Sematia

p.cair.masp.2.67162.xml

TM: 18918HGV: 18918Date: 568 – 568Place: Antinoopolis

1 m1 S-1 |g:chirho| βασιλείας καὶ ὑπατείας τ̣ο̣ῦ̣τοῦ θ̣ειοτάτουθειοτάτου ἡμῶν δεσπότου
2 Φλαυ⋰ΐ⋱ουΦλαυΐου ❨⋰Ἰ⋱ουστίνο(υ)❩Ἰουστίνου ❨τ̣ο̣(ῦ)❩τοῦ [αἰωνίου]αἰωνίου [Αὐ]γούστουΑὐγούστου Αὐτοκράτορος
3 ❨ἔτο(υ)ς❩ἔτους ❨τρίτο(υ)❩τρίτου , Παχὼν εἰκ[άδι]εἰκάδι [ἑβδόμῃ]ἑβδόμῃ [δ]ευτέραςδευτέρας ❨ἰνδικ(τίονος)❩ἰνδικτίονος ἀρξομένης
4 κατὰ θεῖον νε[ῦμα]νεῦμα [.]. S-2 [ἐν]ἐν ❨[Ἀντι]νόο(υ)❩Ἀντινόου πόλει τῇ ❨λαμπρο(τάτῃ)❩λαμπροτάτῃ .
5 S-3 Φλαυ⋰ΐ⋱ῳΦλαυΐῳ Χριστοφ⸢όρ⸣ῳΧριστοφόρῳ τ[ῷ]τῷ [λαμ]π̣ρ̣οτάτῳλαμπροτάτῳ , υ⋰ἱ⋱ῷυἱῷ τοῦ τῆς ἀρίστης
6 μνήμης ❨Θεοδώρο(υ)❩Θεοδώρου , γε[ουχοῦν]τιγεουχοῦντι κατὰ ταύτην τὴν Ἀντινοέω⸢ν⸣Ἀντινοέων
7 πόλιν , ❨πα(ρὰ)❩παρὰ ❨Ἰωάννο(υ)❩Ἰωάννου υ⋰ἱ̣⋱ο̣ῦ̣υἱοῦ ❨[Κύ]ρ̣ο(υ)❩Κύρου ∼ἐλε⋰ι⋱ν⊢ο⊣∽ἐλεεινοῦ ❨διακόνο(υ)❩διακόνου ❨το(ῦ)❩τοῦ
8 ❨πανσέπτο(υ)❩πανσέπτου Θεοῦ ❨οἴκο(υ)❩οἴκου τ̣ο̣ῦ̣τοῦ ❨[πα]ν̣αέθλο(υ)❩παναέθλου μάρτυρος ἄπα Βίκτορο⸢ς⸣Βίκτορος
9 τοῦ ❨διακειμένο(υ)❩διακειμένου Ν̓ τῷ Ἀ[ν]τ̣ινο⋰ΐ⋱τῃἈντινοΐτῃ νομῷ , τοποθεσίας
10 ⊢Πινδάρου⊣Πινδάρου , ἐξ ἧς καὶ ὁρμω̣μ̣έ̣νουὁρμωμένου , ❨χαίρ(ειν)❩χαίρειν . S-4 ὁμολογῶ ἐγὼ
10-11 προ∤γεγραμμένος
11 ⋰Ἰ⋱ωάννηςἸωάννης ❨Κύρ̣ο̣(υ)❩Κύρου ❨ἐ̣λ̣ά̣χ̣(ιστος)❩ἐλάχιστος διάκονος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨προειρημέ(νου)❩προειρημένου
12 ἁγίου ❨τόπο(υ)❩τόπου , διὰ ταύτης μ⸢ου⸣μου τῆς ἐγ[γρά]φουἐγγράφου ἀσφαλείας , ἐσχηκέναι
13 καὶ ∼δεδανῖσθαι∽δεδανεῖσθαι παρὰ τῆς ⋰ὑ̣⋱[μῶ]ν̣ὑμῶν [λαμ]πρότητοςλαμπρότητος εἰς ⋰ἰ⋱δίαςἰδίας μου
14 καὶ ἀναγκαίας χρείας , ἀπὸ [χει]ρ̣ό̣ς̣χειρός [❨σο(υ)❩]σου [εἰς]εἰς [χ]ε̣ῖ̣ρ̣άςχεῖράς ❨μο(υ)❩μου , ❨χρυσο(ῦ)❩χρυσοῦ
15 ❨κεφαλαίο(υ)❩κεφαλαίου δεσποτικῶν δ̣ο̣[κίμω]νδοκίμων νομισματίων ⊢δύο⊣δύο ,
16 ἑκάστου παρὰ κεράτ[ια]κεράτια [πέντε][|num:5|]πέντε|num:5| [ζυ]γῷζυγῷ καὶ σταθμῷ δημοσίῳ̣δημοσίῳ
17 ❨Ἀντινόο(υ)❩Ἀντινόου · S-5 ❨γί(νεται)❩γίνεται ❨χρ(υσοῦ)❩χρυσοῦ ❨νο(μισμάτια)❩νομισμάτια β|num:2| ❨π(αρὰ)❩παρὰ ❨κερ(άτια)❩κεράτια ❨ὁμο̣(ῦ)❩ὁμοῦ ι̣|num:10|ι|num:10| ❨ζ̣υγ(ῷ)❩ζυγῷ ❨δημ(οσίῳ)❩δημοσίῳ ❨Ἀντι(νόου)❩Ἀντινόου . S-6 καὶ ταῦτ[α]ταῦτα
18 ἑτοίμως ἔχω ἐγώ τε καὶ [κλ]η̣ρονόμοικληρονόμοι ❨μο(υ)❩μου καὶ διάδοχ[οι]διάδοχοι
19 παρα̣[σχ]εῖνπαρασχεῖν τῇ τε ⋰ὑ⋱μῶν̣ὑμῶν ❨[λα]μ̣πρότητ(ι)❩λαμπρότητι καὶ δ̣ι̣αδόχοιςδιαδόχοις αὐτῆς
20 εἴσω̣εἴσω ⊢δύο⊣|num:2|δύο|num:2| μηνῶν , ❨ἀριθμ̣ο̣(υ)μένων❩ἀριθμουμένων ἀπὸ τῆς̣τῆς σήμερον καὶ
20-21 π̣[ρο]∤❨γεγρ̣[αμ]μέ(νης)❩προ∤γεγραμμένης
21 ἡμέρας , ἥτις ἐστὶν εἰκὰ[ς]εἰκὰς [ἑ]βδό[μη]ἑβδόμη [τ]ῆςτῆς ❨παρο(ύ)σης❩παρούσης
22 δευ[τέρ]αςδευτέρας ❨[ἰνδ]ικ(τίονος)❩ἰνδικτίονος , δίχα πάσης ἀγ̣νω[μο]σ̣ύ̣ν̣η̣ς̣ἀγνωμοσύνης κ̣α̣ὶ̣καὶ ❨ὑπ(ερ)❩θέσεω[ς]ὑπερθέσεως ,
23 ἀτοκί . S-7 ἐνστάσης δὲ τῆς ❨προκε[ιμ(ένης)]❩προκειμένης π̣ρ̣ο̣[θεσ]μ̣ίαςπροθεσμίας , εἰ̣εἰ μὴ̣μὴ
23-24 [ἀπο]∤δοίηνἀπο∤δοίην
24 [ὑμῖ]νὑμῖν τὰ ❨εἰρημέ(να)❩εἰρημένα ⊢δύο⊣|num:2|δύο|num:2| νομισμ[άτια]νομισμάτια π̣α̣ρ̣ὰπαρὰ κεράτια ὁμοῦ δέκ̣[α]|num:10|δέκα|num:10|
25 τῷ ❨δη[μο]σ(ίῳ)❩δημοσίῳ ❨ζυγ(ῷ)❩ζυγῷ , ἐ[ξ]ουσίανἐξουσίαν δίδωμι̣δίδωμι [ὑμῖν]ὑμῖν κ̣[αὶ]καὶ ἄ̣δ̣ε̣ι̣[α]ν̣ἄδειαν κατὰ πάντα τρόπον ,
26 δίχα κ[ρί]σεωςκρίσεως καὶ δίκης καὶ οἵ[ας]οἵας [δήποτε]δήποτε [εὑρησι]λ̣ογίαςεὑρησιλογίας καὶ παραγραφ[ῆς]παραγραφῆς
27 νόμω̣[ν]νόμων , χωρῆσαι κατὰ πάσης τ̣ῆ̣[ς]τῆς [ἐμῆς]ἐμῆς ⋰ὑ⋱ποστάσεωςὑποστάσεως ❨κ(αὶ)❩καὶ τῶν ❨ἐμῶ(ν)❩ἐμῶν
28 ❨μισθῶ(ν)❩μισθῶν , ἄ̣χριἄχρι πλη[ρ]ωθ̣ῆτεπληρωθῆτε τῶν αὐτῶν ⊢δ̣ύο⊣|num:2|δύο|num:2| ❨νομισμ(ατίων)❩νομισματίων , ὑ[ποκε]ι̣μ̣έ̣ν̣[ων]ὑποκειμένων [ὑ]μ̣ῖ̣[ν]ὑμῖν
29 εἰς [❨το(ῦ)❩το]τοῦτο ἐνεχύρο̣[υ]ἐνεχύρου [λ]όγ̣ῳ̣λόγῳ καὶ ὑποθήκ[ης]ὑποθήκης [δικαίῳ]δικαίῳ . S-8 καὶ ε̣ἰ̣ς̣εἰς ὑμ̣[ῶν]ὑμῶν [❨ἀσφάλ(ειαν)❩]ἀσφάλειαν [ἐφʼ]ἐφʼ
29-30 [ἅ]∤π̣α̣ν̣τ̣α̣ἅ∤παντα
30 ❨[ἐρ]ωτηθ(εὶς)❩ἐρωτηθεὶς ὡμ̣ο̣[λόγησα]ὡμολόγησα , τ̣ε̣θεικὼ[ς]τεθεικὼς |gap:24|
31 [γ]ρ̣ά̣μ̣[μα]τ̣α̣γράμματα κ̣α̣ὶ̣καὶ |gap:4||gap:1| κ̣α̣τ̣ὰ̣κατὰ ν̣όμου̣ς̣νόμους . S-9 |g:chirho| [|g:stauros|]|g:stauros| [Ἰωάννης]Ἰωάννης [Κύρου]Κύρου [,], [διάκονος]διάκονος [τοῦ]τοῦ [ἁ]γ̣ί̣ο̣υ̣ἁγίου
32 ❨[τό]π̣[ο(υ)]❩τόπου [ἄπα]ἄπα [Β]ί̣κ̣τω[ρος]Βίκτωρος |gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:2| |gap:4||gap:2|
33 |gap:6_lines|
34 |g:chirho| ❨γραμ(μάτιον)❩γραμμάτιον ❨γενάμε(νον)❩γενάμενον ❨πα(ρὰ)❩παρὰ ⋰Ἰ⋱ωάνν[ου]Ἰωάννου Κύρ⸜❨ο(υ)❩⸝Κύρου ❨διακ(όνου)❩διακόνου ❨[τ]ο̣(ῦ)❩τοῦ ἁγίου Βίκτορος ❨ν̣ο(μισμάτια)❩νομισμάτια β̣|num:2|β|num:2| ❨π̣(αρὰ)❩παρὰ ❨κ̣(εράτια)❩κεράτια ι̣|num:10|ι|num:10| .