Sematia

p.cair.masp.3.67279.xml

TM: 18419HGV: 18419Date: 567 – 567Place: Antinoopolis

1 m1 S-1 |g:chirho| Φλ[αυίῳ]Φλαυίῳ [Τριαδί]ῳΤριαδίῳ Μαριανῷ Μιχαηλίῳ |vac:?|
2 |vac:?| |g:stauros| δέησις καὶ ⋰ἰ⋱κ[εσ]ίαἰκεσία ❨π̣(αρὰ)❩παρὰ ❨ἐμο(ῦ)❩ἐμοῦ Ἀπολλῶτος |vac:?| ❨ἐλ[ε]ε⋰ι⋱νο(ῦ)❩ἐλεεινοῦ ἀπὸ ❨Πο(ύ)χεως❩Πούχεως
3 τῆς ❨κ̣ώμ(ης)❩κώμης τοῦ ❨Ἀν̣τ[αι]οπολίτο(υ)❩Ἀνταιοπολίτου νομοῦ .
4 S-2 εὐεργέτημα μ̣έγιστονμέγιστον πρόκειτ[α]ιπρόκειται πᾶσι τοῖς ἀδικουμέν[οι]ςἀδικουμένοις τῆ[ς]τῆς [⋰ὑ⋱]μετέραςὑμετέρας εὐκλε̣ί̣αςεὐκλείας ἐκδικία . S-3 ἐγὼ
5 τοίνυν , τοῦ[το]τοῦτο αὐτὸ ἀκριβῶς ἐπι̣[σ]τάμενοςἐπιστάμενος , ∼πρόσ⋰ι⋱μι∽πρόσειμι το[ῖς]τοῖς εὐκλεέσι καὶ ἀνεπάφοις ⋰ὑ⋱μῶ̣[ν]ὑμῶν ⋰ἴ⋱χνεσιἴχνεσι ,
6 βουλόμενος τῶν δικαίων τυχεῖν , ἐν ἀφάτοις περιπεπ[τ]ω̣κὼςπεριπεπτωκὼς ζημιώμασι , μηδενὸς ❨προκ̣ειμένο(υ)❩προκειμένου ,
7 παρὰ τῆς σεμνο̣πρεπεστάτηςσεμνοπρεπεστάτης κυρᾶς Θεοφίλης , τῆς γαμ̣ε̣τῆςγαμετῆς ❨το(ῦ)❩τοῦ τῆς ❨περιβλέπτο(υ)❩περιβλέπτου μνήμ[ης]μνήμης Φοιβάμμωνος
8 Διοσκόρου ❨Ἰουλίο(υ)❩Ἰουλίου . S-4 τὸ γὰρ κατʼ|g:apostrophe| ἐμὲ πρᾶγμα ἐν τούτοις ἔχω . S-5 διδάσκω τὴν ⋰ὑ⋱μέτερανὑμέτεραν ❨ἐνδοξ(οτάτην)❩ἐνδοξοτάτην φι[λ]ανθρωπίανφιλανθρωπίαν ,
9 ἣν ❨θ(εὸ)ς❩θεὸς καὶ οἱ θ[ει]ότατοιθειότατοι δεσπόται τῶ[ν]τῶν σ̣κήπτρωνσκήπτρων προέκριν̣[α]νπροέκριναν καταστήσαντες ἄρχειν ταύ[τ]ηνταύτην τὴν ἀθλίαν
10 Θηβαίων χώραν , [καὶ]καὶ ἀ̣[ν]αστεῖλ̣αιἀναστεῖλαι τὰ πικρὰ [τ]ῶντῶν ❨ἐνοικο(ύ)ντων❩ἐνοικούντων αὐτ[ὴ]ναὐτὴν ἀδικήματα , εὖ εἰδότες αὐτῆς τὸ μισοπόνηρον
11 ἐν ἅπασι καὶ πολ[υμ]ε̣λὲςπολυμελὲς αὐτῆς δικαι[ο]πραγέστερονδικαιοπραγέστερον , ὡς μισθ̣ωτὴςμισθωτὴς ἐτύγχανον τοῦ ❨εἰρημέ(νου)❩εἰρημένου τῆς προρηθείσης
12 ἀνδρὸς Θεοφίλ[ης]Θεοφίλης , φημὶ δὴ τοῦ ❨μακαρ[ίο(υ)]❩μακαρίου κομέτος̣κομέτος Φοιβάμμω[ν]οςΦοιβάμμωνος , καὶ τῶν ἐκφο̣ρίωνἐκφορίων τῶν ⋰ὑ⋱πʼὑπʼ ἐμὲ ❨το(ύ)το(υ)❩τούτου τὴν̣τὴν
13 ἀπόδοσιν ἐκ π̣λ̣ή̣[ρ]ουςπλήρους ποιοῦμαι ∼καθʼ∽κατʼ [ἔτος]ἔτος μετὰ πάσης εὐγνωμοσ[ύ]νηςεὐγνωμοσύνης . S-6 καὶ τῆς τοπο̣τηρη[σ]ίαςτοποτηρησίας ἐπι̣λ̣α̣β̣ό̣μενοςἐπιλαβόμενος
14 τῆς Ἀνταιοπολιτῶ[ν]Ἀνταιοπολιτῶν [π]ρώηνπρώην , Δίος , ❨λαμπ[ρό(τατος)]❩λαμπρότατος ❨[κ]α̣γκελλά̣ρ̣(ιος)❩καγκελλάριος , καὶ υ⋰ἱ⋱ὸςυἱὸς ❨Θεοδοσίο̣(υ)❩Θεοδοσίου Βίκτ̣οροςΒίκτορος ❨⋰Ἰ⋱ουλίο(υ)❩Ἰουλίου , ἐπεξῆλθεν μοι ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ Θεοφίλης καὶ
15 ❨Διοσκόρο(υ)❩Διοσκόρου τοῦ ❨λα̣[μπρο(τάτου)]❩λαμπροτάτου αὐτῆς ❨υἱο̣(ῦ)❩υἱοῦ , ἀπῄτησέ[ν]ἀπῄτησέν [μ]εμε ἐπὶ τῆς ❨ἀρχ(ῆς)❩ἀρχῆς ❨Ἀθανασίο(υ)❩Ἀθανασίου το[ῦ]τοῦ ❨ὑ̣περφυεστά(του)❩ὑπερφυεστάτου ❨νο(μίσματα)❩νομίσματα μ|num:40| εὔσταθμα . S-7 καὶ τούτου τοῦ ❨τρόπο̣(υ)❩τρόπου , ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ αὐτῶν
16 πάλιν , τοποτηρ[ητ]ὴςτοποτηρητὴς γενάμενος Ἑλλά̣[διο]ςἙλλάδιος ❨λαμπρ(ότατος)❩λαμπρότατος ❨σκρ̣(ινιάριος)❩σκρινιάριος ἀπῄτησέν με ἕτερα ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ αὐτῶν ❨νο(μίσματα)❩νομίσματα η|num:8| . S-8 καὶ ο[ὐ]οὐ μόνον ὅτι ∼παρ⋰ῖ⋱δεν∽παρεῖδον
17 με εἰς ταῦτα α[ὐτὸς]αὐτὸς Διόσκορος καὶ Θεο[φίλη]Θεοφίλη ❨αὐτο(ῦ)❩αὐτοῦ μήτηρ , μηδὲν ἐκ τούτων [δ]εδωκότεςδεδωκότες μοι , ἀλλὰ [κ]αὶκαὶ ἐ[π]ʼἐπʼ αὐ̣τοῖςαὐτοῖς ❨το(ύ)τοις❩τούτοις
18 ἀφείλ[α]ν̣τόἀφείλαντό μοι δ̣έκαδέκα [ἕξ]|num:16|ἕξ|num:16| κυκλάτας ⋰ἵ⋱ππους̣ἵππους [ἐμ]ὰςἐμὰς , ⸢θ|num:9|⸣θ|num:9| ⸢μ̣ὲν⸣μὲν ⸢[ἐμ]ὰ̣ς⸣ἐμὰς ⸢,⸣, ⸢ζ|num:7|⸣ζ|num:7| ⸢δὲ̣⸣δὲ ⸢[τῆς]⸣τῆς ⸢μητρός⸣μητρός ⸢μου⸣μου ⸢·⸣· S-9 ⸢καὶ⸣καὶ ⸜|gap:2|❨τ̣ο̣(υ)❩⸝|gap:2|του ⸜β[ια]ίως⸝βιαίως ⸜ἀ̣[πέ]σ̣π̣α̣σ̣α̣ν̣⸝ἀπέσπασαν ⸜π̣[αρ]ασκευσά̣σα̣ν̣τ̣ες⸝παρασκευσάσαντες ⸜μ|gap:4||gap:1|τα⸝μ|gap:4||gap:1|τα ⸜α̣|gap:5|μιας⸝α|gap:5|μιας ⸜τοῖς⸝τοῖς ⸜❨το(ύ)των❩⸝τούτων ⸜γράμ̣[μασι]⸝γράμμασι ⸜καὶ⸝καὶ ⸜ταῖς̣⸝ταῖς ⸜κ̣|gap:1|⸝κ|gap:1| ⸜·⸝· S-10 καὶ βο⋰ι⋱κὰβοικὰ ζῷα ἐννέα̣ἐννέα , καὶ ⋰ὑ⋱ποζύ̣γ̣ιαὑποζύγια ⊢δύο⊣|num:2|δύο|num:2| , καὶ τρεῖς|num:3| ἀχυ̣ρ̣ο̣θ[ήκ?]αςἀχυροθήκας ἐμὰ̣ςἐμὰς
19 ∼μεμεσ̣ωμένας∽μεμεστωμένας σ̣[αργάναι]ς̣σαργάναις ❨σ̣ιτίνο(υ)❩σιτίνου τε καὶ ❨ξη[ρο(ῦ)]❩ξηροῦ ❨[χ]όρ̣το(υ)❩χόρτου , καὶ εἴκοσι|num:20| ❨σίτο(υ)❩σίτου , καὶ ❨ο̣[ἴ]νο(υ)❩οἴνου ∼ἀγγῖα∽ἀγγεῖα ἑκατὸν δὲκα ἕξ|num:116| , καὶ ∼ἐ̣ρ̣α̣[ία]ς∽ἐρέας λ̣[ίτ]ρ̣αςλίτρας ἑξήκοντα|num:60| , |gap:4||gap:1|
20 καὶ τῆ[ς]τῆς ἐμῆς ἀμ̣άξ[η]ς̣ἀμάξης ὀπίσσωτρον σιδ[ηροῦ]νσιδηροῦν ἓν|num:1| ἑνὸς|num:1| ταύτης ❨τροχο(ῦ)❩τροχοῦ [ἤ]τοιἤτοι περίβλημα , καὶ τριῶν|num:3| ἐνια[υ]τῶ[ν]ἐνιαυτῶν τ̣ὸντὸν καρ̣πὸνκαρπὸν
21 ἤτοι [τ]ὸντὸν οἶνον τ̣[ῶ]ντῶν ⋰ὑ⋱πʼὑπʼ ἐμὲ χωρίων . S-11 [ὅθ]ενὅθεν ἐξορκίζω ⋰ὑ⋱μᾶςὑμᾶς κατὰ̣κατὰ τῆ[ς]τῆς ἀθανάτου κ[ο]ρυφῆςκορυφῆς καὶ τ̣[ῶν]τῶν [θ]ε̣[ο]σ̣ε̣βεστάτωνθεοσεβεστάτων
22 βασιλέω̣νβασιλέων καὶ οἰκο[υμ]ε̣νικῶνοἰκουμενικῶν ἡμῶν δεσπ[ο]τ̣[ῶν]δεσποτῶν τοῦ διαδήματος , καὶ τῆς ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ πάντα σωτηρίας ὑμῶν , εἰ π̣αρα̣[στ]αίηπαρασταίη προστάξαι
23 ⋰ἱ⋱κανῶςἱκανῶς ἐκδ[ικη]θῆναίἐκδικηθῆναί μ[ε]με καὶ ἀναλη̣[μφθ]ῆναιἀναλημφθῆναι τὰ ❨εἰρ̣ημέ(να?)❩εἰρημένα ❨μο(υ)❩μου πρ̣[άγμ]αταπράγματα καὶ ζη̣μιώματαζημιώματα πα̣ρὰπαρὰ [τῶ]ντῶν εἰρημένω̣ν̣εἰρημένων
24 [Θ]ε[οφίλ]ηςΘεοφίλης τε [καὶ]καὶ ❨Διοσκόρ(ου)❩Διοσκόρου · S-12 ἀδίκως κ[αὶ]καὶ [ἐπὶ]ἐπὶ αἰτίᾳ αὐτῶν κ̣[αὶ]καὶ προφάσει ἀ̣[πῃτή]θηνἀπῃτήθην ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ αὐτῶν παρὰ τῶν ❨εἰρ[η]μ(ένων)❩εἰρημένων ❨[Ἑλ]λ̣αδίο(υ)❩Ἑλλαδίου καὶ ❨Δίο(υ)❩Δίου
25 [τῶν]τῶν [μετʼ]μετʼ [ἀλλήλους]ἀλλήλους [τοπο]τηρησά̣ν̣τω̣ντοποτηρησάντων το[τ]ὲτοτὲ , καὶ ἐ̣χ̣[θρῶς]ἐχθρῶς [γε]γε τῶν χρησαμ̣έ̣ν̣ω̣νχρησαμένων κατʼ ❨ἐμο(ῦ)❩ἐμοῦ . S-13 κ[αὶ]καὶ [ἀντὶ]ἀντὶ ταύτης τῆς εὐεργεσίας τὸ τρίτ[ο]ντρίτον β̣λ̣[ήσε?]ωςβλήσεως
25-26 προσ∤π̣ο̣[ρίσω]προσ∤πορίσω
26 [μὲν]μὲν [τοῖς]τοῖς [ὑμῶν]ὑμῶν [π]αιδαρίοιςπαιδαρίοις εἰ[ς]εἰς λόγο[ν]λόγον [δωρ]εᾶςδωρεᾶς ⋰ὑ⋱[π]ὲρὑπὲρ ἐξαν̣ύ̣σ̣εωςἐξανύσεως , τὸ δὲ δ̣[ίμοιρο]ν̣δίμοιρον ὅπως ∼κἀγὼ∽καὶ $ἐγὼ εὕρω , εἰς ἀνατρ[οφ]ὴνἀνατροφὴν τῆς ἐμῆς γεραιότητ̣[ος]γεραιότητος
27 [καὶ]καὶ [τῶν]τῶν [νηπίων]νηπίων [ἐμῶν]ἐμῶν [τ]έ̣κ̣ν̣[ων]τέκνων [τῶν]τῶν [ἐλεεινοτάτων]ἐλεεινοτάτων [δο]ύ̣λωνδούλων ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν · S-14 ὅ̣π̣[ως]ὅπως ἐ̣[ν]δ[ελ]εχ[ῆ]ἐνδελεχῆ [πρεσ]β̣ε̣[ί]ανπρεσβείαν καὶ εὐχὴ̣ν̣εὐχὴν διὰ παντὸς ἀνύ̣[ψ]ωἀνύψω πρ[ὸ]ςπρὸς τὸν Θεὸν , ❨ὑ(πὲρ)❩ὑπὲρ διαμο[νῆς]διαμονῆς
28 κ̣α̣ὶ̣καὶ σωτ̣η̣ρίαςσωτηρίας τ̣ῆ̣ς̣τῆς ⋰ὑ⋱μῶ̣[ν]ὑμῶν φιλ[α]ν̣θρ̣ωπί̣α̣ς̣φιλανθρωπίας , δέσποτα [|g:chirho|]|g:chirho| .
1 S-15 δέησ̣ι̣ς̣δέησις κα̣ὶ̣καὶ ⋰ἱ⋱κε̣[σία]ἱκεσία ❨πα(ρὰ)❩παρὰ [Ἀ]π̣[ο]λ̣λ̣[ῶτος]Ἀπολλῶτος ∼ἐλε⋰ι⋱ν[οῦ]∽ἐλεεινοῦ
2 ἀπὸ Π̣ο̣ύ̣[χεως]Πούχεως
3 [❨κώμ(ης)❩]κώμης [τοῦ]τοῦ [❨Ἀνταιοπ(ολίτου)❩]Ἀνταιοπολίτου [νομοῦ]νομοῦ .