Sematia

p.cair.masp.3.67300.xml

TM: 18427HGV: 18427Date: 527 – 527Place: Aphrodites Kome (Antaiopolites)

1 m1 S-1 χμγ |g:chirho| ὑ̣[πατ]ε̣ί̣αςὑπατείας ❨Φλ(αυίου)❩Φλαυίου ∼Ὀλύμβ̣ρ̣ι⊢ο⊣∽Ὀλυβρίου ❨το(ῦ)❩τοῦ ἐνδοξοτάτου Παῦνι ιη|num:18| ἕκτης̣ἕκτης ❨ἰνδ̣ικ(τίονος)❩ἰνδικτίονος .
2 S-2 ταῖς̣ταῖς ε̣[ὐ]γ̣ε̣νεστάτα̣ι̣ςεὐγενεστάταις Σιβύλλᾳ καὶ Ἡραείδι , ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ ❨ὀνό(ματος)❩ὀνόματος Σουροῦτο[ς]Σουροῦτος , ∼θυγατ[ρ]α̣ις∽θυγατράσι τοῦ τῆς
3 μακ̣α̣ρ̣[ίας]μακαρίας [μν]ήμηςμνήμης ❨Μο̣υ̣σαίο(υ)❩Μουσαίου , διὰ ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨θαυμασιωτάτο(υ)❩θαυμασιωτάτου Ἀπολλῶτ̣οςἈπολλῶτος ❨Ἰσακ̣ίο(υ)❩Ἰσακίου ❨βοηθο(ῦ)❩βοηθοῦ
4 κώμη[ς]κώμης [Ἀ]φ[ρο]δίτηςἈφροδίτης τ[ο]ῦτοῦ Ἀνταιοπολίτου νομοῦ , ❨π(αρὰ)❩παρὰ ❨Αὐρηλίο(υ)❩Αὐρηλίου Βίκτ̣οροςΒίκτορος ❨Παπνο(ύ)θο(υ)❩Παπνούθου ,
5 ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Τσεν̣[βί]κ̣[τω]ρΤσενβίκτωρ , ❨ὁρμωμ̣ένο(υ)❩ὁρμωμένου ἀπὸ τῆς ❨(αὐτῆς)❩αὐτῆς κώμης Ἀφροδίτης ❨το(ῦ)❩τοῦ αὐτοῦ νομοῦ , ❨χαίρ(ειν)❩χαίρειν .
6 S-3 ὁμολογῶ̣ὁμολογῶ ἑ[κ]ουσίω[ς]ἑκουσίως καὶ αὐθαιρέτως μεμισθῶσθαι παρὰ τῆς ὑμῶν ∼θ[α]υμα[σ]ιώτητος∽θαυμασιότητος
7 πρὸς τρι̣ε̣[τῆ]τριετῆ χρόνον , ❨λογιζ(όμενον)❩λογιζόμενον ἀπὸ καρπῶν σ[ὺ]νσὺν Θεῷ μέλλουσης ἑβδ[ό]μηςἑβδόμης ❨ἰνδι̣κ̣(τίονος)❩ἰνδικτίονος κα̣ὶκαὶ αὐτῆς ,
8 τ̣ὸτὸ [ὑ]πάρχο[ν]ὑπάρχον [ὑμ]ῖ̣ν̣ὑμῖν κτῆ̣μ̣ακτῆμα ❨κλήρο(υ)❩κλήρου ❨καλο(υ)μένο(υ)❩καλουμένου ⸢⊢Πία⊣⸣Πία ⸢⊢Πετὸ⊣⸣Πετὸ Οὐεσῶτος , σὺν λ[ά]κκ[ῳ]λάκκῳ καὶ δεξαμ[εν]ῇδεξαμενῇ κ[α]ὶκαὶ
9 φυτοῖ[ς]φυτοῖς κ̣[α]ὶ̣καὶ [φ]ο̣[ίν]ι̣ξ̣ι̣φοίνιξι καὶ ∼δ[ικα]ι[ων]∽δικαίοις ∼παντων∽πᾶσι ἐ̣[ν]τὸςἐντὸς ❨κ(αὶ)❩καὶ ἐκτὸς̣ἐκτὸς κατ[ὰ]κατὰ τὰ ὅρια , ἐφʼ με
10 τ̣ο̣ῦτοτοῦτο γεω̣[ρ]γῆσαιγεωργῆσαι , καὶ τὴν πᾶσαν ∼ἐρ[γ]ασείαν∽ἐργασίαν ποιήσ̣α̣σθαιποιήσασθαι ∼ἐν̣δ̣ίξασθ̣αι∽ἐνδείξασθαι ⋰ἰ⋱δί̣οιςἰδίοις ❨μο(υ)❩μου ζῴοις
11 κ̣αὶκαὶ γεωργ[οῖ]ςγεωργοῖς . S-4 κ̣α̣ὶκαὶ ὑπὲρ ∼τούτω̣ν∽τούτον τὸν φόρ̣ονφόρον ἑτοίμως ἔ̣χωἔχω ∼καθʼ∽κατʼ ἐ̣[νι]αυτ[ὸ]νἐνιαυτὸν π[α]ρασχεῖνπαρασχεῖν
12 τὰ ἐνελκ̣[ό]μεναἐνελκόμενα ❨δ̣η̣μοσίο(υ)❩δημοσίου χ̣ρυσικοῦχρυσικοῦ ❨κ(αὶ)❩καὶ τῆς σιτοπομπίας̣σιτοπομπίας <τῆς>τῆς ἐμβολῆς καὶ ❨ναύλο(υ)❩ναύλου
13 [ἐν]ἐν τ̣ελείῳτελείῳ [καὶ]καὶ ἀ̣βροχ̣ικῷἀβροχικῷ καὶ δ[ι]δόναιδιδόναι ὑμ̣ῖνὑμῖν ἐκτὸς ∼τὴ̣ν∽τῆς ∼ἐμβολην∽ἐμβολῆς καὶ [χ]ρυσικοῦχρυσικοῦ εἰ[ς]εἰς συμπλήρωσιν
14 ∼τ̣[α]∽τῶν ∼αὐτα∽αὐτῶν ∼[ἐκφ]ο̣ρια∽ἐκφορίων σίτου ἀρτά̣βαςἀρτάβας εἴκοσι ὀκτ̣ὼ|num:28|ὀκτὼ|num:28| μέ̣[τ]ρῳμέτρῳ φ[ο]ρικῷ̣φορικῷ τοῦ ❨μεγαλοπρεπ(εστάτου)❩μεγαλοπρεπεστάτου
15 κ̣[όμ]ετο̣[ς]κόμετος ❨[Ἀμ]μ̣ωνίο(υ)❩Ἀμμωνίου . S-5 παρέ̣[ξω]παρέξω δὲ καὶ τυροὺς πε[ντ]ή̣κοντα|num:50|πεντήκοντα|num:50| καὶ λεψ̣[άν]ηςλεψάνης κολ[ο]β̣ὰ̣κολοβὰ τέσ̣σερα|num:4|τέσσερα|num:4|
16 [❨ὑπ(ὲρ)❩]ὑπὲρ [❨το(ῦ)❩]τοῦ [ὑπʼ]ὑπʼ [ἐμὲ]ἐμὲ β̣οσκήματ[ος]βοσκήματος [,], [❨κ(αὶ)❩]καὶ [χ]ρυσοῦχρυσοῦ τριμ[ήσιο]ντριμήσιον ⊢ἕν⊣ἕν · S-6 ἀκω[λύτ]ωςἀκωλύτως δ[ὲ]δὲ ἔχω̣ἔχω λ̣αβε[ῖ]νλαβεῖν ὕ̣δ̣ωρὕδωρ
17 [ἀπὸ]ἀπὸ [❨το(ῦ)❩]τοῦ [ἐκεῖσε]ἐκεῖσε λ̣ά̣κκ[ο]υλάκκου ⸢κ̣αὶ⸣καὶ ⸢δ̣εξ̣α̣μ̣[ενῆς]⸣δεξαμενῆς εἰς τ[ὰς]τὰς [ξ]έναςξένας κ̣αὶκαὶ συνη[μμ]ένας̣συνημμένας ❨[ἀ]ρ̣ο̣(ύ)❩ρ[ας]ἀρούρας [τ]ῷτῷ αὐτ̣[ῷ]αὐτῷ τόπ̣ῳτόπῳ ἄνε̣υ̣ἄνευ ❨μισ[θ]ο(ῦ)❩μισθοῦ .
18 S-7 [ἡ] [μίσθωσις]μίσθωσις [κ]υρ[ία]κυρία κ̣αὶκαὶ βε[βαία]βεβαία , καὶ ❨ἐπερωτ(ηθεὶς)❩ἐπερωτηθεὶς ❨ὡμ[ολ(όγησα)]❩ὡμολόγησα . S-8 |g:chirho| ἔχω δὲ ❨το(ὺ)❩[ς]τοὺς φοινίκ̣ουςφοινίκους , κ[α]ὶκαὶ μὴ λα̣μ̣βάνετελαμβάνετε
19 [μηδένα]μηδένα [.]. S-9 [|g:chirho|]|g:chirho| Αὐρήλ̣ι̣οςΑὐρήλιος ∼Παπνουθιο⸢υ⸣∽Παπνουθίος ❨προκ(είμενος)❩προκείμενος μεμίσθ̣ωμα̣ιμεμίσθωμαι ὡς ❨πρ[ό]κ(ειται)❩πρόκειται .
20 S-10 [|g:stauros|]|g:stauros| [Αὐρήλιος]Αὐρήλιος [Ἀ]πολλὼ[ς]Ἀπολλὼς Διο[σκόρ]ο⸢υ⸣Διοσκόρου , ἀξιω[θεὶς]ἀξιωθεὶς , ἔγραψα ὑ̣[π]ὲρὑπὲρ αὐτοῦ̣αὐτοῦ γράμ[μ]αταγράμματα
21 [μὴ]μὴ [εἰδότος]εἰδότος |vac:?| |g:chirho|
22 |vac:?| διʼ ❨ἐμο(ῦ)❩ἐμοῦ Κ̣ύ̣ρουΚύρου ❨νομικ(οῦ)❩νομικοῦ ❨ἐγράφ(η)❩ἐγράφη Θεοῦ θελόντος |g:stauros|