Sematia

p.cair.masp.3.67294dupl.xml

TM: 36279HGV: 36279Date: 501 – 525Place: Aphrodites Kome (Antaiopolites)

1 m1 S-1 |g:chirho| τοῖς πᾶσιν εὔδηλον καθέστηκεν ὡς τὴν ἄνωθε[ν]ἄνωθεν καὶ ἐκ φύσ̣εω̣ς̣φύσεως ∼προ̣σ̣κ[υ]ρω̣θεῖση̣ν̣∽προσκυρωθεῖσαν
2 τοῖς ἀνθρώποις ἐλευθερίαν οὐδὲ χρόνος πολὺς οὐδὲ π̣λ̣ά̣νηπλάνη παρακολουθήσασα μειῶσαι
3 δυνήσεται . S-2 ⋰Ἰ⋱ακὼβἸακὼβ γὰρ , ἐκ τῆς Ἀνταιοπολιτῶν ὁρμώμενος , καὶ διάξας μετὰ τοῦ ἐν ἁγίοις μου
4 πατρὸς καιρὸν ∼οὐχ∽οὐκ ὀλίγον , πλείστην α[ὐτ]ῷ̣αὐτῷ θεραπείαν ἀπένειμεν . S-3 συνδιήγαγεν δὲ αὐτῷ καὶ Σοφία ,
5 σύμβιος ἐκείνου ∼εὐνοεικωτατα∽εὐνοϊκωτάτη , παραμένουσα μετὰ τοῦ αὐτῆς ἀνδρὸς τοῦ ∼προονομασμένου∽προωνομασμένου
6 ⋰Ἰ̣⋱ακ̣[ὼβ]Ἰακὼβ τῷ ⸢ἐν⸣ἐν ⸢ἁγίοις⸣ἁγίοις δε̣σπότ̣[ῃ]δεσπότῃ [❨μο(υ)❩]μου [τῷ]τῷ ἐ̣[ν]ἐν [λαμπρᾷ]λαμπρᾷ [τῇ]τῇ [μν]ή̣μ̣ῃ̣μνήμῃ π̣[ατρὶ]πατρὶ [.]. S-4 [καὶ]καὶ [οὐδεμίαν]οὐδεμίαν [ἐμ]φ̣ά̣ν̣[ε]ι̣α̣ν̣ἐμφάνειαν [πώπ]ο̣τ̣ε̣πώποτε
7 ηὖρον παρά τε τοῦ ἐμοῦ πατρὸς ⸢|g:parens-deletion-opening|[οὐδὲ]⸣|g:parens-deletion-opening|οὐδὲ ⸢[μὴν]⸣μὴν ⸢σ̣υ̣ν̣ά̣λ̣λ̣αγμα|g:parens-deletion-closing|⸣συνάλλαγμα|g:parens-deletion-closing| οὐδὲ παρʼ ἑτέρου ⸢ο̣ὐδ̣ὲ⸣οὐδὲ ⸢μὴν⸣μὴν ⸢συνάλλα[γμ]α⸣συνάλλαγμα , ὡς δοῦλοι καθεστήκασιν ἀ[π]όἀπό τινος [ο]ἵουοἵου δήποτ[ε]δήποτε
8 νομίμου τίτλου . S-5 ἐξ ἐκείνων τοίνυν τῶν ∼προονομασμένων∽πρωονομασμένων Ἰ̣ακὼβἸακὼβ καὶ Σοφίας , παῖδε[ς]παῖδες
9 καθεστήκασιν ⊢Λί⊣αΛία καὶ ⊢Ῥαχὴλ⊣Ῥαχὴλ καὶ Ῥεβέκ[κα]Ῥεβέκκα . S-6 ἐκ Λίας 〚τοίνυν〛τοίνυν τίκτετα̣ιτίκτεται πα̣ῖ[ς]παῖς Μ̣[άρ]κοςΜάρκος · S-7 καὶ
10 ⸢|gap:2|⸣|gap:2| ⸢Μάρκος⸣Μάρκος ⸢καὶ⸣καὶ ⸢[Σοφία]⸣Σοφία ⸢[,]⸣, ⸢[ἀλλὰ]⸣ἀλλὰ ❨Λία(ς)❩Λίας τέλει τοῦ βίου ἐχρήσατο , ὡς τὸ θεῖον ἐβουλήθη , μετὰ τοῦ αὐ̣τ̣ῆ̣ςαὐτῆς υἱοῦ Μάρκου . S-8 καὶ Σοφία δὲ
11 περιοῦσα , θυγάτηρ δὲ ταύτης τῆς ἀπελθ[ού]σηςἀπελθούσης ⸢Λίας⸣Λίας ⸢τίκτει⸣τίκτει ⸢Ἰωάννην⸣Ἰωάννην 〚γεγένηται〛γεγένηται 〚ἐξ〛ἐξ 〚ἧς〛ἧς 〚τίκτεται〛τίκτεται 〚⦑Ἰωάννην〚ιωαννης〛⦒〛Ἰωάννηνιωαννης
12 καὶ ⋰Ἰ⋱σὰκἸσὰκ καὶ ⋰Ἰ⋱ακὼβἸακὼβ καὶ ⸢ἔκ̣⸣ἔκ ⸢τ̣ιν̣ος⸣τινος ⸢ἐλευθερί̣[ου]⸣ἐλευθερίου ⸢|gap:8|εσιας̣⸣|gap:8|εσιας ⸢|gap:4||gap:4||gap:4||gap:2|⸣|gap:4||gap:4||gap:4||gap:2| ⸢π̣ρ̣ο̣|gap:3|⸣προ|gap:3| ἄλ̣λοιἄλλοι , ταύτην μετὰ τῶν αὐτῶν παίδων ἕλκοντες
13 εἰς δουλείαν ὄψονται ἀπαν̣τῶντεςἀπαντῶντες τῷ ⸢φοβερωτάτῳ⸣φοβερωτάτῳ βήματι τοῦ Κρίττονος . S-9 καὶ ταῦτα μὲν περὶ τούτου .
14 S-10 [ἐπεὶ]ἐπεὶ [τοί]ν[υ]ντοίνυν ἐκεί̣ν̣ω̣[ν]ἐκείνων [τῶν]τῶν [προδηλωθέν]τ̣ω̣[ν]προδηλωθέντων [Ἰα]κ̣ὼ̣β̣Ἰακὼβ κ̣α̣ὶ̣καὶ Σ̣[οφίας]Σοφίας [,], [ὡς]ὡς [ἀνωτέρω]ἀνωτέρω
15 δεδήλωται , γεγένηται ⊢Ῥαχὴλ⊣Ῥαχὴλ καὶ ⊢Ῥεβέκκα⊣Ῥεβέκκα καὶ ⊢Λί⊣αΛία , καὶ ⊢Ῥαχὴλ⊣Ῥαχὴλ μὲν μονήρη βίον εἵλατο .
16 S-11 ⊢Λί̣[α]⊣Λία [δ]ὲ̣δὲ [τ]ίκτ̣[ει]τίκτει [Σο]φ̣[ίαν]Σοφίαν τὴν περιοῦσαν τὰ νῦν κα̣ὶ̣καὶ Ῥ̣⊢ε̣βέκ̣κ̣[α]⊣Ῥεβέκκα Ε̣[ὐ]λ̣[ογ]ί̣[αν]Εὐλογίαν κ̣[αὶ]καὶ [Μά]ρ̣θ̣[α]ν̣Μάρθαν . S-12 [ἀλλὰ]ἀλλὰ Ε̣[ὐ]λ̣[ογ]ί̣[α]Εὐλογία τ̣ὸντὸν [ἀσ]κ̣η̣τ̣ι̣κ̣ὸνἀσκητικὸν
17 〚ἐκληρώσατο〛ἐκληρώσατο 〚βίον〛βίον , περιλείπεται δὲ ⸢Μάρθα⸣Μάρθα ⸢ἡ⸣ ⸢Εὐλογίας⸣Εὐλογίας ⸢ἀδελφὴ⸣ἀδελφὴ ⸢,⸣, ⸢θυγάτ[ηρ]⸣θυγάτηρ ⸢[Ῥε]β̣έκκας⸣Ῥεβέκκας τῆς μακ[α]ρίαςμακαρίας ⸢μονήρη⸣μονήρη ⸢βίον⸣βίον ⸢εἵλατο⸣εἵλατο ⸢καὶ⸣καὶ ⸢αὐτὴ⸣αὐτὴ ⸢,⸣, ἐν τῷ ἐμῷ οἴκῳ διάγουσα . S-13 κ̣αὶ̣καὶ ⋰ἵ⋱ναἵνα μὴ χρόνῳ
18 τινὶ ὑπό τινος τῶν ὡς ε[ἰ]κὸςεἰκὸς δια[δεχομένων]διαδεχομένων [τὰ]τὰ ἐμὰ ⸢δίκαια⸣δίκαια , ∼μακρωγηραη∽μακρογηρῴη τὸν ἐ̣μ̣ὸν̣ἐμὸν λ̣[ο]γι[ώ]τ̣[ατ]ο̣ν̣λογιώτατον
19 κληρονόμον , ἐπὶ πλεῖστον δὲ χρόνον 〚⦑τοῦτον〚τουτου〛⦒〛τοῦτοντουτου ⸢τὸν⸣τὸν ⸢ἐμὸν⸣ἐμὸν ⸢❨λογιώτα(τον)❩⸣λογιώτατον ⸢υἱὸν⸣υἱὸν ⸢κα̣ὶ⸣καὶ ⸢❨κληρ(ονόμον)❩⸣κληρονόμον ⸢Β̣ί̣κτο̣ρα⸣Βίκτορα φυλάξῃ τὸ θεῖον τῶν οἰκείων ἀπολαύοντα , ⋰ἵ⋱ναἵνα τοίν[υν]τοίνυν
20 μὴ παρενοχλήσῃ Μάρθα οἵα δούλη ∼τυγχάνουση∽τυγχάνουσα , το[ύ]τουτούτου χάριν ἐπὶ τὴν παροῦσα[ν]παροῦσαν ἐλ̣ήλ̣[υ]θα̣ἐλήλυθα
21 ἔγγραφ[ον]ἔγγραφον ὁμολο̣γ̣ίανὁμολογίαν , διʼ ἧς ἐννοῶ μὲν αὐτὴν |vac:?| καὶ ἀκριβῶς ἐπίσταμαι μὴ εἶναι
22 παντελῶς δούλην μήτε ἐκ δούλης γεγενῆσθαι , καθʼ ὅν προαφηγησάμην τρόπον ·
23 S-14 εἰ δὲ καὶ ὡς εἰ̣κὸ̣ς̣εἰκὸς π̣ε̣ι̣[ρα]θ̣ε̣[ί]η̣πειραθείη [τις]τις [τῶν]τῶν [μ]ετὰμετὰ [τ]α̣ῦ̣[τα]ταῦτα ἐ̣[νοχλῆσαι]ἐνοχλῆσαι [αὐτῇ]αὐτῇ [,], [ἐκ]ἐκ [ταύτης]ταύτης [τῆς]τῆς
24 [ἐγγράφου]ἐγγράφου [ὁμολογίας]ὁμολογίας [,], [ᾗτινι]ᾗτινι [καὶ]καὶ [συναινεῖν]συναινεῖν [παρεσκεύσασα]παρεσκεύσασα [τὸν]τὸν [❨λογιώ(τατον)❩]λογιώτατον [σὺν]σὺν [Θεῷ]Θεῷ [δὲ]δὲ
25 [ἐμὸν]ἐμὸν [κληρονόμον]κληρονόμον [,], [διʼ]διʼ [ἧς]ἧς [προτρέπομαι]προτρέπομαι [αὐτὴν]αὐτὴν [ἐντεῦθεν]ἐντεῦθεν [ἤδη]ἤδη [τὰ]τὰ [τῶν]τῶν [ἐλευθέρων]ἐλευθέρων
26 δ̣ι̣α̣π̣ρ̣ά̣[ξασ]θ̣αιδιαπράξασθαι 〚καὶ〛καὶ 〚τὰ〛τὰ 〚δέοντα〛δέοντα 〚ποιεῖν〛ποιεῖν ⸢τ̣ε̣⸣τε ⸢καὶ⸣καὶ ⸢τὰ⸣τὰ ⸢τοῖς⸣τοῖς ⸢ἐ̣λ̣ευθέροις⸣ἐλευθέροις ⸢ἁρμ̣[ό]τ̣τ̣[οντ]α̣⸣ἁρμόττοντα . S-15 ἀκ̣ήκοαἀκήκοα γὰ[ρ]γὰρ αὐτῆς κατὰ τὸν παρόντα καιρὸν
27 φθεγγομένης καὶ ἐρωτωμένης [π]ερίπερί τινος κεφαλαίου ἀνή̣[κον]τ̣οςἀνήκοντος αὐτῇ ὡ̣ς̣ὡς [οὐ]οὐ καθέστηκ[α]καθέστηκα
28 ἐλευθέρα . S-16 καὶ τούτου χάριν τὸ κρῖμα̣κρῖμα τ̣οῦτοῦ [Θ]εοῦΘεοῦ φοβηθεὶς καὶ ἐννοήσας τὴν φι[λανθρωπίαν]φιλανθρωπίαν
29 [τοῦ]τοῦ Σωτ̣ῆ̣ροςΣωτῆρος ἀπε[στέ]ναξαἀπεστέναξα , καὶ ἐπὶ [τὴν]τὴν πα̣ρ̣[οῦσαν]παροῦσαν |gap:5| ⸢[ἦ]λθον⸣ἦλθον
30 |gap:?_lines|