Sematia

p.cair.masp.3.67302.xml

TM: 18429HGV: 18429Date: 555 – 555Place: Antinoopolis

1 m1 S-1 [|g:chirho|]|g:chirho| [βασιλ]είαςβασιλείας το[ῦ]τοῦ [❨θειοτάτο(υ)❩]θειοτάτου [ἡμῶν]ἡμῶν [δεσπότου]δεσπότου Φ̣λ̣α̣υ̣ί̣ο̣υ̣Φλαυίου ❨Ἰ̣ο[υστιν]ιαν[ο(ῦ)]❩Ἰουστινιανοῦ τοῦ ❨αἰωνίο(υ)❩αἰωνίου ❨αὐ[γούστο(υ)]❩αὐγούστου [αὐτ]οκράτοροςαὐτοκράτορος ἔτους
2 [εἰκο]στοῦεἰκοστοῦ ∼ἐνν̣άτ̣[ου]∽ἐνάτου , [μετὰ]μετὰ [τὴν]τὴν [ὑπατείαν]ὑπατείαν ❨Φλα̣[υίο(υ)]❩Φλαυίου [Βα]σιλ̣ε̣ίο̣υΒασιλείου τ̣ο̣[ῦ]τοῦ ❨[ἐν]δ̣[ο]ξοτ[άτο(υ)]❩ἐνδοξοτάτου ἔ̣τουςἔτους ❨[τεσσαρε]σ̣καιδεκάτο(υ)❩τεσσαρεσκαιδεκάτου , Τῦβι ∼τεταρτης∽τετάρτῃ τετάρτη[ς]τετάρτης
3 |vac:?| [ἰνδι]κτίονο̣[ς]ἰνδικτίονος [.]. S-2 [ἐν]ἐν [❨Ἀντι(νόου)❩]Ἀντινόου ❨[π]ό[λ(εως)]❩πόλεως τῇ ❨[λ]α̣μ̣π̣ρ̣(οτάτῃ)❩λαμπροτάτῃ .
4 S-3 |g:stauros| Αὐρηλία Ἄμα [Ῥαχ]ὴλ̣Ῥαχὴλ [θυ]γ̣[άτηρ]θυγάτηρ [Κολ]λούθο[υ]Κολλούθου , μ̣[ητρὸ]ςμητρὸς Κύρ̣[α]ςΚύρας , ὁρμω[μένη]ὁρμωμένη [ἀπὸ]ἀπὸ τῆ[ς]τῆς ❨[Ἀν]τι(νοέων)❩Ἀντινοέων , Αὐρηλίῳ
5 ⋰Ἰ⋱σακίῳἸσακίῳ τῷ γ̣ν̣ησιωτ̣ά̣τ̣ῳ̣γνησιωτάτῳ ❨μ[ο(υ)]❩μου ∼[ὁμογνη]σ̣ιω⸢ν⸣∽ὁμογνησίῳ ∼ἀδ[ε]λ̣φ[ω]⸢ν⸣∽ἀδελφῷ ἐξ ἀμφο̣τ̣έρωνἀμφοτέρων γ̣[ονέων]γονέων [,], [❨κ(αὶ)❩]καὶ [αὐτῷ]αὐτῷ [ἀπὸ]ἀπὸ τ̣ῆςτῆς αὐτῆς Ἀντινοέων .
6 S-4 ὁ̣μ̣ολογῶ̣ὁμολογῶ ἑκου̣σ̣ί̣ω̣ς̣ἑκουσίως κ̣[αὶ]καὶ α̣ὐ̣θ̣[αιρέτως]αὐθαιρέτως μ̣ε̣μ̣ι̣[σ]θ̣ῶ̣σ̣θα̣ιμεμισθῶσθαι παρὰ̣παρὰ τῆς̣τῆς [σ]ῆςσῆς [❨θαυμασ(ιότητος)❩]θαυμασιότητος [,], [πρὸ]ς̣πρὸς [ὅσ]ονὅσον ἐὰν βούλῃ χρόνον ,
7 λ[ο]γιζόμε̣ν̣ο̣νλογιζόμενον ἀπὸ ν̣[εομ]η̣ν̣[ίας]νεομηνίας [τοῦ]τοῦ [π]αρε̣λ̣θόντος̣παρελθόντος [μ]ηνὸςμηνὸς Χοίακ τῆ[ς]τῆς [παρούσης]παρούσης [τετ]ά̣ρ̣[τ]ηςτετάρτης ❨⋰ἰ⋱νδ(ικτίονος)❩ἰνδικτίονος , ἀπὸ τοῦ
8 δ[ι]αφέροντ̣όςδιαφέροντός σοι μέ̣ρ̣[ο]υςμέρους ❨ὁ[λοκλήρ]ο(υ)❩ὁλοκλήρου οἰκία[ς]οἰκίας δι[σ]τέγουδιστέγου , οἵας̣οἵας ἐστὶν θέ̣[σεως]θέσεως [σὺν]σὺν [δώμ]α̣τ̣ιδώματι καὶ αὐλῇ καὶ
9 χ[ρ]ηστηρί[ο]ιςχρηστηρίοις πᾶ̣σιπᾶσι κ̣[αὶ]καὶ [δικαίοις]δικαίοις [,], [τῆς]τῆς [δια]κ̣ε̣ι̣μ̣ένηςδιακειμένης κατὰ ταύτην τὴ̣[ν]τὴν ❨[Ἀντ]ι̣(νοέων)❩Ἀντινοέων πόλ[ι]νπόλιν ἐν τῷ γ|num:3| ❨γράμμ(ατι)❩γράμματι
10 [ἐν]ἐν [ταῖς]ταῖς ἄνω̣ἄνω ∼με̣ρισ̣ει̣∽μέρεσι τῆς π̣όλ̣ε[ως]πόλεως [,], [ἠνεῳγμένης]ἠνεῳγμένης εἰ[ς]εἰς [ἀ]π̣ηλιώτ̣ηνἀπηλιώτην , ἀρι[σ]τ̣ή̣[ριον]ἀριστήριον ❨κ̣[είμ]ε̣[ν(ον)]❩κείμενον ἐν [τ]ῇτῇ ἄνω στέγῃ ,
11 [νεῦ]οννεῦον εἰς βο[ρ]ρᾶβορρᾶ , μ̣ε̣[τὰ]μετὰ τοῦ̣τοῦ ἐ̣[γγύθ]εν̣ἐγγύθεν κι|gap:2|ω̣νοςκι|gap:2|ωνος ν̣ε[ύ]οντοςνεύοντος εἰς ἀ̣πη̣[λιώτην]ἀπηλιώτην , ἔτι μὴ[ν]μὴν καὶ τόπον ἕνα|num:1|
12 ∼ὑποκαδ⊢ο⊣∽ὑποκάτω το|gap:4| [ν]ε̣ύ̣[οντα]νεύοντα [εἰς]εἰς λ̣ί̣[βα]λίβα μετὰ [τῆς]τῆς χ̣ρ̣ή̣σεω̣ς̣χρήσεως τῶν δ̣[ικ]α̣[ί]ωνδικαίων τῆ[ς]τῆς ❨εἰσόδο(υ)❩εἰσόδου καὶ ❨ἐξόδο(υ)❩ἐξόδου
13 καὶ ❨ἀ̣ν̣[όδ]ο(υ)❩ἀνόδου καὶ ❨καθ[όδ]ο(υ)❩καθόδου [σὺ]ν̣σὺν π[αντὶ]παντὶ [τῷ]τῷ [δ]ικαίῳδικαίῳ , ἐφʼ τέ με τού̣[τους]τούτους [ἔχ]ε̣ι̣ν̣ἔχειν [π]ρὸςπρὸς ἡμετέραν
14 χρῆσιν καὶ οἴκησιν , κ[αὶ]καὶ [δι]δ̣[όν]α̣ιδιδόναι σοι λόγῳ ∼ἐ[νο]ικείων∽ἐνοικίων τούτων [καθʼ]καθʼ [ἕκαστον]ἕκαστον ἐ̣νιαυτὸνἐνιαυτὸν ❨χρυσο(ῦ)❩χρυσοῦ
15 κεράτια δώδεκα , ❨γί̣(νεται)❩γίνεται ❨χ[ρ(υσοῦ)]❩χρυσοῦ ❨κ̣(εράτια)❩κεράτια [ιβ|num:12|]ιβ|num:12| [,], [ὅ]π̣[ε]ρὅπερ ∼ἐνοίκει[ο]ν∽ἐνοίκιον ἀποδώσω σο[ι]σοι [κατʼ]κατʼ [ἔτος]ἔτος ἀν⋰υ⋱περθέτωςἀνυπερθέτως . S-5 καὶ
16 μεθʼ ὃν βούλει χ[ρ]ό[ν]ονχρόνον παραδ̣[ώσ]ωπαραδώσω σοι το[ύτους]τούτους [το]ὺ̣ςτοὺς τόπους σ̣ὺ̣ν̣σὺν [ταῖς]ταῖς ἐφεστώσαις θύραις
17 κ̣[αὶ]καὶ κ̣[λεισ]ὶ̣κλεισὶ , μ̣ε̣τ̣[ὰ]μετὰ π̣[αντὸς]παντὸς [❨το(ῦ)❩]τοῦ [❨δικαίο(υ)❩]δικαίου [.]. S-6 [ἡ] [μίσθωσις]μίσθωσις [κυρ]ίακυρία καὶ βεβαία . S-7 κ[αὶ]καὶ εἰς πά̣ν̣τ̣απάντα ❨ἐπερ(ωτηθεὶς)❩ἐπερωτηθεὶς ❨ὡμολ(όγησα)❩ὡμολόγησα |g:chirho| Αὐρηλία
18 [Ἄμα]Ἄμα [Ῥαχὴλ]Ῥαχὴλ [,], [θυγάτηρ]θυγάτηρ [Κολλούθου]Κολλούθου [,], [μεμίσθωμαι]μεμίσθωμαι [τὸ]τὸ [σὸν]σὸν [μέρος]μέρος [τῆς]τῆς [οἰκίας]οἰκίας [,], [καὶ]καὶ δώσω τὸ ἐνοίκιον κατʼ ἔτος ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται
19 [|g:chirho|]|g:chirho| |gap:?| [υἱὸς]υἱὸς |gap:?| [,], [ἀξιωθεὶς]ἀξιωθεὶς [,], [ἔγραψα]ἔγραψα [ὑπὲρ]ὑπὲρ [αὐτῆς]αὐτῆς γ̣ρ̣[ά]μματαγράμματα μὴ εἰδυίης |g:stauros| |gap:4||gap:1| |g:stauros|
20 [|g:chirho|]|g:chirho| |gap:?| [υἱὸς]υἱὸς |gap:?| [ἀπὸ]ἀπὸ |gap:?| [πόλεως]πόλεως [,], [μαρτυρ]ῶμαρτυρῶ τῇ ∼μισθώση∽μισθώσει
21 [ἀκούσας]ἀκούσας [παρὰ]παρὰ [τῆς]τῆς [θεμένης]θεμένης [|g:chirho|]|g:chirho| .
1 S-8 |gap:?_lines| |g:tachygraphic-marks|