Sematia

p.cair.masp.3.67283.xml

TM: 18420HGV: 18420Date: – 547Place: Aphrodites Kome (Antaiopolites)

1 m1 S-1 [❨π(αρὰ)❩]παρὰ [τῶν]τῶν [ἀπὸ]ἀπὸ [κώμης]κώμης [Ἀφροδίτης]Ἀφροδίτης |gap:?| [Βίκ]τ̣ο̣ριΒίκτορι δια̣κόνῳ̣διακόνῳ κ[αὶ]καὶ [το]ῖ̣ς̣τοῖς θαυμασιωτάτ[οις]θαυμασιωτάτοις |gap:?|ι̣ῳ̣|gap:?|ιῳ καὶ Βίκτορι ἡμετέρο̣ι̣[ς]ἡμετέροις α̣|gap:7|α|gap:7|
2 [διδάσκομεν]διδάσκομεν [τὴν]τὴν [εὐσεβεστάτην]εὐσεβεστάτην [ἡμῶν]ἡμῶν [δέσποιναν]δέσποιναν [ὡς]ὡς [Ἰουλιανὸς]Ἰουλιανὸς [ὁ] [❨λαμπρ(ότατος)❩]λαμπρότατος [βούλεται]βούλεται [παρὰ]παρὰ [τὸ]τὸ ἔ̣θ̣οςἔθος ἡμᾶς ἑλκ[έσ]θαιἑλκέσθαι εἰς π̣α̣γαρχίανπαγαρχίαν τῆ̣[ς]τῆς [❨Ἀνταιο(υ)❩]π̣ο̣λ̣ιτῶνἈνταιουπολιτῶν ἧς κεκράτηκε̣νκεκράτηκεν [ἀπὸ]ἀπὸ
2-3 [προ]∤[οιμίων]προ∤οιμίων
3 [τῆς]τῆς |gap:?| [ἐπινεμήσεως]ἐπινεμήσεως [,], [καίπερ]καίπερ [ἀνθρώπους]ἀνθρώπους [τυγχάνοντας]τυγχάνοντας [τῆς]τῆς τε δουκιανῆς ἐξο[υ]σίαςἐξουσίας ⸢❨κ(αὶ)❩⸣καὶ τῶν δεσποιν[ι]κῶ[ν]δεσποινικῶν [·]· S-2 [❨κ(αὶ)❩]καὶ [π]ρονοεῖνπρονοεῖν οὐκ|g:apostrophe| οἴδ[α]μενοἴδαμεν πόθ[εν]πόθεν
4 [ἐπεξῆλθεν]ἐπεξῆλθεν [ἡμῖν]ἡμῖν [ὁ] [τοιοῦτος]τοιοῦτος [,], [τῶν]τῶν [δημοσίων]δημοσίων [φόρων]φόρων [προφάσει]προφάσει [·]· S-3 [καὶ]καὶ [γὰρ]γὰρ ἐ̣πίσ[τ]αταιἐπίσταται ἐπι̣χώ[ριο]ςἐπιχώριος ἁρμό̣διαἁρμόδια τάξ̣ι̣ςτάξις ὡ[ς]ὡς [ο]ὐδ̣έποτεοὐδέποτε ἐν ⋰ὑ⋱[σ]τερ̣ησμῷὑστερησμῷ γεγόν̣[αμ]ενγεγόναμεν
5 [τῆς]τῆς [τούτων]τούτων [παροχῆς]παροχῆς [·]· S-4 [οὗτος]οὗτος [δὲ]δὲ [ἐπιδραμὼν]ἐπιδραμὼν [τὰ]τὰ [ἡμέτερα]ἡμέτερα [κτήματα]κτήματα [,], [οὐκ|g:apostrophe|]οὐκ|g:apostrophe| [ὤκνησεν]ὤκνησεν [ἐκπο]ρθῆσαιἐκπορθῆσαι ταῦτα [π]λ[έο]ν̣πλέον τῶν ⋰ὑ⋱π̣ὸ̣ὑπὸ βαρβ[ά]ρωνβαρβάρων ∼λελυμ̣αινο̣μένων∽λελυμασμένων τό[πω]ντόπων ἐξ ἀ̣φ̣ορμ̣[ῆς]ἀφορμῆς
6 [τοῦ]τοῦ [δημοσίου]δημοσίου [.]. S-5 [καὶ]καὶ [οἱ]οἱ [αὐτῷ]αὐτῷ [ἑπόμενοι]ἑπόμενοι [πάντα]πάντα [τὰ]τὰ [πράγματα]πράγματα [περὶ]περὶ [τὴν]τὴν [ἡμῶν]ἡμῶν [κώ]μ̣η̣ν̣κώμην ὡ̣ςὡς εἴρηται [ἐ]ξ̣[ε]π̣ό̣ρ̣θησανἐξεπόρθησαν κ̣ακῶςκακῶς καὶ ἀνε̣κ̣φ̣ράστ̣ω̣ς̣ἀνεκφράστως · S-6 ἔτι δὲ καὶ [τ]ὸ̣ντὸν τ̣α̣ύ̣της̣ταύτης ἀ̣[γ?]ρὸνἀγρὸν
7 |gap:?| [ὥστε]ὥστε [μὴ]μὴ [ἐξεῖναι]ἐξεῖναι [ἡμῖν]ἡμῖν [ἀποροῦσιν]ἀποροῦσιν [τὰς]τὰς [συνήθεις]συνήθεις [τε]τε εἰσφέρειν τοῦ̣τοῦ [δημο]σ̣ί̣ου̣δημοσίου συντελε[ί]αςσυντελείας καὶ ζ̣ῆ̣ν̣ζῆν με[τρ]ί̣ω̣ςμετρίως μετὰ τῶν ζῴων κα[ὶ]καὶ
8 [ἐργαλείων]ἐργαλείων [καὶ]καὶ [χρηστηρίων]χρηστηρίων [πάντων]πάντων [,], [ἀλλʼ]ἀλλʼ [εἰς]εἰς [τὴν]τὴν [ἡμῶν]ἡμῶν [ἀποτροφὴν]ἀποτροφὴν [οὐδὲν]οὐδὲν [ἡμ]ῖ̣νἡμῖν ∼⋰ὑ̣⋱πέλειπαν∽ὑπέλιπον ἐν [ἀγρῷ?]ἀγρῷ κ̣αὶκαὶ ἐ̣ν̣ἐν τῇ κώμῃ ❨ο[ἱ]ο(υ)❩δήπο̣[τ]ε̣οἱουδήποτε ❨σκε̣[ύο(υ)]❩[ς]σκεύους τῆς εὐζω⋰ί⋱αςεὐζωίας ἡ̣μῶν̣ἡμῶν .
9 S-7 [οἶδεν]οἶδεν [ὁ] [Θεὸς]Θεὸς [πάντα]πάντα [τὰ]τὰ [παρʼ]παρʼ [αὐτῶν]αὐτῶν [κατὰ]κατὰ [τῶν]τῶν [νόμων]νόμων [πεπραγμένα]πεπραγμένα [,], [καὶ]καὶ τὰς γεναμένα[ς]γεναμένας μ[ι]α̣ι̣φονίαςμιαιφονίας τοῦ συμ[β]άντοςσυμβάντος [τ]οιού[του]τοιούτου [λοι]μοῦλοιμοῦ καὶ ὀλόλυμ̣α̣[τ]αὀλόλυματα ἔχοντος ,
10 [καὶ]καὶ [πάντα]πάντα [τὰ]τὰ [ἄφατα]ἄφατα [ζημιώματα]ζημιώματα [τε]τε [καὶ]καὶ [ἀδικήματα]ἀδικήματα [τὰ]τὰ [περιε]λ̣θόνταπεριελθόντα ἡμᾶς τ̣[ο]τ̣ε̣τοτε ἅτινα χάρτης οὐ̣οὐ δεδ̣ύ̣νηταιδεδύνηται χ̣ω̣ρεῖνχωρεῖν εἰ μὴ ἀρ[ρ]ή̣κτῳἀρρήκτῳ διηγ̣ε̣ῖσθαιδιηγεῖσθαι
11 [φωνῇ]φωνῇ |gap:?|ν̣|gap:?|ν ∼λ̣αφαιραγωγ̣ὸ[ν]∽λαφυραγωγὸν [δ]ι̣α̣|gap:4|ι̣σ̣τ̣ω̣ςδια|gap:4|ιστως . S-8 ὅθεν παρὰ τὸ ἀ̣πορ̣εῖνἀπορεῖν ἡ̣μᾶςἡμᾶς πάντῃ πανταχόθεν
12 [περὶ]περὶ [τῆς]τῆς [σωτηρίας]σωτηρίας [ἡμῶν]ἡμῶν [,], [καὶ]καὶ [μία]μία [καὶ]καὶ [μονὴ]μονὴ [ὑπολέλειπται]ὑπολέλειπται [ἐλπίς]ἐλπίς [,], [σχ]ολὴνσχολὴν ἄγε̣ι̣ν̣ἄγειν [πρὸς]πρὸς [το]ῦ̣τ̣ο̣τοῦτο τὸ περισπού̣δα[στον]περισπούδαστον ἡ̣μῖ[ν]ἡμῖν [π]ρᾶγμαπρᾶγμα , προσ⋰ι⋱έναιπροσιέναι τῇ ❨εὐσεβ(εσ)τά(τῃ)❩εὐσεβεστάτῃ
13 [ἡμῶν]ἡμῶν [δεσποίνῃ]δεσποίνῃ |gap:?| [ἐπισκόπου]ἐπισκόπου [τῆς]τῆς [Ἀνταιοπ]ο̣λ̣ιτῶνἈνταιοπολιτῶν τοῦ ❨θ̣ε̣ο[σεβ(οῦς)]❩θεοσεβοῦς [,], [ὅπ]ω̣ςὅπως ἐφορ̣ώσηταιἐφορώσηται τὴν̣τὴν τα̣π̣ε̣ί̣ν̣ω̣[σιν]ταπείνωσιν ἡμῶν καὶ ἀποτρέψῃ̣ἀποτρέψῃ ἀφʼ ἡμῶν
14 [τῶν]τῶν [ταλαιπώρων]ταλαιπώρων [τὸν]τὸν [εἰρημένον]εἰρημένον [παγάρχην]παγάρχην [,], [καὶ]καὶ [ἡμεῖς]ἡμεῖς [εὕρωμεν]εὕρωμεν [εὐκόλ]ωςεὐκόλως βιῶ̣να̣ι̣βιῶναι [καὶ]καὶ [ἡσύχως]ἡσύχως [ἐ]ργάζεσθαιἐργάζεσθαι περὶ τὰ̣τὰ εὐσε[βῆ]εὐσεβῆ τελέσματα καὶ τὴν ἐξαίσιο̣νἐξαίσιον
15 [ἡμῶν]ἡμῶν [ἐμβολὴν]ἐμβολὴν [,], [ὥστε]ὥστε [τούτου]τούτου [τυχόντας]τυχόντας [τοῦ]τοῦ [εὐεργετήματος]εὐεργετήματος [ἡμᾶς]ἡμᾶς [ποτ]εποτε ⋰ὑ⋱γιοῦσθ̣[αι]ὑγιοῦσθαι [διὰ]διὰ [χειρὸ]ς̣χειρὸς τῆς εὐσεβεσ[τάτ]ηςεὐσεβεστάτης ἡμῶν̣ἡμῶν δ[εσπο]ίνηςδεσποίνης καὶ τῆς ⋰ὑ⋱μ̣ετέραςὑμετέρας ε[ὐ]κ̣λ̣[εί]α̣ςεὐκλείας ,
16 [διʼ]διʼ [ἧς]ἧς [καὶ]καὶ [κολασθήσονται]κολασθήσονται [ἐκεῖνοι]ἐκεῖνοι [οἱ]οἱ [κακοῦργοι]κακοῦργοι [,], [οἱ]οἱ [οἰκήματα]οἰκήματα [φα]νερὰφανερὰ καὶ τὰ κ[τήματα?]κτήματα [τῶ]ντῶν [ὑμ]ε̣τ̣έρωνὑμετέρων ⋰ὑ̣⋱π̣αρχόν[τ]ω̣ν̣ὑπαρχόντων ἀν[ορ]υ̣χ̣αῖςἀνορυχαῖς καὶ ἀνασκαφαῖς πο[ιή]σαντεςποιήσαντες
17 [ἄχρηστα]ἄχρηστα .
1 S-9 |g:chirho| Βίκτω̣[ρ]Βίκτωρ [❨ἐλεει(νὸς)❩]ἐλεεινὸς ❨π̣ρεσβ(ύτερος)❩πρεσβύτερος τῆς ἁγίας κα[θολι]κῆς̣καθολικῆς ἐ̣κκλησίαςἐκκλησίας κώμης Ἀφροδίτης παρακαλῶν ἐπιδέδωκα ὑμῖν ταύτην τὴν διδασκαλίαν πρὸς εἴδησιν τῆς [ἡ]μῶνἡμῶν δεσποίνης .
2 S-10 |g:chirho| Προμαὼς ⋰Ἰ⋱ωάννουἸωάννου πρεσβύτερος ἐλεεινὸς τοῦ ἁγίου ἄπα Προμαῶτος μάρτυρος κώμης Ἀφροδίτης παρακ[α]λῶνπαρακαλῶν ἐπιδέδωκα ⋰ὑ⋱[μῖ]νὑμῖν ταύτην τὴ̣ν̣τὴν διδα̣σ̣κ̣[αλ]ίανδιδασκαλίαν πρὸς εἴδ̣η̣σινεἴδησιν τ̣ῆ̣[ς]τῆς [ἡ]μ̣ῶνἡμῶν δεσπο[ί]νηςδεσποίνης .
3 S-11 |g:chirho| Πέτρος ❨πρ[εσ]β(ύτερος)❩πρεσβύτερος ἐλεεινὸς τῆς̣τῆς ἁ̣[γ]ία̣ςἁγίας καθολικῆς ἐκκλησίας̣ἐκκλησίας Ἀποστόλων κώμης Ἀφροδίτης παρακαλῶν ἐπιδέδωκα ὑμῖν ταύτην τὴν διδασκαλίαν πρὸς ε̣ἴδη̣σ̣ινεἴδησιν τῆς ἡμῶν δεσποίνης .
4 S-12 |g:chirho| Ἀνοῦφ[ι]ςἈνοῦφις ❨πρεσβ(ύτερος)❩πρεσβύτερος ἐλεεινὸς τῆ̣ςτῆς [ἁ]γίαςἁγίας καθολικῆς ∼ἐκ[λ]ησ̣ί̣ας∽ἐκκλησίας ἄπα Μο̣[υ]σαίουΜουσαίου κώμης Ἀφρο[δί]τηςἈφροδίτης [π]αρακαλῶνπαρακαλῶν ἐπιδέδωκα ὑμῖν ταύτην τὴν διδασκαλίαν πρὸς εἴδησιν τῆς ἡμῶν δεσποίνης .
5 S-13 |g:chirho| Ψά⋰ι⋱ςΨάις ❨πρ̣ε̣σβ(ύτερος)❩πρεσβύτερος ⸢ἐλεεινὸς⸣ἐλεεινὸς τῆς ἁγίας καθολικῆς νοτινῆς ἐκκλησίας κώμης Ἀφροδίτης παρ̣ακαλῶνπαρακαλῶν ἐπιδέδωκα ὑμῖν τα̣ύ̣τηνταύτην τὴν διδασκαλίαν π̣ρὸςπρὸς εἴδησιν τῆς ἡμῶν δεσποίνης̣δεσποίνης .
6 S-14 |g:chirho| Καλλίνικο[ς]Καλλίνικος ❨πρεσ[β(ύτερος)]❩πρεσβύτερος ἐλεεινὸς τῆς ἁγίας ∼ἐκλησίας∽ἐκκλησίας ἄμα Μαρίας κώμης ∼Ἀφρ⸢ο⸣τίτης∽Ἀφροδίτης π̣αρακαλῶνπαρακαλῶν ἐπιδέδωκα ὑμῖν τα̣ύ̣τηνταύτην τὴν διδασκαλίαν πρὸ̣ςπρὸς εἴδησιν τῆς ἡμῶν δεσποίνης .
7 S-15 |g:chirho| Βίκτωρ ∼❨πρησβ(ύτερος)❩∽πρεσβύτερος [ἐ]λ̣εεινὸςἐλεεινὸς τοῦ ἁ[γ]ίουἁγίου ἄπα Μηνᾶ μάρτυρος κώμης Ἀφροδίτης παρακαλῶν ἐπιδέδωκα ὑμ[ῖ]ν̣ὑμῖν ταύτην τὴ̣ντὴν διδασκαλίαν πρὸς εἴδησιν τῆς ἡμῶν δεσποίνης .
8 S-16 |g:chirho| Ε̣ὐλόγ̣ι̣οςΕὐλόγιος ❨πρεσβ(ύτερος)❩πρεσβύτερος ἐλε[ε]ινὸςἐλεεινὸς τοῦ ἁγίου ἄπα Βίκτορος ∼μ[ά]ρτι̣ρος∽μάρτυρος κώ̣μηςκώμης Ἀφροδίτης̣Ἀφροδίτης π̣α[ρα]καλῶνπαρακαλῶν ἐ̣πιδ[έ]δω̣κ̣α̣ἐπιδέδωκα ὑμῖν ταύτην τὴν διδασκαλίαν πρὸς εἴδησιν τῆς ἡμ̣ῶ̣νἡμῶν δεσποίνης .
9 S-17 |g:chirho| Βίκτωρ ❨πρεσβ[(ύτερος)]❩πρεσβύτερος ἐλεεινὸς τῆ̣[ς]τῆς ἁ̣γίας̣ἁγίας ∼καθοληκῆς∽καθολικῆς καινῆς ἐκκλησί[α]ςἐκκλησίας κώ̣μηςκώμης Ἀφροδί[τ]ηςἈφροδίτης παρακαλῶν ἐπιδέδωκα ὑμῖν ταύτην τὴν διδασκαλίαν πρὸς εἴδησιν τῆς ἡμῶν δεσποίνης .
10 S-18 |g:chirho| Ἀβραάμιος ❨π̣[ρ]ε̣σ̣β̣(ύτερος)❩πρεσβύτερος ἐ̣[λ]εεινὸςἐλεεινὸς τῆς ἁγίας κα̣θ̣ο̣λικῆςκαθολικῆς ἐ̣κ̣[κλησί]α̣ς̣ἐκκλησίας ἄπα Ῥωμάνοῦ κώμης Ἀφροδίτης παρακ̣α̣[λ]ῶ̣νπαρακαλῶν ἐπιδ̣έδωκαἐπιδέδωκα ὑμῖν ταύτην τὴν δι[δασ]κ̣αλίανδιδασκαλίαν πρὸς εἴδησιν τῆς ἡμῶν δεσποίνης . S-19 Φ̣η̣ῦ̣ς̣Φηῦς ❨ἀ̣ν̣α̣γ̣ν̣ώστ(ης)❩ἀναγνώστης τῆς αὐτῆς ἁγίας ἐκκλησίας , ἀξιωθεὶς , ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ γράμματα μὴ εἰδότος .
11 S-20 |g:chirho| Καλλίνικος Βίκ[τ]οροςΒίκτορος κτήτωρ τῆ[ς]τῆς α̣ὐ̣τ̣ῆ̣ς̣αὐτῆς κώμης Ἀφρο̣δ̣ί̣τηςἈφροδίτης παρακαλῶν ∼ἐπειδέδωκα∽ἐπιδέδωκα ὑμῖν ❨τα(ύ)την❩ταύτην τὴν διδασκαλίαν πρὸς εἴδησιν τῆς ἡμῶν δεσποίνης |g:chirho|
12 |g:chirho| Ἀπολλὼς κτήτ̣[ωρ]κτήτωρ τῆς̣τῆς κώμης Ἀφροδίτης παρα[κ]αλῶνπαρακαλῶν ἐπιδέδωκα ὑ̣μ̣ῖνὑμῖν ταύτην τὴν διδασκα[λί]ανδιδασκαλίαν πρὸς εἴδησιν τῆς ἡμῶν δεσποίνης |g:chirho|
13 |g:chirho| Λο̣υκα̣νὸςΛουκανὸς κτήτ[ω]ρκτήτωρ [τ]ῆςτῆς αὐτῆς κώ̣μηςκώμης [Ἀφ]ρ̣ο̣δ̣ί̣τ̣[ης]Ἀφροδίτης παρα[κα]λῶνπαρακαλῶν ἐ[π]ιδέδωκαἐπιδέδωκα ὑμῖν ταύτην τὴν δι[δασκ]αλ̣ίανδιδασκαλίαν πρὸς εἴδησιν τῆς ἡμῶν δε[σ]ποίνηςδεσποίνης |g:chirho|
14 |g:chirho| Φοιβάμμων κ̣τ̣ή̣τ̣ω̣ρ̣κτήτωρ τῆς [αὐ]τῆςαὐτῆς κώμη̣ς̣κώμης Ἀφ[ρ]οδίτηςἈφροδίτης π̣α̣ρακ̣α̣λῶνπαρακαλῶν ἐπιδέδωκα ὑμῖν τα[ύτ]ηνταύτην τ[ὴν]τὴν ∼δ̣ι̣δασκαλιν̣∽διδασκαλίαν πρὸς εἴδη[σ]ινεἴδησιν τῆς ἡμῶν δεσποίνης |g:chirho|
15 |g:stauros| ⋰Ἰ⋱ερημίαςἸερημίας Βί̣κ̣[το]ροςΒίκτορος [τ]αβελλίων̣ταβελλίων κώμ[ης]κώμης [Ἀφρ]οδίτηςἈφροδίτης |g:mid-punctus| καὶ |g:mid-punctus| Κων̣σ̣τ̣α̣ν̣τῖνοςΚωνσταντῖνος Ἑρμα̣υ̣ῶ̣τ̣οςἙρμαυῶτος κε̣[φα]λ̣α̣ι̣ωτὴςκεφαλαιωτὴς τῶν χαλκοτύπων τῆς αὐτῆς κώμης , κ̣αὶκαὶ Δωραντίνοος Ἰωσηφίου ❨οἰνοπράτ(ης)❩οἰνοπράτης
16 τῆς α[ὐ]τῆςαὐτῆς κώμ̣η̣ς̣κώμης Ἀφροδίτης , καὶ [Ἰ]ωσ[ῆφις]Ἰωσῆφις Ἀπολλῶτος γναφε̣ὺ̣ς̣γναφεὺς κώμ̣η̣ς̣κώμης Ἀ̣φροδίτηςἈφροδίτης κεφα̣λαιω̣τὴς̣κεφαλαιωτὴς , καὶ Φοιβάμμων Παπνου̣θίουΠαπνουθίου κεφαλαιωτὴς τῶν τεκτόνων κώμης Ἀφροδί[τη]ς̣Ἀφροδίτης
17 καὶ Ὡρουῶγχι̣ς̣Ὡρουῶγχις Μαθείου κεφα̣λ̣α̣ιωτὴς̣κεφαλαιωτὴς τ̣ῶ̣ν̣τῶν κ̣α̣υνακοπλόκωνκαυνακοπλόκων [κ]ώ[μ]η̣ς̣κώμης Ἀφροδίτης , καὶ ⋰Ἰ̣⋱ε̣ρημίαςἸερημίας Φιβ̣ίουΦιβίου κεφαλαιωτὴς τῶν πακτονοποιῶν κώμης Ἀφροδίτης ,
18 παρακαλ[ο]ῦντεςπαρακαλοῦντες ἐπιδεδώκαμεν ὑ̣μῖ̣νὑμῖν τ̣α̣ύ̣τηνταύτην τὴν διδασκ̣αλίανδιδασκαλίαν πρὸς εἴδησιν τῆς [ἡ]μῶν̣ἡμῶν δε̣σ̣ποίνηςδεσποίνης |g:chirho| ἔγραψ̣α̣ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῶν γράμματα μὴ εἰδότων , παρόντων καὶ
19 εἰπόντων μοι , γράφοντι δὲ καὶ ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ ἐ[μ]αυτοῦἐμαυτοῦ , Ἰερημίας ν[ο]μικὸςνομικὸς |g:stauros| Π̣ίλατοςΠίλατος ταβελλίων [κω]μ̣[ῆ]ς̣κωμῆς ❨Ἀφροδ(ίτης)❩Ἀφροδίτης , ❨Προ̣μα(ο)❩⸢υ⸣ὼςΠρομαουὼς Ἀπολλῶτος καὶ Μα[κάρ]ι̣[ος]Μακάριος ❨Ἰ̣ω̣ση̣[φί]ο̣(υ)❩Ἰωσηφίου ❨κ̣ε̣φ̣α̣λ̣[(αιωτὴς)]❩κεφαλαιωτὴς τ̣ῶ̣[ν]τῶν |gap:4|π̣ων|gap:4|πων , καὶ Ἰ̣ωσῆφιςἸωσῆφις Ἰ̣ω̣ά̣[ννο]υ̣Ἰωάννου [κ]τ̣ή̣τ̣ω̣ρ̣κτήτωρ
20 ἀπὸ τῆς ❨(αὐτῆς)❩αὐτῆς κώμης Ἀφροδίτης , ∼παρακοῦντε[ς]∽παρακαλοῦντες ἐπιδεδώκ̣α̣⸢μεν⸣ἐπιδεδώκαμεν ὑμῖν ταύτην τ̣ὴ̣ν̣τὴν διδασκαλίαν πρὸς εἴδησιν τῆς ἡμ[ῶ]νἡμῶν δεσποίνης . S-21 ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῶν γράμματα μὴ εἰδ[ότων]εἰδότων , παρόντων καὶ εἰπόντων μοι ,
21 γράφοντι δὲ καὶ ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ ἐμαυτοῦ , Πίλατος νομικός |g:stauros| |g:chirho| Σενο̣ύ̣θη̣ς̣Σενούθης Ἀπολλῶτ̣οςἈπολλῶτος ❨πρω̣τ̣ο̣κ(ωμητὴς)❩πρωτοκωμητὴς [πα]ρακαλῶνπαρακαλῶν ἐπιδέδωκα ταύτην τὴν διδασ[κ]α̣λ̣ίανδιδασκαλίαν πρὸς εἴδησιν τῆς ἡμῶν δεσπ̣ο̣ί̣νηςδεσποίνης [|g:chirho|]|g:chirho| Ἀπολλὼς ❨Π̣ι̣|gap:1|ω̣τ̣ο̣(υ)❩Πι|gap:1|ωτου κτήτ̣ω̣ρ̣κτήτωρ τῆς κώμης π̣α̣[ρακα]λῶνπαρακαλῶν ἐπιδέ̣δ̣ω̣κ̣α̣ἐπιδέδωκα [ὑμ]ῖ̣νὑμῖν
22 ταύτην τὴν διδασκαλ̣ί̣ανδιδασκαλίαν πρὸ̣ςπρὸς εἴδησιν τῆς ἡμῶ̣νἡμῶν δ̣ε̣σ̣[ποίνης]δεσποίνης |g:chirho| |g:chirho| Ἀπο̣λ̣λ̣ὼ[ς]Ἀπολλὼς ❨⋰Ἰ⋱ωση̣φίο(υ)❩Ἰωσηφίου χρυ[σουπ]ο̣δέκτηςχρυσουποδέκτης τῶν δημοσίων τῆ̣ςτῆς κώμης Ἀφροδίτης , παρακαλῶν ἐπιδέδωκ̣αἐπιδέδωκα τὴν διδασ[καλία]νδιδασκαλίαν πρὸ[ς]πρὸς ε̣ἴ̣δησινεἴδησιν τῆ[ς]τῆς ἡμῶν δεσποίν[η]ςδεσποίνης |g:chirho|
23 |g:chirho| Γεώργιος ❨Ψεμπν̣ο(ύ)θο̣(υ)❩Ψεμπνούθου ❨διάκ(ονος)❩διάκονος καὶ̣καὶ ∼κτ̣[ή]τορ∽κτήτωρ κώ̣μη̣ς̣κώμης Ἀφροδ̣ίτηςἈφροδίτης π̣αρ̣ακ̣αλῶνπαρακαλῶν ἐπ[ι]δέδωκαἐπιδέδωκα τ[αύ]τηνταύτην <τὴν>τὴν διδασκαλ[ί]ανδιδασκαλίαν π[ρ]ὸςπρὸς εἴδ̣η̣σ̣ινεἴδησιν τῆς ἡμῶν δεσποίν̣η̣ς̣δεσποίνης |g:chirho| |g:chirho| ⋰Ἰ⋱σάκἸσάκ ❨Μουσ̣αίο(υ)❩Μουσαίου κ[τ]ήτωρκτήτωρ κα̣ὶ̣καὶ Φ̣ο̣ι̣β̣ά̣μ̣μωνΦοιβάμμων ❨Ψενθαησίο(υ)❩Ψενθαησίου ∼κτήτορ∽κτήτωρ παρακαλοῦντες
24 ἐπιδεδώκα[μ]ενἐπιδεδώκαμεν τ̣α̣ύ̣τηνταύτην τὴν διδασ̣καλ[ί]α̣ν̣διδασκαλίαν πρὸς εἴδησιν τῆς ἡμῶν δεσποίνης̣δεσποίνης |g:chirho| Τρι̣[ά]δελφ[ο]ςΤριάδελφος ❨Κ̣ω̣στα̣ν̣τίνο(υ)❩Κωσταντίνου , ἀξιωθεὶς , ἔγραψα ὑ#πὲρ ∼δε∽τε ❨[ἐ]μαυτο(ῦ)❩ἐμαυτοῦ καὶ ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ αὐτῶν γράμ[μ]αταγράμματα μὴ εἰδότων |g:chirho| |g:chirho| Ἑρμαυὼς βοηθὸς τῶν δημοσίων κώμη[ς]κώμης [Ἀ]φροδίτηςἈφροδίτης παρακαλῶν
25 ἐπιδέδωκα τ̣α̣[ύ]τηνταύτην τ̣ὴ̣ν̣τὴν δ̣[ι]δ̣α̣σ̣καλίανδιδασκαλίαν π̣[ρὸς]πρὸς ε̣ἴ̣δ̣ησινεἴδησιν τῆς ἡμ̣[ῶν]ἡμῶν δ̣εσποίνηςδεσποίνης |g:chirho| ❨Α̣ὐρ(ήλιος)❩Αὐρήλιος Ἰ̣[α]κ̣ὼ̣β̣Ἰακὼβ Φο̣ι̣βάμ̣μ̣ω̣ν̣οςΦοιβάμμωνος ❨σ̣υ̣ν̣τ̣ελεστ(ὴ)ς❩συντελεστὴς π̣α̣ρ̣α̣κ̣α̣λῶνπαρακαλῶν [ἐπι]δ̣έ̣δωκαἐπιδέδωκα ὑμῖν τὸ̣τὸ δ̣[ιδασκαλι]κὸνδιδασκαλικὸν πρὸς [εἴδ]ησινεἴδησιν τῆς ἡμῶν δεσποίνης |g:chirho| ⋰Ἰ⋱σὰκἸσὰκ ❨⋰Ἰ⋱ωάννο(υ)❩Ἰωάννου κτήτωρ παρακαλῶν ἐπιδέδωκα τὸ διδασκαλικὸ̣νδιδασκαλικὸν πρὸς εἴδησιν τῆς ἡμῶν δεσποίνης |g:chirho|
1 |g:stauros| Ἀβραὰμ Ἀνου[φί]ουἈνουφίου ∼κτέ̣τωρ∽κτήτωρ παρακαλῶν ἐπι[δ]έδωκαἐπιδέδωκα ταύτ̣ηνταύτην τὴν διδ̣α̣σ̣καλίανδιδασκαλίαν πρ[ὸ]ςπρὸς εἴδησιν̣εἴδησιν τῆς ἡμ̣ῶν̣ἡμῶν δεσπο[ίνης]δεσποίνης [.].
2 S-22 Ἐνὼχ Ἡρακλείου ἀξιωθεὶς ἔγραψα ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ α[ὐτοῦ]αὐτοῦ γράμματα μὴ εἰδότος . S-23 Φ[ο]ιβάμμω̣ν̣Φοιβάμμων ❨Φιβίο(υ)❩Φιβίου κτ̣ήτωρκτήτωρ παρακαλῶ[ν]παρακαλῶν
3 ∼ἐπειδέδωκα∽ἐπιδέδωκα τ̣α⸢ύ⸣τηνταύτην τὴν διδασκαλία[ν]διδασκαλίαν πρὸς ∼εἴδησειν∽εἴδησιν τῆς ἡμῶν ∼τησπείνης∽δεσποίνης .
4 S-24 |g:stauros| Μ̣αθίαςΜαθίας Ἰω[σ]η̣φίουἸωσηφίου ∼κτέ̣τωρ∽κτήτωρ κώμης Ἀφροδ̣ίτηςἈφροδίτης παρακαλῶν ∼ἐπιδ̣ωκα∽ἐπιδέδωκα ταύτην τὴν
4-5 δι[δασκα]∤λίανδιδασκα∤λίαν
5 πρὸς εἴδ̣ησινεἴδησιν τῆς ἡμῶν δεσποίνης |g:stauros|
6 |g:chirho| Ἀμά⋰ι⋱ςἈμάις ❨Ἀ̣βρααμίο(υ)❩Ἀβρααμίου κτήτωρ κώμης Ἀφροδίτης παρακαλῶν ∼ἐπειδέδωκα∽ἐπιδέδωκα ταύτην τὴν ∼διδασκαλείαν∽διδασκαλίαν πρὸ[ς]πρὸς εἴδησι[ν]εἴδησιν
7 τῆς ἡμ̣ῶνἡμῶν δεσποίνης |g:chirho| ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος Διόσκορος Μεγάλου̣Μεγάλου κτήτωρ ἀπὸ Ἀφροδίτης παρακαλῶν̣παρακαλῶν ἐπιδέδωκα ταύτην τὴν
8 διδασκαλίαν πρὸς εἴδησιν τῆς [ἡ]μῶνἡμῶν δεσπο[ί]νηςδεσποίνης |g:chirho|
9 |g:chirho| ❨Φ̣[λ](αύιος)❩Φλαύιος Θεότεκνος ❨Ψ̣αίο(υ)❩Ψαίου κτήτωρ κώμης Ἀφρο̣δ̣ίτηςἈφροδίτης , ∼[ἀπ]ο̣διατ̣ό̣χ̣ου∽ἀποδιαδόχου π̣ρ̣α̣ι̣π̣οσίτωνπραιποσίτων , πα̣ρ̣α̣καλῶνπαρακαλῶν ἐπι̣δ̣έδωκαἐπιδέδωκα ❨τα(ύ)την❩ταύτην τὴν διδασκαλίαν ∼π̣ρὸ̣∽πρὸς εἴδησ̣ι̣[ν]εἴδησιν
10 τῆς ἡμῶν δεσποίνης .
11 S-25 |g:chirho| Κῦρος Β̣ί̣[κτο]ρ̣οςΒίκτορος κτήτωρ ἀπὸ̣ἀπὸ Ἀφροδίτης ❨π(αρα)❩καλῶν̣παρακαλῶν ἐπιδέδωκα ταύτ[ην]ταύτην [τ]ὴντὴν διδασ̣κα̣λ̣ί̣α̣ν̣διδασκαλίαν π̣[ρὸ]ς̣πρὸς ε̣ἴ̣[δ]η̣[σιν]εἴδησιν
12 [τῆ]ςτῆς [ἡμῶν]ἡμῶν [δεσ]π̣οίνηςδεσποίνης |g:chirho| Ἀβρ[α]ὰμἈβραὰμ Β̣ίκτορ[ος]Βίκτορος κτήτωρ τῆ̣ς̣τῆς εἰ[ρη]μ̣ένηςεἰρημένης κώμης παρακαλῶν ἐπιδέδωκα [ταύτ]η[ν]ταύτην [τὴ]ντὴν [δι]δα̣[σκαλίαν]διδασκαλίαν
13 [π]ρ̣ὸ̣[ς]πρὸς [εἴ]δη[σι]ν̣εἴδησιν τῆς ἡμῶν δε[σ]ποί[ν]ηςδεσποίνης .
14 S-26 |g:chirho| Ἰ̣ε̣ζ̣[ε]κ̣ιὴλἸεζεκιὴλ Β̣ίκτοροςΒίκτορος κεφαλαιωτ̣ὴ̣ςκεφαλαιωτὴς τ[ῶ]ν̣τῶν οἰνοπρα[τ]ῶ̣νοἰνοπρατῶν κ̣ώ̣μ̣ηςκώμης Ἀ̣φ̣[ρο]δί̣τ̣η̣ς̣Ἀφροδίτης παρακαλῶν ἐπιδέδ̣[ωκα]ἐπιδέδωκα [ταύ]τηνταύτην τὴν διδασκα[λίαν]διδασκαλίαν [πρὸς]πρὸς [ε]ἴ̣δ̣[ησιν]εἴδησιν
15 τ̣ῆςτῆς ἡ[μ]ῶ̣νἡμῶν δε̣[σ]ποίνηςδεσποίνης . S-27 Ἐνώχ Ἑ̣[ρ?]μαυ̣ῶ̣[τος?]Ἑρμαυῶτος κτήτω̣ρκτήτωρ ❨κ̣ώ̣μ̣[(ης)]❩κώμης Ἀφ̣ροδί[τη]ς̣Ἀφροδίτης [παρα]καλῶ̣νπαρακαλῶν ἐπ[ιδέδωκα]ἐπιδέδωκα
16 ὑμῖ̣ν̣ὑμῖν τα̣ύ̣τηνταύτην τὴν διδασκαλίαν πρ[ὸ]ςπρὸς εἴδη[σιν]εἴδησιν τῆς ἡμῶν δ[εσποίνης]δεσποίνης [|g:chirho|]|g:chirho| [|g:chirho|]|g:chirho| ❨Φ̣λ̣[(αύιος)]❩Φλαύιος Κ̣|gap:9|Κ|gap:9|
17 κτή[τ]ω̣ρ̣κτήτωρ [παρ]α̣καλῶνπαρακαλῶν ἐπιδέδω[κα]ἐπιδέδωκα ὑ̣[μῖν]ὑμῖν τ̣[αύ]τ̣η̣[ν]ταύτην [τὴ]ντὴν διδασ̣κ̣[αλίαν]διδασκαλίαν [πρὸς]πρὸς εἴδη[σιν]εἴδησιν [τῆς]τῆς [ἡμῶν]ἡμῶν [δεσποίνης]δεσποίνης .
18 S-28 ❨Φλ̣[(αύιος)]❩Φλαύιος [Β]η̣σ̣σουροῦςΒησσουροῦς παρακαλῶν ἐπιδέ[δ]ω̣κ̣α̣ἐπιδέδωκα τὴν διδασ̣κ̣α̣λ̣ίανδιδασκαλίαν πρὸς εἴδησιν τ̣ῆ̣[ς]τῆς [ἡμῶν]ἡμῶν [δεσποίνης]δεσποίνης .
19 S-29 Χρυσ̣τὴςΧρυστὴς κτήτωρ παρακαλῶν ∼δ[έ]δωκα∽ἐπιδέδωκα ὑμῖν τὴν διδ[ασκ]αλ[ί]α̣νδιδασκαλίαν πρὸς ε̣ἴ̣[δησιν]εἴδησιν
20 τῆς ἡμῶν δεσποίνης |g:chirho| Καλλ[ί]νικοςΚαλλίνικος Ἑρμαυῶτος κτήτ̣ωρ̣κτήτωρ παρακαλ[ῶν]παρακαλῶν
20-21 [ἐπὶ]∤δέ̣δωκαἐπὶ∤δέδωκα
21 ὑμῖν τὴν διδασκ[α]λία̣νδιδασκαλίαν πρὸς εἴδησιν τῆς ἡμῶν δε̣σ̣πο̣ί̣ν̣ηςδεσποίνης |g:chirho| .
22 S-30 Π̣α̣λὼςΠαλὼς ❨πρεσβύ̣τ̣ε̣ρ̣(ος)❩πρεσβύτερος καὶ οἰκον[όμ]οςοἰκονόμος τοῦ ❨ἁγί(ου)❩ἁγίου [ἄπα]ἄπα Ἑρμαυῶτος παρακαλῶν ἐπι[δέδ]ω̣καἐπιδέδωκα ὑμῖν τ[ὸ]τὸ
22-23 [διδασκαλι]∤κ[ο]νδιδασκαλι∤κον
23 πρὸς εἴδησιν τῆς ἡμῶν δεσ̣ποίνη[ς]δεσποίνης |g:chirho| ⋰Ἰ⋱ωάννηςἸωάννης ❨μονάζ(ων)❩μονάζων ἀξιωθεὶς ἔγρ[αψα]ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ γ̣ρ̣ά̣μματαγράμματα μὴ [εἰδότος]εἰδότος .
24 S-31 |g:chirho| Ἰ̣[ω]ά̣ννηςἸωάννης ❨Κορνηλίο(υ)❩Κορνηλίου κτήτ[ω]ρκτήτωρ παρακαλῶν ὑμῖν ἐπιδέδωκα τὸ δ̣ιδασκα̣λικὸνδιδασκαλικὸν πρὸς εἴ[δησιν]εἴδησιν
25 τ̣ῆ̣ς̣τῆς [ἡμῶν]ἡμῶν [δεσποί]νηςδεσποίνης |g:chirho|