Sematia

p.cair.masp.3.67303.xml

TM: 18430HGV: 18430Date: – Place:

1 m1 S-1 |g:stauros| βασιλείας τοῦ θε̣ι̣[ο]τάτουθειοτάτου ἡμῶν [δεσ]πότουδεσπότου ❨Φλ(αυίου)❩Φλαυίου ⋰Ἰ⋱ουστινιανοῦἸουστινιανοῦ τοῦ αἰωνίου αὐγούστου αὐτοκράτορος
2 ἔτους εἰκοστοῦ ἕκ[τ]ουἕκτου , μετὰ τὴν ⋰ὑ⋱π[ατε]ίανὑπατείαν ❨Φλ(αυίου)❩Φλαυίου Βασιλείου τοῦ ἐνδοξοτάτο̣υ̣ἐνδοξοτάτου ἔτους δωδ[ε]κάτουδωδεκάτου ,
3 |vac:?| Παχὼν δευτ̣έρᾳδευτέρᾳ ληγούσης̣ληγούσης πρώτης ⋰ἰ⋱νδικτίονοςἰνδικτίονος |g:stauros|
4 |g:stauros| Αὐρήλιος Μηνᾶς Ψα⋰ί⋱ουΨαίου ἐκ μητρὸς Ῥεβέκκ[α]ςῬεβέκκας , γεωργὸς μισθωτὴς , ἀπὸ τῆς πεδι[ά]δοςπεδιάδος κώμης
5 Τανυαίθεως το[ῦ]τοῦ [Ἀ]π̣ολ̣λ̣ω̣νοπολίτουἈπολλωνοπολίτου μ[ι]κροῦμικροῦ νομοῦ , τὰ νῦν διάγων ἐνταῦθα ἐπὶ κώμης Ἀφροδίτης τοῦ
6 Ἀνταιοπολίτου νομοῦ , μετʼ ἐγγυητοῦ τοῦ καὶ ἐγγυομ[έν]ουἐγγυομένου αὐτὸν πρὸ πᾶσαν ἔκτισιν καὶ ἀπόδοσι[ν]ἀπόδοσιν
7 τοῦ ἑξῆς δηλουμέν̣ο̣υδηλουμένου μισθ̣ο[ῦ]μισθοῦ τῆς ∼ἑλκιστῆς∽ἑλκυστῆς ἀμά̣ξηςἀμάξης καὶ τῆς ταύτης ἀποκαταστάσεως ἀβλαβῶ[ς]ἀβλαβῶς
8 ἐμοῦ Αὐρηλίου Παλῶτος Ἑρμαυῶτος ἐκ μητρὸς Θέκλας , τέκτονος̣τέκτονος ἀπὸ τῆς αὐτῆς κώμης
9 Ἀφροδίτης , ❨Φ̣λ̣(αυίῳ?)❩Φλαυίῳ Διοσκό[ρῳ]Διοσκόρῳ , υ̣⋰ἱ̣⋱ῷ̣υἱῷ τοῦ τῆς μακαρίας̣μακαρίας μνήμης Ἀπολλῶτος̣Ἀπολλῶτος Διοσκόρου ,
10 τῷ θαυμασιωτάτῳ̣θαυμασιωτάτῳ συντελεστῇ [ἀπ]ὸἀπὸ τῆς αὐτῆς κώμης Ἀφροδίτης , ❨χαίρ(ειν)❩χαίρειν . S-2 ὁμολογῶ ἑκὼν
11 καὶ πεπεισμένος μεμισθῶ[σθα]ιμεμισθῶσθαι παρʼ ⋰ὑ⋱μῶ[ν]ὑμῶν , πρὸς ὅσας ἡμέρας τῆς ἐργασίας τῆς μόνης
12 συλλογῆς τῶν̣τῶν ἐμῶν γενη̣μ̣άτωνγενημάτων [τῶ]ν̣τῶν ⋰ὑ⋱πʼὑπʼ ἐμὲ τριῶν|num:3| κτημάτων ἐπὶ τῆς παρούσης μόνη̣ςμόνης δευτέρας ❨ἰνδ(ικτίονος)❩ἰνδικτίονος ,
13 τὴν ⋰ὑ⋱πάρχουσανὑπάρχουσαν [ὑ]μ̣ῖνὑμῖν ∼ἑλκ̣[ι]στὴ[ν]∽ἑλκυστὴν [ἄμ]αξανἄμαξαν ∼σεσιδηρομένην∽σεσιδηρωμένην καὶ ἐξηρτισμένην , ∼τουτέστι∽τοῦτʼ $ἔστι τοὺς ⊢δύο⊣|num:2|δύο|num:2|
14 τροχοὺς σὺν περιβλήμασι σιδηροῖ̣[ς]σιδηροῖς καὶ χοινικ[ί]σιχοινικίσι καὶ ⋰ἴ⋱τυσιἴτυσι καὶ πυρίνθῳ σὺν κρικίοις καὶ ῥυμῷ̣ῥυμῷ
15 καὶ ζ̣υγῷζυγῷ σὺν ἁλύσε̣σ̣ιἁλύσεσι καὶ ἄξονι [κ]αὶκαὶ ξυλινοβασ̣τακίῳξυλινοβαστακίῳ ἤτοι ⊢πκωμ⊣πκωμ , ἐφʼ με ταύτην ἔ̣χ̣εινἔχειν ⋰ὑ⋱πʼὑπʼ ἐμὲ̣ἐμὲ
16 εἰς ἐργασίαν τῶν ἐμῶν γενημάτ[ω]νγενημάτων τῶν ὡς εἴρηται μόνων κτημάτων ἄχρι συλλογῆς τῆς̣τῆς νῦν ❨παρούσ(ης)❩παρούσης
17 ἐν ἀγρῷ , καὶ διδόναι ⋰ὑ⋱μῖνὑμῖν λόγῳ μισθοῦ τῆς ταύτης ἐργασίας σίτου καθαροῦ ἀρτάβας ⊢δέκα⊣δέκα , ἐμῷ
18 ἑξαμέτρῳ ἑκάστης ∼ἀρτάβας∽ἀρτάβης , καὶ τ[ὴ]ντὴν τούτων μεταφορὰν ποιήσω ἕως τῆς ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν οἰκί̣α̣ςοἰκίας κινδύνῳ
19 ἐμῷ καὶ πόρῳ πάσης ἐνούσης μοι ⋰ὑ⋱π[ά]ρξεωςὑπάρξεως γενικῶς καὶ ⋰ἰ⋱δικῶςἰδικῶς . S-3 καὶ ἑτοίμως ἔχομεν τὴ[ν]τὴν εἰρημένην
20 ἄμαξαν ἀποκ̣αταστῆσαιἀποκαταστῆσαι ⋰ὑ⋱μῖνὑμῖν ἐξηρ̣τ̣ισμένηνἐξηρτισμένην ἀβλαβῶς ἀπὸ παντὸς εἴδους ὡς ⸢καὶ⸣καὶ παρειλήφαμεν νῦν .
21 S-4 μισθωτικ̣ὴμισθωτικὴ ὁμολογία κυρία ἔστ[αι]ἔσται καὶ βεβαία , καὶ ἐφʼ ἅπαντα ❨ἐπερωτηθ(έντες)❩ἐπερωτηθέντες ❨ὡμολογ(ήσαμεν)❩ὡμολογήσαμεν m2 |g:rho-cross| Αὐρήλιος Μηνᾶς
22 Ψα⋰ί⋱ουΨαίου , μετʼ ἐγγυητῶν αὐτοῦ ἡμῶν Αὐρη[λί]ωνΑὐρηλίων Παλῶτος Ἑρμαυῶτος , καὶ Δαυεὶδ̣Δαυεὶδ ἐκ πατρὸς Ἑρμαυῶτος , τεκτόνων , ❨προκ(είμενος)❩προκείμενος , μεμίσθωμαι
23 καὶ ∼στοιχῖ∽στοιχεῖ μοι πάντα ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται |g:rho-cross| Αὐρήλιος Ψέ̣λλωςΨέλλως ❨⋰Ἰ⋱σ[α]κ̣ίο(υ)❩Ἰσακίου , ἀξιωθεὶς , ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῶν γράμματα μὴ εἰδότων |gap:2| m3 |g:rho-cross| Καλλίνικος Βίκτορος
24 μαρτυρῶ τῇ ∼μισθώσι∽μισθώσει , ∼ἀ̣κ⊢ο̣⊣σ̣α̣ν̣∽ἀκούσας παρὰ τῶν θεμένων παρόντων καὶ εἰπόντων μοι . m4 S-5 |g:rho-cross| . S-6 Αὐρήλιος Πέτρος Ἑρμαυῶτος
25 μαρτυρῶ τῇ ∼μισθώσι∽μισθώσει , ἀκούσας παρὰ τῶν θεμένων παρόντων καὶ ∼ε̣ἰπέντων∽εἰπόντων μοι |g:rho-cross|
26 |vac:?| m1 |g:stauros| διʼ ἐμοῦ Πιλάτου ⊢νομικ̣⊣οῦνομικοῦ ❨ἐγράφ(η)❩ἐγράφη |gap:4||gap:1|ις