Sematia

p.cair.masp.2.67167.xml

TM: 18923HGV: 18923Date: 566 – 573Place: Antinoopolis

1 m1 S-1 |gap:?_lines| τ̣|gap:12|τ|gap:12| [Ἀντινοέων]Ἀντινοέων [πό]λ̣εωςπόλεως , Φλα[υΐῳ]Φλαυΐῳ [Κωνσταντίνῳ]Κωνσταντίνῳ ,
2 υἱῷ ❨το(ῦ)❩τοῦ τῆς ἀρίστης μνήμης ❨[Κ]αλλινίκο(υ)❩Καλλινίκου Ἀλεξάνδρου , σ̣[ιγγουλαρίῳ]σιγγουλαρίῳ
3 τῆς δουκιανῆς τάξεως , ὁρμωμένῳ μὲν ἀπὸ τῆς α̣[ὐτῆς]αὐτῆς |gap:5| π̣ό̣[λεω]ς̣πόλεως ,
4 διάγοντι δὲ τὰ νῦν ἐντα[ῦθα]ἐνταῦθα ἐπὶ [τῆ]ςτῆς αὐ[τῆς]αὐτῆς Ἀν̣τ̣[ιν]οέωνἈντινοέων πόλεως ,
5 χαίρ[ειν]χαίρειν . S-2 καὶ ὁμολογῶ τὰ ἑξῆς ⋰ὑ⋱ποτεταγμέναὑποτεταγμένα . S-3 πρώην ἐν μακαρί̣[οις]μακαρίοις
6 τὴν μνήμην ὑ̣μῶ̣νὑμῶν πατήρ , Καλλίνικος ὀνόματι , κατʼ ἔγγραφον̣ἔγγραφον γ̣ρ̣α̣μ̣[μάτιον]γραμμάτιον
7 νομι[σ]ματίωννομισματίων τριάκοντα τριῶν|num:33| εὐστάθμων ἐχρ̣εώ̣σ̣τ̣ησένἐχρεώστησέν [μοι]μοι ,
8 ὑ̣π̣ο̣[τ]εθεικὼςὑποτεθεικὼς τότε εἰ[ς]εἰς [ἀ]σφάλειανἀσφάλειαν καὶ ἀπόδο[σ]ι̣[ν]ἀπόδοσιν [αὐ]τῶ̣[ν]αὐτῶν [τε]τε
9 καὶ τῆς αὐτῶν ∼παραμυθείας∽παραμυθίας , ὡς περιέχει τὸ αὐτὸ [γ]ρ̣[αμ]μ[άτιον]γραμμάτιον ,
10 φανερὰ ἐνέχυρα , ὁλκῆς ὅσ̣η̣ςὅσης εἰσίν , τοῦτʼ ἔστιν μεσατιν καυκίον
11 ἀργύρε̣[ο]ν̣ἀργύρεον ἓν|num:1| καὶ πεντ[α]ρ̣ρ̣ό̣στουλα̣πενταρρόστουλα χρυ̣σ̣[έ]αχρυσέα δύο|num:2| . S-4 καὶ τοῦ χρόνου
12 διαγενομένου τῆς αὐτῶν λυτρώσεως , καὶ αὐτοῦ τοῦ πρωτοτ[ύπου]πρωτοτύπου
13 ὑμῶ[ν]ὑμῶν πατρὸς τεθνηκότος πρὸ τῆς τούτων ἀναλυτρώσεω[ς]ἀναλυτρώσεως
14 κ̣[α]ὶ̣καὶ [ἀπ]οδ̣όσε[ως]ἀποδόσεως ❨τ̣ο(ῦ)❩τοῦ ❨αὐτ[ο(ῦ)]❩αὐτοῦ χ̣ρ̣έ̣ο̣υ̣ςχρέους , καὶ τ[αύ]τ̣ῃταύτῃ ἐπε̣ζ̣ή̣τη̣σ̣α̣ἐπεζήτησα
15 πρὸς ὑμᾶς τὸν προειρημένον Κωνσταντῖνον περὶ ❨[τ]ο̣(ῦ)❩τοῦ εἰρη[μ]έ̣ν̣ουεἰρημένου
16 χρέους καὶ τῆς ❨τούτο(υ)❩τούτου ∼παραμυθείας∽παραμυθίας , ὀφείλω̣νὀφείλων κα[τ]ὰκατὰ τὸ
16-17 πρ̣οσ̣∤ῆ̣[κο]νπροσ∤ῆκον
17 τούτων πληρωθῆ̣ν̣α̣ι̣πληρωθῆναι κ̣α̣ὶ̣καὶ ἀ̣ν̣τ̣[απο]δ̣ο̣ῦ̣ν̣α̣ί̣ἀνταποδοῦναί σ̣ο̣ι̣σοι τὰ
17-18 ὑπο∤τεθέντα
18 μοι ἐνέχυρα παρὰ τοῦ σου πατρὸς περιόντος · S-5 καὶ
19 μηδαμῶς δυνηθείσης τῆς σῆς λαμπρότητος ∼ταυτας∽ταῦτα
20 λυτρώσασθαι , παρακλήσεις ∼προσήγεγές∽προσήγαγές μοι τὰ εἰρημένα
21 ἐνέχυρα ἀντὶ τοῦ προσημανθέντος χρέους καὶ τ̣ῆςτῆς αὐτοῦ
22 ∼παραμυθείας∽παραμυθίας ἔχειν καὶ κατέχειν καὶ οἰκειοῦσθαι ἐμαυτῷ
23 δεσποτικῷ δικαίῳ , ἀπὸ τοῦ νῦν ἐπὶ τὸν ἀεὶ ἑξῆς ἅπαντα
24 καὶ προσελαύνοντα χρόνον , καὶ τούτων ἐξουσιάζειν καὶ
25 δύνασθαί με παντὶ τρόπῳ χρήσασθαι τὰ προειρημένα
26 ἐνέχυρα δεσποτικῷ δικαίῳ ἂν βουληθείην , ἀκωλύτως
27 καὶ ἀνεμποδίστως καὶ ἀνεγκλήτως ἐπάναγκε̣ςἐπάναγκες . S-6 καὶ
28 μετὰ τὴν τούτων ἔγγραφον ἀποταγὴν τὴν γεναμένην
29 μοι παρὰ σοῦ σήμερον , ἐπεζητήσας πρὸς ἐμὲ τὸ ∼γραμμάτειον∽γραμμάτιον
30 ἤτοι τὴν πατρικήν σου ἀσφάλειαν τὴν γεναμένην μοι
31 εἰς ταῦτα , παρὰ τὸ ὀξὺ δὲ μὴ εὑρόντα ταύτην ἀναδοῦναί σοι ·
32 S-7 κατὰ ❨το(ῦ)το❩τοῦτο εἰς ταύτην τὴν διαλυτικὴν ὁμολογίαν ἐλήλυθα ,
33 ἐν τάξει ἀκυρωσίας οὖσαν , καθʼ ἧν ὁμολογῶ ἑτοίμως ἔχειν
34 τὴν εἰρημένην ❨σο(υ)❩σου πατρικὴν ἀσφάλειαν , ὁπόταν ∼διεραύνησω∽διερεύνησω
35 καὶ διεξιχνεύσω πάντα τὰ ἐμὰ δικαιώματα καὶ ἐξευρήσω
36 τ̣[αύτην]ταύτην [,], [ἀποδο]ῦναίἀποδοῦναί σ̣οισοι , ἠγοῦν , εἰ εὕρ̣ω̣εὕρω α̣ὐ̣τ̣ὴ̣ναὐτὴν ἀπολωλυ̣ῖ̣ανἀπολωλυῖαν
37 ἐν τοῖς ἐμοῖς χάρταις , προσομολογῶ καθʼ οἷον δήποτε τρόπον
38 χρόνον μηδένα τοῦ λοιποῦ λόγον ἔ̣χ̣[ει]νἔχειν πρὸς σὲ ἀπεντ[εῦθ]ενἀπεντεῦθεν
39 ἤδη μήτε ἕξειν περὶ τοῦ αὐτοῦ χειρογράφου , μήτε ἐγὼ μὴ κλ[ηρ]ονόμοικληρονόμοι ❨μο(υ)❩μου
40 μὴ διάδοχοι μὴ διακάτοχοι , πρὸς σ̣ὲσὲ κληρονόμους σ̣[ού]ς̣σούς ,
41 διὰ τὸ ἐμὲ μὴ εὑρηκέναι τὸ αὐτὸ χειρόγραφον ἐν το[ῖς]τοῖς ἐμοῖς
42 χάρταις καὶ ἤδη ἀπειληφένα̣ι̣ἀπειληφέναι τὰ αὐτὰ ἐνέχυρα διʼ ἐγγράφου
43 ἀποταγῆς σῆς , καὶ ∼οἰκειωσαμην∽οἰκειώσασθαι ἐμαυτῷ ὑπὲρ ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨αὐτο(ῦ)❩αὐτοῦ χρ̣έουςχρέους
44 καὶ τῆς ❨τούτο(υ)❩τούτου ∼παραμυθείας∽παραμυθίας , ἀποπληροῦντά με τὴν τοῦ
45 χ̣ρ̣έ̣ουςχρέους ποσότητα ἐκ πλήρους , κεφαλαίῳ τε καὶ τόκῳ . S-8 καὶ εἰ
46 εὑρεθείη ποτὲ καιρῷ χρόνῳ παρά τε ἐμοῦ καὶ τῶν ἐμῶν κλ̣ηρονόμων̣κληρονόμων
47 οἵου δήποτε προσώπου , ἄκυρον ἔσται καὶ ἀν⋰ΐ⋱σχυρονἀνΐσχυρον ❨πανταχο(ῦ)❩πανταχοῦ
48 προφερόμενον ἐπὶ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας , ὥστε σε
49 τὸν εἰρημένον Κωνσταντῖνον καὶ τοὺς σοὺς κληρονόμους
50 μὴ παντοίως ἐνάγεσθαι μήτε βλαβῆναι μήτε ζητηθῆναι
51 ἐξ ἀφορμῆς ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨αὐτο(ῦ)❩αὐτοῦ χειρογράφου καὶ τῆς ❨αὐτο(ῦ)❩αὐτοῦ ∼παραμυθεί[α]ς∽παραμυθίας ἐν οἵῳ
52 δήποτε καιρῷ χρόνῳ , διὰ τὸ ἐμὲ ἀπηλλάχθαι καὶ πεπληρῶσθαι
53 τοῦ ἐγκειμένου τούτῳ κεφαλαίου τε καὶ τόκου , καὶ διαλελῦσθαι
54 πρὸς σὲ τ{τ} διὰ τὴν ἐμ̣περιεχομένηνἐμπεριεχομένην αὐτῷ δύναμιν , ἐνεχομένης
55 καὶ ὑποκειμένης σοι εἰς τοῦτο πάσης τῆς ἐνούσης μοι εὐπορίας , καὶ
56 τοῖς μεταπαραληψομένοις τ̣ὴ̣ν̣τὴν σ̣ὴ̣νσὴν διαδ̣όχη̣[ν]διαδόχην ἀεί ποτε , ❨κ(αὶ)❩καὶ τῆς ἐμῆς
57 ⋰ὑ⋱ποστάσεωςὑποστάσεως γενικῶς καὶ ⋰ἰ⋱δικῶςἰδικῶς , ἐνεχύρο̣υ̣ἐνεχύρου λ̣όγῳλόγῳ καὶ ⋰ὑ⋱[ποθήκης]ὑποθήκης δικαίῳ ,
58 ἐν παντὶ εἴδει καὶ γένει , πάντα ἄν̣θρωπονἄνθρωπον ἐπελευσόμενον κα̣τὰκατὰ σο̣[ῦ]σοῦ
59 ❨τούτο(υ)❩τούτου ἕνεκεν ἀποσοβ̣ῆσαιἀποσοβῆσαι καὶ ἀπ̣οτ̣ρέψαιἀποτρέψαι ἀφʼ ὑμῶν ἀεί π̣οτεποτε . S-9 καὶ
60 εἰς σὴν ἀσφάλειαν ταύτην τὴν διαλυτικὴν ὁμολογίαν ἐθέμην κυρίαν οὖσα[ν]οὖσαν
61 καὶ βεβαίαν ❨πανταχο(ῦ)❩πανταχοῦ προφερομένην , ὑπογ̣εγραμμέν[η]νὑπογεγραμμένην παρά τε ἐμοῦ καὶ
62 συνηθῶν μαρτύρων παρʼ ὧν ἐρωτηθεὶς ὡμολόγησα |g:stauros|