Sematia

p.cair.masp.2.67163.xml

TM: 18919HGV: 18919Date: 569 – 569Place: Antinoopolis

1 m1 S-1 |g:chirho| βασ̣ι̣λείαςβασιλείας καὶ ⋰ὑ⋱πατείαςὑπατείας ❨το(ῦ)❩τοῦ θειοτάτου
2 ἡμ̣[ῶν]ἡμῶν ❨δεσπό(του)❩δεσπότου ❨Φλαυ⋰ΐ⋱ο(υ)❩Φλαυΐου ❨⋰Ἰ⋱ουστίνο(υ)❩Ἰουστίνου τ[ο]ῦτοῦ
3 αἰων[ί]ουαἰωνίου ❨Αὐγο(ύστου)❩Αὐγούστου ❨Αὐτοκρά(τορος)❩Αὐτοκράτορος ἔτους πέμπ[του]πέμπτου ,
4 Χοιὰκ τετάρτῃ τοῦ μηνὸς τῆς τρίτης ❨⋰ἰ⋱[νδ(ικτίονος)]❩ἰνδικτίονος .
5 S-2 ἐν ❨Ἀντι(νόου)❩Ἀντινόου ❨πόλ(ει)❩πόλει τῇ ❨λαμπρο(τάτῃ)❩λαμπροτάτῃ .
6 S-3 Αὐρήλ̣ιοςΑὐρήλιος Πέτρος υ⋰ἱ⋱ὸςυἱὸς Βήσατος , ἐκ μητρ̣[ὸς]μητρὸς
7 Μαρία[ς]Μαρίας [,], [π]οικ̣ιλτήςποικιλτής , ὁρμώμενος μὲν ἀπ⸢ὸ⸣ἀπὸ [τ]ῆ[ς]τῆς
8 ❨λαμ[πρ(οτάτης)]❩λαμπροτάτης [Λ]ύκ̣ωνΛύκων πόλεως , παρὼν δὲ νῦ̣ν̣ι̣νῦνι
9 ἐ̣ν̣[τ]αῦ̣θ̣[α]ἐνταῦθα [ἐπὶ]ἐπὶ τ̣αύτηςταύτης τῆς ❨καλλιπόλ(εως)❩καλλιπόλεως Ἀντινοέ̣ω̣νἈντινοέων
10 Αὐ[ρηλί]ῳ̣Αὐρηλίῳ Γεωργίῳ υ⋰ἱ⋱ῷυἱῷ Ἀπολλῶτος , οἰ̣[νοπ]ρ̣ά̣τῃοἰνοπράτῃ
11 ἀπ⸢ὸ⸣ἀπὸ [τ]ῆ̣ς̣τῆς [α]ὐτ̣ῆςαὐτῆς Λύκων ❨πόλε(ως)❩πόλεως , ❨χαίρ(ειν)❩χαίρειν . S-4 ὁ[μολ]ογῶὁμολογῶ
12 ἐγὼ [π]ρ̣ο̣γ̣ε̣γραμμέν[ο]ςπρογεγραμμένος Πέ̣τ̣ροςΠέτρος π[λ]ο[υμ]άρ̣[ιο]ς̣πλουμάριος ,
13 δ[ιὰ]διὰ [τ]α[ύτης]ταύτης [❨μο(υ)❩]μου [τ]ῆ̣ςτῆς ἐγγρ̣άφο̣υἐγγράφου ἀ̣σ̣φ̣αλ̣[είας]ἀσφαλείας ,
14 ἐ̣[σχηκέναι]ἐσχηκέναι [❨κ(αὶ)❩]καὶ ∼δ[ε]δα̣νῖσ̣θ̣α̣ι̣∽δεδανεῖσθαι π[αρὰ]παρὰ ❨σ̣ο(ῦ)❩σοῦ , δ̣[ι]ὰδιὰ χ[ειρῶν]χειρῶν [εἰς]εἰς [χεῖρας]χεῖρας ,
15 ε̣ἰ̣[ς]εἰς [ἰδίας]ἰδίας [μ]ουμου καὶ ἀναγκ̣α̣ί̣[α]ςἀναγκαίας [χρ]είαςχρείας , χ̣ρ̣υ[σοῦ]χρυσοῦ
16 κ̣[εράτια]κεράτια ἑπτά , ❨ζυγ(ῷ)❩ζυγῷ ❨[δη]μ(οσίῳ)❩δημοσίῳ ❨Ἀντι(νόου)❩Ἀντινόου ❨γί(νεται)❩γίνεται ❨χρ(υσοῦ)❩χρυσοῦ ❨κ[ερ(άτια)]❩κεράτια [ζ|num:7|]ζ|num:7| ,
17 ❨ζυγ(ῷ)❩ζυγῷ ❨δ̣[η]μ̣[(οσίῳ)]❩δημοσίῳ [❨Ἀντι(νόου)❩]Ἀντινόου [.]. S-5 κα[ὶ]καὶ τ[α]ῦταταῦτα ἑτοίμ[ως]ἑτοίμως [ἔχ]ωἔχω ἐγώ τ̣[ε]τε [καὶ]καὶ
18 πα̣ν̣[τοῖοι]παντοῖοι ❨μ̣ο̣(υ)❩μου κλ̣ηρονόμ[οι]κληρονόμοι π̣[α]ρασχεῖν̣παρασχεῖν [σοι]σοι [τ]ετε [❨κ(αὶ)❩]καὶ
19 τοῖ[ς]τοῖς [σοῖς]σοῖς [π]αντοίοιςπαντοίοις ❨διαδόχ(οις)❩διαδόχοις [ἐ]νἐν τῇ ἑνδεκάτῃ τοῦ
19-20 εἰσ∤⋰ί⋱ον̣τ̣ο[ς]εἰσ∤ίοντος
20 μηνὸς Τῦβι τῆς ❨παρο(ύ)σης❩παρούσης τρίτης ❨⋰ἰ⋱νδ(ικτίονος)❩ἰνδικτίονος ,
21 μετὰ τῆ[ς]τῆς τούτων ∼ἐπικερδ̣ίας∽ἐπικερδείας κατὰ μῆνα ❨ἀργυρίο(υ)❩ἀργυρίου
22 ταλάν[τ]ωνταλάντων πεντήκοντα|num:50| , ❨γ̣ί̣(νεται)❩γίνεται ❨(τάλαντα)❩τάλαντα ρ|num:100| , δίχα πάσης
23 ἀγνωμοσύνης καὶ ❨ὑπ(ερ)❩θέσεωςὑπερθέσεως . S-6 προσομολογῶ ⸢δὲ⸣δὲ
24 ἤδη πεπληρῶσθαι παρὰ ❨σο(ῦ)❩σοῦ τῆς ❨συνπεφωνημέ(νης)❩συνπεφωνημένης
25 καὶ σ̣υ̣[ν]α̣ρεσάσηςσυναρεσάσης τελείας τιμῆς ἐκ πλήρους ❨το(ῦ)❩τοῦ
26 απαμ|gap:2|ωριου ∼λ̣ω̣τικί⊢ο⊣∽λωδικίου . S-7 καὶ οὐκ ∼ἐξὼν∽ἐξὸν ἐμοὶ
27 περὶ [❨το(ύ)❩]τουτούτου ἔτι ἀ̣μφιβάλλεινἀμφιβάλλειν πρὸς σὲ περὶ
28 πλε̣ίονοςπλείονος ἐλάσσονος τιμῆς ὡς ❨το[ύ]το(υ)❩τούτου
29 ❨πεπραμένο(υ)❩πεπραμένου σοι παρʼ ❨ἐμο(ῦ)❩ἐμοῦ , διὰ τὸ ἐντεῦθεν
30 ἀπηλ̣[λ]άχθαιἀπηλλάχθαι καὶ πεπληρῶσθαί με τῆς ❨α(ὐ)τοῦ❩αὐτοῦ
31 τιμῆς . S-8 [εἰ]εἰ δὲ ἐνάξοιμι περὶ ❨το(ύ)❩τουτούτου , παρέξω σοι
32 χρυσ[οῦ]χρυσοῦ νομισμάτιον ⊢ἓν⊣|num:1|ἓν|num:1| παρὰ ❨κ(εράτια)❩κεράτια ἕξ|num:6| , δίχα ❨κρίσ(εως)❩κρίσεως ❨(καὶ)❩καὶ ❨δίκ(ης)❩δίκης ,
33 ὑπο[κει]μ̣ένωνὑποκειμένων σοι εἰς ❨το(ῦ)το❩τοῦτο ❨(καὶ)❩καὶ εἰς τὰ ❨προκ(είμενα)❩προκείμενα ἑπτὰ|num:7| ❨κερ(άτια)❩κεράτια
34 πάντ[ω]νπάντων τῶν ὄντων μοι καὶ ❨ἐσομέ(νων)❩ἐσομένων ❨πραγμάτω(ν)❩πραγμάτων
35 μέχρι ❨[ἐ]π̣ιλύσε(ως)❩ἐπιλύσεως τοῦ ❨προκ(ειμένου)❩προκειμένου ∼ρέους∽χρέους καὶ εἰς σὴν ἀσφάλειαν
36 πεπ[οί]ημαιπεποίημαι ❨το(ῦ)το❩τοῦτο τὸ ἀσφαλὲς μεθʼ ❨ὑπογραφ(ῆς)❩ὑπογραφῆς ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ ἐμοῦ
37 ❨⋰ὑ⋱πο[γρ]άφ(οντος)❩ὑπογράφοντος , καὶ ❨ἐπερωτ(ηθεὶς)❩ἐπερωτηθεὶς ὡμολόγησα . S-9 |g:chirho| |g:stauros| |g:stauros| |g:stauros| ∼⸢σῆμα⸣∽σημεῖα ⸜❨Πέτρο(υ)❩⸝Πέτρου