Sematia

p.cair.masp.2.67158.xml

TM: 18914HGV: 18914Date: 568 – 568Place: Antinoopolis

1 m1 S-1 |g:stauros| χμγ [|g:chirho|]|g:chirho| [βασιλείας]βασιλείας [καὶ]καὶ [ὑπατ]είαςὑπατείας τοῦ θ[ει]οτάτουθειοτάτου ἡμ[ῶν]ἡμῶν δεσπότο[υ]δεσπότου Φλαυ⋰ΐ⋱ουΦλαυΐου ❨⋰Ἰ⋱[ο]υστίνο(υ)❩Ἰουστίνου τοῦ ❨αἰωνίο(υ)❩αἰωνίου Αὐγούστου Αὐτοκράτορος ἔτους
2 [τρίτου]τρίτου [,], [Παχὼν]Παχὼν [τρ]ί̣τῃτρίτῃ ἀρξομένης δευτέ[ρα]ςδευτέρας ἐπινεμ[ή]σεωςἐπινεμήσεως κατὰ̣κατὰ θεῖον νεῦμα . S-2 ἐν ❨Ἀντινόο(υ)❩Ἀντινόου πόλει τῇ λ[α]μπροτάτ[ῃ]λαμπροτάτῃ .
3 S-3 [ταύτην]ταύτην [ποιοῦ]ν̣ταιποιοῦνται καὶ τίθενται πρὸς ἀλλήλους τ[ὴ]ντὴν πα[ρ]οῦσαν̣παροῦσαν ἁ̣πλῆνἁπλῆν ἔγγραφον κοινὴν ὁμολογίαν κατὰ κοι̣[νὴ]νκοινὴν
4 [γνώμην]γνώμην [καὶ]καὶ [ἄν]ευἄνευ π̣α̣ντὸςπαντὸς δ̣όλουδόλου καὶ ❨φόβ̣ο(υ)❩φόβου καὶ βίας καὶ ἀνάγ̣κηςἀνάγκης καὶ ἀπάτης καὶ οἵας δήποτε συναρπαγῆς τε καὶ
4-5 [π]ερι∤[γραφῆς]περι∤γραφῆς
5 [,], [ἐφʼ]ἐφʼ [αἷς]αἷς [π]ε̣ρ̣ιέχειπεριέχει δι[α]στολα̣ῖ̣ςδιαστολαῖς ἁπάσα̣ι̣[ς]ἁπάσαις ἐ̣πὶἐπὶ τοῖς ἑ[ξ]ῆςἑξῆς δ̣[η]λου[μ]ένοιςδηλουμένοις συμφώνοις , ἐκ μὲν ἑνὸς μέρους Αὐρήλ[ιο]ςΑὐρήλιος
6 [Ψόϊς]Ψόϊς [υἱὸς]υἱὸς [❨Ἰσακίο(υ)❩]Ἰσακίου , ἐκ μη̣τρὸςμητρὸς Μαρίας , τέκτων λεπτουργός , ὁρμώμενος ἀπὸ ταύτης τῆς λ[α]μπρᾶςλαμπρᾶς Ἀντινοέων πόλεως ,
7 [ἐκ]ἐκ [δὲ]δὲ [θατέρου]θατέρου [μέρο]υςμέρους Αὐρήλιος ⋰Ἰ⋱ωσῆφιςἸωσῆφις καὶ Πεκῦσις , υ⋰ἱ⋱ὸςυἱὸς Παύλου , μετὰ συνεστώσης καὶ συνευδοκούσης καὶ ❨συνπει[θ]ομέ(νης)❩συνπειθομένης
8 [αὐτῷ]αὐτῷ [τῆς]τῆς [αὐτοῦ]αὐτοῦ [γαμετ]ῆςγαμετῆς Αὐρηλ̣ίαςΑὐρηλίας ❨Τικολλο(ύ)❩θουΤικολλούθου , θυγατρὸς ❨Ὡρο̣υ̣ωγχίο(υ)❩Ὡρουωγχίου , ἐκ μητρὸς Παυλίνης , γ[α]μετῆςγαμετῆς ❨συμβίο(υ)❩συμβίου ❨αὐτο(ῦ)❩αὐτοῦ , τῆς ❨κ(αὶ)❩καὶ ❨συναινο(ύ)σης❩συναινούσης
9 [αὐτῷ]αὐτῷ [ἐπὶ]ἐπὶ [ταύτῃ]ταύτῃ [τῇ]τῇ ❨[αὐ]το(ῦ)❩αὐτοῦ ὁμολογίᾳ ἐγγράφῳ ❨ἀκολο(ύ)θως❩ἀκολούθως τῇ δ[υ]νά̣[μ]ειδυνάμει αὐτῆς ἐκ παντὸς ❨τρόπο(υ)❩τρόπου . S-4 καὶ ❨ὁμολογο(ῦ)σιν❩ὁμολογοῦσιν ἀλλήλοις οἱ ἀφʼ ❨ἑκατέρο(υ)❩ἑκατέρου
10 [μέρους]μέρους [τὰ]τὰ [ὑποτετ]αγμέναὑποτεταγμένα ❨χ(αί)ρ(ειν)❩χαίρειν . S-5 ὁ[μ]ολογοῦμενὁμολογοῦμεν ἡμεῖς οἱ προγεγραμμένοι Ψό⋰ϊ⋱ςΨόϊς ❨⋰Ἰ⋱σακίο(υ)❩Ἰσακίου λεπτουργὸς καὶ ἀνὴ̣ρἀνὴρ τυγχάνων τῆς θυγατρὸς ❨⋰Ἰ⋱ωσ̣[η]φίο(υ)❩Ἰωσηφίου
11 [καὶ]καὶ [❨Τικολλο(ύ)θου❩]Τικολλούθου [τῶ]ντῶν συνκοινωνῶν ❨μο(υ)❩μου τῇ ❨το̣(ῦ)❩τοῦ Θεοῦ προνοίᾳ κα̣ὶ̣καὶ συμπραγματευτῶν ❨μο(υ)❩μου , ∼κἀγὼ∽καὶ $ἐγὼ α̣ὐτὸςαὐτὸς ⋰Ἰ⋱ωσῆφιςἸωσῆφις προρηθεί[ς]προρηθείς ,
12 [μετὰ]μετὰ [συνεστώσης]συνεστώσης [τῆ]ςτῆς ❨συνο(ύ)σης❩συνούσης καὶ συναινούσης μοι γαμετῆς εἰς ταύτην τὴν κοινὴν καὶ ἔγγρ̣αφονἔγγραφον ἀπαράβατον ὁμολογία̣ν̣ὁμολογίαν ,
13 [ἑκουσίως]ἑκουσίως [τε]τε [καὶ]καὶ κοινῇ γνώμῃ καὶ ἀδόλῳ̣ἀδόλῳ πρ̣ο̣αιρέσ[ει]προαιρέσει , ∼συνεργάζασθαι∽συνεργάζεσθαι ἀλλήλοις εἰς τὴν κοινὴν ἡμῶν πραγματείαν̣πραγματείαν , καὶ
14 [πάντων]πάντων [τῶν]τῶν [συμβη]σομένωνσυμβησομένων [ἡ]μῖνἡμῖν ἐμποι̣ῆ̣σ̣αιἐμποιῆσαι ὠνίων διάπρασιν κατὰ κοινὴν πειθαρχίαν καὶ βουλὴν καὶ συναίνεσιν ποιήσασ⸢θαι⸣ποιήσασθαι ,
15 [δίχα]δίχα [πάσης]πάσης [ῥᾳδ]ιουργίαςῥᾳδιουργίας κ[αὶ]καὶ μ̣έμ[ψ]εωςμέμψεως κ[αὶ]καὶ κ̣α[τ]α{κατα} καταφρονήσεως καὶ οἵας δήποτε ὀκνηρία[ς]ὀκνηρίας , ∼ἐνδείξασθαί∽ἐνδέξασθαί ⸢τε⸣τε ἀλλήλοις πρόθεσιν μετὰ
16 [προαιρέσεως?]προαιρέσεως συγκάμνοντες , καὶ ∼συμπν̣εεῖν∽συμπνεῖν ∼ὁμοδυμαδ̣ὸν∽ὁμοθυμαδὸν ὡς ἐκ μιᾶς|num:1| ψυχῆς καὶ ❨θάρσο(υ)ς❩θάρσους ⋰ἰ⋱σχύοςἰσχύος ∼καματερῶν∽καματηρῶν ἐξ ⋰ἴ⋱σουἴσου
17 [πάντων]πάντων [τῶν]τῶν [ἐρ]γαστηριακῶνἐργαστηριακῶν καὶ πραγματευτῶν ταύτης τῆς πόλεως ἡμῶν ❨Ἀντινόο(υ)❩Ἀντινόου , κα[ὶ]καὶ ⋰ὑ⋱πακούεινὑπακούειν ἀλλήλοις ἐν πᾶσι
18 [καλοῖς]καλοῖς [καὶ]καὶ ∼[ὠφ]ελείμοις∽ὠφελίμοις ἔργοις καὶ λόγοι̣ςλόγοις , χωρὶς ἀντιλογίας οἵας δήποτε καὶ ἀντιπαθείας καὶ ⋰ὕ⋱βρεωςὕβρεως , καὶ τὸ εἰσοδευόμενον
19 [ἡμῖν]ἡμῖν [ἀπὸ]ἀπὸ [παν]τὸςπαντὸς κοινω̣φ̣ελοῦςκοινωφελοῦς ἡμῶν ἐκ τῆς ἐργασίας κέρδος ⸢ἐξ⸣ἐξ οἵου δήποτε πράγματος καὶ ❨ἐργοχείρο(υ)❩ἐργοχείρου εἶναι ἐξ ⋰ἰ⋱σομοιρί⸢ας⸣ἰσομοιρίας
20 [ἡμῖν]ἡμῖν [κατὰ]κατὰ [τὸ]τὸ [ἥ]μ̣ισυ̣ἥμισυ μέρος , μετὰ τὴν ἀποπλήρωσιν τῆς μεταξὺ ἡμῶν ❨ο(ὔ)σης❩οὔσης μέντοι προχρείας , κα̣ὶ̣καὶ τήν , ὅπερ ὡσαύτως ἀπείη , ἐσομένην̣ἐσομένην
21 [ζημίαν]ζημίαν [ἐξ]ἐξ [❨ὁμοίο(υ)❩]ὁμοίου ❨[τ]ρόπο(υ)❩τρόπου ἐξ ⋰ἴ⋱σηςἴσης ἡμίσειας μοίρας ἀπολογήσασθαι . S-6 ο[ὐ]δὲνοὐδὲν ἧτ|g:apostrophe|τον , εἰ ἐθελήσοιμεν ἀποστῆ[ν]αιἀποστῆναι τῆς κοινῆς μετʼ ἀλλήλων ἐργασίας ,
22 [ἑτοίμως]ἑτοίμως [ἔχειν]ἔχειν [τ]ὰτὰ ∼δάνια∽δάνεια ❨το(ῦ)❩τοῦ ὄπιθεν ❨χρόνο(υ)❩χρόνου , [τ]ὰτὰ γενάμενα ἡμῖν κοινῶς πραγματευομένοις , ἐπιγνῶναι κατὰ τὸ αὐτὸ ἥμισυ μέρος
23 [ἐξ]ἐξ [ἰσομοιρίας]ἰσομοιρίας [,], ἐφʼ τε ἐν μιᾷ|num:1| ἐργασίᾳ καὶ εὐζω⋰ΐ⋱ᾳεὐζωΐᾳ κοινῇ μετʼ ἀλλήλων δ̣ιήξαμενδιήξαμεν τὸν κατʼ ἐκεῖνο ❨καιρο(ῦ)❩καιροῦ χρόνον · S-7 καὶ οὐ δύνατόν τινι
24 [ἡμῶν]ἡμῶν [περὶ]περὶ ❨[τούτ]ο(υ)❩τούτου ἀμφιβάλλειν ποτέ , μάλιστα ⸢ἐμε⸣ἐμε Ψό⋰ϊ⋱νΨόϊν τὸν ⋰ὑ⋱μ[έτ]ερονὑμέτερον γαμβρόν , ἐπὶ προσδοκία[ς]προσδοκίας ἔχοντα , εἰ τῷ θεῷ δόξειεν εἶναι ,
25 [τόν]τόν [τε]τε [κληρονό]μονκληρονόμον καὶ ❨διάδοχ(ον)❩διάδοχον ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν λήμψεως καὶ δόσεως ⋰ὑ⋱πὲρ̣ὑπὲρ ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν γενέσθαι , μετὰ τὴν ⋰ὑ⋱μῶν̣ὑμῶν ἀποβίωσιν . S-8 καὶ σὺν Θεῷ ἐν μιᾷ|num:1|
26 [ἐργασίᾳ]ἐργασίᾳ [γενησόμ]εθαγενησόμεθα καὶ βίωσει μετʼ ἀλλήλων μεθʼ ὁμονοίας ἔργου , ἀπὸ τῆς σήμερον καὶ ❨προγ[εγ]ρ̣αμμέ(νης)❩προγεγραμμένης ἡμέρας , ἥτις ἐστὶν τρίτη ❨το(ῦ)❩τοῦ
27 [Παχὼν]Παχὼν [μηνὸς]μηνὸς [τῆς]τῆς ἀρξομένης κατʼ Αἰγυπτίους δευτέρας ἐπινεμήσεω̣ςἐπινεμήσεως , ἐπὶ τὸν ἀεὶ ἑξῆς ἅπαντα πρ̣οσελαύνονταπροσελαύνοντα χρόνον , ἀμέμπτως ❨κ(αὶ)❩καὶ
28 [ἀκαταγνώστως]ἀκαταγνώστως [.]. S-9 [καὶ]καὶ εἰς ἀσφάλειαν πά̣ν̣των̣πάντων τ̣ῶ̣ν̣τῶν ∼προδ̣ι̣ω̣μολογηθέντων∽προδιομολογηθέντων παρʼ ἡ̣[μ]ῶνἡμῶν , ἐπωμ̣οσάμεθαἐπωμοσάμεθα τὸν φ̣ρικωδέστατο[ν]φρικωδέστατον ὅρκον ἐν οὐδενὶ μὴ παραβῆναι , καὶ πρόστιμον
29 [κατὰ]κατὰ [τοῦ]τοῦ [παρ]αβαίνεινπαραβαίνειν ἐπιχειρή[σον]τοςἐπιχειρήσοντος ἐπικεῖσθαι ❨χρυσο(ῦ)❩χρυσοῦ νομισματί[ω]ν̣νομισματίων ⊢ἓξ⊣|num:6|ἓξ|num:6| εὐστάθμων καταβλη̣θ̣ῆναικαταβληθῆναι , ὥστε ⸢τα̣[ύτ]α⸣ταύτα τ[ῷ]τῷ ἐμμένοντι καὶ στοιχοῦντι μέρει ἐξ ἐπερωτήσεω⸢ς⸣ἐπερωτήσεως
30 [δοθῆναι]δοθῆναι [,], [μετὰ]μετὰ ❨κ̣[(αὶ)]❩καὶ ❨τ̣ο(ῦ)❩τοῦ αὐτὸν τὸν παρα̣βάτηνπαραβάτην ἄκοντα ἐμμεῖναι τοῖς ❨ἐγγεγραμμ(ένοις)❩ἐγγεγραμμένοις [συ]μ̣φώνοιςσυμφώνοις · S-10 ἐφʼ οἷς ἐρωτηθέν̣τ̣εςἐρωτηθέντες παρʼ ἀλλήλ[ων]ἀλλήλων καὶ ❨ἀλλήλο(υ)ς❩ἀλλήλους ἐπερωτήσαντες ταύθʼ|g:apostrophe| οὕτως ἔχειν δώσειν
31 [φυλάττειν]φυλάττειν [ὡμολογ]ήσαμενὡμολογήσαμεν , ⋰ὑ⋱ποθέμενο[ι]ὑποθέμενοι δὲ καὶ ἀλλήλοις εἰς ταῦτα πάντα τά τε νῦν ὄ̣ν̣[τα]ὄντα ἡ̣μῖνἡμῖν καὶ ἐσ̣[ό]μεναἐσόμενα πράγματ̣απράγματα , γεν̣ικῶςγενικῶς καὶ ⋰ἰ⋱δικῶςἰδικῶς , ❨ἐ̣[ν]εχύρο(υ)❩ἐνεχύρου λόγῳ καὶ ❨ὑ̣ποθήκ(ης)❩ὑποθήκης δικαίῳ καθάπερ ἐκ δίκης |g:chirho|