Sematia

p.cair.masp.3.67169bis.xml

TM: 18418HGV: 18418bDate: 569 – 569Place: Antinoopolis

1 m1 S-1 χμγ |g:chirho| β̣[ασιλε]ί[ας]βασιλείας [καὶ]καὶ [ὑπατεί]αςὑπατείας τοῦ̣τοῦ [❨θειοτάτο(υ)❩]θειοτάτου [ἡμ]ῶνἡμῶν ❨δ̣ε̣σ̣π̣ό̣το(υ)❩δεσπότου Φλα̣[υΐου]Φλαυΐου
2 ⋰Ἰ̣⋱ουσ̣τίνουἸουστίνου τ̣[οῦ]τοῦ [αἰωνίο]υαἰωνίου ❨αὐγο[ύστο(υ)]❩αὐγούστου [αὐτοκρά]τοροςαὐτοκράτορος ἔτους τετ̣[άρτου]τετάρτου ,
3 Μεχεὶρ ἑπτακ̣[αιδεκάτῃ]ἑπτακαιδεκάτῃ δευ̣τ[έρας]δευτέρας [❨ἰνδ(ικτίονος)❩]ἰνδικτίονος [ἐν]ἐν ❨[Ἀ]ντινόο(υ)❩Ἀντινόου πόλει τῇ ❨λαμ[προ(τάτῃ)]❩λαμπροτάτῃ .
4 S-2 |g:stauros| Φλαυ⋰ΐ⋱ῳΦλαυΐῳ Βίκτορ̣[ι]Βίκτορι [τῷ]τῷ [λ]αμπρο[τάτῳ]λαμπροτάτῳ [καὶ]καὶ λ̣[ο]γιωτάτῳλογιωτάτῳ υ⋰ἱ⋱ῷυἱῷ ❨το(ῦ)❩τοῦ
5 ❨λαμπροτάτο(υ)❩λαμπροτάτου καὶ ❨σ[οφωτάτο(υ)]❩σοφωτάτου ❨[σ]χο(λαστικοῦ)❩σχολαστικοῦ Φ̣[οι]β̣[άμμ]ωνοςΦοιβάμμωνος τοῦ ❨υ⋰ἱ⋱ο(ῦ)❩υἱοῦ τοῦ τῆς
6 μεγαλοπρεποῦς μνήμης Θω̣μ̣ᾶ̣Θωμᾶ 〚κ̣[όμ]ετος〛κόμετος 〚,〛, 〚γ̣ε̣ο̣[υ]χ̣οῦντι〛γεουχοῦντι 〚ἐπὶ〛ἐπὶ 〚ταύτης〛ταύτης
7 〚τῆς〛τῆς 〚καλλιπόλεω̣ς〛καλλιπόλεως 〚Ἀντινοέων〛Ἀντινοέων 〚,〛, 〚|vac:?|〛|vac:?| 〚παρʼ〛παρʼ 〚ἐμοῦ〛ἐμοῦ Α̣ὐρηλίοςΑὐρηλίος
8 Μέλ̣[ι]ο̣[ς]Μέλιος [υἱὸς]υἱὸς [Ἰω]άν[νου]Ἰωάννου [,], [ἐκ]ἐκ μ̣η̣τ̣[ρὸς]μητρὸς [Λε]ο̣ν̣τ̣ί̣αςΛεοντίας παρούσης αὐτ̣ῆς̣αὐτῆς
9 κ[αὶ]καὶ [συνα]ι̣ν̣[ο]ύ̣σ̣ηςσυναινούσης καὶ σ[υ]ν̣π̣ε̣ι̣θ̣ο̣μ[έ]νη̣ςσυνπειθομένης τῷ παρό̣ν̣τιπαρόντι ὠνιακῷ
10 γραμμα[τ]είῳγραμματείῳ , ἅ̣[μα]ἅμα τ̣ετε [ἐγ]γ̣υ̣ω̣μένηςἐγγυωμένης 〚❨κ(αὶ)❩〛καὶ 〚[ἀν]α̣δεχομένης〛ἀναδεχομένης τὴν 〚πᾶσαν〛πᾶσαν
11 γνώμην 〚καὶ〛καὶ 〚πί[σ]τιν〛πίστιν καὶ προαί[ρ]εσιν̣προαίρεσιν 〚κ̣α̣ὶ̣〛καὶ 〚ἀ̣σ̣φάλειαν〛ἀσφάλειαν καὶ βεβαίω̣[σιν]βεβαίωσιν
12 τοῦ̣τοῦ 〚προαφηγηθ̣έντο̣ς̣〛προαφηγηθέντος [υἱ]οῦυἱοῦ αὐτῆ̣[ς]αὐτῆς ❨[Μελ]ί̣ο(υ)❩Μελίου ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἑξῆς̣ἑξῆς ❨δ̣ηλ̣ο(υ)μέ(νοις)❩δηλουμένοις
13 ὁμολογήμασι 〚τ̣ε〛τε 〚κ̣α̣ὶ〛καὶ 〚σ̣υ̣[ν]θ̣[ήμ]ασι〛συνθήμασι [ἐν]ἐν [τῇ]τῇ ∼[π]α[ρούσ]ᾳ∽παρούσῃ ἐγ̣[γρ]άφ̣[ῳ]ἐγγράφῳ π̣[ράσει]πράσει ,
14 οἰκε̣ίῳ̣οἰκείῳ α̣ὐ̣τῆ̣ςαὐτῆς καὶ ❨α[ὐτο(ῦ)]❩αὐτοῦ κ̣ι̣ν̣δ̣ύνῳκινδύνῳ [καὶ]καὶ πό̣[ρ]ῳπόρῳ [καὶ]καὶ [τ]ιμήμα̣τιτιμήματι τ̣ῆςτῆς ἐξ [ἀ]μ̣φ[οῖν]ἀμφοῖν
15 παντοίας αὐτῶν ὑποστά̣[σεω]ς̣ὑποστάσεως γ̣[εν]ικῶ[ς]γενικῶς [καὶ]καὶ ⋰ἰ⋱δικῶ̣ς̣ἰδικῶς , ❨ἐνε̣χ̣[ύ]ρ̣ο̣(υ)❩ἐνεχύρου [λόγῳ]λόγῳ
16 καὶ ⋰ὑ⋱ποθήκηςὑποθήκης δικαίῳ , κα̣θάπερκαθάπερ ἐ̣κ̣ἐκ δί[κ]ηςδίκης , κ̣α̣ὶ̣καὶ ❨ὁ̣μο̣[λο]γ̣ο(ύ)❩σης̣ὁμολογούσης [τ]ὸ̣ν̣τὸν
17 ❨προειρημέ(νον)❩προειρημένον Μέλιον τὸν νῦν ἐφεστ̣ῶ̣τ̣α̣ἐφεστῶτα καὶ μ[ε]γ̣ίστ̣η̣ν̣μεγίστην ἀ̣[φι]κ̣ό̣ν̣τ̣αἀφικόντα
18 ἡλικίαν καὶ Γεώργιον τὸν αὐτοῦ ὁμογνήσιον ἀδελφὸν , 〚ἐφʼ〛ἐφʼ οὗ π̣οιεῖτ̣[αι]ποιεῖται
19 τοὺς λ̣όγουςλόγους ἀπό̣ν̣το̣ς̣ἀπόντος ὡς παρόντο̣ς̣παρόντος , παρασκευάσα[ι]παρασκευάσαι αὐ̣τ̣ὸ̣ν̣αὐτὸν σ̣τ̣έ̣[ρ]ξαιστέρξαι
20 καὶ ἐμμεῖναι τῇ ∼παρούσᾳ∽παρούσῃ ἐ[γ]γ̣ρ̣ά̣φῳἐγγράφῳ δια̣πράσειδιαπράσει διηνεκ̣[ῶς]διηνεκῶς ἀπαρα̣[βάτως]ἀπαραβάτως ,
21 τῷ προσημανθέντι αὐτῆ̣[ς]αὐτῆς κ[ινδύν]ῳ̣κινδύνῳ , ἀφ|gap:3| ❨το(ῦ)❩τοῦ μ̣ε̣[ί]ζ̣ο̣[νος]μείζονος |gap:3|
23 |gap:28|υ̣τω̣ν̣|gap:28|υτων σ̣|gap:1|π̣|gap:1||gap:1|αςσ|gap:1|π|gap:1||gap:1|ας ἐν πα̣ν̣[τὶ]παντὶ
24 |gap:12| [ὁμολογοῦμεν]ὁμολογοῦμεν [ἡμεῖς]ἡμεῖς οἱ π̣ρογεγρ[α]μμένοιπρογεγραμμένοι Μ[έ]λ̣ι̣[ος]Μέλιος
25 [υἱὸς]υἱὸς [Ἰωάννου]Ἰωάννου [καὶ]καὶ [Λεοντία]Λεοντία [θυγάτηρ]θυγάτηρ [Βίκ]τ̣[ο]ροςΒίκτορος , ἐκ [μ]η̣τρὸ[ς]μητρὸς ⸢|gap:4|α̣ς̣⸣|gap:4|ας Η̣|gap:4||gap:1|Η|gap:4||gap:1| ,
26 |gap:6| [ἀμφότεροι]ἀμφότεροι [ὁρμώμενοι]ὁρμώμενοι [ἀπὸ]ἀπὸ [κώ]μηςκώμης Μα[γδ]ώλωνΜαγδώλων ⊢Μιρ⊣ὴΜιρὴ ❨το(ῦ)❩τοῦ
26-27 ❨Ἑ̣ρ̣[μο(υ)]❩∤[❨πολίτο(υ)❩]Ἑρμου∤πολίτου
27 [νομοῦ]νομοῦ [,], [ποιούμενοι]ποιούμενοι [δὲ]δὲ [τοὺς]τοὺς ❨[λό]γ̣ο(υ)ς❩λόγους ὑπέ̣ρὑπέρ τε ἑαυτῶν καὶ ὑ̣π̣[ὲρ]ὑπὲρ
28 [τοῦ]τοῦ [προειρημένου]προειρημένου [ἀπόντος]ἀπόντος ❨[Γεωρ]γ̣ίο(υ)❩Γεωργίου , αὐτῶν υ⋰ἱ⋱οῦυἱοῦ ❨(καὶ)❩καὶ ❨ἀδελφ(οῦ)❩ἀδελφοῦ ❨Μελίο̣(υ)❩Μελίου ,
29 [διὰ]διὰ [ταύτην]ταύτην [τὴν]τὴν [ἔγγραφον]ἔγγραφον [ὁμολογίαν]ὁμολογίαν [τῆς]τῆς [ἀ]σφαλείαςἀσφαλείας ἤτοι πράσεως ,
30 [ἥνπερ]ἥνπερ [ἐθέμεθα]ἐθέμεθα [σκοπῷ]σκοπῷ [δικαίῳ]δικαίῳ [❨κ(αὶ)❩]καὶ [καλῇ]καλῇ [πίστ]ειπίστει καὶ ἀμετανοήτῳ κα̣ὶ̣καὶ
31 ἀμεταβλή[τῳ]ἀμεταβλήτῳ [βουλήσε]ιβουλήσει κ̣αθαρᾷκαθαρᾷ τε π̣ροθέσειπροθέσει καὶ συνειδήσ̣εισυνειδήσει ὀρθ̣ῇὀρθῇ
32 τῇ διανοίᾳ , ἄνευ παντὸς δόλου καὶ φόβ̣ο̣[υ]φόβου κ̣[αὶ]καὶ βίας καὶ ἀνάγκης καὶ ἀ̣πάτη[ς]ἀπάτης
33 καὶ πάσης συναρπαγῆς τε καὶ περιγραφῆς κ̣[ατ]ὰκατὰ νόμους , ἅμα τε ἐπομν̣ύμε[νοι]ἐπομνύμενοι
34 τὸν θεῖον καὶ σεβάσμιον̣σεβάσμιον ὅρκον καὶ τ̣ὴ̣ν̣τὴν ν̣ί̣κηννίκην καὶ διαμονὴν ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨γ̣αλη[νοτ(άτου)]❩γαληνοτάτου
35 ἡμῶν δεσπότου Φλα⋰υ⋱ίο̣υΦλαυίου ⋰Ἰ⋱ουστίνουἸουστίνου τοῦ αἰωνίου ❨Αὐγούστο(υ)❩Αὐγούστου Αὐτοκρά[τορος]Αὐτοκράτορος ,
36 πεπρακέναι σοι τῷ ❨πρ̣[ο]ειρη̣μ̣έ(νῳ)❩προειρημένῳ λαμπροτάτῳ Βίκτορι καὶ ❨κατα̣γεγρ̣α̣φ̣[ηκέν(αι)]❩καταγεγραφηκέναι
37 καὶ παρακεχωρηκέναι κ̣[α]ὶ̣καὶ [ἐκκ]εχωρη̣κένα̣[ι]ἐκκεχωρηκέναι [κ]α̣ὶκαὶ π̣α̣ρ̣αδεδω̣κέναιπαραδεδωκέναι σοι ,
38 ἀπὸ τοῦ νῦν ἐπὶ τὸν [ἀ]εὶἀεὶ ἑξ̣ῆςἑξῆς ἅ̣π̣α̣ν̣τ̣αἅπαντα κα̣[ὶ]καὶ π̣ρ̣[ο]ε̣λ̣αύ̣[νοντα]προελαύνοντα [χρόνον]χρόνον
39 διὰ παντὸς εἰς [τὸ]τὸ π̣[α]ντελὲ[ς]παντελὲς , π̣λη̣[ρ]εσ̣[τ]ά̣[τῳ]πληρεστάτῳ [παντὶ]παντὶ [δεσποτείας]δεσποτείας
40 δικαί[ῳ]δικαίῳ κ̣[αὶ]καὶ καλ̣ῇ̣καλῇ π̣[ί]στειπίστει κ[αὶ]καὶ [πάσῃ]πάσῃ [ἐξουσίᾳ]ἐξουσίᾳ [καὶ]καὶ [κατοχῇ]κατοχῇ [καὶ]καὶ [κυριότητι]κυριότητι ,
41 [τὴν]τὴν [ὑπάρχουσαν]ὑπάρχουσαν [ἡμῖν]ἡμῖν [ἐκ]ἐκ [γονικῆς]γονικῆς [ἡμῶν]ἡμῶν [διαδοχῆς]διαδοχῆς [ἄρουραν]ἄρουραν [μίαν]μίαν
42 [ἄνυδρον]ἄνυδρον [οὖσαν]οὖσαν [,], [καθαρᾶς]καθαρᾶς [σπορίμης]σπορίμης [γῆς]γῆς [,], [διακειμένην]διακειμένην [ἐπὶ]ἐπὶ [τῆς]τῆς [αὐτῆς]αὐτῆς
43 [κώμης]κώμης [Μαγδώλων]Μαγδώλων [Μιρὴ]Μιρὴ [τοῦ]τοῦ [Ἑρμοπολίτου]Ἑρμοπολίτου [νομοῦ]νομοῦ [,], [ἐν]ἐν [τρίσι][|num:3|]τρίσι|num:3| [τοποθεσίαις]τοποθεσίαις
44 [ἐν]ἐν [τῇ]τῇ τρίτῃ τοποθεσίᾳ ἅ̣μμ̣[ατ]α̣ἅμματα πέν̣τε̣|num:5|πέντε|num:5| α̣|gap:7|α|gap:7| [κ]τ̣[ήμ]α̣τα̣κτήματα |gap:4||gap:2|
45 |gap:6|ε̣ι̣σ̣ιν|gap:6|εισιν , τῆς ὁλοκλήρου κα̣ὶ̣καὶ π̣ρ̣α̣θ̣εί̣σηςπραθείσης ⋰ὑ̣⋱μ̣ῖν̣ὑμῖν ἀ̣ρούρηςἀρούρης ἀπὸ ἑξήκοντ̣αἑξήκοντα
46 [τεσσ]άρων|num:64|τεσσάρων|num:64| ἁμμάτων ⸢συγκε̣[ι]μένης̣⸣συγκειμένης ⸢τ̣ῷ̣⸣τῷ ⸢δ̣η̣μ̣ο̣σ̣ί̣ῳ̣⸣δημοσίῳ ⸢σχο̣[ινίῳ]⸣σχοινίῳ 〚❨στήθο(υ)ς❩〛στήθους 〚ἐπι̣σ̣τ̣[άν]τ̣ο̣ς̣〛ἐπιστάντος · S-3 οἱ δὲ γείτονες τῶν αὐτῶν πέντε|num:5|
47 [ἁμ]μ̣άτωνἁμμάτων κατὰ τὰς ἀγρογειτν[ίας]ἀγρογειτνίας δ̣η̣λ̣[οῦ]ν̣τ̣α̣ι̣δηλοῦνται ❨ο̣(ὕ)❩τωςοὕτως · S-4 ἐπὶ μὲν ❨νότο(υ)❩νότου δημοσία ὁ̣[δὸς]ὁδὸς
48 [ἄγ]ουσαἄγουσα ἐπὶ τ̣ὸτὸ ∼ἐπ̣οίκειον∽ἐποίκιον παράνω τῆ[ς]τῆς [ἁ]γ̣ίαςἁγίας ἐκκλησ̣ί̣α[ς]ἐκκλησίας [τ]ῆ̣ςτῆς ἐκεῖσε το[ῦ]τοῦ
48-49 Πρ̣[ο]∤[δρ]όμουΠρο∤δρόμου
49 καὶ βαπτ̣[ίσ]τ̣ουβαπτίστου ❨ἁ̣γ̣ί̣ο(υ)❩ἁγίου ❨Ἰ̣ω̣άνν̣ο(υ)❩Ἰωάννου , λιβὸς τ̣ὸ̣τὸ ❨[συν]τελικ(ὸν)❩συντελικὸν δ̣[ὲ]δὲ [τῶν]τῶν [θεοφόβ]ω̣νθεοφόβων ❨ἀνθρώπω̣(ν)❩ἀνθρώπων
50 ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨καλουμέ(νου)❩καλουμένου 〚Φα̣ρ̣|gap:2|λ̣ου̣|gap:1|τ̣|gap:1|ι〛Φαρ|gap:2|λου|gap:1|τ|gap:1|ι ⊢Πους⊣Πους , ἐπ̣ὶἐπὶ δὲ ἀπηλιώτου τῶν ης̣|gap:17|ης|gap:17|
51 οἵοι ἂν ὦσι γ̣εί̣τ̣ο̣νεςγείτονες πάντ̣[ῃ]πάντῃ [παντό]θενπαντόθεν τῶν προ̣δ̣[ηλωθέντων]προδηλωθέντων [τριῶν][|num:3|]τριῶν|num:3|
51-52 [τοπο]∤θεσιῶντοπο∤θεσιῶν
52 τῆς π̣[ραθεί]σηςπραθείσης ⋰ὑ⋱μῖ̣ν̣ὑμῖν πα̣ρʼπαρʼ ἡ̣μῶνἡμῶν ❨ὁλοκλήρο(υ)❩ὁλοκλήρου [ἀρούρας]ἀρούρας |gap:10|
53 ❨γιγνομένο(υ)❩γιγνομένου πώπο̣τ[ε]πώποτε εἰς τ̣ὰ̣ς̣τὰς γ̣ε̣ιτ̣ν̣[ί]α̣ςγειτνίας αὐτῆς εἰ αλλ̣|gap:10|αλλ|gap:10| [,], [καθʼ]καθʼ [οἵον]οἵον
54 γὰρ δήποτε χρόνον βεβ[αι]ώσωμενβεβαιώσωμεν ταύτην , τιμῆς [δὲ]δὲ [τῆς]τῆς [πρὸς]πρὸς [ἀλλήλους]ἀλλήλους
55 σ̣υ̣μπεφων̣η[μ]έ̣[ν]η̣[ς]συμπεφωνημένης καὶ σ[υναρ]ε̣[σάσ]η̣[ς]συναρεσάσης [τε]λ̣ε̣[ί]αςτελείας [κ]αὶκαὶ ἀ̣[ξίας]ἀξίας [,], [❨χρυσο(ῦ)❩]χρυσοῦ [νομισμάτων]νομισμάτων
56 ὀ̣κ̣τ̣ὼὀκτὼ , ἑκάστου π̣[αρὰ]παρὰ [κ]ε̣ρά[τια]κεράτια [ἕξ][|num:6|]ἕξ|num:6| [,], [τῷ]τῷ [δημοσίῳ]δημοσίῳ [ζυγῷ]ζυγῷ [τῆς]τῆς [Ἀντινόου]Ἀντινόου [πόλεως]πόλεως [·]· S-5 [❨γί(νεται)❩]γίνεται
57 [❨ν(ομισμάτια)❩]νομισμάτια [η|num:8|]η|num:8| [❨π̣(αρὰ)❩]παρὰ μ̣η̣|num:48|μη|num:48| , ἅπερ̣ἅπερ [ταῦτα]ταῦτα [τῆς]τῆς [τιμῆς]τιμῆς [χρύσινα]χρύσινα [ἀνειλήφαμεν]ἀνειλήφαμεν [ἡμεῖς]ἡμεῖς [οἱ]οἱ
58 [ἀ]π̣[οδ]ό̣μ̣ε̣ν̣[οι]ἀποδόμενοι [Μέλιος]Μέλιος [καὶ]καὶ [Λεοντία]Λεοντία [,], [ποιούμενοι]ποιούμενοι [τοὺς]τοὺς [λόγους]λόγους [ὑπὲρ]ὑπὲρ [❨Γεωργίο(υ)❩]Γεωργίου ,
59 παρὰ̣παρὰ ❨σ̣ο̣(ῦ)❩σοῦ το̣ῦ̣τοῦ π̣[ριαμένου]πριαμένου [Βίκτορος]Βίκτορος [διὰ]διὰ [χειρός]χειρός [❨σο(υ)❩]σου [εἰς]εἰς [χεῖρας]χεῖρας [ἡμῶν]ἡμῶν [,], [παρόντων]παρόντων
60 [τῶν]τῶν [μ]εσιτῶν̣μεσιτῶν |gap:?|
61 ❨|gap:6|ο̣τ̣ο(υ)❩|gap:5||gap:6|οτου|gap:5|
64 |gap:14| ὑ̣π̣ο̣γρα̣[φ]ὑπογραφ |gap:?|
65 |gap:4| [ἀπὸ]ἀπὸ [❨το(ῦ)❩]τοῦ [ν]ῦ̣ννῦν ἐπὶ τ̣ὸτὸ διη[ν]ε[κὲς]διηνεκὲς |gap:?|
66 [παρακεχωρημ]έ̣νηπαρακεχωρημένη σοι παρʼ ἡ̣μ̣ῶν̣ἡμῶν ε|gap:?|
67 |gap:12| [σε]σε [τὸν]τὸν πρ[ι]άμενονπριάμενον Βί̣κ̣το̣ραΒίκτορα κ̣[ρατεῖν]κρατεῖν [καὶ]καὶ [κυριεύειν]κυριεύειν
68 |gap:5|ν̣|gap:5|ν διαδ̣|gap:3|ν̣διαδ|gap:3|ν α̣ἰων̣ί̣[ω]ς̣αἰωνίως κ̣α̣ὶκαὶ κυρίως ἀεὶ̣ἀεὶ ὑπὲ̣ρ̣ὑπὲρ σ̣[υντελείας]συντελείας [καὶ]καὶ
69 |gap:1||gap:2|ι̣|gap:4||gap:1||gap:2|ι|gap:4| τῆ̣ς̣τῆς προονομ[ασ]θ̣είσηςπροονομασθείσης καὶ π̣ρ̣α̣θ̣[ε]ί[σ]ηςπραθείσης [σοι]σοι [παρʼ]παρʼ [ἡμῶν]ἡμῶν
70 μιᾶς|num:1| ἀρο[ύρ]ηςἀρούρης [ἀ]ν̣ύ̣δ̣ρουἀνύδρου καθαρᾶς σπορίμης γῆς με̣[τὰ]μετὰ [παντὸς]παντὸς [τοῦ]τοῦ [δικαίου]δικαίου
71 καὶ τῆς καθόλ̣[ου]καθόλου αὐτῆς ἀγρογειτνίας , κατὰ ⸢τὰ⸣τὰ ἀρχαῖα αὐτῆ[ς]αὐτῆς [ὅρια]ὅρια [,], [τῆς]τῆς
72 ❨δ̣ι̣α̣κειμέ(νης)❩διακειμένης ἐν τρισὶ|num:3| τοποθε̣σ̣[ί]α̣ι̣ςτοποθεσίαις , ὡς πρ̣[ολέ]λεκ̣ταιπρολέλεκται , ἐ̣π̣ὶἐπὶ π[εδιάδος]πεδιάδος [κώμης]κώμης
73 Μα̣γδώλ̣ωνΜαγδώλων ⊢Μιρ̣ὴ̣⊣Μιρὴ , τελ̣ο̣[ύσ]η̣ς̣τελούσης μόνον ἀεί ποτε εἰς [τ]ὸτὸ δημόσιον λογιστήριον