(ῦ)❩]τοῦ [τῆς]τῆς ❨[ἐ]ν̣δόξο(υ)❩ἐνδόξου μνήμης ❨[Θ]ε[ο]δ̣οσί̣ο̣(υ)❩Θεοδοσίου ❨ἰ̣λ̣λ̣ο(υ)στ̣ρ̣(ίου)❩ἰλλουστρίου ,
10 ∼χηρέουσα∽χηρεύουσα , ὁρμωμένη καὶ αὐτὴ ἀπὸ ∼τῆστε∽τῆσδε τῆς ❨Ἀντι(ν)ό(ου)❩Ἀντινόου ❨πό(λεως)❩πόλεως χ[αίρειν]χαίρειν . S-3 ὁμολογῶ
11 ἐγὼ π̣ρογεγραμμένοςπρογεγραμμένος ⋰Ἰ⋱ωάννηςἸωάννης , βοηθὸς ❨λογιστηρίο(υ)❩λογιστηρίου ❨(καὶ?)❩καὶ ψ̣η̣φ̣ι̣σ̣[τ]ὴςψηφιστὴς ❨παιδευτηρίο(υ)❩παιδευτηρίου τ̣ῆ̣ς̣τῆς
12 ❨Ἀντινόο(υ)❩Ἀντινόου , διὰ ταύτης μου τῆς ἐγγράφου ὑ̣ποθηκιμαίαςὑποθηκιμαίας ἀσφαλείας , ἐσχηκέναι
13 καὶ ∼δεδανῖσθαι∽δεδανεῖσθαι παρὰ σοῦ διὰ χειρός σου εἰς χεῖράς̣χεῖράς ❨μο(υ)❩μου καὶ ἀναγκαίας̣ἀναγκαίας χ̣ρ̣εία̣ςχρείας ,
14 χ[ρυ]σοῦχρυσοῦ ❨κεφα[λ]α̣ίο(υ)❩κεφαλαίου δεσ̣π̣οτικῶνδεσποτικῶν δοκίμ[ων]δοκίμων νομισμάτια δεκαπ̣έ̣[ντ]ε̣δεκαπέντε ὁμοῦ
15 [πα]ρὰπαρὰ κεράτια ὀγδοήκοντα τέσσαρα ζ[υγῷ]ζυγῷ [δη]μοσίῳδημοσίῳ ❨Ἀντινόο(υ)❩Ἀντινόου · S-4 ❨γί(νεται)❩γίνεται ❨χρ(υσοῦ)❩χρυσοῦ νομισμάτια ιε|num:15| ❨ὁ(μοῦ)❩ὁμοῦ ❨π(αρὰ)❩παρὰ ❨κερ(άτια)❩κεράτια πδ|num:84| τῷ
16 αὐτῷ̣αὐτῷ ζυγῷ καὶ σταθμ̣ῷσταθμῷ δημοσίῳ ❨Ἀ̣ν̣τιν[όο(υ)]❩Ἀντινόου . S-5 κ̣αὶκαὶ ταῦτα ἑτοίμως ἔχω ἐγώ τε ❨κ(αὶ)❩καὶ παντοῖοί
17 μου κληρονόμοι παρασχεῖν σοί τε καὶ [παντὶ]παντὶ [τ]ῷ̣τῷ κυρίως ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ ❨σο(ῦ)❩σοῦ ἀεὶ πράττοντι ,
18 ἐν δυσὶ διαδόσεσι , ὁπότα̣ν̣ὁπόταν βουληθῇς , δίχα πά[σ]ηςπάσης ἀγνωμοσύνης καὶ ⋰ὑ⋱περθέσεωςὑπερθέσεως ,
19 οὕτως · S-6 τὰ μὲν ∼νομισμα∽νομίσματα ⊢ἓξ⊣|num:6|ἓξ|num:6| ἐκ τούτων , παρὰ κεράτια πέντε|num:5| ἑκάστου τῷ
20 αὐτῷ ζυγῷ , ἀτοκὶ ⋰ὑ⋱πάρχεινὑπάρχειν · S-7 καὶ ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ πίστεως καὶ ἀσφαλείας τῆς ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨προκειμέ(νου)❩προκειμένου
21 χρέους ἀποδόσεως , ἐντεῦθεν ἤδη ⋰ὑ⋱ποτίθημί̣ὑποτίθημί σοι καὶ ⋰ὑ⋱πεθέμηνὑπεθέμην , ἐν τάξει
22 ἐ̣ν̣εχύ̣ρ̣ουἐνεχύρου καὶ λόγῳ ⋰ὑ⋱ποθήκηςὑποθήκης δικαίῳ , τὴν ⋰ὑ⋱πάρχουσ̣άνὑπάρχουσάν μοι καὶ ❨διαφέρο(υ)❩σα[ν]διαφέρουσαν
23 ὁλόκ[ληρον]ὁλόκληρον ∼ἐ̣ξείθ[ραν]∽ἐξέδραν ❨ν̣ε̣[ύο(υ)]❩[σα]ν̣νεύουσαν ἐπὶ ἀπηλιώ̣[την]ἀπηλιώτην [,], [σὺν]σὺν [τῆς]τῆς ἐ̣κτ̣ὸ[ς]ἐκτὸς ❨κ̣[ατ]αγαίο(υ)❩καταγαίου ∼γ[αμά]ρ̣α̣ς̣∽καμάρας
24 ἤτοι κ̣[ύπ]ηςκύπης , τὴν ο̣ὖ̣σ̣ανοὖσαν ἀπὸ τῆς̣τῆς ἐμῆς οἰκίας τ̣ῆ̣ςτῆς ❨δ̣ι̣[ακει]μ̣έ(νης)❩διακειμένης ἐπὶ τ̣ῆ̣ςτῆς [ῥύμης]ῥύμης ❨[ἀ]μ̣φό̣δ(ου)❩ἀμφόδου
25 ταύτης τῆ[ς]τῆς Ἀντινοέων , παρακάτω τῆς ταύτης Ὁμονοίας , ἠνεῳγμένης̣ἠνεῳγμένης
26 ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ τῆς̣τῆς ἀρίστης μνήμης ❨Γενναδίο(υ)❩Γενναδίου τοῦ ἀπὸ ❨σκριν[ι]αρ(ίων)❩σκρινιαρίων τῆς ❨δου(κικοῦ)❩δουκικοῦ τάξεω⸢ς⸣τάξεως ,
27 ἐπʼ ἀπηλιώτην , σὺν α̣ἱ̣ρ̣οῦντιαἱροῦντι τῇ αὐτῇ ἐξέδ̣ρ̣ᾳ̣ἐξέδρᾳ μέρ[ει]μέρει ❨τ̣ο(ῦ)❩τοῦ ἐκεῖσ̣ε̣ἐκεῖσε φ̣ρ̣έατοςφρέατος καὶ ❨ἀναλογο(ῦ)❩[ντι]ἀναλογοῦντι ,
28 καὶ τῷ αὐτῆς ὁλ[ο]κ̣λήρ̣ῳ̣ὁλοκλήρῳ δ̣ωματ[ί]ῳ̣δωματίῳ καὶ αὐλῇ [καὶ]καὶ [παντ]ὶπαντὶ δικαίῳ̣δικαίῳ καὶ πᾶσ̣ι̣πᾶσι χρ̣ηστηρίο̣ι[ς]χρηστηρίοις
29 κατὰ τὸ αὐτὸ ἀναλογοῦν ταύτῃ μ̣έ̣ρ̣ο̣ς̣μέρος , καὶ τῇ̣τῇ π̣[αρ]ό̣δῳπαρόδῳ καὶ ἀνόδῳ ❨κ(αὶ)❩καὶ κ̣αθόδῳκαθόδῳ καὶ ἐξό̣δ̣[ῳ]ἐξόδῳ
30 τ̣α[ύτ]η̣[ς]ταύτης τ̣ε̣θ̣υ̣ρ̣[ωμ]ένηςτεθυρωμένης καὶ κεκλειδω̣[μένης]κεκλειδωμένης , ἐφʼ ταύτην ε̣ἶ̣ν̣α̣ι̣εἶναι ὑ̣π̣ὸὑπὸ σὲ καὶ ὑ̣πὸὑπὸ
31 τ̣ο[ὺς]τοὺς σ̣οὺςσοὺς κληρονόμους ἀεί ποτε ἄ̣νε̣υ̣ἄνευ ∼ἐνοικ̣είου∽ἐνοικίου , εἰς οἴκη̣σίνοἴκησίν τ̣ετε καὶ χρῆσιν
32 [ὑ]μ̣ῶνὑμῶν , ἀντὶ τῆς ∼παραμυθείας∽παραμυθίας τοῦ πρ[οκ]ειμένουπροκειμένου χρέους τῶν αὐτῶν μ̣όν̣ωνμόνων
33 ἓ̣ξ̣|num:6|ἓξ|num:6| ν̣ομισμάτωννομισμάτων μέχρι ἐπιλύσεω[ς]ἐπιλύσεως κ̣α̣ὶ̣καὶ ἀ̣π̣[ο]δ̣όσεωςἀποδόσεως ❨το̣(ύ)❩τωντούτων . S-8 καὶ ἑ̣τοίμωςἑτοίμως
34 ἔχω ἐ̣γ̣ώἐγώ τε καὶ παντοῖοί μου κληρονόμοι̣κληρονόμοι φ̣υ̣λ̣άξαιφυλάξαι ὑ̣π̣ὸ̣ὑπὸ σ̣ὲ̣σὲ τὴν καθαρὰν
35 νομ̣ὴ̣ννομὴν καὶ δεσποτείαν ἄπρατον ἀν̣⋰υ⋱πόθε̣τ̣ο̣νἀνυπόθετον ∼ἀνεπιδά̣ν̣ι̣σ̣τον∽ἀνεπιδάνειστον ἑτέρῳ̣ἑτέρῳ ∼δ̣ανίῳ̣∽δανείῳ
36 ἀν⋰υ⋱π̣άλ̣λακτονἀνυπάλλακτον , μὴ προ⋰υ⋱π̣οκειμ̣ένη̣νπρουποκειμένην οἵῳ δήποτε ὀφ̣λ̣ήματιὀφλήματι
37 δημοσίῳ [τε]τε καὶ ⋰ἰ⋱διωτικῷἰδιωτικῷ , [ἥνπ]ερἥνπερ [ν]ομ̣ή̣ννομήν [σο]ισοι ἀ̣κ̣ερ̣αίανἀκεραίαν ἐ̣ντεῦ̣θεν̣ἐντεῦθεν [ἤδη]ἤδη
38 παραδέδωκα ἐπὶ τῷ π̣ρ̣ο̣κ̣[ειμ]έ̣ν̣ῳπροκειμένῳ μ̣όνῳμόνῳ χρ̣έειχρέει [τῶν]τῶν [αὐ]τ̣ῶ̣ναὐτῶν ⊢ἓξ⊣|num:6|ἓξ|num:6| [❨νομ(ισμάτων)❩]νομισμάτων , |g:filler|
39 τὰ δὲ ἐννέα|num:9| νομίσματ̣ανομίσματα , ἑκάστου παρὰ ❨κερ(άτια)❩κεράτια ⊢ἓξ⊣|num:6|ἓξ|num:6| ❨ζυγ(ῷ)❩ζυγῷ ❨Ἀ̣ν̣[τι(νόου)]❩Ἀντινόου , ἑτοίμ̣ωςἑτοίμως ἔχω̣ἔχω
40 καταβ̣α[λεῖν]καταβαλεῖν σο̣[ι]σοι [εἴσω]εἴσω |gap:11||gap:2| μ̣ε̣τ̣ὰ̣μετὰ τῆς αὐτ̣ῶ̣ν̣αὐτῶν κ̣ατ̣ὰ̣κατὰ μ̣ῆ̣[ν]α̣μῆνα
41 ἐπικερδ̣ί̣[ας]ἐπικερδίας [,], [τοῦτʼ]τοῦτʼ [ἔστιν]ἔστιν ❨[ἀ]ργυρίο(υ)❩ἀργυρίου ταλάντων τριακοσίων|num:300| ἑκάστ[ου]ἑκάστου
42 [νομ]ίσ̣μ̣α[τος]νομίσματος [τῶν]τῶν [ἐννέα][|num:9|]ἐννέα|num:9| , ❨ψηφιζομένο(υ)❩ψηφιζομένου τοῦ ❨χρόνο(υ)❩χρόνου τῶν τόκων
43 ἀπὸ νεομ[ηνίας]νεομηνίας [❨Φαρμο(ῦ)❩]Φαρμοῦ [θι]θι μ̣η̣νὸςμηνὸς τ̣[ῆς]τῆς παρούσης δευτέρας ❨⋰ἰ⋱νδικ(τίονος)❩ἰνδικτίονος ἄχρι
44 ἀ̣ποδόσεωςἀποδόσεως ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨προκ(ειμένου)❩προκειμένου χρ[έους]χρέους [τῶ]ντῶν [αὐ]τῶ[ν]αὐτῶν ἐ̣νν[έα]|num:9|ἐννέα|num:9| μόνων ❨νομισμάτ(ων)❩νομισμάτων .
45 S-9 κ̣α̣ὶ̣καὶ ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ πίστεως καὶ ἀσφαλεία̣[ς]ἀσφαλείας ❨τ̣ο̣(ῦ)❩τοῦ ❨α̣ὐ̣τ̣ο̣(ῦ)❩αὐτοῦ [π]α[ρόν]τ̣ο̣ς̣παρόντος [χρέο]υ̣ς̣χρέους , τὴν προγ̣ενεστέρανπρογενεστέραν
46 πρᾶσι̣ν̣πρᾶσιν [τῆ]ς̣τῆς ❨προειρημέ(νης)❩προειρημένης [οἰ]κία̣ς̣οἰκίας μ̣ε̣τ̣ὰ̣μετὰ π̣αντ̣ὸ̣ςπαντὸς αὐτῆς ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨δικαίο(υ)❩δικαίου
46-47 παρακατ∤έ[σχ]ηκ̣άς̣παρακατ∤έσχηκάς
47 [❨μο(υ)❩]μου ἐ̣νἐν τάξει ἐνεχύρο̣υ̣ἐνεχύρου τῶν α̣ὐ̣τῶν̣αὐτῶν ἐ̣ννέα|num:9|ἐννέα|num:9| ❨νομι̣σ̣μ(άτων)❩νομισμάτων μόνων ,
48 [ἐφʼ]ἐφʼ [ᾧ] [σε]σε [ταύ]τηνταύτην ἔχειν κα̣ὶ̣καὶ κ̣[ατακυριεύ?]εινκατακυριεύειν παρὰ σεαυ̣[τ]ῇ̣σεαυτῇ ἄ̣χ̣ρ̣ι̣ἄχρι
48-49 ἀ̣π̣ο̣∤[δόσεως]ἀπο∤δόσεως
49 [❨το(ῦ)❩]τοῦ [προκειμένου]προκειμένου [χ]ρ̣έ[ους]χρέους κ̣[α]ὶ̣καὶ |gap:19|εο̣υ̣ς̣|gap:19|εους
50 ε̣|gap:4||gap:3|υο̣υσ̣|gap:1|ςε|gap:4||gap:3|υουσ|gap:1|ς κ̣|gap:4|βλα̣|gap:3|ο̣υ̣ς̣κ|gap:4|βλα|gap:3|ους |gap:4||gap:3|με̣ν̣η̣ς̣|gap:4||gap:3|μενης π̣αρʼπαρʼ ❨ἐ̣μ̣ο̣(ῦ)❩ἐμοῦ
51 νῦν . S-10 κ̣α̣ὶ̣καὶ [ε]ἰ̣ς̣εἰς σ̣ὴ̣ν̣σὴν ἀ̣σφάλει[α]νἀσφάλειαν ∼θέμ̣[η]ν∽ἐθέμην σ̣ο̣[ι]σοι [τ]αύ̣τ̣[η]νταύτην τὴν ⋰ὑ⋱ποθήκηνὑποθήκην
52 κυ[ρίαν]κυρίαν [οὖσ]ανοὖσαν καὶ βε̣β̣α̣ί̣ανβεβαίαν ❨παν̣τ̣α̣χο(ῦ)❩πανταχοῦ πρ̣ο̣φ̣ερομένηνπροφερομένην , μεθʼ ❨⋰ὑ⋱πο[γρα]φ(ῆς)❩ὑπογραφῆς
53 τοῦ [ὑπὲρ]ὑπὲρ [ἐμοῦ]ἐμοῦ [ὑπογρ]άφοντοςὑπογράφοντος καὶ συνηθῶν μαρτύρων , ⋰ὑ⋱ποκε̣ι̣μένωνὑποκειμένων
54 σοι ε̣[ἰς]εἰς [τὸ]τὸ [τὰ]τὰ ❨[προγεγραμ]μέ(να)❩προγεγραμμένα σύμφω̣να̣σύμφωνα [παρʼ]παρʼ ❨ἐ̣μο(ῦ)❩ἐμοῦ φυλαχθῆναι καὶ πέρ̣ατιπέρατι
55 δοθῆν[αι]δοθῆναι [καθάπερ]καθάπερ [ἐκ]ἐκ [δίκ]η̣ςδίκης , π̣άν̣[των]πάντων [τῶν]τῶν [ὄ]ντ̣ωνὄντων μοι καὶ ἐσομένων
56 π̣ρ̣α̣γ̣μ[άτων]πραγμάτων . S-11 ❨κ(αὶ)❩καὶ ἐφʼ ἅπαντα ἐρ̣ω̣τηθ[εὶς]ἐρωτηθεὶς ὡμολόγησα |g:chirho|