Sematia

p.cair.masp.2.67168.xml

TM: 36693HGV: 36693Date: 501 – 600Place: Alexandria

1 m1 S-1 |gap:?_lines| [καὶ]καὶ [ὁμολογῶ]ὁμολογῶ [μηδένα]μηδένα [λόγον]λόγον
2 [ἔχειν]ἔχειν [μὴ]μὴ [πρὸς]πρὸς [τὸ]τὸ [εὐαγὲς]εὐαγὲς [ὑμῶν]ὑμῶν
3 [μοναστήριον]μοναστήριον [,], [μὴ]μὴ [π]ρ̣ὸ̣ς̣πρὸς τοὺ[ς]τοὺς
4 [εἰρημένους]εἰρημένους [εὐλαβε]σ̣τάτ̣ο[υς]εὐλαβεστάτους
5 [μονάζοντ]αςμονάζοντας [καὶ]καὶ [ἀπ]ο̣κ̣ρ̣ισ[ι]α̣ρ̣ίο̣υςἀποκρισιαρίους
6 Μηνᾶν κ[α]ὶκαὶ Ἰω[άννην]Ἰωάννην , τ̣οὺςτοὺς καὶ
7 ἐκθεμένους τὸ [αὐτ]ὸαὐτὸ γραμμάτιον ,
8 [μ]ὴμὴ π[ρ]ὸ̣ςπρὸς ἄ[λ]λ̣[ον]ἄλλον [τ]ι̣[νὰ]τινὰ δ̣[ι]α̣φέρ̣ονταδιαφέροντα
9 τῷ αὐτῷ μο[ναστηρίῳ]μοναστηρίῳ , μ̣ὴ̣μὴ π̣[ερὶ]περὶ ❨[τ]ο̣(ῦ)❩τοῦ
10 προαναφερομ̣έ̣ν̣ου̣προαναφερομένου ἀ[γο]ρ̣α̣ί̣ο̣[υ]ἀγοραίου
11 γραμματίου ἤτο[ι]ἤτοι τ̣ῶ̣ν̣τῶν ἐ̣[ν]ἐν αὐ̣τ̣[ῷ]αὐτῷ
12 [ἐμ]φερο[μέν]ω[ν]ἐμφερομένων [ο]ἴ̣ν̣ο̣υ̣οἴνου κ̣νιδί̣[ων]κνιδίων
13 [χιλίων]χιλίων [π]εν[τακοσίων][|num:1500|]πεντακοσίων|num:1500| |gap:8|
14 |gap:?_lines|
15 |gap:14| [γρ]α̣φ̣ήνγραφήν τιν[α]τινα
16 τ̣[ὸ]τὸ [γρα]μ̣μ̣ά̣[τιον]γραμμάτιον |gap:2||gap:1|ομινας , μ[ὴ]μὴ
17 περὶ ἑτέρ̣ο̣υ̣ἑτέρου [τ]ι̣ν̣[ὸς]τινὸς τ̣ὸ̣τὸ σ̣ύ̣ν̣ολο̣ν̣σύνολον ,
18 ταύτης ἕ[ν]ε̣[κα]ἕνεκα [τῆς]τῆς [αἰτίας]αἰτίας . S-2 ἀλ̣λ̣[ὰ]ἀλλὰ
19 καὶ προσομολ̣ο̣[γῶ]προσομολογῶ |gap:3|λ̣ο̣νυ|gap:3||gap:3|λονυ|gap:3|
20 ἀναδιδόνα[ι]ἀναδιδόναι [ὑμῖν]ὑμῖν τ[ὸ]τὸ
20-21 [μνημο]∤νευθὲνμνημο∤νευθὲν
21 γραμμάτιον [δίχα]δίχα [πάσης]πάσης
22 ἀντιλογίας καὶ με̣[τεωρ]ί̣ας̣μετεωρίας [καὶ]καὶ
23 [ἀγ]νο̣ίας̣ἀγνοίας , [ἠγοῦν]ἠγοῦν [,], [μένον]μένον [παρʼ]παρʼ [ἐμοὶ]ἐμοὶ
24 καὶ μὴ ἀ[ναδι]δό̣[μενο]νἀναδιδόμενον , ἀρ̣[γὸν]ἀργὸν [αὐτὸ]αὐτὸ
25 καὶ ἕωλο̣[ν]ἕωλον κ̣α̣ὶ̣καὶ ἀν̣ίσχυρονἀνίσχυρον εἶναι ,
26 προφερόμενον παρά τε
27 ἐμοῦ καὶ ἑτ̣έρουἑτέρου οἵου δήποτε
28 π̣ρ̣[ο]σ̣ώπουπροσώπου , ἐν δικαστηρίῳ καὶ
29 ἐκτὸς δικαστηρίου , καὶ ἀζημίους̣ἀζημίους
30 καὶ ἀνενοχλήτους καὶ ἀβ̣λ̣αβεῖςἀβλαβεῖς
31 καὶ ἀπεριστάτους ∼φυλάττιν∽φυλάττειν
32 ὑμᾶς καὶ τὸ εὐαγὲς ὑμῶν
33 [μ]οναστή[ριον]μοναστήριον κ̣α̣ὶ̣καὶ [πάντας]πάντας [τοὺς]τοὺς
34 αὐτῷ διαφέροντας , ταύτης
35 ἕνεκα τῆς αἰτίας , ἐνόχους
36 ἐν τούτῳ προσκαταστήσ̣ας̣προσκαταστήσας
37 καὶ τοὺς ἐμοὺς κληρονόμους
38 καὶ παντοίους διαδόχους . S-3 καὶ πρὸς
39 ἀσφάλειαν καὶ ἀπόδειξιν ὑμῶν
40 καὶ τοῦ εὐαγοῦς ❨μοναστηρίο(υ)❩μοναστηρίου
41 Πουινκώρεως πεποίημαι ταύτην
42 τὴν ὁμολογίαν τῆς ἀσφαλείας ,
43 κυρίαν οὖσαν καὶ βεβαίαν ❨πανταχο(ῦ)❩πανταχοῦ
44 προφερομένην , ἔν τε δικαστηρίῳ
45 καὶ ἐκτὸς δικαστηρίου , μεθʼ
45-46 ὑπο∤γραφῆς
46 ἐμῆς καὶ τῶν ἐξ αἰτήσεως
47 ἐμῆς προσμαρτυρησάντων
48 ἐν αὐτῇ · S-4 καὶ εἰς τὰ προγεγραμ|g:apostrophe|μένα
49 πάντα καὶ εἰς ἕκαστον αὐτῶν
50 ἐπερωτηθεὶς ἐγὼ μνημονευθεὶς
51 Θεόδωρος ἐπίσκοπος παρὰ ❨σο(ῦ)❩σοῦ
52 Ἰωάννου τοῦ εὐλαβεστάτου μονάζοντος
53 καὶ ἀποκρισιαρίου , εἰς πρόσωπόν σοι̣σοι
54 ὡμολόγησα . S-5 ἐγράφη μοναχὴ καθ̣ὼ̣ςκαθὼς ἤρεσεν .
55 m2 S-6 |g:chirho| Θεόδωρος ❨ἐλεειν̣ό(τατος)❩ἐλεεινότατος ἐπί[σ]κ̣ο̣π[ος]ἐπίσκοπος τῆς Πε̣νταπολιτῶνΠενταπολιτῶν ἁγίας
56 ἐκκλησίας , υ⋰ἱ⋱ὸςυἱὸς τοῦ μακαρίου ❨⋰Ἰ⋱ωάννο(υ)❩Ἰωάννου , προγεγραμμένος , πεποίημαι
57 τήνδε τὴν ὁμολογίαν τῆς ἀσφαλείας τῷ ∼εὐαγῖ∽εὐαγεῖ Ταβεννησιωτικῷ
57-58 μονασ∤τηρίῳ
58 Ποεινκώρεο̣ςΠοεινκώρεος τῷ ∼διακιμένῳ∽διακειμένῳ ἐπὶ τῆς μεγάλης Ἑρμο̣πολιτῶνἙρμοπολιτῶν
59 τῆς Θηβαίων ἐπαρχίας , διὰ σοῦ ❨⋰Ἰ⋱ωάννο(υ)❩Ἰωάννου τοῦ εὐλαβεστάτου μονάζοντος
60 καὶ ἀπ[οκρισια]ρ̣ί̣ο̣υ̣ἀποκρισιαρίου [τοῦ]τοῦ [θ]ε̣[οφιλεσ]τ̣[άτου]θεοφιλεστάτου [Ἀνα]τ̣ολίουἈνατολίου π[ρο]εστῶτοςπροεστῶτος
61 τοῦ αὐ̣τοῦαὐτοῦ μοναστηρίου , καὶ ὁμολογῶ , δεξάμενος παρὰ̣παρὰ σο̣ῦ̣σοῦ κ̣αὶκαὶ
62 ∼πληρωθ̣ὶς∽πληρωθεὶς τὰ χίλια πεντακόσια|num:1500| κνίδια τοῦ οἴνου
63 τὰ ἐποφληθέντα μοι κατὰ ∼ἀ̣γ̣ορ̣ε͂ον∽ἀγοραῖον γρ̣[αμ]μ̣[άτ]ι[ο]νγραμμάτιον συνταχθὲν
64 εἰς τὴν ἐμὴν προσηγορίαν παρὰ Μηνᾶ καὶ ❨⋰Ἰ⋱ωάννο(υ)❩Ἰωάννου ❨εὐλαβ(εστάτων)❩εὐλαβεστάτων
65 μοναζόντων κ[α]ὶκαὶ ἀποκρ̣ι[σ]ι[αρ]ίωνἀποκρισιαρίων ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨αὐτο(ῦ)❩αὐτοῦ ❨μοναστηρίο(υ)❩μοναστηρίου ,
66 μηδένα λόγον ἀγωγὴν ∼ἔχιν∽ἔχειν μὴ ∼ἐμαὶ∽ἐμὲ μ̣ὴ̣μὴ [κ]λ̣[η]ρ̣[ονόμο]υ̣ς̣κληρονόμους ❨μ̣ο̣(υ)❩μου ,
67 μὴ πρὸς τὸ εἰρημένον εὐαγὲς μονα̣[στ]ήριονμοναστήριον μὴ πρὸς τὸν
68 θεοφιλέστατον προεστῶτα ἄ̣λλο̣νἄλλον τινὰ προ[σ]ήκονταπροσήκοντα
69 αὐτῷ , ∼προφάσι∽προφάσει τοῦ εἰρημένου χρέους . S-7 ∼ἐπιδὴ∽ἐπειδὴ δὲ ἔτυ̣χονἔτυχον
70 ∼ἀποστίλας∽ἀποστείλας τὸ αὐτὸ γραμμάτιον ἐν τ̣ῇτῇ Θη[βαί]ω[ν]Θηβαίων χ̣ώρᾳχώρᾳ
71 πρὸς τὴν τοῦ ❨αὐτο(ῦ)❩αὐτοῦ χρέους ∼μεθοδίαν∽μεθοδείαν , ὁμολογῶ τ[οῦ]το̣τοῦτο
72 ἀποδιδόναι τῇ ὑμῶν ∼εὐλαβίᾳ∽εὐλαβείᾳ δίχα πάσης ἀντ̣ι̣λ̣ογ̣ία[ς]ἀντιλογίας ,
73 μένον ἀργὸν εἶναι καὶ ∼ἀνύ̣σχυρ[ον]∽ἀνίσχυρον π̣ρ̣[ο]φερόμενον̣προφερόμενον π̣[αρά]παρά [τε]τε
74 ἐμοῦ καὶ ἑτέρου οἵου δή[ποτε]δήποτε [π]ροσ[ώπου]προσώπου , κ̣α̣ὶ̣καὶ [ἀβλαβεῖς]ἀβλαβεῖς
75 [ὑ]μᾶςὑμᾶς ∼φυλάττιν∽φυλάττειν καὶ τὸ εὐαγὲς [ὑ]μ̣[ῶν]ὑμῶν μο[να]στ[ήριον]μοναστήριον [περὶ]περὶ
76 τοῦ αὐτοῦ ❨γραμματίο(υ)❩γραμματίου . S-8 καὶ ∼στοιχ̣ῖ̣∽στοιχεῖ μ̣ο̣ι̣μοι πά̣ν̣τ̣α̣πάντα [τὰ]τὰ π̣ρ̣[ογεγραμμένα]προγεγραμμένα
77 [κα]ὶ̣καὶ ἐ̣[περω]τ̣η̣[θεὶς]ἐπερωτηθεὶς [ὡμολό]γ̣ησ[α]ὡμολόγησα [|g:chirho|]|g:chirho| |gap:15| [Αὐρήλιος]Αὐρήλιος
78 Τ̣ι̣μόθ̣εο̣ςΤιμόθεος , υ̣ἱ̣ὸ̣ς̣υἱὸς ❨τ̣ο̣(ῦ)❩τοῦ μ̣[α]κ̣[αρίου]μακαρίου |gap:?| [οἰκῶν]οἰκῶν [πρὸς]πρὸς [τόπῳ]τόπῳ [καλουμένῳ]καλουμένῳ |gap:?|
79 ἐ̣νἐν το̣ῖ̣ς̣τοῖς ❨[Ἀ]σ̣[τ]ε̣ρ̣ί̣ο̣(υ)❩Ἀστερίου , μ̣α̣ρ̣τ̣υ̣ρ̣ῶ̣μαρτυρῶ τ̣[ῇ]δ̣[ε]τῇδε [τῇ]τῇ ὁ̣μ̣[ολογίᾳ]ὁμολογίᾳ [αἰτηθεὶς]αἰτηθεὶς [παρὰ]παρὰ [❨το(ῦ)❩]τοῦ [❨θεμένο(υ)❩]θεμένου ❨[Θεοδώ]ρ̣ο(υ)❩Θεοδώρου
80 τ̣οῦτοῦ θ̣ε̣ο̣σ̣ε̣[βεστάτου]θεοσεβεστάτου [ἐπισκόπου]ἐπισκόπου [.]. S-9 [|g:chirho|]|g:chirho| [Αὐρ]ήλιοςΑὐρήλιος Ἰ̣σ̣άκἸσάκ , υ̣ἱὸςυἱὸς τ̣ο[ῦ]τοῦ ❨μακ[αρίο(υ)]❩μακαρίου |gap:4||gap:1| , ο̣ἰ̣κ̣ῶ̣[ν]οἰκῶν
81 πρὸς τ̣ό̣π̣ῳ̣τόπῳ ❨καλο(υ)❩μέ̣ν̣ῳ̣καλουμένῳ Πυλῶν ❨Τατιανο(ῦ)❩Τατιανοῦ ἐν τοῖς ❨Περγαμί̣ο̣(υ)❩Περγαμίου , μ̣αρτυρ̣[ῶ]μαρτυρῶ [τ]ῇ̣δ̣ε̣τῇδε τ̣ῇτῇ ὁμο[λογίᾳ]ὁμολογίᾳ
82 ∼ἐτιθεὶς∽αἰτηθεὶς παρὰ ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨θεμένο(υ)❩θεμένου ❨Θεοδώρο(υ)❩Θεοδώρου ❨το(ῦ)❩τοῦ ∼θεσε̣βεστατ⊢ο⊣∽θεοσεβεστάτου ❨ἐπισκόπο(υ)❩ἐπισκόπου . S-10 |g:stauros| ∼Αὐρίλιος∽Αὐρήλιος Ἰουλι[ανός]Ἰουλιανός ,
83 υἱὸς τοῦ μακαρίου Θεωνᾶ , οἰκῶν πρὸς τόπῳ Τριῶ̣[ν]Τριῶν [Ἱ]ερῶ̣[ν]Ἱερῶν [ἐν]ἐν [το]ῖ[ς]τοῖς ❨Ἀστερίο̣(υ)❩Ἀστερίου , μαρτυρῶ τῇδε τῇ ὁμολογίᾳ ∼αἰτιθ̣ὶς∽αἰτηθεὶς
84 παρὰ τοῦ ❨θεμένο(υ)❩θεμένου Θεοδώρου τοῦ θεοσεβεστάτου ❨ἐπισκόπο(υ)❩ἐπισκόπου . S-11 |g:chirho|
85 |g:chirho| Μηνᾶς Ἰωάννου ❨συναλλαγματογράφ(ος)❩συναλλαγματογράφος τόπου ❨Πύλ(ῶν)❩Πύλῶν Τατιανοῦ ἐτέλεσα .
86 S-12 |vac:?|
87 |g:tachygraphic-marks|
1 〚|gap:?_lines|〛|gap:?_lines| |gap:?|μ̣ι̣|gap:?||gap:?|μι|gap:?|
2 |gap:?||gap:2| ἑ̣τ̣έ̣ρανἑτέραν θ|gap:?|
1 |gap:?|καιρο̣|gap:?||gap:?|καιρο|gap:?| |gap:?|ο̣ς|gap:?|ος τ̣ὸ̣τὸ εκ|gap:?| |gap:?|ονα̣|gap:4|ν̣|gap:?||gap:?|ονα|gap:4|ν|gap:?| |gap:?||gap:1|α̣ι̣|gap:1|τ|gap:?||gap:?||gap:1|αι|gap:1|τ|gap:?|