Sematia

p.cair.masp.3.67305.xml

TM: 18431HGV: 18431Date: 568 – 568Place: Antinoopolis

1 m1 S-1 [|g:chirho|]|g:chirho| [βασιλ]είαςβασιλείας κα̣ὶ̣καὶ [ὑ]πατείαςὑπατείας τοῦ θειοτάτ̣[ου]θειοτάτου ἡμῶν δ̣εσπότ[ου]δεσπότου ❨Φλ(αυίου)❩Φλαυίου ❨Ἰουστίνο(υ)❩Ἰουστίνου τοῦ ❨αἰω̣νί[ο(υ)]❩αἰωνίου ❨α[ὐγ]ούστο(υ)❩αὐγούστου αὐτοκράτορος ἔτους τρ[ίτου]τρίτου , Π̣αχὼ[ν]Παχὼν
2 [τεσσαρ]εσκαιδεκάτῃτεσσαρεσκαιδεκάτῃ , ἀρχῆς δευτέρας ❨⋰ἰ⋱νδ(ικτίονος)❩ἰνδικτίονος . S-2 ἐν Ἀν̣τ̣ι̣ν̣[ό]ουἈντινόου πόλ̣[ει]πόλει τῇ λ̣[α]μπρο̣[τ]άτῃλαμπροτάτῃ [|g:chirho|]|g:chirho| .
3 S-3 [|g:chirho|]|g:chirho| [Αὐρή]λιοςΑὐρήλιος Σε̣ν̣ο[ύ]θ̣ης̣Σενούθης υ⋰ἱ⋱ὸςυἱὸς ❨Μακαρίο(υ)❩Μακαρίου , ἐ[κ]ἐκ [μ]ητρὸςμητρὸς [Μ]αρίαςΜαρίας , ὁρμώμενος μ̣[ὲν]μὲν ἀ̣π̣[ὸ]ἀπὸ τ̣ῆ̣ς̣τῆς Ἀ̣νταιοπολιτῶνἈνταιοπολιτῶν , διάγων [δὲ]δὲ
4 τὰ νῦν ἐνταῦθα καὶ παραμένων ἐπὶ τ̣αύτ̣η̣ςταύτης τῆς Ἀντιν̣ο̣έω[ν]Ἀντινοέων πόλεως [τ]ῷ̣τῷ ❨λ̣α̣μ̣π̣ρο(τάτῳ)❩λαμπροτάτῳ κ̣υρίῳκυρίῳ ⋰Ἰ⋱ωάννῃἸωάννῃ τῷ ❨χαρτουλαρ(ίῳ)❩χαρτουλαρίῳ τῶν
5 αἰσίων τῆς ❨δο(υ)κικῆς❩δουκικῆς τάξεως πραιτωρίων , Αὐρ̣η̣λίῳΑὐρηλίῳ ⋰Ἰ⋱ωάννῃἸωάννῃ υ⋰ἱ⋱ῷυἱῷ ❨Θε̣οδώρο(υ)❩Θεοδώρου ἐ̣κ̣ἐκ μ̣η̣τ̣ρ̣ὸςμητρὸς Θαησίας τῆς ∼δ̣ε̣υτερα∽δευτέρας ❨συμβ[ίο(υ)]❩συμβίου
6 ❨μο(υ)❩μου γαμετῆς τοῦ ❨προγεγρα(μμένου)❩προγεγραμμένου ❨Σενούθο(υ)❩Σενούθου , ὁρωμένῳ καὶ αὐτῷ̣αὐτῷ ἀπὸ ταύτης τ[ῆς]τῆς Ἀντινοέων πό̣λεω[ς]πόλεως , χαίρειν . S-4 ὁμ̣ο̣λ̣[ογῶ]ὁμολογῶ
7 ἑκουσίως καὶ αὐθαιρέτως , διὰ ταύ̣τηςταύτης ❨[μο](υ)❩μου τῆς ❨ἐ̣γ̣γράφο(υ)❩ἐγγράφου ἀσφαλείας , ἑτο[ί]μω̣[ς]ἑτοίμως ἔχ̣εινἔχειν ἐν μιᾷ εὐζω⋰ί̣⋱ᾳεὐζωίᾳ καὶ κ̣ο̣ι̣ν̣ῇ̣κοινῇ
8 βιώσει συνδιαιτᾶσθαί σοι ἐφʼ ὃν βούλει χρόνον , ἀπὸ τῆς σήμερον̣σήμερον καὶ ❨π[ρ]ο̣γ̣ε̣[γρα]μμέ(νης)❩προγεγραμμένης ἡμέρας , ἥ̣τ̣ιςἥτις ἐστὶ̣ν̣ἐστὶν [Πα]χ̣[ὼν]Παχὼν
9 τεσσαρεσκαιδεκάτη τοῦ παρόντος μη̣ν̣ὸςμηνὸς τῆς̣τῆς εὐτυχ[ῶς]εὐτυχῶς ἐσ[ο]μένηςἐσομένης σ[ὺ]ν̣σὺν Θ̣ε̣[ῷ]Θεῷ [δ]ευτέραςδευτέρας ❨[ἰ]νδ̣(ικτίονος)❩ἰνδικτίονος , κ̣αὶκαὶ πᾶσαν [ἐπ]ι̣μέ[λειαν]ἐπιμέλειαν
10 καὶ φροντίδα θέσθαι τῇ σῇ ∼εὐτεκνείᾳ∽εὐτεκνίᾳ ἐν̣ἐν τάξ̣ειτάξει γνη̣[σί]ωνγνησίων τέ̣κνω̣[ν]τέκνων , καὶ ἐν̣διδ̣[ύσ]κ̣εινἐνδιδύσκειν σε̣σε , ἁπαξαπλῶς ἀ̣καταφρ̣[ονήτως]ἀκαταφρονήτως
11 φροντίζειν ❨σο(υ)❩σου ἐν ἅπασι κατὰ τὸν δυνα̣τ̣ὸνδυνατὸν τρό[π]οντρόπον τῆ̣[ς]τῆς [ἐ]μῆςἐμῆς μ[ε]τ̣ριότ[η]τοςμετριότητος , ἕω̣ς̣ἕως Φα̣μενὼθΦαμενὼθ τοῦ μ̣η̣νὸςμηνὸς τῆς
12 αὐτῆς δευτέρας ❨ἰνδ(ικτίονος)❩ἰνδικτίονος κ̣α[θ]ʼκαθʼ ἕκαστον ἔτος , καὶ [μ]η̣δ̣[έποτε]μηδέποτε [ἐ]κ̣βαλεῖ[ν]ἐκβαλεῖν σε τῆς κ̣ο̣[ιν]ῆ̣ς̣κοινῆς βιώσεως ἄκ̣ο̣ντ̣α̣ἄκοντα , χωρὶς
13 ῥᾳδιουργ̣ίαςῥᾳδιουργίας κα̣ὶ̣καὶ ἀταξίας , μ̣έντοιμέντοι γέ [σ]ουσου ἐργ[α]ζ̣ο̣μ[ένο]υἐργαζομένου καὶ ε̣ἰ̣σ̣φέ̣ροντό[ς]εἰσφέροντός μοι ἑ[κά]στουἑκάστου μην̣[ὸ]ςμηνὸς τῶν δέκα μηνῶ̣[ν]μηνῶν
14 κεράτια ἓξ|num:6| ζυγῷ ἐκ τοῦ μ̣ισ[θ]οῦμισθοῦ τῆς σῆς ἐρ[γα]σ̣ί̣α̣ς̣ἐργασίας , [εἰς]εἰς χρεί[αν]χρείαν τ̣ῆ̣ς̣τῆς τ̣ε̣τε σῆ̣ςσῆς ἀπ[οτ?]ρ̣[οφῆς?]ἀποτροφῆς καὶ τῶν ⊢δύο⊣|num:2|δύο|num:2| νομισμ̣ά̣τ̣ω̣ν̣νομισμάτων ὧ̣ν̣ὧν
15 ἐχρεώστουν τὴν δόσιν ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ ❨σο(ῦ)❩σοῦ τῷ σῷ̣σῷ ∼δανι̣στ̣[ῇ]∽δανειστῇ , καὶ μη̣[δ]α̣μ̣ῶ̣ς̣μηδαμῶς δ̣υνη[σ]ομ[ένου]δυνησομένου ∼[δυσπρ]α̣γ⸢ε⸣ίᾳ∽δυσπραγίᾳ χρήσασθ̣α̣ιχρήσασθαι ἀσελγείᾳ
16 καὶ ἀσ̣ω̣τίαςἀσωτίας ἔργοις καὶ ὑπερθέσε[ι]ὑπερθέσει χρή̣[σε]σθ[αι]χρήσεσθαι καθʼ ο̣ἱα[ν]οῦνοἱανοῦν [δ]ήπ̣[οτε]δήποτε [π]ρόφασινπρόφασιν περὶ τὴν̣τὴν ἀπ̣ό̣δ̣[οσιν]ἀπόδοσιν
17 τῶν αὐτῶν ἐξ|num:6| κερατίων ❨ἑκάστο(υ)❩ἑκάστου μηνὸ[ς]μηνὸς [τ]ο̣ῦτοῦ δύ[να]σθαιδύνασθαι κα̣[ὶ]καὶ [ἐμ]ὲἐμὲ π̣λ[ηρῶ]σαιπληρῶσαι τὸ ὑ̣π̣ὲρ̣ὑπὲρ ❨σο(ῦ)❩σοῦ ἀναδ̣εχ̣θ̣ὲ̣ν̣ἀναδεχθὲν
18 ∼δά̣νιον∽δάνειον τῶν α̣ὐ̣τ̣ῶ̣ναὐτῶν ⊢δύο⊣|num:2|δύο|num:2| ❨νομισμά(των)❩νομισμάτων παρ[ὰ]παρὰ κ̣ε̣ρα̣τίωνκερατίων ὁ̣[μοῦ]ὁμοῦ δ̣ώδεκα̣δώδεκα [κατ]ὰ̣κατὰ τὰ [ἁρμόσ]α̣ν̣τα̣ἁρμόσαντα καὶ ἀρ̣έσαν[τ]α̣ἀρέσαντα μ̣ετ̣α̣ξὺμεταξὺ ἡμ[ῶν]ἡμῶν
19 σύμφωνα ἐπὶ τούτοι̣ς̣τούτοις . S-5 ἐνστάντος δὲ τοῦ ❨πρώτ̣ο(υ)❩πρώτου μη̣νὸςμηνὸς τ̣ῆ̣[σδε]τῆσδε τῆ[ς]τῆς ἀ̣ποδόσεωςἀποδόσεως τῶν ἓξ|num:6| κ[ερατ]ί̣ω̣ν̣κερατίων
20 κατὰ μῆνα εἰ μ[ὴ]μὴ ἀποδοίης ε[ὐ]γν̣ω̣μό[ν]ωςεὐγνωμόνως ε̣|gap:4|ε|gap:4| ἐ̣π̣ὶ̣ἐπὶ τῷ σε ταῦ[τα]ταῦτα [τ]ὰτὰ ⊢[δύ]ο̣⊣|num:2|δύο|num:2| νομίσματα ὑφὲν [ἀντα]π̣ο̣[δοῦν]αίἀνταποδοῦναί
21 μοι δίχα πάσης ἀ̣μ̣φιβολίαςἀμφιβολίας [καὶ]καὶ κρίσεω[ς]κρίσεως [καὶ]καὶ δίκης κ̣[α]ὶκαὶ [οἵας]οἵας [δή]π[ο]τ̣ε̣δήποτε ∼εὑρεσιλογίας∽εὑρησιλογίας ε̣ἰ̣εἰ ∼τ̣ὲ̣∽δὲ
22 ∼κἀγὼ∽καὶ $ἐγὼ βουληθείη[ν]βουληθείην ἐκ̣βαλεῖνἐκβαλεῖν σε π̣[α]ρ̣ὰπαρὰ τὰ ❨εἰρημ̣[(ένα)]❩εἰρημένα [σύμφωνα]σύμφωνα [,], |gap:2|εν|gap:1|ε̣|gap:1|ταλματα̣|gap:2|εν|gap:1|ε|gap:1|ταλματα τῆς ἀταξίας , ἑτοίμως
23 ἔχω παρασχεῖν σοι ❨[χρυ]σο(ῦ)❩χρυσοῦ ❨νομίσμα(τα)❩νομίσματα ἕ[ξ]|num:6|ἕξ|num:6| , καὶ φυλάξω [τὴν]τὴν [ἀναδοχὴν]ἀναδοχὴν [❨το(ῦ)❩]τοῦ [ὑ]π̣όντ̣[ος]ὑπόντος ∼[δ]ανίου∽δανείου τῶν ⊢δ[ύ]ο⊣|num:2|δύο|num:2| νομισ̣[μάτ]ω̣ν̣νομισμάτων .
24 S-6 καὶ εἰς ἀσφάλειαν [τ]ῶ̣ντῶν [π]ροδιο̣[μο]λογηθέντ[ω]νπροδιομολογηθέντων π̣α̣ρ̣ʼπαρʼ ❨ἐμ̣[ο(ῦ)]❩ἐμοῦ [συ]μ̣φ[ών]ωνσυμφώνων ἐν ταύτῃ τῇ ὁμολο̣γίᾳὁμολογίᾳ ,
25 ⋰ὑ⋱πεθέμη̣ν̣ὑπεθέμην σοι [ἐν]εχύρουἐνεχύρου λόγῳ κ[αὶ]καὶ ⋰ὑ⋱ποθή[κης]ὑποθήκης [δ]ι̣κ̣αίῳδικαίῳ , π̣ά̣ν̣[τα]πάντα [τὰ]τὰ [ὑ]π[άρχο]ν̣τάὑπάρχοντά μοι καὶ ὑπ̣άρξοντάὑπάρξοντά μ̣[οι?]μοι ❨πράγμα(τα)❩πράγματα .
26 S-7 δηλαδὴ , εἰ δ[ὲ]δὲ [καὶ]καὶ σὺ ἀν̣[ά]γ̣ω̣γοςἀνάγωγος φανείης [κα]ὶκαὶ ❨ἄνετ(ος)❩ἄνετος ἐ̣ν̣ἐν [πᾶσ]ιπᾶσι τ[οῖ]ςτοῖς ἔργ̣[ο]ι[ς]ἔργοις [,], [ἀ]κ̣ρ[ί]τ̣ω[ς]ἀκρίτως [ἐξ]ε̣λ̣θεῖνἐξελθεῖν ἀπʼ ❨ἐμ̣ο(ῦ)❩ἐμοῦ γυμνὸν |gap:3| γυμ[νὸ]ν̣γυμνὸν ,
27 μετὰ καὶ τοῦ ❨[σ]ο(υ)❩σου χρ[έους]χρέους τῶν αὐτῶν ⊢[δύ]ο⊣|num:2|δύο|num:2| ❨νομισ[μ(άτων)]❩νομισμάτων [.]. S-8 [καὶ]καὶ [ἐπὶ]ἐπὶ τού[τοις]τούτοις [ἅπα]σι[ν]ἅπασιν ❨[ἐπ]ερ(ωτηθεὶς)❩ἐπερωτηθεὶς ❨ὡμολόγ(ησα)❩ὡμολόγησα . S-9 |g:chirho|