Sematia

p.cair.masp.3.67296.xml

TM: 18423HGV: 18423Date: – Place:

1 m1 S-1 ⊢χμγ⊣χμγ [|g:rho-cross|]|g:rho-cross| [ὑπατείας]ὑπατείας ❨[Φλ]αυ⋰ί⋱ο(υ)❩Φλαυίου ❨Βελισάριο(υ)❩Βελισάριου ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨ἐνδοξοτάτο(υ)❩ἐνδοξοτάτου , Ἐπεῖφ κθ|num:29| τεσσαρασκαιδεκάτης ❨ἰνδικ(τίωνος)❩ἰνδικτίωνος
2 [Φλαυίῳ]Φλαυίῳ [Ἀπ]ολλῶτιἈπολλῶτι , αἰδεσίμῳ ῥιπαρίῳ κώμης Ἀφροδίτης ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Ἀνταιοπολίτο(υ)❩Ἀνταιοπολίτου νομοῦ , ❨π(αρὰ)❩παρὰ ❨Ἀνο(υ)φίο(υ)❩Ἀνουφίου ❨Ψ̣ενθαησ̣[ίο(υ)]❩Ψενθαησίου
3 [❨πρεσβ(υτέρου)❩]πρεσβυτέρου [τῆ]ςτῆς ἐκκλησίας ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨ἁγίο(υ)❩ἁγίου ἄπα ❨Μο(υ)σαίο(υ)❩Μουσαίου ❨πρεσβυτέρο(υ)❩πρεσβυτέρου , ❨κ(αὶ)❩καὶ ❨Φλαυ⋰ί⋱ο(υ)❩Φλαυίου ❨Ἀνο(υ)φ[ί]ο(υ)❩Ἀνουφίου ❨Ἀβρααμίο(υ)❩Ἀβρααμίου ❨ἀποπραιποσ[(ίτου)]❩ἀποπραιποσίτου ❨κάστρο(υ)❩κάστρου Π|gap:3|
4 [τοῦ]τοῦ [αὐτ]ο̣ῦ̣αὐτοῦ νομοῦ , ἀμφοτέρων ἀπὸ τῆς αὐτῆς κώμης Ἀφροδίτης , χαίρειν . S-2 ❨ὁμολογο(ῦ)μεν❩ὁμολογοῦμεν ἐξ ∼ἀλλελ̣η̣γγύης∽ἀλληλεγγύης καὶ |gap:3|
5 |gap:7|ε̣|gap:7|ε ὑ̣πὲρὑπὲρ ἀλλήλων ἀναδεχόμενοι , ὀμνύοντες τόν τε παντοκράτορα Θεὸν καὶ τὴν θείαν καὶ οὐ̣ρα̣ν̣ί̣α̣νοὐρανίαν τύχ[ην]τύχην
6 [❨το(ῦ)❩]τοῦ [τὰ]τὰ [πάντ]απάντα ∼νικο͂ντος∽νικῶντος τοῦ{τοῦ} ❨δεσπότο(υ)❩δεσπότου ἡμῶν ❨Φλαυίο(υ)❩Φλαυίου ❨Ἰουστι<νι>ανο(ῦ)❩Ἰουστινιανοῦ ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨αἰωνίο(υ)❩αἰωνίου ❨αὐγούστο(υ)❩αὐγούστου αὐτοκράτορος , ἐγγυᾶσθ̣α̣ι̣ἐγγυᾶσθαι ❨κ̣(αὶ)❩καὶ ἀ̣ν̣α̣[δέδεχθαι]ἀναδέδεχθαι
7 [μόνης]μόνης [καὶ]καὶ [ἐ]μ̣φανείαςἐμφανείας Αὐρηλί[ο]υ̣ςΑὐρηλίους Ἑρμαυὼν ❨Μο(υ)σῆτος❩Μουσῆτος καὶ Μο⸢υ⸣σῆνΜουσῆν αὐτοῦ γνήσ̣ιονγνήσιον υ⋰ἱ⋱ὸνυἱὸν , ∼μελισουργ̣οὺς∽μελισσουργοὺς ,
8 [ἐπὶ]ἐπὶ [τῷ]τῷ [αὐτο]ὺ̣ςαὐτοὺς παραμεῖναι ἐν τ̣ῇ̣τῇ αὐτῇ κώμῃ , ἀπὸ σήμερον εἰς τὸ ἑξῆς διὰ παντὸς ❨χρόνο(υ)❩χρόνου , καὶ ὁπόταν ζητούμενον [εἴη]εἴη
9 [πρὸς]πρὸς [ἡμᾶ]ςἡμᾶς περὶ τούτους , ἑτοίμως ἔχωμεν οἱ προγεγραμμένοι ἐγγυηταὶ ἐξ ∼ἀλλεληγγύης∽ἀλληλεγγύης παρενεγκεῖν ❨κ(αὶ)❩καὶ παρα̣[δώσομεν]παραδώσομεν
10 [ἐκτὸς]ἐκτὸς [ἁγ]ίων̣ἁγίων [π]εριβόλωνπεριβόλων κα̣ὶκαὶ [θ]είωνθείων χαρακ̣[τ]ή̣ρωνχαρακτήρων καὶ τῆς [ἁ]γ̣ίαςἁγίας κυριακῆ̣ςκυριακῆς , ἄνε̣υἄνευ ❨οἱ[ο(υ)]❩δήποτεοἱουδήποτε ❨ἑτέ̣ρ̣ο(υ)❩ἑτέρου σχήματος ,
11 [ἀλλʼ]ἀλλʼ [ἐπὶ]ἐπὶ [τῷ]τῷ [α]ὐ̣τῷαὐτῷ σχήματι μένο̣υ̣σινμένουσιν ἀ̣διαλείπτωςἀδιαλείπτως ἄνευ οἵας δήποτε προστασίας , μήτε ❨μοναχ[ι]κο(ῦ)❩μοναχικοῦ μήτε στ̣ρατι[ωτικοῦ]στρατιωτικοῦ ,
12 [ἀλλὰ]ἀλλὰ [πα]ρ̣α[δ]ώσωμενπαραδώσωμεν τ[ούτο]υςτούτους , ὡς προείπαμεν , ὁπόταν̣ὁπόταν ζητηθείη πρὸς ἡμᾶς παρὰ τῆς ὑμῶ̣ν̣ὑμῶν ἀρ̣[ίστ]η̣ς̣ἀρίστης [❨αἰδεσ(ίμου)❩]αἰδεσίμου .
13 S-3 [❨κ(αὶ)❩]καὶ [ἑτοίμως]ἑτοίμως ἔχ̣ωμενἔχωμεν παρασχεῖν ὑπὲρ ἀπολείψεως ἐξ ∼ἀλλεληγγύης∽ἀλληλεγγύης ❨χρυσο(ῦ)❩χρυσοῦ οὐγκίας ⊢δύο⊣δύο , ❨κ(αὶ?)❩καὶ ∼ἐννηνόχαμεν∽ἐνηνόχαμεν τ̣ῷ̣τῷ θ̣[είῳ]θείῳ [ὅρκῳ]ὅρκῳ
14 [❨κ(αὶ)❩]καὶ [τῷ]τῷ [περὶ]περὶ [❨το(ύ)το(υ)❩]τούτου [ἐ]πη[ρ]τ̣η̣μέν̣ῳ̣ἐπηρτημένῳ , ❨κ(αὶ)❩καὶ ὑποκειμέ̣[ν]ωνὑποκειμένων ⋰ὑ⋱μῖνὑμῖν εἰς ❨το(ύ)των❩τούτων πάντων ἡμῶν τῶν πράγ̣μ̣ατωνπράγματων ταύτης τῆς αἰτίας ἕνεκεν , μεθ̣ʼμεθʼ [❨ὑπογραφ(ῆς)❩]ὑπογραφῆς
15 [❨το(ῦ)❩]τοῦ [ὑπὲρ]ὑπὲρ ❨[Ἀνο]υφί̣ο(υ)❩Ἀνουφίου ❨πρεσβυτέρο(υ)❩πρεσβυτέρου καὶ ❨το(ῦ)❩τοῦ ὑπὲρ ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨ἑτέρο(υ)❩ἑτέρου ❨Ἀνουφίο(υ)❩Ἀνουφίου ❨ἀπο̣πρα̣ι̣π̣ο̣σ̣(ίτου)❩ἀποπραιποσίτου ❨[ὑ]π̣ογρ(άφοντος)❩ὑπογράφοντος . S-4 καὶ ἐπερ[ω]τηθέντεςἐπερωτηθέντες ὡμολογήσαμεν |g:rho-cross| |g:rho-cross| |g:rho-cross|
16 m2 [|g:rho-cross|]|g:rho-cross| [❨Φλ(αύιος)❩]Φλαύιος [❨Ἀνο(ῦ)❩φ]ιςἈνοῦφις ❨Ψενθαησίο(υ)❩Ψενθαησίου ❨πρεσβ(ύτερος)❩πρεσβύτερος ❨προκ(είμενος)❩προκείμενος ἐγγυῶμαι τοὺς ❨προκ(ειμένους)❩προκειμένους Ἑρμ[α]υὼνἙρμαυὼν καὶ Μουσῆν ⋰υ⋱ἱὸνυἱὸν αὐτο[ῦ]αὐτοῦ
17 [καὶ]καὶ [ὤμοσ]αὤμοσα ∼των∽τὸν θεῖον ὅρκον ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται |g:rho-cross| ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος ❨Ἀνο(ύ)φιο(ς)❩Ἀνούφιος ❨Ἀβρααμίο(υ)❩Ἀβρααμίου ❨ἀποπ[ρ]αιπόσιτο(ς)❩ἀποπραιπόσιτος ❨προκ(είμενος)❩προκείμενος ἐγγυῶμαι τοὺ[ς]τοὺς ❨προκ(ειμένους)❩προκειμένους
18 [Ἑρμαυὼ]νἙρμαυὼν ❨κ(αὶ)❩καὶ ❨Μο(υ)❩σ̣ῆνΜουσῆν ∼υ⋰ἱ⋱ὼν∽υἱὸν ❨(αὐ)το(ῦ)❩αὐτοῦ ❨μελισσο(υ)ργο(ὺ)ς❩μελισσουργοὺς ❨κ(αὶ)❩καὶ ∼ὄμοσα∽ὤμοσα ∼των∽τὸν ∼θῖον∽θεῖον ὅρκ[ο]νὅρκον ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται . S-5 ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος Θεότεκνος ❨Ψα̣ί̣ο̣(υ)❩Ψαίου ❨ἀ̣π̣ο̣[πραιπόσ(ιτος)]❩ἀποπραιπόσιτος ,
19 [ἀξιω]θεὶςἀξιωθεὶς , ἔγραψα ὑπὲρ ❨α(ὐ)τῶν❩αὐτῶν γ̣ρ̣άμματαγράμματα μὴ εἰδότων . m3 S-6 Αὐρήλιος Βίκτωρ ❨Σ̣εναμου̣ν̣ίο(υ)❩Σεναμουνίου μαρτυ̣ρῶμαρτυρῶ τῇ ἐγγ[ύῃ]ἐγγύῃ ἄκ̣ο̣υ̣[σας]ἄκουσας
20 [παρὰ]παρὰ [τῶ]ντῶν θεμέ̣ν̣ωνθεμένων m4 |g:stauros| |g:rho-cross| Βίκτωρ Πε̣σ̣μ̣ο̣υΠεσμου ❨πρεσβ(ύτερος)❩πρεσβύτερος μαρτυρῶ ∼τῦ∽τῇ ∼ἐκυα∽ἐγγύῃ ἄκουσας παρὰ τῶν θεμένων |g:stauros|
21 m1 |g:rho-cross| ἐγράφη διʼ ❨ἐμο(ῦ)❩ἐμοῦ ❨Ἀβρααμίο(υ)❩Ἀβρααμίου ❨Ἀ̣π̣[ο]λ̣λ̣(ῶτος)❩Ἀπολλῶτος ο̣ὐ̣λ(…)οὐλ…