Sematia

p.cair.masp.2.67159trpl.xml

TM: 18915HGV: 18915Date: 568 – 568Place: Antinoopolis

1 m1 S-1 |g:chirho| βασιλείας [κ]αὶκαὶ [ὑπ]ατεί[ας]ὑπατείας τ̣οῦτοῦ θειοτάτ[ου]θειοτάτου [ἡμ]ῶνἡμῶν δεσπότου Φλαυ⋰ΐ⋱ουΦλαυΐου
2 Ἰουσ[τί]νουἸουστίνου τοῦ αἰω̣[νίου]αἰωνίου Α̣ὐγούστουΑὐγούστου Αὐτοκράτορος ἔτους τετάρτου ,
3 Χοι[ὰ]κΧοιὰκ ∼εἰκὰς∽εἰκάδι δευ[τέ]ρ̣αςδευτέρας ❨ἰνδ(ικτίονος)❩ἰνδικτίονος . S-2 ἐν ❨Ἀντι(νόου)❩Ἀντινόου πόλει τῇ λαμπροτάτῃ .
4 S-3 |g:chirho| ταύτην τίθεντα[ι]τίθενται καὶ ποιοῦνται πρὸς ἑαυτοὺς τὴν ἀντισύγγραφο⸢ν⸣ἀντισύγγραφον
5 κοινὴν δισσὴν ὁμολογίαν , ἐπὶ τοῖς ἑξῆς δηλουμένοις συμφώνοις
6 ἐφʼ αἷς περιέχει διαστολαῖς ἁπάσαις · S-4 ἐκ μὲν τοῦ ἑνὸς μέρους ❨Αὐρήλ(ιος)❩Αὐρήλιος
7 Δανιῆλις ἐκ πατρὸ̣ςπατρὸς Ἰω̣σηφίουἸωσηφίου , ἐκ μητρὸς Θέκλας , λεπτουργὸς
8 τέκτω̣ντέκτων τῇ τέχνῃ , ∼ὡ̣ρ̣μώμενος∽ὁρμώμενος ἀπὸ ταύτης τῆς ❨καλλιπόλε(ως)❩καλλιπόλεως Ἀντινοέων ,
9 ἐκ δὲ θατέρου μέρους Αὐρήλιος Βίκτωρ υ⋰ἱ⋱ὸςυἱὸς Φιλήμμωνος , ἐκ μητρὸς
10 Μαρίας , καὶ αὐτὸς τῆς αὐτῆς τέχνης συνκείμενος , ἀπὸ ταύτης τῆς
11 Ἀντινοέων πόλεως , ∼καταγομενος∽καταγόμενοι ἀλλήλοις τὰ ὑποτεταγμένα ,
12 χαίρειν . S-5 ὁμολογο̣[ῦ]μενὁμολογοῦμεν κοινῇ γνώμῃ καὶ ἀδόλῳ προαιρέσει ,
12-13 συν∤εργάζεσθαι
13 ἀλλήλοις εἰς εἰς{εἰς} τὴν ἡμῶν τῆς λεπτουργίας τεκτονικὴ⸢ν⸣τεκτονικὴν
14 τέχνην , διὰ τ̣αύτηςταύτης ἡμῶν τῆς ἐγγράφου ὁμολογίας , ἄνευ παντὸς
15 δόλου καὶ φόβου καὶ βίας καὶ ἀπάτης καὶ ἀνάγκης καὶ πάσης
15-16 συν∤αρπαγῆς
16 τε καὶ περιγραφῆς κατὰ νόμους , ἑτοίμως ἔχειν ἡμεῖς
17 οἱ προγεγραμμένοι ἄνδρες τέκτονες , ἀπὸ τῆς σήμερον καὶ
18 ∼προτεταγμένας∽προτεταγμένης ἡμέρας , ἥτις ἐστὶν τοῦ μηνὸς Χοιὰκ εἰκὰς
19 ἡμέρα τῆς παρούσης δευτέρας ἐπινεμήσεως , μέχρι περαιώσεως
20 ἑνὸς|num:1| καὶ μόνου ἐνιαυσιαίου χρόνου , ❨ψηφιζομέ(νου)❩ψηφιζομένου τοῦ αὐτοῦ ❨χρόνο(υ)❩χρόνου
21 ἀπὸ τῆς προειρημένης ἡμέρας , ἐφʼ ἡμᾶς , δίχα πάσης
22 ῥᾳδιουργίας , ἀμέμπτως καὶ ἀκαταγνώστως , συνομονοεῖν
23 ἀλλήλοις καὶ συνκαμεῖν καὶ ∼συνπνεεῖν∽συνπνεῖν εἰς πάντα τὰ ∼ἁρμόττοντα̣⸢α⸣∽ἁρμόττοντα
24 ἔργα τῇ ἡμῶν τέχνῃ , μετὰ πάσης ὑποταγῆς καὶ ὑπακοῆς
25 παρʼ ἀλλήλων εἰς ἀλλήλους ἐν ἅπασι καλοῖς καὶ ∼ὀφελείμοις∽ὠφελίμοις ἔργοις ⸢τε⸣τε
26 καὶ λόγοις ἀμέμπτως καὶ ἀκαταφρονήτως , δίχα πάσης
27 ῥᾳδιουργίας καὶ ∼γογγισμοῦ∽γογγυσμοῦ καὶ ὑ̣π̣ερθέσεωςὑπερθέσεως καὶ ἀναβολῆς
28 ἔργων διόλου , εἰς πάντα τὰ ἐπιταττόμε̣ν̣αἐπιταττόμενα ἡμῖν καὶ
28-29 προσ∤ταχθησόμενα
29 παρʼ οἵου δήποτε ἀνθρώπο[υ]ἀνθρώπου λόγῳ ἐργοχείρου
30 ∼ἐπιταγη∽ἐπιταγῆς , ὥστε ἡμ̣[ᾶ]ςἡμᾶς πάντα ποιῆσαι καὶ ἐκτελέσαι μεθʼ ὑγιοῦς
31 τῆς πίστεως , καὶ ἀποκαταστῆσαι τοῖς ἰδίοις ἀβλαβῶς , καὶ τοὺς
32 μισθοὺς ⋰ἱ⋱κανῶςἱκανῶς [ἀ]π̣ολαμβάνεινἀπολαμβάνειν καὶ δι̣αμερίσασθαιδιαμερίσασθαι εἰς ἑαυτοὺς
33 τούτους κοινῇ ἐφʼ ἡμίσείας μερισμοῦ , δίχα πάσης κλοπῆς καὶ
34 ἀποστασίας · S-6 μὴ δυναμένου τινὸς ἡμῶν μήτε ❨δυνησομένο(υ)❩δυνησομένου
35 ἀποστῆναι τῆς ἐμ̣πιπ̣τούση̣[ς]ἐμπιπτούσης [ἡ]μῖνἡμῖν ἐργ̣[α]σ̣ίαςἐργασίας
36 καθʼ|g:apostrophe| οἷον δήπο[τε]δήποτε [χ]ρόνονχρόνον καιρὸν ἡμέραν , καὶ
36-37 ὑπερ∤θέ[σ]θαιὑπερ∤θέσθαι
37 καὶ προφά̣σ̣ε̣ι̣ςπροφάσεις ἐπανατεῖναι καὶ τοῦ ἔργου ∼καταφρονήσιν∽καταφρονήσειν
38 κα̣[ὶ]καὶ [εἰ]εἰ ∼ἀποσταινη∽ἀποσταίη τις παρὰ ταῦτα τὰ συντεταγμένα σύμφωνα
38-39 ὑπερ∤βῆ[ναι]ὑπερ∤βῆναι
39 , καὶ μὴ δικ̣[αί]ωςδικαίως ἐξακολουθῆσαι τῷ ἐπίοντι ἔργῳ καθʼ
40 ἑκά̣στηνἑκάστην Θεοῦ βου̣λ̣ομένουβουλομένου , δίχα νοσήμ̣α̣τοςνοσήματος , παρέξει τὸ
40-41 παρα∤βαῖ[ν]ονπαρα∤βαῖνον
41 μέρος ὑ̣π̣ὲ̣[ρ]ὑπὲρ [ἀμ]ελείαςἀμελείας χρυσοῦ ❨[νομ]ί̣σμ(ατα)❩νομίσματα τέσσαρα|num:4| . S-7 καὶ εἰ
41-42 ἀπο∤σταί̣ηἀπο∤σταίη
42 τοῦ ἔργου πρὸ συμπληρώσεως το[ῦ]τοῦ [ἐ]νιαυτοῦἐνιαυτοῦ , τὸ αὐτὸ πρόστιμον
43 ἐπιγινώσκειν δίχα κρίσεως καὶ δίκης καὶ οἵας δήποτε ∼εὑρεσιλογίας∽εὑρησιλογίας
44 καὶ παραγραφῆς νόμ̣ο̣[υ]νόμου , ὑποκειμένων ἀ[λλή]λοιςἀλλήλοις εἰς τοῦτο καὶ εἰς πάντα
45 τὰ προγεγραμμένα [π]άντ̣ωνπάντων ἡμῶν τῶν ἡμῖν ὄντων καὶ ἐσομένων
46 πραγμάτων , κινη[τῶν]κινητῶν [τ]ετε καὶ ἀκινήτων καὶ αὐτοκινήτων , ἐνεχύρου λόγῳ
47 καὶ ὑποθήκης δικαί[ῳ]δικαίῳ [,], [εἰς]εἰς ἀποπλήρωσιν πάντων μέχρι τοῦ αὐτοῦ ἑνὸς|num:1|
48 ἐνιαυτοῦ . S-8 καὶ ἐφʼ ἅπαντα τὰ προγεγραμμένα σύμφωνα ἐπερωτηθέντες
49 παρʼ ἀλλήλων καὶ ἀλλήλους ἐπερωτήσαντες καὶ εἰς πέρας ἄγειν ❨ὡμολ(ογήσαμεν)❩ὡμολογήσαμεν |g:stauros|