Sematia

p.cair.masp.3.67299.xml

TM: 18426HGV: 18426Date: 527 – 565Place: Antinoopolis

1 m1 S-1 |gap:?_lines| καὶ ἐμπεφυτευκένα̣[ι]ἐμπεφυτευκέναι [ὁμο]ῦ̣ὁμοῦ τὰ ὄντα [νῦ]ν̣νῦν ἐν τῷ αὐτῷ̣αὐτῷ [χωρήματι]χωρήματι
2 κέλλια δύο|num:2| μετὰ τῆς φαινομένης αὐτῶν ὄψ̣[εως]ὄψεως [καὶ]καὶ [τῆς]τῆς
3 καθόλου περιοχῆς , σὺν εἰσόδοις καὶ ἐξόδοις κ[αὶ]καὶ θύραις καὶ
4 θυρίσιν , κατʼ ἐμφ[υτ]εύσε̣[ως]ἐμφυτεύσεως [ὁμ]οῖωςὁμοῖως δίκαιον̣δίκαιον καὶ ἐπὶ
5 κατοχῇ καὶ πάσῃ [ἐ]ξ̣[ουσίᾳ]ἐξουσίᾳ [καὶ]καὶ [πληρ]εστάτῳπληρεστάτῳ ἐμφυτευτικῷ δικαίῳ
6 ἀναφαιρέτως , πρὸς τῷ δύ̣ν̣α[σθα]ιδύνασθαι , ὡς προγέγραπται , ∼Φοβάμμωνα∽Φοιβάμμωνα
7 τὸν λαμπρότατον κ[αὶ]καὶ [σο]φώτα[τον]σοφώτατον [σχ]ολαστικὸνσχολαστικὸν καὶ κληρονόμους
8 αὐτοῦ καὶ διαδόχ[ους]διαδόχους [καὶ]καὶ [δια]κ[ατόχους]διακατόχους [,], [ἔ]χει[ν]ἔχειν [ὡ]ςὡς εἴρηται ἅπαν τὸ
9 προειρημένον ψιλὸν χώρημα μετὰ παντὸς αὐτοῦ τοῦ δικαίου
10 καὶ τῆς καθόλου περιοχῆς καὶ τῶν περιτειχισμάτων μετὰ τοῦ
11 ἐνόντος αὐτῷ λάκκου τε [καὶ]καὶ [ὑδρεύ]ματοςὑδρεύματος καὶ κυκλευτηρίου κα[ὶ]καὶ
12 ❨βοο̣σ̣τ̣ασίο(υ)❩βοοστασίου καὶ πάσ[ης]πάσης |gap:8| [καὶ]καὶ [τῆς]τῆς καθόλου περιοχῆς ,
13 ἐξεῖναι δὲ τῷ αὐτῷ λαμπροτάτῳ [καὶ]καὶ [σο]φωτάτῳσοφωτάτῳ σχολαστικῷ ∼Φοβάμμω̣ν̣ι̣∽Φοιβάμμωνι
14 διεκδικεῖν πᾶν δίκαιον εἴτ̣εεἴτε σω[ματ]ικὸνσωματικὸν εἴτε ἀσώματον , προσῆ̣κ̣ο̣ν̣προσῆκον
15 τῷ προειρημένῳ ψιλῷ [χω]ρήματιχωρήματι , ε[ἰ]εἰ [συ]ν̣έβ̣ησυνέβη τι ἐν τῷ μεταξὺ χρόνῳ
16 ἀποσπασθῆναι εἴτε [μέρ]οςμέρος τοῦ [προ]ειρημένουπροειρημένου ψιλοῦ χωρήματος
17 εἴτε δίκαιον τοῦτο ἐκδικῆσαι , καὶ ἔχειν ⋰ὑ⋱πὸὑπὸ τὴν̣τὴν ⋰ἰ⋱δίανἰδίαν κατοχὴν
18 καὶ κτῆσιν , καὶ εἰς ἣν βούλετ̣α̣ι̣βούλεται ὄ̣ψινὄψιν καὶ εἰς ὃν βούλεται τρόπον
19 μετασχηματίζειν αὐτ[ὸν]αὐτὸν [τὸν]τὸν [εἰρ]η̣[μένον]εἰρημένον τ̣όποντόπον καὶ τὰ ἐν αὐτῷ
20 κελλία , καὶ ἀνοικοδ[ομε]ῖ̣[ν]ἀνοικοδομεῖν [αὐτὰ]αὐτὰ |gap:5| [,], [κ]αὶκαὶ ἁπλῶς , ὅπως ἂν αὐτῷ
21 δόξῃ , εἴτε εἰς βελτίονα εἴτε εἰς χε̣ί̣[ρο]ν̣αχείρονα ἐνεγκεῖν ὄψιν , οἷα τῆς
22 τοῦ αὐτοῦ τόπου τύχη[ς]τύχης [κιν]δυνευομ̣[ένη]ςκινδυνευομένης αὐτῷ , ἐξεῖναι δὲ αὐτῷ
23 κα̣ὶ̣καὶ ἐκποιεῖν τὸ ἐπʼ αὐτ̣[ῷ]αὐτῷ [τῆ]ςτῆς ἐμφ[υτεύσ]ε̣ωςἐμφυτεύσεως δίκαιον , καὶ
23-24 ἀντι∤καταλλάττειν
24 καὶ εἰς ὃν βούλεται ἄλλον παραπέμπειν ἀκωλύτως
25 καὶ ἀνεμποδίστως . S-2 ἀνθʼ|g:apostrophe| ὁμολογεῖ δὲ καὶ Φοιβάμμων
26 λαμπρότατος καὶ σοφώ[τατος]σοφώτατος [σχολασ]τικὸςσχολαστικὸς ἑκὼν καὶ πεπεισμένος ,
27 χωρὶς παντὸς δόλου καὶ φ[ό]β̣[ου]φόβου [καὶ]καὶ β̣[ίας]βίας καὶ ἀπάτης καὶ ἀνάγκης
28 καὶ περιγραφῆς πάσης καὶ συναρπαγῆς , κ̣[υρί]ᾳ̣κυρίᾳ βουλήσει καὶ ἀμετατρέπτῳ
29 λογισμῷ καὶ ἀμετανοή[τῳ]ἀμετανοήτῳ [γ]νώμῃγνώμῃ [ὀρθ]ῇὀρθῇ διανοίᾳ , ἐξειληφέναι καὶ
30 ἐμπ̣εφ[υτ]ε[ύ]εσ̣[θα]ιἐμπεφυτεύεσθαι π̣[αρὰ]παρὰ [τοῦ]τοῦ [δι]κ̣α̣ίουδικαίου [τοῦ]τοῦ [μ]νημονευθέντοςμνημονευθέντος
31 ἁγίου οἴκου , διὰ τῶν προδηλουμένων θεοφιλεστάτων καὶ εὐλαβεστάτων
32 προσώπων , τὸν προδηλούμενον ψ̣[ι]λὸνψιλὸν τόπον ὁλόκληρον οἵας ἐστὶ
33 θέσεως , μετὰ παντὸς αὐτοῦ τοῦ [δικαίου]δικαίου καὶ τῆς καθόλου περιοχῆς ,
34 καὶ μετὰ τοῦ ὄντος ἐν αὐτ[ῷ]αὐτῷ [λά]κκο[υ]λάκκου [τε]τε καὶ ⋰ὑ⋱δρεύματοςὑδρεύματος καὶ
35 ❨κυκλευτηρίο(υ)❩κυκλευτηρίου καὶ βοοστασίου καὶ τῶν [ὄντ]ωνὄντων ἐν αὐτῷ νῦν δύο|num:2|
36 κελλίων καὶ παντὸς αὐτῶ[ν]αὐτῶν [το]ῦτοῦ δικαί̣[ου]δικαίου [κ]αὶκαὶ τῆς καθόλου περιοχῆς . S-3 καὶ
37 [ὁμ]ολογεῖὁμολογεῖ αὐτό̣[ς]αὐτός [τ]ε̣τε κ̣α̣ὶ̣καὶ κλ̣η̣ρ̣ο̣ν̣[όμοι]κληρονόμοι αὐτοῦ [καὶ]καὶ διάδοχοι καὶ διακάτοχοι
38 διδόναι καθʼ ἕκαστον ἐνιαυτὸν τῷ δ̣[ι]καίῳδικαίῳ τοῦ αὐτοῦ ἁγίου οἴκου , διὰ τῶν
39 αὐτοῦ κατὰ καιρὸν προεστώτων εὐλαβεστάτων ἀνδρῶν , ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ ἐτησίου
39-40 ἀπο∤τάκτου
40 ἤτοι ἐμφυτεύματος τοῦ αὐτ[οῦ]αὐτοῦ [ψιλ]ο̣ῦψιλοῦ [χω]ρήματοςχωρήματος , νόμισμα ἓν|num:1| παρὰ κεράτια
41 πέντε|num:5| κατὰ τὴν συναλλαγὴν τῆς πόλε̣ω̣[ς]πόλεως . S-4 ὁμολ[ογο]ῦσινὁμολογοῦσιν δὲ οἱ ἀφʼ ἑκατέρου μέρους μὴ ἐξεῖναι
42 μηθ̣ετέρῳμηθετέρῳ μέρει ἀναπαλαῖσαι πρὸς τὴν πρ[ογεγρ]αμμένηνπρογεγραμμένην ἐμφύτευσιν ⋰ὑ⋱πεναντίονὑπεναντίον
43 αὐτῆς χωρεῖν , ἀλλʼ ἐν παντὶ χρ̣όνῳχρόνῳ καὶ πᾶ̣[σι]πᾶσι τρόποις ἄτρωτόν τε καὶ ἀσάλευτον
44 [πα]ρ̣αφυλάξαιπαραφυλάξαι [αὐτήν]αὐτήν [.]. S-5 [καὶ]καὶ [ὅτι]ὅτι [ταύτην]ταύτην [τὴν]τὴν [ὁμολογία]ν̣ὁμολογίαν κ[ατὰ]κατὰ [νό]μ[ους]νόμους [π]ά̣ση[ς]πάσης
45 [ἐμ]φυτεύσεωςἐμφυτεύσεως φυλάσ[σοντες]φυλάσσοντες [ἑκά]σ̣τ̣[ῳ]ἑκάστῳ [αὐτῆς]αὐτῆς μ̣έρειμέρει ⋰ἰ̣⋱σχυρ[ὰν]ἰσχυρὰν κ̣[αὶ]καὶ ∼ἀσάλευτων∽ἀσάλευτον ,
46 καὶ ἐπὶ τῆς πρ̣[ο]κ̣ειμένηςπροκειμένης ἐμφυτεύσε̣[ως]ἐμφυτεύσεως [μένοντε]ς̣μένοντες οὐ παρ[αβ]ή̣σον[τ]αιπαραβήσονται
47 τὴν τῶν αὐτῶ[ν]αὐτῶν [ἀ]μ̣οιβαίωνἀμοιβαίων ὁμολ[ογημάτων]ὁμολογημάτων [δύ]ν̣αμι̣[ν]δύναμιν [,], [οἱ]οἱ [ἀφʼ]ἀφʼ ❨[ἑ]κ̣α̣τ̣έ̣ρ̣ο̣(υ)❩ἑκατέρου
48 μέρους , Μην[ᾶ]ςΜηνᾶς μὲν εὐλαβέστατος γ̣ε̣ν̣ικ[ὸ]ςγενικὸς οἰκονόμος καὶ Νουμένιος ⋰ἰ⋱δικὸςἰδικὸς
49 οἰκονόμος τοῦ πολλάκις εἰρημένου ἁγίο[υ]ἁγίου εὐκτηρίου οἴκου , διεβεβαιώσαντο
50 ἐν̣ώπιονἐνώπιον τοῦ δεσπότο[υ]δεσπότου Χ̣[ριστ]οῦΧριστοῦ καὶ το[ῦ]τοῦ [π]ερικειμένουπερικειμένου αὐτοῖ̣ς̣αὐτοῖς σχήματος
51 Φοιβάμμων δ̣[έ]δέ [ὁ] [σχολασιτκὸς]σχολασιτκὸς ἐ[π]ωμόσα[το]ἐπωμόσατο τήν τε ἁγία̣νἁγίαν κα[ὶ]καὶ ὁμοούσιον
52 Τριάδ[α]Τριάδα [,], [καὶ]καὶ [τὴν]τὴν [νίκην]νίκην [τοῦ]τοῦ [τῆς]τῆς οἰκουμέν̣[η]ςοἰκουμένης δεσπότου ❨Φλ(αυίου)❩Φλαυίου ⋰Ἰ⋱ουστινιανοῦἸουστινιανοῦ
53 τοῦ αἰωνίου αὐ[γούστ]ουαὐγούστου αὐτοκράτορος̣αὐτοκράτορος , π̣ρὸς̣πρὸς ∼[τ]ω∽τὸ , εἰ βουληθείη ὁπότερον
53-54 παρα∤βῆναι
54 μέρος <τὰ>τὰ π̣ρ̣[ο]δ̣ι̣[ο]μ̣ολογηθένταπροδιομολογηθέντα , μ[ηδ]ὲ̣ν̣μηδὲν μὲν ὤνασθαι ἐκ τοῦ
55 ἐπιχειρήματος , δώσειν̣δώσειν [δὲ]δὲ [τ]ῷ̣τῷ ἐμμέν[οντ]ιἐμμένοντι μέρει ὑπὲρ μόνου τοῦ τῆς
56 παραβάσεως ἐ̣γχειρήματοςἐγχειρήματος , ἐκ συμφ[ών]ουσυμφώνου καὶ ἐπερωτήσεως , λόγῳ
57 προστ̣ί̣μουπροστίμου καὶ π̣ο̣ι̣νῆςποινῆς , ἔργῳ καὶ δυ̣[νά]μει̣δυνάμει ἀπαιτούμενα , χρυσοῦ νομισμά̣τ̣ι̣α̣νομισμάτια
58 τριάκοντα ἓξ|num:36| ❨εὔσταθμ(α)❩εὔσταθμα , πρὸς ∼[τ]ω∽τὸ καὶ μετ[ὰ]μετὰ [τ]ὴ̣ντὴν τοῦ προστίμου ἔκτισιν
59 εἰ οὕτω τύχοι , καὶ πρὸ τῆς τούτου κατα[βο]λῆςκαταβολῆς , ἰσχυρὰν εἶναι ἀρραγῆ
60 καὶ ἀσάλευτον τὴν δύνα[μι]νδύναμιν τῆς πάρ[ουσ]ηςπάρουσης ἐμφυτευτικῆς ὁμολογίας
61 ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἐμπεριεχομένοις α[ὐ]τῇαὐτῇ κεφαλαίοις πανταχοῦ
62 προφερομένην , καὶ πρὸς ∼τω∽τὸ τὸν παρ̣[αβαί]νονταπαραβαίνοντα ἐνέχεσθαι τῷ τῆς ἐπιο̣ρκίας̣ἐπιορκίας
63 [κινδύνῳ]κινδύνῳ [καὶ]καὶ [ἐγκλήματι]ἐγκλήματι |gap:?|
64 |gap:5|ς τ̣ῆ̣ς̣τῆς ἁ̣γ̣ί̣α̣ςἁγίας ἐκκλησίας παραβ̣α|gap:?|παραβα|gap:?| [μηδέποτε]μηδέποτε
65 [αὐτὸν]αὐτὸν [ζη]μιώ̣μασιζημιώμασι τούτου χάρ[ιν]χάριν [π]ροστριβήσ[εσθαι]προστριβήσεσθαι |gap:?|
66 |gap:4|ῳ πίστει αὐτοῦ . S-6 καὶ ἐπὶ τούτοις ἐπερωτ[ήσαντες]ἐπερωτήσαντες [ἀλλήλους]ἀλλήλους [οἱ]οἱ [ἀφʼ]ἀφʼ [❨ἑκατερο(ῦ)❩]ἑκατεροῦ
67 [μέρου]ςμέρους καὶ ἐπερωτηθέντες παρʼ ἀλλήλω[ν]ἀλλήλων [ταῦθʼ]ταῦθʼ [οὕτως]οὕτως [ἔχειν]ἔχειν [διδόναι]διδόναι
68 [ποιεῖν]ποιεῖν φ[υλάτ]τεινφυλάττειν εἰς πέρας ἄγειν [ὡμολογήσαμεν]ὡμολογήσαμεν |gap:?|
69 |gap:15||gap:1| Μηνᾶς μὲν ε[ὐλαβέστατος]εὐλαβέστατος [γενικὸς]γενικὸς [οἰκονόμος]οἰκονόμος
70 |gap:?_lines|