Sematia

p.cair.masp.3.67304.xml

TM: 36529HGV: 36529Date: 501 – 600Place: Aphrodites Kome (Antaiopolites)

1 m1 S-1 |gap:?_lines| ἄνευ παντ̣[ὸς]παντὸς [δόλου]δόλου [καὶ]καὶ φ̣όβουφόβου καὶ βίας κα̣[ὶ]καὶ [ἀ]π̣[άτ]η̣ςἀπάτης κα̣ὶκαὶ
2 ἀνάγκης καὶ οἵας δ̣ή̣π̣ο̣τεδήποτε συ̣ν̣α̣ρ̣παγ̣ῆ̣ςσυναρπαγῆς τ̣ετε καὶ π̣ε[ρ]ι[γ]ρ̣α̣[φῆ]ς̣περιγραφῆς
3 πάσης ἑτοίμως ἔχειν ὑπεισελ̣θεῖνὑπεισελθεῖν εἰς τ̣ὴ̣ντὴν διοί̣κ̣ησινδιοίκησιν
4 τῶν ⋰ὑ⋱μετ̣έ̣[ρων]ὑμετέρων [πραγ]μάτωνπραγμάτων τῶν διακειμένων ἐν̣ἐν
4-5 ∼π[ε]ρ̣ι̣∤[συνοῖς]∽|gap:5|περυ∤σινοῖς|gap:5|