Sematia

p.cair.masp.3.67295.xml

TM: 36528HGV: 36528Date: 551 – 600Place: Antinoopolis (?)

1 m1 S-1 [|g:chirho|]|g:chirho| [ἀντιρρητικοὶ]ἀντιρρητικοὶ [λίβελλοι]λίβελλοι [παρʼ]παρʼ [❨ἐμο(ῦ)❩]ἐμοῦ [Ὡραπό]λλω̣[νος]Ὡραπόλλωνος [Ἀσκληπιάδου]Ἀσκληπιάδου [,], [το]ῦτοῦ λ̣αμπροτά̣τ̣ουλαμπροτάτου ❨κ[(αὶ)]❩καὶ ❨[ἐλλογ]ι̣μ(ωτάτου)❩ἐλλογιμωτάτου φ̣ι̣λ̣ο̣σ̣ό̣[φου]φιλοσόφου , ❨κεκτημ(ένου)❩κεκτημένου ἐν Φεν̣ε̣βύθε̣ιΦενεβύθει
2 |gap:36|ο̣ι̣|gap:11||gap:36|οι|gap:11| [κ]α̣ὶκαὶ οἶδε τὸ κ[ε]φά̣λ̣[αι]ο̣ν̣κεφάλαιον τ̣ῶ̣ν̣τῶν [ἐν]ἐν [ἐπιθυμ]ίᾳἐπιθυμίᾳ τῶν ἀλλοτρ[ί]ω̣[ν]ἀλλοτρίων τυγχ̣α̣νόντωντυγχανόντων ἀπρονόητον · S-2 ἐθέσπισαν
3 [γὰρ]γὰρ [πολλὰ]πολλὰ [κατʼ]κατʼ [αὐτοὺς]αὐτοὺς [οἱ]οἱ [νόμοι]νόμοι [τῶν]τῶν [θειοτάτων]θειοτάτων ἡ̣μ̣[ῶν]ἡμῶν [βασιλέων]βασιλέων [,], [❨κ(αὶ)❩]καὶ [τὰ]τὰ ὑ̣[πε]ρφυῆὑπερφυῆ ἔδικτ̣[α]ἔδικτα τῆ[ς]τῆς [ἐ̣χ̣ο̣ύ̣σ̣η̣ς̣]ἐχούσης [τὸ]τὸ [σκῆ]πτρονσκῆπτρον ἀρχῆς . S-3 ε̣ἰδότ̣ε[ς]εἰδότες γὰρ , προμυθέστατοι ὄντες , ὡς οἱ ἐπιθυμηταὶ τῶν̣τῶν
4 [ἀλλοτρίων]ἀλλοτρίων |gap:27|ιτην|gap:15|ν σπουδὴν ο̣σ̣ο̣|gap:13|οσο|gap:13| [οἰ]κ̣ειοῦσθαιοἰκειοῦσθαι τὰ ἀλλότρια κα̣τ̣ὰ̣κατὰ μηχανήν τινα καὶ δυστροπίαν
5 |gap:35| [κ]αὶκαὶ ἐ̣πιχ[ειροῦσιν]ἐπιχειροῦσιν συναρπάζειν τὰ ⋰ἰ⋱άσ̣[ιμα]ἰάσιμα [τῶν]τῶν [ἀδεκ]ά̣στωνἀδεκάστων καθ[α]ροτάτωνκαθαροτάτων ἀρχόντων , καὶ ἀποτολμῶσ̣ι̣νἀποτολμῶσιν
5-6 παρα∤[σχέσθαι]παρα∤σχέσθαι
6 [ἐν]ἐν [τοῖς]τοῖς [δικαστηρίοις]δικαστηρίοις [ψευδῆ]ψευδῆ [ἐκμαρτ]ύ̣ριαἐκμαρτύρια [ὑπὲρ]ὑπὲρ [αὐτῶν]αὐτῶν , αἰτοῦ̣⸢ν⸣τεςαἰτοῦντες ὡς ση̣|gap:1||gap:8|ση|gap:1||gap:8| [οἰκειοῦσ]θαιοἰκειοῦσθαι αὐ[τοῖς]αὐτοῖς [τὰ]τὰ μὴ ὄντα ὑπʼ αὐτοὺ[ς]αὐτοὺς μ̣ή̣τ̣εμήτε ⋰ὑ⋱πὸὑπὸ νομ[ὴ]ννομὴν αὐτ[ῶ]ναὐτῶν
7 [πώποτε]πώποτε [γεγενημένα]γεγενημένα |gap:17| [γεγ]ό̣ν̣α̣σ̣ινγεγόνασιν κ̣|gap:6|ον̣κ|gap:6|ον κατὰ κακοτροπί̣α̣[ν]κακοτροπίαν [καὶ]καὶ |gap:1|δ̣ε̣|gap:6||gap:1|δε|gap:6| καὶ ἐπι[θυμί]αν̣ἐπιθυμίαν τ̣ῶ̣ν̣τῶν ἀλλ[ο]τρίωνἀλλοτρίων [ἀπο]τολμῶσινἀποτολμῶσιν καὶ τα|gap:3|
8 |gap:36| διὰ σ̣α̣|gap:6|σα|gap:6| [π]ροσέταξανπροσέταξαν τὸν τῇ ἀ̣λ̣[ηθε]ίᾳἀληθείᾳ κ̣[ύριον]κύριον ❨κ(αὶ)❩καὶ δεσπότ̣[ην]δεσπότην [ἀ]ντιρρητικο[ῖ]ςἀντιρρητικοῖς χρήσασθαι λιβέλλοις καὶ μην[ῦσα]ιμηνῦσαι
9 [τοῖς]τοῖς [δικαστηρίοις]δικαστηρίοις [διὰ]διὰ [χειρῶν]χειρῶν [τῶν]τῶν [ῥιπαρίων]ῥιπαρίων [ἤ]τε̣ἤτε [τ]ῶ̣ντῶν ἐκ[δ]ίκωνἐκδίκων καὶ δημοσιε̣[υόντων]δημοσιευόντων καὶ [τῶν]τῶν [πρ]άκτορωνπράκτορων [τῶν]τῶν δ̣ημοσίωνδημοσίων καὶ τῶν ἐξ[υ]π̣[ηρ]ετουμένωνἐξυπηρετουμένων
10 [ταῖς]ταῖς [παγαρχίαις]παγαρχίαις [καὶ]καὶ [πάντων]πάντων [τῶν]τῶν [ταξεωτῶν]ταξεωτῶν , ὥ̣σ̣τ̣ε̣ὥστε ∼μ̣[η]τ̣[ε]μ̣ίαν∽μηδεμίαν συναρπαγὴν γ̣ενέ̣σ̣θ̣α̣ι̣γενέσθαι [μήτε]μήτε ∼κ̣ε̣νοτομίαν∽καινοτομίαν κατὰ τῶν ἐ̣π̣ι̣εικῶςἐπιεικῶς βιούν̣τ̣ω̣νβιούντων παρὰ τῶν
11 [ἀσεβούντων]ἀσεβούντων [.]. S-4 [ἐπίσταμαί]ἐπίσταμαί [γε]γε [ὅσα]ὅσα [διὰ]διὰ [τούτους]τούτους [ἀνωρθώθη]ἀνωρθώθη δυσ̣τ̣ρό[πως]δυστρόπως [ἐ]χόμεναἐχόμενα , κ̣αὶκαὶ ὅσα οἱ κρατοῦντες [νόμ]ο̣ι̣νόμοι προκαταλαβ[ό]ν̣τεςπροκαταλαβόντες ⋰ἰ⋱άσαν̣τοἰάσαντο διὰ τ̣ο̣ὺςτοὺς φιλοπραγμ⸢ο⸣νοῦνταςφιλοπραγμονοῦντας
12 [κακωθέντα]κακωθέντα [·]· S-5 [ἀλλʼ]ἀλλʼ [ὅθεν]ὅθεν [ἧκε]ἧκε [τὰ]τὰ [κατʼ]κατʼ [ἐμὲ]ἐμὲ [πεπραγμ]έ̣ν[α]πεπραγμένα κα[τὰ]κατὰ β̣[ρ]αχ̣ὺβραχὺ , ❨κ(αὶ)❩καὶ παρά τινος , ἐγκαλύπτομαι λ̣[έγ]ε̣ι̣ν̣λέγειν . S-6 ἐμοὶ μὲν γ̣ὰ̣ργὰρ , εἰ μὴ ἐπί̣ψ̣ο̣γονἐπίψογον τό τινα ἑαυτὸν ἐπαινεῖν ,
13 [δόξα]δόξα [οὐ]οὐ [μετρία]μετρία [πρὸ]πρὸ [πολλοῦ]πολλοῦ [ὑπάρχει]ὑπάρχει [μετὰ]μετὰ [τ]ο̣ὺ̣ς̣τοὺς κ̣[ατ]ὰ̣κατὰ τ̣[ὴν]τὴν [Ἀλ]εξάνδρο̣υ̣Ἀλεξάνδρου μεγάλην πόλιν οἰκοῦντα[ς]οἰκοῦντας [.]. S-7 [ἄγω]νἄγων γὰρ σχολὴν περὶ τὰς ἐκε̣[ῖσε]ἐκεῖσε ἀκαδημ̣[ί]α̣ς̣ἀκαδημίας ἀεί π[ο]τεποτε ἐφύλατ|g:apostrophe|τον
14 [τὴν]τὴν [εὐζωΐαν]εὐζωΐαν [,], [καὶ]καὶ [σπουδαίως]σπουδαίως [ἐπασκήσας]ἐπασκήσας [τὴν]τὴν [ἐν]οῦ̣σ̣άνἐνοῦσάν μο[ι]μοι [δ]ύναμινδύναμιν τὸν λόγον τὴν φιλόσοφον ἐπε̣[ύθυ]νονἐπεύθυνον τοῖς βουλομένοις πα̣[ιδ]είανπαιδείαν · S-8 τοῦτο ἐκ πατέρων ❨κ(αὶ)❩καὶ προγόνων
15 [ἔμφυτον]ἔμφυτον [ἔχων]ἔχων [,], [ὡς]ὡς [διδασκάλῳ]διδασκάλῳ [χρησάμενος]χρησάμενος [τῷ]τῷ |gap:?| τοῖ[ς]τοῖς τ̣ρ̣ι̣σ̣μ̣ακαριωτάτῳτρισμακαριωτάτῳ μου πατρὶ Ἀσκληπιάδῃ , [τ]ῷτῷ [πο]νήσαντιπονήσαντι τὸν πάντα αὐτοῦ βίον τοῖς Μουσείοις , νέους κατὰ τὴν
16 [παλαιὰν]παλαιὰν [διδάξαντι]διδάξαντι [παιδείαν]παιδείαν |gap:?|σανασον̣τ̣|gap:3|σ̣τη|gap:?|σανασοντ|gap:3|στη , κατὰ τὴν αὐτὴ[ν]αὐτὴν πόλιν τὸν ⋰ἴ⋱σονἴσον τρ[όπ]ο̣ν̣τρόπον ἐσπούδασον φυλάτ|g:apostrophe|τειν , ἀλλὰ ἐπι<εί>κειαἐπιείκεια ❨κ(αὶ)❩καὶ περὶ τοὺς λόγους
17 [εὐφυΐα]εὐφυΐα [παρὰ]παρὰ [τῶν]τῶν [κακῶν]κακῶν [οὐδαμῶς]οὐδαμῶς [τιμῶνται]τιμῶνται [·]· S-9 [μ]αρτ̣υ̣ρ̣εῖμαρτυρεῖ τούτῳ κατʼ ἐμ[ο]ῦ̣ἐμοῦ ν̣ῦννῦν [σ]υσκευὴσυσκευὴ , ❨κ(αὶ)❩καὶ κατὰ τῶ̣[ν]τῶν [ἐ]μῶνἐμῶν πραγμάτων καὶ ἀνθρώπων π̣[αρ]άλογοςπαράλογος προσέλευσις .
18 S-10 [ἐγεννήθημεν]ἐγεννήθημεν [γὰρ]γὰρ [ἐγὼ]ἐγὼ [καὶ]καὶ |gap:7| [,], [ἡ] [γαμετή]γαμετή [❨μο(υ)❩]μου σ̣ύμβ̣ιο[ς]σύμβιος [καὶ]καὶ ἀ̣νεψιὰἀνεψιὰ ἐκ [τῶν]τῶν δύο ἀδελφῶν κατὰ π[ατέρ]α̣πατέρα ἐγὼ τε κα̣[ὶ]καὶ αὐτὴ , κοινῶς τῶν ἡμῶν [πα]τέρωνπατέρων βιω̣σ̣άντωνβιωσάντων
19 [καὶ]καὶ [μηδέποτε]μηδέποτε [ἀπʼ]ἀπʼ [ἀλλήλων]ἀλλήλων [ἀπο]σ̣χ̣[οι]ν̣ι̣σ̣θ̣έ̣ν̣τωνἀποσχοινισθέντων μή[τε]μήτε [τ]ῇτῇ διαθέσει μήτε τῇ οἰ̣κ̣[ήσει]οἰκήσει μήτε τῇ [ε]ὐζω⋰ί⋱αεὐζωία μήτε τῇ φιλοσόφ̣ῳ̣φιλοσόφῳ ∼Μούσα∽Μούσῃ ὥστε ἀμφιβάλλειν
20 [πολλούς]πολλούς [τινων]τινων [εἴημεν]εἴημεν [γονέων]γονέων [,], [ὁπότε]ρονὁπότερον [ἐγὼ]ἐγὼ [τοῦ]τοῦ α[ὐτ]ῆςαὐτῆς πατρὸ[ς]πατρὸς , αὐτὴ τοῦ ἐμοῦ . S-11 ⋰ὑ⋱περβ[ᾶσα]ὑπερβᾶσα [τ]ὴντὴν φύσιν τοῖς ἔργοις , καὶ τὴν ∼ἐπιείκιαν∽ἐπιείκειαν τῶν ἡμῶν πατέρων
21 [ἀσχημονοῦσα]ἀσχημονοῦσα [,], [μοιχῷ]μοιχῷ [τινι]τινι [προσωμίλησε]προσωμίλησε [καὶ]καὶ |gap:?| πᾶσι̣πᾶσι μ̣[ήδε?]μήδε λογισαμένη , πλοίου ἐπέβη καὶ τῆς πα̣τ̣ρ̣ί̣δοςπατρίδος ⋰ὑ⋱περόριοςὑπερόριος γέγονεν . S-12 σιωπῶ γὰρ , ὅτι τὸ τοῦ ἀνδρὸς ὄνομα
22 [οὐκ]οὐκ [ἔγνων]ἔγνων [πώποτε]πώποτε [,], [ἅτε]ἅτε [ξένου]ξένου [ὄντος]ὄντος |gap:?|α̣σ̣χ̣|gap:2||gap:?|ασχ|gap:2| [π]όρρωπόρρω τῆς ἡ̣μ̣ῶν̣ἡμῶν πατρίδος χρηματίζον[τος]χρηματίζοντος . S-13 οὐκ|g:apostrophe| ἀρκουμένη τῷ ἐαθ[έ]ντιἐαθέντι αὐτῇ παρὰ τοῦ αὐτῆς πατρὸς μέρει ,
23 [συναρπάζειν]συναρπάζειν [ἐβουλήθη]ἐβουλήθη [καὶ]καὶ [τὸ]τὸ [λοιπὸν]λοιπὸν [.]. S-14 [ἐπιχ]ε̣ι̣ρεῖἐπιχειρεῖ γὰρ ὁ̣[μοῦ?]ὁμοῦ ἐν δίκῃ καὶ τὸ ἀνῆκόν μ̣ο̣ι̣μοι ἐκ πατρὸς καὶ ἑτέρων νομίμων καὶ δ̣ικαίωνδικαίων τίτλων εἰ̣ς̣εἰς αὐτὴν
24 [ἀνέλκειν]ἀνέλκειν [,], [ταύτην]ταύτην [μοι]μοι [μόνην]μόνην [καταλιποῦσα]καταλιποῦσα [τὴν]τὴν [ἐλπίδα]ἐλπίδα [,], [τυχεῖν]τυχεῖν τῆς ∼ἡμ̣ῶ̣ν∽ὑμῶν εὐαρχείας ❨κ(αὶ)❩καὶ φυλαττ[ού]σηςφυλαττούσης ἑκάστῳ τὸ δίκαιον · S-15 ἀλλʼ εὔελ̣πις̣εὔελπις πάντως̣πάντως τυγχάνω , ὡς
25 [πάντων]πάντων [τῶν]τῶν [ἀδικημάτων]ἀδικημάτων [ποινὴν]ποινὴν [δώσει]δώσει [,], [ὅσα]ὅσα [εἰς]εἰς [ἐμὲ]ἐμὲ π⸢επ⸣λημμέληκενπεπλημμέληκεν . S-16 τούτων̣τούτων γὰρ τῶν̣τῶν πραγμάτων , ὧ̣νὧν τὴν νομὴν ἐξεζήτησεν ἀναγ̣α̣[γε]ῖνἀναγαγεῖν ὑπʼ αὐ[τὴ]ν̣αὐτὴν ,
26 [οὐδὲν]οὐδὲν [πώποτε]πώποτε [ἐξ]ἐξ [❨οἱο(υ)δήποτε❩]οἱουδήποτε [τίτλου]τίτλου [ὑπὸ]ὑπὸ [νομὴν]νομὴν [αὐτῆς]αὐτῆς [γε]γ̣έ̣[ν]ηταιγεγένηται , ἀλλʼ|g:apostrophe| ὑπῆρχεν τοῦ ἥ̣ρωό̣ς̣ἥρωός μ̣⸢ο⸣υμου πατρὸς Ἀσκληπιάδου ἐκ τε πατρῴας καὶ μητρῴας διαδ[ο]χῆςδιαδοχῆς ,
27 [ἀπὸ]ἀπὸ [κληρονομιαίων]κληρονομιαίων [καὶ]καὶ [ἀ̣γ̣ο̣ρ̣α̣σ̣τ̣ι̣κ̣ῶ̣ν̣]ἀγοραστικῶν [ἰδιοκτήτω]νἰδιοκτήτων τε καὶ ἑτέρων διαφόρων συμβολαίων καὶ νομίμων καὶ δικαίων τίτλω[ν]τίτλων · S-17 οὗ τὸν κλῆρον ὡς
28 [μόνος]μόνος [αὐτοῦ]αὐτοῦ [υἱὸς]υἱὸς [τυγχάνων]τυγχάνων [παρέλαβον]παρέλαβον [.]. S-18 [ὅθεν]ὅθεν [θα]υ̣μάζωθαυμάζω τὸ ποικίλον , μᾶλλ[ον]μᾶλλον δὲ τὸ πανο̣ῦργ̣ονπανοῦργον ❨κ(αὶ)❩καὶ τὸ θηριῶδες ἐκείνης τῆς φύσεως , ὅπως
29 [ἐκ]ἐκ [τοῦ]τοῦ [ἐμοῦ]ἐμοῦ [οἴκου]οἴκου [πάντα]πάντα [τὰ]τὰ [κινητὰ]κινητὰ [μετέθηκεν]μετέθηκεν [,], [ἀπὸ]ἀπὸ [πολυ]τίμουπολυτίμου ἕως ἐλαχίστου , εἰς οὓ[ς]οὓς ἐ̣βουλήθηἐβουλήθη τόπους , ἐμοῦ κατὰ τὴν Ἀλεξανδρέων τὴν διαδιδασκαλίαν
30 [ποιουμένου]ποιουμένου [τῶν]τῶν [νέων]νέων [,], [καὶ]καὶ |gap:?| [ἐπὶ]ἐπὶ [ξ?]ένηςξένης τυγχάν[ον]τοςτυγχάνοντος διὰ τὴν [τ]ῶ̣ντῶν γονέων ὑπόλημψιν . S-19 τοῖς κινητοῖς μὴ ἀρκεσθεῖσα ∼τῆς∽τοῖς εἰς πολλὴν
31 ὁλκὴν χρυσίνου συντείνουσιν |g:chirho|
1 ἐβουλήθη καὶ τῶν ἀκινήτων ἐ[γ]κρατὴςἐγκρατὴς γ[ε]νέσθαιγενέσθαι ἔκ τινος φιλοπραγμοσύνης , ὥστε καὶ αὐτὴν
2 ἐλέγχει τὰ παρʼ αὐτῆς ἀδίκως καὶ ἀλόγω[ς]ἀλόγως πεπραγμένα τε καὶ ἐξαιτηθέντα , ὧν [ο]ὐοὐ πώποτε ,
3 καθὰ πολλάκις ἐν τοῖς προγραφεῖσι μ[ε]μήνυκαμεμήνυκα , ἐν νομῇ [γ]εγένηταιγεγένηται · S-20 ἀλλὰ τὰ [α]ὐτὰαὐτὰ πατρῷά
4 μου ὄντα ∼ἐφ’∽ἐπʼ ἐμαυ[τ]ὸ̣νἐμαυτὸν ἔχων ὡς καὶ τὸ πρᾶγμα αὐτὸ μαρτυρεῖ . S-21 μαρτυροῦσιν δὲ̣δὲ κ̣αὶκαὶ αἱ παρʼ αὐτῆς
5 γενόμεναι ἀνορυ̣χ̣αὶἀνορυχαὶ καὶ ἀνασκαφαὶ ἐν τῶ⸢ι⸣τῶι ἐμῷ οἴκῳ καὶ διὰ δικέλλων καὶ ἑ̣τέρωνἑτέρων ∼ἐργαλίων∽ἐργαλείων
6 τοιουτοτρόπων , εἰς ἀναζήτησιν τῶν [ἐ]αθέντωνἐαθέντων παρά του ἐμοῦ πατρὸς εἰς ἀναγκαίας ❨κ(αὶ)❩καὶ ἀπαραιτήτο̣[υ]ςἀπαραιτήτους
7 χρείας . S-22 τούτων τοίνυ̣ντοίνυν ὅλων τὸν ἔλεγχ[ο]ν̣ἔλεγχον παρὰ πόδα ❨κ(αὶ)❩καὶ ἐν καιρῷ τῷ δέοντι τῷ καθ[α]ροτάτῳκαθαροτάτῳ ὑμῶν
8 ἀποκαλυφθήσετα̣ι̣ἀποκαλυφθήσεται δικαστηρίῳ , καὶ π[ο]ινὴνποινὴν πάντως ἐπὶ [τ]ούτοιςτούτοις κατὰ νόμου̣ςνόμους παρέξει . S-23 τὰς γὰρ
9 παρακατασχέσεις , ἃ̣ςἃς καλοῦσιν οἱ νόμ[οι]νόμοι ῥ̣ετεντιῶ̣ναςῥετεντιῶνας , ἐξ ἠθῶν κακῶν καὶ με[τ]αθέσεωςμεταθέσεως ❨σκευῶ(ν)❩σκευῶν ,
10 πρὸς ταῖς ἄλλαις π[ρ]ὸςπρὸς τιμωρίαν τῶν τοι[ο]υτοτρόπωντοιουτοτρόπων γυναίκων ἐπενόησεν , ἃς̣ἃς [π]άντωςπάντως ∼κἀγὼ∽καὶ $ἐγὼ ,
11 διὰ τοὺς εἰς ἐμὲ γ[εγ]ενημένουςγεγενημένους παρὰ [τ]ῆςτῆς τοιαύτης ∼συνβίου∽συμβίου τρόπους , ἐφʼ ὑ|g:apostrophe|μῖν τ[ο]ῖςτοῖς γενναίοις
12 δικασταῖς πρὸς τῇ [ἀ]ποκαταστάσειἀποκαταστάσει τῶ[ν]τῶν ἐμῶν σκευῶν ἐν τῷ δέοντι καιρῷ καὶ [ἀ]πὸἀπὸ τῶν αὐτῆς ζητήσω .
13 S-24 τούτων τοίνυν φυλατ|g:apostrophe|τομένων μοι κατὰ σῆς νομίμου δικαιολογίας , ἐξαιτῶ τὴ[ν]τὴν [σ]ὴνσὴν ἐντρέχειαν
14 μὴ συγχωρῆσαι ∼μητεμίαν∽μηδεμίαν ∼κενοτομ[ί]αν∽καινοτομίαν γενέσθ[α]ιγενέσθαι κατὰ τῆς ⋰ὑ⋱πʼὑπʼ ἐμὲ νομῆς πρ[αγ]μάτωνπραγμάτων ❨ἀνθρώπω(ν)❩ἀνθρώπων
15 παρʼ οἱουδήποτε ἀνθρώπου , ἐκ συναρπαγ[ῆ]ςσυναρπαγῆς τινος ἐχθρῶν ἐπιβουλῆς , ἀλλὰ καὶ ὁρκίζ[ω]ὁρκίζω ὑμ[ὰ]ςὑμὰς κατά τοῦ
15-16 π̣α̣ν∤τοκράτοροςπαν∤τοκράτορος
16 ❨θ(εο)ῦ❩θεοῦ καὶ τῆς θείας καὶ [ο]ὐρανία̣ςοὐρανίας ν[ί]κηςνίκης τοῦ τὰ πάντα νικῶντος δ[ε]σπότουδεσπότου τῆ[ς]τῆς οἰκο[υ]μένηςοἰκουμένης Φλ̣αυ⋰ί⋱ουΦλαυίου
17 Ἀναστασίου τοῦ αἰωνίου αὐγού[σ]τουαὐγούστου αὐτοκ[ρά]τοροςαὐτοκράτορος , τούτους μ⸢ο⸣υμου τοὺς ∼ἀντιρητικοὺς∽ἀντιρρητικοὺς λιβέ[λ]λουςλιβέλλους [σ]υνάψαισυνάψαι ἀν[α]φορᾷἀναφορᾷ
18 ⋰ἰ⋱δίᾳἰδίᾳ ❨κ(αὶ)❩καὶ μηνῦσαι τῷ καθαροτάτῳ δικαστηρ[ί]ῳδικαστηρίῳ , πρὸς τὸ μὴ γενέσθαι ∼κενοτομίαν∽καινοτομίαν τινὰ κ̣α̣τ̣ʼκατʼ ❨ἐ̣μο(ῦ)❩ἐμοῦ ἢ̣ ἀνθρώπων ἐμῶν
19 νομῆς ⋰ὑ⋱πʼὑπʼ ἐμὲ τυγχανούσης , ἐκ συναρπ[α]γῆςσυναρπαγῆς τῶν ἐμῶν ἐχθρῶν . S-25 τοῦτο γὰρ βούλετα[ι]βούλεται τὰ φοβερώτατα ∼ἤδικτα∽ἔδικτα ,
20 διὰ σοῦ τοῦ τὴν φροντίδα τῆς κώμης ⁽ανατ[ε]τ̣αγμένου̣⁾ἀναδεδεγμένου τὰ τοιαῦτα μηνυθῆ[να]ιμηνυθῆναι τοῖς δικαστηρίοις , πρὸς τὸ μ[ὴ]μὴ βλαβῆναι
21 τοὺς ἐπιεικεῖς ❨κ(αὶ)❩καὶ ⋰ἰ⋱δ̣[ιο]πραγμονοῦνταςἰδιοπραγμονοῦντας . S-26 οὐ γὰ[ρ]γὰρ δίκαιον τὴν ⋰ὑ⋱πʼὑπʼ ἐμὲ νομὴν ἀλόγως εἰς ἑτ[έ]ρουςἑτέρους μετατεθῆναι . S-27 ὁρκ<ίζ>ωὁρκίζω
22 τοίνυν ⋰ὑ⋱μᾶςὑμᾶς κατὰ τοῦ ⸢αὐτοῦ⸣αὐτοῦ θείου ὅρκ[ου]ὅρκου ὑποσημ[ά]νασθαιὑποσημάνασθαι εἰς τὸ ⋰ἴ⋱σονἴσον τούτων μου τῶν ἀντιρ[ρ]ητικῶνἀντιρρητικῶν λιβέλλων , ∼ὅτι̣∽ὅτε καὶ
23 αὐτοὺς ἐδέξασθε · S-28 καὶ ἐπὶ τὸ δικα[σ]τήριονδικαστήριον μ[ε]τὰμετὰ μηνύσεως καθὰ τοῖς νόμοις δόκει ∼τούτοις∽τούτους πέμπετε .
24 S-29 ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος Ὡραπόλλων Ἀσκληπιάδου φι[λ]όσοφοςφιλόσοφος ❨π[ρ]ογεγραμμέν(ος)❩προγεγραμμένος ἐπιδέδωκα τούτους ❨μο(υ)❩μου το[ὺς]τοὺς [λι]βέλλουςλιβέλλους τοὺς ἀντιρρητικοὺς
25 λιβέλλους{λιβέλλους} , ἀξιῶν μηδεμίαν ∼κε⸢νο⸣τομίαν∽καινοτομίαν ὑπ̣ομεῖναιὑπομεῖναι τὰ ὑπʼ ἐμὲ πράγματα ❨κ(αὶ)❩καὶ ἀνθρώ[π]ουςἀνθρώπους ἐ[μ]οὺςἐμοὺς , ❨κ(αὶ)❩καὶ ὑπογράψα[ς]ὑπογράψας ἐπιδέδωκα .
1 S-30 ἀσεβοῦς ψυχῆς ἴασις , εὐσεβούντων π[αρ]αίνεσις̣παραίνεσις ,
2 οὐ[κο]ῦνοὐκοῦν εἴη̣ς̣εἴης ἀθάνατος καὶ ἀγή[ρ]ω̣ςἀγήρως ἤμ[ατ]αἤματα πάντ̣[α]πάντα
3 ∼κατ̣’∽καθʼ Ὅμηρον̣Ὅμηρον . S-31 τὸν μὲν πάλαι βίο̣ν̣βίον φανεὶς ἐπὶ κεφ[αλαῖ]ς̣κεφαλαῖς ,
4 νῦν δὲ μετα̣κα̣λῶςμετακαλῶς δίκαιος , ψυχ[ωφ]ελοῦςψυχωφελοῦς τῆς ὑμετ[έρα]ςὑμετέρας
5 τυχῶν εἰσαγωγῆς , ἐπʼ ἀγκάλαις [οὖ]νοὖν τὴν κέλευσιν ἔχω ,
6 μ[η]δὲνμηδὲν τῆς αἰτηθείσης συγγνώμης λογισάμενος , ἐπε̣[ι]δὴἐπειδὴ
7 μηδ[ὲ]μηδὲ τὴν ἀρχὴν μέμνημαι πα̣[ρ]ατραπεὶςπαρατραπεὶς ε[ἰς?]εἰς τὸν
8 θαυμάσιον Βίκτορα , εἰ μὴ ὅσον εἰς μέ̣μ̣ψινμέμψιν
8-9 ⁽ὑπομειδιωσ∤α⁾ὑπωνειδισ∤α
9 ἐγὼ τὴν κατὰ τῶν πενητῶν ἀδικίαν . S-32 οὐ γάρ εἰ̣[μ]ι̣εἰμι
9-10 σύμ∤βουλος̣σύμ∤βουλος
10 ⸢ἐ̣πιβλα̣β̣ῆ[ς]⸣ἐπιβλαβῆς [ἀ]πηνὴςἀπηνὴς εἰς πρᾶξιν αἰσχρὰν̣αἰσχρὰν ἧς ἐργάτης πρὸς
11 πάν[τ]αςπάντας καθ|g:apostrophe|έστηκα · S-33 ⸢εχα̣|gap:4||gap:2|ηθ̣η⸣εχα|gap:4||gap:2|ηθη ἠνιάθ[η]ν̣ἠνιάθην δὲ , π̣άτερπάτερ ἁγιώτατ[ε]ἁγιώτατε
12 συμφορᾶς πλῆθος θε[ώ]μενοςθεώμενος , καὶ τοὺς παρʼ αὐτοῦ βεβ[ιασ]μένουςβεβιασμένους
13 οὐ̣οὐ μ[έ]χριμέχρι δʼ ἀκ[ο]ύωνἀκούων ⋰ὑ⋱πο̣χαλῶντας̣ὑποχαλῶντας τὸν οἶκτον , ἀλλʼ ὑπο̣[ρ?]ῶ̣ν̣τ̣[ας?]ὑπορῶντας
14 τραγικώτερον , τοῦ βίου τὴν στέρησιν , ἐφʼ βί[ο]νβίον ἄϊστ̣[ον]ἄϊστον [π?]άντως̣πάντως
15 ἐδόκο̣υ̣νἐδόκουν εἰ καὶ πενιχραῖς ἐλπίσιν ηὐξάνοντο , ∼κἀμὲ∽καὶ $ἐμὲ μ̣ὲ̣ν̣μὲν
16 παρα[ι]νοῦντεςπαραινοῦντες , [ἡ]μμένοιἡμμένοι δὲ ∼κἀκείνῳ∽καὶ $ἐκείνῳ , ὅπως ἐγὼ μὲν ε[ὑρέθω]εὑρέθω
17 πρὸς φίλους σωφρονέστερος , αὐτὸς δὲ τῶν προστατ|g:apostrophe|τομέ̣ν̣ω̣[ν]προστατ|g:apostrophe|τομένων
18 α̣λ̣τ̣ν̣ηαλτνη ❨πραγμάτ(ων)❩πραγμάτων . S-34 |g:chirho| τῷ ❨δεσπότ(ῃ)❩δεσπότῃ ❨μο(υ)❩μου τ⸢ὰ⸣τὰ π⸢ά⸣ντ⸢α⸣πάντα ❨θεοσεβ(εστάτ)ῳ❩θεοσεβεστάτῳ καὶ ∼❨ἁγιωτά⸢τ⸣τ(ῳ)❩∽ἁγιωτάτῳ [π]α̣τ̣ρ̣ὶπατρὶ
19 ❨κ(αὶ)❩καὶ ἐπισκόπῳ ἄππα Κεφάλωνι |g:chirho| Ἰωάννης υἱὸς ❨Ψά̣τ̣ο̣(υ)❩Ψάτου ❨(πρὸς)❩πρὸς ❨ἐ̣π̣ί̣σκ(οπον)❩ἐπίσκοπον
20 ❨ν[οτά]ρ(ιος)❩νοτάριος ἐμπαίδευτος |vac:?| ❨(πρὸς)❩πρὸς ∼ἕται̣ρο̣ν̣∽ἕτερον . S-35 δὲ ἐπιγραφὴ ἦν οὕτως ·
21 S-36 ἀ[πό]δοςἀπόδος σὺν ❨Θ(ε)ῷ❩Θεῷ τῷ δεσπ⸢ότ⸣ῃδεσπότῃ ❨μο(υ)❩μου πάντ̣[ω]νπάντων ἕνεκα ❨εὐκλεεσ[τάτ](ῳ)❩εὐκλεεστάτῳ κα̣[ὶ]καὶ
22 ❨πά̣[σ](ης)❩πάσης αἰδοῦς ἀξίῳ προσκυνήτῳ ❨(καὶ)❩καὶ ὁμοψύχῳ ❨ἀδελφ(ῷ)❩ἀδελφῷ ❨αἰδεσ(ίμῳ)❩αἰδεσίμῳ ❨μο(υ)❩μου ❨νοταρ(ίῳ)❩νοταρίῳ
23 ❨π(αρὰ)❩παρὰ τοῦδε ❨νοταρ(ίου)❩νοταρίου
24 |g:chirho| τὰ προσκυνούμενα γράμματα τῆς σῆς ἐνδιαθέτου φιλίας
25 κομισάμενο[ς]κομισάμενος , ἥσθην οὐ σμικρῶς ἐ[πὶ]ἐπὶ τῇ ἐνπεριεχομένῃ αὐτ̣ο̣ῖ̣ς̣αὐτοῖς
26 δεινότητι ῥη̣[τ]ορικῇῥητορικῇ , πρὸς ἣν ο⊢ὐ⊣δὲοὐδὲ [ἀ]πολογίαςἀπολογίας εὐπορεῖν δεδύνημ̣αιδεδύνημαι
27 διὰ τὴν ἐμὴν περὶ τοὺς νόμους ἀμαθείαν , κατὰ τὸ εἰρημένον τῶ⸢ι⸣τῶι
28 παλαιῶ⸢ι⸣παλαιῶι , ὡς · S-37 εἰ δέκα μὲν γλῶσσαι δέκα δὲ στόματʼ εἶεν . S-38 ἐπισ̣[τ]άμενοςἐπιστάμενος δὲ̣δὲ
29 ❨κ(αὶ)❩καὶ πεπεισμένος ἀκριβῶς ὡς οὐ μέχρι γραμμάτων ❨κ(αὶ)❩καὶ λ̣ό̣[γ]ωνλόγων πρὸς
30 ἀλλήλους φιλία , ἀλλʼ|g:apostrophe| ὑμᾶς εἰδέναι τὰ ἐμὰ ἐνθυμήμ[ατ]αἐνθυμήματα , εἰ ❨κ(αὶ)❩καὶ μὴ ἄ̣[ρ]τ̣ιἄρτι
31 ἐκφράσαι ταῦτα οἷός τέ εἰμὶ , περὶ τού[τ]ουτούτου ∼ἀφροντίστος∽ἀφροντίστως δι[ά]κ̣ειμαιδιάκειμαι .
31-32 S-39 παρα∤καλ̣είσθωπαρα∤καλείσθω
32 τοίνυν ❨κ(αὶ)❩καὶ νῦν προσκυνείσθ[ω]προσκυνείσθω πρὸς ἐμοῦ σὴ φιλία κ̣αὶκαὶ γράφειν [μ]οιμοι
33 συχνῶς τ[ὰ]τὰ περὶ αὐτῆς , πρὸ ὀμμάτων ἀ[ν]ελόντιἀνελόντι ἐν ἐμαυτ̣[ῷ]ἐμαυτῷ [τ]ὴ̣ντὴν περ̣ὶπερὶ α̣ὐ[τῆς]αὐτῆς
34 μ̣νείανμνείαν ἀνάγραπτον , ❨κ(αὶ)❩καὶ εὐχομένῳ αἰσίας α[ὐ]τῆςαὐτῆς ἀκοῆ[ς]ἀκοῆς ἐφʼ [ἑ]κάστη̣ς̣ἑκάστης μεταλαβε̣[ῖν]μεταλαβεῖν
35 πρὸς πάντας [γι]γνομένης̣γιγνομένης . S-40 ἐρρῶσθαί [σε]σε , δ̣έσποταδέσποτα , <εὔχομαι>εὔχομαι |g:chirho|