Sematia

p.cair.masp.2.67169.xml

TM: 18418HGV: 18418aDate: 569 – 569Place: Antinoopolis

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:41| [τ]ὸτὸ δημόσιον λογιστή̣ριονλογιστήριον
2 [τῆς]τῆς [❨Ἑρμο(υ)❩πόλεως]Ἑρμουπόλεως [,], [ὑπὲρ]ὑπὲρ [μ]ὲνμὲν παντὸς ❨χρυσικο(ῦ)❩χρυσικοῦ ❨τίτλο(υ)❩τίτλου ❨χ̣ρ̣υσο(ῦ)❩χρυσοῦ κεράτιον ⊢ἓν⊣ἓν ἥμισυ ,
3 [ὑπὲρ]ὑπὲρ [δὲ]δὲ [ἐμβολῆς]ἐμβολῆς [❨σίτο(υ)❩]σίτου κ̣[α]θ̣ʼκαθʼ ἕ̣κ̣αστονἕκαστον ἔτος ἀρτάβης ἥμισυ · S-2 ❨γί(νεται)❩γίνεται ❨σί(του)❩σίτου ❨(ἀρτάβης)❩ἀρτάβης 𐅵|num:1/2| ❨(καὶ)❩καὶ ❨χρυσο(ῦ)❩χρυσοῦ ❨κερ(άτιον)❩κεράτιον α|num:1| [𐅵|num:1/2|]𐅵|num:1/2| ,
4 [τούτου]τούτου [τοῦ]τοῦ [τέλους]τέλους [ὑπὲρ]ὑπὲρ [ἀν]νωνιακῶνἀννωνιακῶν καὶ παντ[οίω]νπαντοίων χρυσικ̣ῶνχρυσικῶν ταύτης
5 [τί]τ̣λωντίτλων καθʼ ἕ[καστον]ἕκαστον [ἐνιαυτ]ὸνἐνιαυτὸν ❨ἀπ̣οκρι̣θησο̣[μ]έ̣[ν]ο̣(υ)❩ἀποκριθησομένου παρὰ ❨σο(ῦ)❩σοῦ αἰωνίως̣αἰωνίως , καὶ ἐξ̣ε̣ῖ̣ν̣α̣ίἐξεῖναί
6 [σο]ι̣σοι ταύτης διὰ παντὸς κ̣υ̣[ρι]εύεινκυριεύειν τῆς ❨[ἀ]ρο(ύ)ρης❩ἀρούρης καὶ δεσπ[ό]ζεινδεσπόζειν καὶ δ̣ι̣[ο]ι̣κ̣[εῖν]διοικεῖν [καὶ]καὶ
7 [οἰ]κονομεῖνοἰκονομεῖν καὶ νέμεσθαι καὶ κτᾶσθαι καὶ φορολογεῖν καὶ ⸢❨ἐκμισθο(ῦ)ν❩⸣ἐκμισθοῦν ⸢❨(καὶ)❩⸣καὶ ⸢με̣τ̣|gap:?|⸣μετ|gap:?| 〚νέμεσθαι〛νέμεσθαι [δωρεῖσθαι]δωρεῖσθαι
8 καὶ μεταποιεῖν καὶ ἐκποιεῖν ❨κ(αὶ)❩καὶ ἀντικαταλλάττεσθαι καὶ καταλεῖψαι ο̣ἷ̣ς̣οἷς β̣[ού]λ̣[ει]βούλει
9 προσώποις , ἀκωλύτως ❨κ(αὶ)❩καὶ ἀνεμποδίστως ❨κ(αὶ)❩καὶ ἀνεγκλήτως ἐπάναγκες [ὑ]πʼὑπʼ ❨ο(ὐ)❩[δενὸς]οὐδενὸς
10 [τ]ὸτὸ σύνολον τῶν ἐξ οἵου δήποτε ❨βαθμο(ῦ)❩βαθμοῦ συγγενείας ἡμῶν ξένων ❨ἀναφ̣α̣νη[σομέ(νων)]❩ἀναφανησομένων ,
11 ἧς τοίνυν τὴν νομὴν ❨κ(αὶ)❩καὶ τὴν χρῆσιν καὶ τὴν δεσποτείαν ❨κ(αὶ)❩καὶ τὴν ἐπικαρ[π]ί̣ανἐπικαρπίαν
12 καὶ τὴν ταύτης παντοίαν πρόσοδον παραδεδώκαμέν σοι ἀρτίως κομ[ίσασ]θ̣α̣ι̣κομίσασθαι
13 διὰ παντὸς εἰς τὸ παντελές , μὴ προ⋰ϋ⋱ποκειμένηνπροϋποκειμένην οἵῳ δήποτε ὀφλήματι ἰ̣[δικῷ]ἰδικῷ
14 τε καὶ δημοσίῳ μήτε διʼ ἐγκλήματος ❨κ(αὶ)❩καὶ ζητήματος ❨κ(αὶ)❩καὶ ἐγγυήματος , ἀλλʼ|g:apostrophe| ἀκέρα̣[ιον]ἀκέραιον
15 οὖσαν ❨κ(αὶ)❩καὶ καθαρὰν ❨κ(αὶ)❩καὶ ὠ̣[φέλιμον]ὠφέλιμον [,], [ἐ]κτὸςἐκτὸς ❨οἵο(υ)❩οἵου δήποτε ❨κινδύνο(υ)❩κινδύνου , πλὴν μ[έντοι]μέντοι
16 τῆς ἐτησίας γιγνομένης ὑ̣π̣ὸ̣ὑπὸ ❨σ̣ο̣(ῦ)❩σοῦ παροχῆς τοῦ προσημανθ⸢έντ⸣οςπροσημανθέντος κα̣ὶ̣καὶ ἐ̣κ̣τάγεντόςἐκτάγεντός σ[οι]σοι
17 νῦν παρʼ ἡμῶν αὐτῆς τέ[λου]ςτέλους , φαμὲν δὴ τοῦ ἡμίσους μόνου ἀρτάβη[ς]ἀρτάβης [❨σίτο(υ)❩]σίτου
18 κανόνος ❨καθαρο(ῦ)❩καθαροῦ ∼συ∽σὺν ναύλοις καὶ ἑκατοστα̣ῖ̣ς̣ἑκατοσταῖς ❨αὐτο(ῦ)❩αὐτοῦ ❨κ(αὶ)❩καὶ εἰκοσταῖς καὶ παντοίοις ἀναλώμ[ασι]ἀναλώμασι
19 ❨κ(αὶ)❩καὶ χρυσοῦ κερ[ατί]ο̣υ̣κερατίου ἑν̣ὸςἑνὸς ἡμί̣[σ]ο̣υς|num:1|⧼|num:1/2|ἡμίσους|num:1|⧼|num:1/2| ὑπὲρ παντ[ο]ίωνπαντοίων ∼ἀνωνιακῶν∽ἀννωνιακῶν ❨κ(αὶ)❩καὶ χρυσικῶν τίτλ[ων]τίτλων ,
20 ἀρξάμενόν σ[ε]σε τ̣ὸ̣ν̣τὸν ❨π̣ρ̣[οειρημέ(νον)]❩προειρημένον Β̣[ί]κτ̣ο̣ρ̣α̣Βίκτορα [τὸ]ντὸν ἠ̣γορακ̣[ό]ταἠγορακότα τὴν παντοία[ν]παντοίαν [ὑπὲρ]ὑπὲρ
21 τῆς̣τῆς ❨εἰρημέ(νης)❩εἰρημένης ἀρού[ρας]ἀρούρας [συντέλει]α̣ν̣συντέλειαν κ̣α̣[ταθέσ]θαικαταθέσθαι ἀπ⸢ὸ⸣ἀπὸ γενήματο̣ς̣γενήματος τ̣ῆ̣ςτῆς ε̣[ὐτύχως]εὐτύχως
22 〚μὲν̣〛μὲν εἰσι̣ο̣ύ̣σηςεἰσιούσης τ̣ε̣τ̣ά̣ρ̣τ̣ηςτετάρτης ❨ἰ̣ν̣δ̣ι̣κ̣(τίονος)❩ἰνδικτίονος καὶ α̣[ὐτ]ῆ̣ςαὐτῆς ❨κ̣(αὶ)❩καὶ το[ῦ]τοῦ ἑ̣ξῆςἑξῆς χρόν̣ο̣υ̣χρόνου , κ̣α̣[ὶ]καὶ [μ]ε̣[τὰ]μετὰ [σὲ]σὲ
23 ∼των∽τοὺς ∼σων∽σοὺς ∼κληρονομων∽κληρονόμους αἰωνίω̣[ς]αἰωνίως , καὶ ἀποκ̣ρ̣ί̣ν̣ασθαιἀποκρίνασθαι ἦ̣κ̣α̣ἦκα ἀ[ν]ελλ̣[ιπ]ῶςἀνελλιπῶς
24 ∼καθʼ∽κατʼ ἔτος ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ ταύτης τῷ ❨δημο(σίῳ)❩δημοσίῳ ❨λογιστηρ(ίῳ)❩λογιστηρίῳ τῆς αὐτῆς ❨Ἑρμο(υ)❩πόλεω̣[ς]Ἑρμουπόλεως [τ]ὴντὴν [ὑπὸ]ὑπὸ ❨σ[ο(ῦ)]❩σοῦ
25 [νῦν]νῦν [γι]γ̣ν̣ο̣μένηνγιγνομένην μόνην συντέλειαν τῆς αὐτῆς μόνης ❨ἀρο(ύ)❩ρηςἀρούρης , [μ]ὴ̣μὴ ❨⋰ὑ⋱π[οκ]ειμέ(νης)❩ὑποκειμένης
26 οἷᾳ δήποτε ἄλλη συντέλειᾳ ❨κ(αὶ)❩καὶ προσθήκῃ δημοσίων , ἀλλʼ ❨ἀπη̣λ̣λ̣αγμέ(νης)❩ἀπηλλαγμένης
27 παντοίας μετουσίας ὁμοδούλων λειτουργίας ἑτέρας ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ ἡμῶν κτήσ[εων]κτήσεων ,
28 εἰ καὶ ὅτι τῶν ταύτης δημοσίων τελεσμάτων ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ τοῦ παρωχηκότος ❨[χ]ρ̣όνο(υ)❩χρόνου
29 μέχρι τῆς ❨παρο(ύ)σης❩παρούσης τρίτης ❨ἐπινεμήσε(ως)❩ἐπινεμήσεως καὶ αὐτῆς ὁρώ̣ντωνὁρώντων ἡμᾶς ∼[τω]ν∽τοὺς
30 ταύτην ∼πωλουντων∽πωλοῦντάς σοι καὶ ∼κληρονομοις∽κληρονόμους ἡμῶν ἀεί ποτε , ∼ἀφʼ∽ἐφʼ ἧς
30-31 σ̣υν∤εκομισάμεθασυν∤εκομισάμεθα
31 τοὺς ταύτ̣η̣ςταύτης ❨καρπο(ύ)❩ςκαρπούς . S-3 καὶ ἑτοίμως ἔχομεν ἡμεῖς τε καὶ
32 παντοῖοι ἡμῶν κληρονόμοι πάντα ἄνθρωπον ἐπελευσόμενον κατ[ὰ]κατὰ
33 σοῦ καὶ κληρονόμ[ω]νκληρονόμων σῶν καθʼ οἷον δήποτε τρόπον καὶ χρόνον καὶ τόπον ,
34 ἐν δικαστηρίῳ οἵῳ δήποτε καὶ ἐκτὸς ❨δικαστηρίο(υ)❩δικαστηρίου , ❨μικρο(ῦ)❩μικροῦ ❨μεγάλο(υ)❩μεγάλου , ἐπιχω̣[ρίου]ἐπιχωρίου
35 ❨ὑπερορίο(υ)❩ὑπερορίου , τ̣αύτηςταύτης ἕνεκ̣ενἕνεκεν , ἀποσοβ[ῆσαι]ἀποσοβῆσαι [καὶ]καὶ ἀποτ̣ρ̣έψ̣α̣ι̣ἀποτρέψαι ἀπ⸢ὸ⸣ἀπὸ ❨σο(ῦ)❩σοῦ καὶ κληρο[νόμων]κληρονόμων
36 σῶν ἰδίοις ἡμῶ̣νἡμῶν ἀναλώμασι καὶ δαπανήμασι · S-4 καὶ βεβαιώσωμέ̣[ν]βεβαιώσωμέν σοι πάσῃ β[εβαιώσει]βεβαιώσει
37 καὶ καθαροποιήσει ἀπ⸢ὸ⸣ἀπὸ παντὸς τοῦ ❨ἐπελευσομένο(υ)❩ἐπελευσομένου σε ἀντιπο̣ιηθ̣η̣σ̣ο̣μέ̣[νου]ἀντιποιηθησομένου
38 παντὶ καιρῷ ἐπάναγκες . S-5 εἰ δὲ καὶ ἧτ|g:apostrophe|τον φροντίζομεν τῆς βεβαιώσεως , τρ[ιπλασίως]τριπλασίως
39 [τὸ]τὸ [τίμη]μ̣α̣τίμημα ἀπ⸢ο⸣δ̣ώσομενἀποδώσομεν , μετὰ καὶ τοῦ δια[φ]έροντοςδιαφέροντος ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ ποινῆς τῆς παραβ[άσεως]παραβάσεως
40 [τῆς]τῆς [συμπεφωνημένη]ςσυμπεφωνημένης τιμῆς ἀναλ[ώ]ματοςἀναλώματος , καὶ μετὰ ταῦτα ἔ̣σεσ̣[θαι]ἔσεσθαι
41 [τὴν]τὴν [παροῦσαν]παροῦσαν [πρᾶσιν]πρᾶσιν [κυ]ρίανκυρίαν ὡς ἔστιν καὶ̣καὶ βεβαίαν καὶ ⋰ἰ⋱σχυρὰνἰσχυρὰν ❨π̣[ανταχο(ῦ)]❩πανταχοῦ
42 [προφερομένην?]προφερομένην [ὡς]ὡς [ἐν]ἐν δημ̣ο̣σ̣ί̣ῳδημοσίῳ ἀ̣ρ̣[χε]ί̣ῳἀρχείῳ ❨[ὑ]π[ο]γεγρ[αμμ(ένῳ)]❩ὑπογεγραμμένῳ καὶ τ̣|gap:7|τ|gap:7|
43 ἐξεδόμ[ε]θ[ά]ἐξεδόμεθά σ̣ο̣ι̣σοι [ἡμεῖς?]ἡμεῖς [❨κ(αὶ)❩]καὶ [ὑπεθέμεθ]αὑπεθέμεθα , εἰς τὴν β̣εβαίωσινβεβαίωσιν ταύτης τῆς πράσ[εως]πράσεως
44 καὶ καθαροποίησιν̣καθαροποίησιν , πάν[τ]απάντα τὰ νῦν ὄντα ἡ[μ]ῖνἡμῖν κα̣ὶκαὶ ἐσόμενα πράγματα . S-6 [καὶ]καὶ
45 ἐφʼ ἅπασι τοῖς ❨ἐγγεγραμμ(ένοις)❩ἐγγεγραμμένοις ἐρωτηθέντες ὡμολογήσαμεν ταύθʼ|g:apostrophe| οὕτως ἔχειν [δώσειν]δώσειν
46 ποιεῖν φυλάτ|g:apostrophe|τειν εἰς πέρας ἄγειν [|g:chirho|]|g:chirho| .