Sematia

p.cair.masp.2.67156tripl.xml

TM: 18911 78158HGV: 18911 78158Date: 570 – 570Place: Antinoopolis

1 m1 S-1 [|g:chirho|]|g:chirho| βασιλε[ί]αςβασιλείας καὶ ὑπατείας τοῦ [θειο]τ̣ά̣τ̣[ου]θειοτάτου ἡ[μ]ῶ[ν]ἡμῶν δε[σπ]ότ[ου]δεσπότου ❨Φλ(αυίου?)❩Φλαυίου Ἰου[στίνου]Ἰουστίνου [τοῦ]τοῦ αἰωνίου Αὐγο[ύσ]τ̣ο̣υΑὐγούστου Αὐ̣το[κρ]ά[τορος]Αὐτοκράτορος ἔτου̣ςἔτους [πέμπτου]πέμπτου [,], [Θ]ὼθΘὼθ ∼εἰκ̣[ὰ]ς∽εἰκάδι ἑβδ̣[όμ]ῃ̣ἑβδόμῃ
2 [τῆ]ςτῆς παρ[ο]ύ̣σηςπαρούσης τετάρτης ❨⋰ἰ⋱νδι̣κ̣(τίονος)❩ἰνδικτίονος [ἐ]ν̣ἐν ❨Ἀντι(νόου)❩Ἀντινόου π̣όλειπόλει τ[ῇ]τῇ λαμπροτάτ[ῃ]λαμπροτάτῃ .
3 S-2 [τα]ύτηνταύτην τί̣[θ]ενταιτίθενται κα̣ὶ̣καὶ π̣οιοῦνταιποιοῦνται π[ρὸς]πρὸς [ἀλ]λήλ̣ο̣υ̣[ς]ἀλλήλους [τ]ὴ̣ν̣τὴν ἀντισ[ύ]γγραφ[ον]ἀντισύγγραφον [κοινὴν]κοινὴν ἁπλ̣ῆνἁπλῆν ὁμ[ο]λογία[ν]ὁμολογίαν οἱ ἀφʼ ἑκ[ατέ]ρ̣[ου]ἑκατέρου [μ]έρο̣υςμέρους , ἐπὶ το̣ῖ̣ςτοῖς ἑξῆς̣ἑξῆς δ̣ηλουμέ̣[ν]οιςδηλουμένοις
4 [συ]μφών[οις]συμφώνοις κ[αὶ]καὶ [ὁμο]λογήμασι[ν]ὁμολογήμασιν [,], [ἐφʼ]ἐφʼ α̣ἷςαἷς [π]ερ[ιέχει]περιέχει δ̣ι̣[ασ]τολα̣ῖςδιαστολαῖς ἁ̣π̣ά[σ]αι[ς]ἁπάσαις [·]· S-3 [ἐκ]ἐκ [μὲν]μὲν τ̣οῦ̣τοῦ [ἑ]ν̣ὸ[ς]ἑνὸς [μ]έρ[ο]υς̣μέρους Αὐρηλία Τ̣εκρο[μπία]Τεκρομπία θ̣[υγάτη]ρθυγάτηρ [Σ]ε̣ρήν̣ουΣερήνου , ἐκ μητρὸς ❨Θ[ερμ]ο̣(υ)❩θία[ς]Θερμουθίας ,
5 [ἀν]θυλοπρ[άτ]ισσ[α]ἀνθυλοπράτισσα [,], [ὁρμω]μέν̣ηὁρμωμένη ἀ[πὸ]ἀπὸ [ταύτ]ηςταύτης τῆ̣ςτῆς ❨καλλι[πό]λ(εως)❩καλλιπόλεως Ἀ[ν]τιν̣ο̣έ̣[ω]ν̣Ἀντινοέων , [χωρὶς]χωρὶς [κ]υρ̣ί̣ο̣υ̣κυρίου ἀ̣ν̣δ[ρ]ὸςἀνδρὸς χ̣ρηματίζο̣υ̣σ̣[α]χρηματίζουσα , ἐ̣κἐκ δὲ̣δὲ θ̣α̣τέ̣ρουθατέρου μέρους Αὐρηλία Μ[α]ρ̣ί̣αΜαρία
6 [θυγ]άτ[η]ρθυγάτηρ ἄπα Μια τοῦ [τῆς]τῆς εὐλ̣[α]β̣ο̣ῦ̣[ς]εὐλαβοῦς [μνήμης]μνήμης [ἀ]πογενο[μ]έ̣[νου]ἀπογενομένου δι[α]κ̣ό̣ν̣[ου]διακόνου [,], [ἐκ]ἐκ [τῆς]τῆς [π]ρογεγραμμ[ένης]προγεγραμμένης [Τεκρ]ομπίαςΤεκρομπίας αὐ̣[τοῦ]αὐτοῦ [συ]μβί̣ο̣υ̣συμβίου γαμετῆς καὶ ταύτης μητρός ,
7 [ἀπὸ]ἀπὸ [τ]ῆ̣ς̣τῆς α̣ὐ̣τῆςαὐτῆς πόλε[ως]πόλεως , μετὰ συ̣[νεστῶτο]ςσυνεστῶτος καὶ [σ]υ[νευδο]κ̣οῦν̣τοςσυνευδοκοῦντος κ̣α̣ὶ̣καὶ [συμπει]θομέν[ου]συμπειθομένου α̣ὐ̣τῇαὐτῇ ἐπὶ ταύτῃ τῇ̣τῇ [κοι]ν̣ῇ̣κοινῇ ἐγγράφῳ ὁμολογίᾳ ἐ[μ]οῦἐμοῦ π̣αρόντο[ς]παρόντος
8 [Δα]ν̣ι̣η̣[λίο]υΔανιηλίου υ⋰ἱ⋱οῦυἱοῦ Ἡρακλείδου , ἐ̣πιστ[άτου]ἐπιστάτου [ἀνθυ]λοπρ[α]τῶ̣ν̣ἀνθυλοπρατῶν , ἀνδρ[ὸ]ςἀνδρὸς Μαρί[ας]Μαρίας [,], [ὁρμωμ]έ̣νουὁρμωμένου καὶ α̣[ὐτ]οῦαὐτοῦ ἀπ[ὸ]ἀπὸ τῆς αὐτ̣ῆ[ς]αὐτῆς Ἀντ[ινοέων]Ἀντινοέων ❨πό̣λ(εως)❩πόλεως . S-4 καὶ ὁμολογοῦσιν [ἀ]λλήλοι[ς]ἀλλήλοις
9 [τὰ]τὰ ἐφʼ ἑξῆς ἐπὶ λέξεως ο[ὕ]τως̣οὕτως · S-5 [πρώη]νπρώην το̣[ῦ]τοῦ εὐμοίρου μ̣ουμου ἀ[νδρὸς]ἀνδρὸς [ἄπα]ἄπα Μ̣ιαΜια , τοῦ μ[α]κ̣αριωτ̣άτουμακαριωτάτου σου πα[τρὸς]πατρὸς Μ̣α̣ρ̣ίαςΜαρίας , τῆς ἐξ αὐτοῦ παιδοποιηθείσης
10 [μοι]μοι γλ[υκ]υτάτηςγλυκυτάτης θυγατρός , ἐ̣[ξιόντος]ἐξιόντος [τοῦ]τοῦ [β]ί̣ο̣υ̣βίου , κ̣[ατ]αλ[έλ]οιπ̣[έ]ν̣καταλέλοιπέν [σε]σε [τὴν]τὴν [προ]αφηγηθ[εῖ]σαν̣προαφηγηθεῖσαν Μαρίαν καὶ Ἄ[ν]ν̣ανἌνναν κα̣ὶκαὶ Φοιβάμμωνα κα[ὶ]καὶ Εὐχαριστίαν
11 [τ]ο̣ὺςτοὺς [σοὺ]ςσοὺς ἀδελφοὺς ὁμογασ̣[τρίους]ὁμογαστρίους [ἐξ]ἐξ [ἀμφ]ο̣τ̣έ̣ρ̣ωνἀμφοτέρων ἡ̣μῶ[ν]ἡμῶν [τῶν]τῶν [γόνεων]γόνεων · S-6 κ[α]ὶ̣καὶ ἀ[ό]κ̣ν̣ω̣ςἀόκνως εἰργασάμην με[τὰ]μετὰ [σπου]δ̣ῆς̣σπουδῆς ἀγρύπνως εἰς τὴν ἡμῶν
12 [ἀ]ν̣θυλ̣[ο]π̣ρατικὴνἀνθυλοπρατικὴν τέχν̣[ην]τέχνην [ἕως]ἕως [ὅτε]ὅτε [ἀνήγ]α̣γ̣ο̣ν̣ἀνήγαγον ὑ̣μ̣ᾶ̣ς̣ὑμᾶς π̣α̣[ρʼ]παρʼ [ἐμοῦ]ἐμοῦ [τρεφομ]ένο̣υ̣ς̣τρεφομένους [διό]λο̣υ̣διόλου εἰς ἡλ[ι]κί[αν]ἡλικίαν κ̣[αὶ]καὶ εἰ̣ς̣εἰς γ̣ά̣μ[ον]γάμον δεδομένας · S-7 κ[αὶ]καὶ ἀ̣[ν]ήλωσαἀνήλωσα
13 [π]ά̣μπολλαπάμπολλα εἰς το[ὺς]τοὺς γάμου̣[ς]γάμους [ὑμῶν]ὑμῶν [ἀναλώματα]ἀναλώματα [,], [καὶ]καὶ ἤ̣δ̣ηἤδη δε[κατ]ριῶ̣[ν][|num:13|]δεκατριῶν|num:13| [ἐνιαυτῶν]ἐνιαυτῶν [μέχρι]μέχρι [τῆς]τῆς δ̣ε[ῦρ]οδεῦρο διαγεναμένων ἐ[πὶ]ἐπὶ [τῇ]τῇ [τοῦ]τοῦ πατρὸς ὑμῶν ἀποβ̣ι̣[ώ]σειἀποβιώσει ,
14 ἐ̣ρ̣γαζ[ο]μένηἐργαζομένη ἀδ̣ιαλείπτ[ω]ςἀδιαλείπτως εἰς [τὴν]τὴν [κοινὴν]κοινὴν [ἡμῶν]ἡμῶν με[τʼ]μετʼ ἀλλή̣λ̣[ων]ἀλλήλων [εὐζω⋰ΐ⋱αν]εὐζωΐαν [.]. S-8 [ἀρ]τ̣ί̣ω̣ςἀρτίως [δ]ὲ̣δὲ τοὺς λογισμούς , ε̣[ὑρεθ]ε̣ῖ̣σ̣α̣ι̣εὑρεθεῖσαι μετʼ ἀλλήλων , ἐπράξ̣αμενἐπράξαμεν
15 [εἴς]εἴς τ̣ε̣τε τ̣ὸτὸ εἰσοδ[ευ]όμενον̣εἰσοδευόμενον [ἡ]μῖνἡμῖν [κέρδος]κέρδος [καὶ]καὶ [εἰς]εἰς τὰς ζημίας , [εὑρέθημεν]εὑρέθημεν [χρε]ωστ̣ο̣ῦ̣σ̣α̣ι̣χρεωστοῦσαι χρυσοῦ νομίσμ[ατα]νομίσματα ὀκ[τὼ]|num:8|ὀκτὼ|num:8| εἰς πάντα λόγον παρὰ ❨κερ(άτια)❩κεράτια
16 [ἓξ]|num:6|ἓξ|num:6| ἕκα[στ]ο̣ν̣ἕκαστον , [ζ]υ̣γῷζυγῷ δ[ημ]ο̣σί̣[ῳ]δημοσίῳ ❨[Ἀντι](νόου)❩Ἀντινόου , ❨γί(νεται)❩γίνεται ❨χρ(υσοῦ)❩χρυσοῦ ❨νο(μίσματα)❩νομίσματα η|num:8| π̣αρ[ὰ]παρὰ [κεράτια]κεράτια [μη|num:48|]μη|num:48| [,], [τ]ῷ̣τῷ ❨δημ(οσίῳ)❩δημοσίῳ ❨ζυγ(ῷ)❩ζυγῷ ❨Ἀντι(νόου)❩Ἀντινόου . S-9 καὶ μ[ετὰ]μετὰ ταῦ̣τ̣αταῦτα ἐπεζήτησας πρὸς ἐμὲ
17 [τὴ]ν̣τὴν μη[τέ]ραμητέρα σου̣σου ἔγ[γρα]φο[ν]ἔγγραφον [μίσθωσιν]μίσθωσιν [ἐπʼ]ἐπʼ ∼[ἐν]ο̣ι̣κείω̣[ν]∽ἐνοικίων [λόγῳ]λόγῳ [τοῦ]τοῦ [ἀνήκο]ντ̣ό̣ςἀνήκοντός [σ]οισοι τετάρτου μ[έρου]ςμέρους τ̣ῶ̣ν̣τῶν ὄντων ἡμῖν ⊢δ[ύ]ο⊣|num:2|δύο|num:2| ❨οἰκημά(των)❩οἰκημάτων
18 [ὑ]π̣ὲρὑπὲρ ἐ[μ]οῦἐμοῦ τε καὶ τοῦ σο[υ]σου π̣α[τρὸς]πατρὸς [ἐν]ἐν [ταύτ]ῃ̣ταύτῃ τῇ [Ἀ]ν̣τ̣[ιν]οέ[ων]Ἀντινοέων [πόλει]πόλει [.]. S-10 [∼κἀγὼ∽]καὶ $ἐγὼ [ἡ] [μή]τηρμήτηρ σ[ου]σου Τ[εκ]ρ̣ομπίαΤεκρομπία ἐπε̣ζ̣[ήτη]σ̣αἐπεζήτησα πρὸς σὲ τὴν θυγατ[έρ]α̣θυγατέρα μου
19 [Μ]αρίανΜαρίαν , ἅμα τῇ μισθ[ώ]σ̣ε̣ι̣μισθώσει γ̣[εναμ]έν[ῃ]γεναμένῃ σ̣[οι]σοι παρʼ ἐμ[οῦ]ἐμοῦ τ̣οῦτοῦ [αὐτοῦ]αὐτοῦ [σου]σου [τετάρ]τουτετάρτου μ̣έ[ρους]μέρους [τῶ]ντῶν [ο]ἰκη[μάτ]ω[ν]οἰκημάτων [,], [τ]ὸτὸ ἐπιβάλλον σοι τ[έ]ταρτοντέταρτον
20 μέρος ἐκ τῶν τοῦ χρέ[ους]χρέους [νομισματίων]νομισματίων [ὀκτώ][|num:8|]ὀκτώ|num:8| , ❨τ̣ο(ῦ)❩τ̣ʼτοῦτʼ ἔ̣σ̣[τιν]ἔστιν [νομισμάτια]νομισμάτια [δύο][|num:2|]δύο|num:2| [,], ὁμοῦ̣ὁμοῦ πα̣ρ̣[ὰ]παρὰ ❨κ̣ερ(άτια)❩κεράτια δ[ώ]δ̣[εκα][|num:12|]δώδεκα|num:12| [,], [❨ζυγ(ῷ)❩]ζυγῷ ❨Ἀν̣τ̣ι̣(νόου)❩Ἀντινόου . S-11 καὶ παρακλήσεις
20-21 π[ρο]σ∤ήγαγεςπροσ∤ήγαγες
21 μοι ἐνδοῦναί [σοι]σοι ε̣[ἰ]ς̣εἰς [ταῦτα]ταῦτα [μ]έχ[ρι]μέχρι [τ]ῆ[ς]τῆς ἐμῆς τελευ[τῆς]τελευτῆς [,], [ἐπὶ]ἐπὶ [τῷ]τῷ [σε]σε [τ]α[ῦ]ταταῦτα [ἀ]ναμφιβόλωςἀναμφιβόλως π[αρασχεῖ]νπαρασχεῖν εἰς τὸ προκείμενον χ[ρέ]οςχρέος
22 μετὰ τὴν ἐμὴν ἀποβίωσιν κ[αὶ]καὶ [μηδὲν]μηδὲν ἄλ[λο]ἄλλο [πε]ρ̣αιτέρωπεραιτέρω τούτω[ν]τούτων [δοῦναι]δοῦναι [,], [μή]τε̣μήτε μὴν [ἄ]λλοἄλλο τι λήμψα̣σθαιλήμψασθαι ὑ̣π̣ὲ̣ρ̣ὑπὲρ [πα]τρῴαςπατρῴας πάσης καὶ μητρῴας
23 κληρονομίας ἐκ π̣αντ̣ο̣ί̣ω̣[ν]παντοίων [κοιν]ῶ̣ν̣κοινῶν κ̣[ινητ]ῶ̣νκινητῶν πραγμάτ[ων]πραγμάτων [μετ]αξύμεταξύ μου ὄ̣ν̣τωνὄντων καὶ τοῦ σου π̣[ατρός]πατρός , εἰ μὴ τὸ τέταρτόν σου μέρος
24 τῶν ⊢δύο⊣|num:2|δύο|num:2| μόνων οἰκημάτ̣ων̣οἰκημάτων [ὧν]ὧν [τὴ]ντὴν μί[σ]θ̣[ω]σ[ιν]μίσθωσιν ἀρτίως ἐξε[θέμην]ἐξεθέμην σ̣οισοι [βε]βαία̣[ν]βεβαίαν εἶναι καὶ κυρία[ν]κυρίαν [.]. S-12 [ἀ]ν̣[θ]ο̣μολογῶἀνθομολογῶ τε ∼κἀγὼ∽καὶ $ἐγὼ Μαρία
24-25 προ∤γεγραμμένη
25 σου θυγάτ̣η̣[ρ]θυγάτηρ ἑ̣τ̣οί[μως]ἑτοίμως [ἔχειν]ἔχειν [τὰ]τὰ [προ]ει[ρ]ημέναπροειρημένα ⊢δύο⊣|num:2|δύο|num:2| νο̣[μίσματα]νομίσματα ἀπ̣ολογή̣[σα]σθαιἀπολογήσασθαι εἰς τὸ χρέος [τῶν]τῶν [ὀ]κ̣τὼ|num:8|ὀκτὼ|num:8| νομισμάτων πρὸς πᾶσαν
26 ἐμὴν ἀπαλλαγήν , καὶ μ[ηδ]ὲνμηδὲν [ἄλλο]ἄλλο [χρέος]χρέος [❨ὑπ(ὲρ)❩]ὑπὲρ σοῦ τ̣ε̣τε καὶ τοῦ πατρό[ς]πατρός [μου]μου ἀποδιδόνα̣ιἀποδιδόναι ∼κ̣ὰ̓̀ν∽καὶ $ἂν ὄντος χρέου[ς]χρέους ∼κ̣ὰ[̓]̀ν∽καὶ $ἂν [μ]ὴ̣μὴ ὄ̣ντοςὄντος μετα τὴν σὴν
26-27 ἀπο∤βίωσιν
27 , καὶ μηδὲν ἄλλο [ἐπιζητεῖν]ἐπιζητεῖν [εἰς]εἰς μοίρ̣[αν]μοίραν [μου]μου καὶ κλῆρο̣[ν]κλῆρον [εἰ]εἰ [μὴ]μὴ τὸ τέταρτ[ον]τέταρτον μέ[ρ]οςμέρος μου τῶ[ν]τῶν ⊢δ[ύ]ο⊣|num:2|δύο|num:2| οἰκη[μ]άτωνοἰκημάτων δ[ιὰ]διὰ τὸ ἐμὲ τε[λεί]ωςτελείως
28 πεπληρῶσθαι τοῦ παντ[ὸς]παντὸς ἀ̣ν̣[ήκοντός]ἀνήκοντός μ̣ο̣ιμοι μέ̣ρ̣[ους]μέρους [❨ὑπ(ὲρ)❩]ὑπὲρ [τ]ῆςτῆς σῆς κλη̣[ρονο]μίαςκληρονομίας καὶ το[ῦ]τοῦ [ἀ]ναπαυσαμένουἀναπαυσαμένου [μου]μου πατρὸς ἐντεῦ[θ]ενἐντεῦθεν ἤδη · S-13 κα̣ὶκαὶ
29 εἰ βουληθείην ἐνάξαι̣ἐνάξαι σοί [τε]τε [καὶ]καὶ [τοῖς]τοῖς [ἀδελφοῖς]ἀδελφοῖς [μου]μου περὶ τούτο[υ]τούτου [ἢ] [κα]ὶ̣καὶ ἄλ̣λ̣ω̣νἄλλων γ̣ε̣γε σὺν Θεῷ ἐπικτ̣[ηθησο]μ̣ένωνἐπικτηθησομένων παρὰ σοῦ [ἀπ]ὸἀπὸ τῆς
30 δεῦρο ἐπὶ τὸν ἅπαντα τῆ[ς]τῆς ζ[ωῆς]ζωῆς [σου]σου [χρόνον]χρόνον [πρ]α̣γμάτω[ν]πραγμάτων [,], [παρέ]ξ̣ω̣παρέξω σοί̣σοί τ̣ε̣τε [καὶ]καὶ τοῖς σοῖς κληρο[νόμοις]κληρονόμοις , δίχα κρίσεως κ[αὶ]καὶ [δ]ικῆςδικῆς καὶ
31 οἵας δήποτε ∼εὑρεσιλογ[ία]ς∽εὑρησιλογίας , χ̣[ρυσοῦ]χρυσοῦ [❨νομίσμ(ατα)❩]νομίσματα δ̣έ̣καδέκα ἓξ|num:16| εὔσταθμ[α]εὔσταθμα [ζυ]γ[ῷ]ζυγῷ δ̣[η]μοσί̣ῳδημοσίῳ , μετὰ καὶ τοῦ̣τοῦ ἐμὲ̣ἐμὲ [ἀνω]φελῆἀνωφελῆ ἀκοῦσαν ἐμμεῖναι
32 τοῖς ἐ[γ]γεγραμμένοιςἐγγεγραμμένοις , ἐφʼ ο̣ἷ̣ς̣οἷς [καὶ]καὶ [ὤμοσα]ὤμοσα [τὸν]τὸν [φρικω]δέστατονφρικωδέστατον ὅρκ[ον]ὅρκον [μ]ὴμὴ παραβῆναι πώποτε ταύτην τὴ[ν]τὴν ὁμολογίαν , ἥνπερ ἐ[θ]έμεθαἐθέμεθα
33 ἀλλήλοις μεθʼ❨ὑπογρα[φ(ῆς)]❩μεθʼὑπογραφῆς τ[οῦ]τοῦ [❨ὑπ(ὲρ)❩]ὑπὲρ [ἡμῶν]ἡμῶν ❨[ὑπογρα]φ(ομένων)❩ὑπογραφομένων καὶ συνηθῶ[ν]συνηθῶν [μ]α̣ρτύρωνμαρτύρων , π[αρʼ]παρʼ ὧν ἐρωτηθεῖσαι [ταῦ]θʼταῦθʼ οὕτως ἔχειν δώ[σ]εινδώσειν ποιεῖν
34 φυλ̣άττεινφυλάττειν κύρια καὶ βέ̣[βαια]βέβαια [πανταχοῦ]πανταχοῦ [προ]φ̣ε̣ρ̣ό̣μεναπροφερόμενα καὶ πλη̣[ροῦν]πληροῦν ὡμολογή[σα]μενὡμολογήσαμεν . S-14 |g:chirho| ⸢∼σημῖα̣∽⸣σημεῖα ⸢Τεκρομπίας⸣Τεκρομπίας |g:stauros| |g:stauros| |g:stauros| ∼σημῖα∽σημεῖα Μαρ[ίας]Μαρίας ⸜|g:stauros|⸝|g:stauros| ⸜|g:stauros|⸝|g:stauros| ⸜|g:stauros|⸝|g:stauros| |g:chirho| εὔδηλον δὲ καὶ τοῦτο , ὡς προεῖπον ,
35 ὥστε σὲ Μαρίαν τὴ̣ντὴν ἐμὴν θ[υ]γ̣α[τ]έρ̣α̣θυγατέρα [πώποτε]πώποτε [ἐμοῦ]ἐμοῦ [ζώσης]ζώσης [μὴ]μὴ δύνασθαί σε κρα[τεῖν]κρατεῖν τοῦ τετάρτου [σο]υσου μέρους τῶν δύο|num:2| οἰκημά̣τωνοἰκημάτων εἰ μὴ μετὰ τὴν ἐμὴ̣νἐμὴν
35-36 ἀπο∤βίωσιν̣ἀπο∤βίωσιν
36 , καὶ παρασχεῖν τὰ̣τὰ δ̣ύ̣ο̣|num:2|δύο|num:2| [νομίσματα]νομίσματα [τοῦ]τοῦ [σου]σου [μ]έ̣ρ[ο]υςμέρους ἐκ τοῦ χρέους [τῶν]τῶν [ὀ]κτὼ|num:8|ὀκτὼ|num:8| νομισμ[άτ]ωννομισμάτων , μέντοι γε̣γε ἐ̣μ̣οῦἐμοῦ ∼καθʼ∽κατʼ ἔτ̣[ο]ςἔτος τῆς σῆς μητρὸς παρασχομένης
37 σοι τὸ ∼ἐν̣οίκειον∽ἐνοίκιον αὐτοῦ , ἤτοι χρ[υσοῦ]χρυσοῦ [νομισμάτιον]νομισμάτιον [ἓν][|num:1|]ἓν|num:1| [παρὰ]παρὰ ❨κερ(άτια)❩κεράτια ἓξ|num:6| κατὰ τὴν [γεναμ]ένηνγεναμένην σοι πα[ρʼ]παρʼ [ἐμ]οῦἐμοῦ μίσθωσ[ι]νμίσθωσιν τῶν αὐτῶ[ν]αὐτῶν ⊢δύο⊣|num:2|δύο|num:2| οἰκημάτ[ω]νοἰκημάτων . S-15 καὶ ἐπὶ τούτῳ
38 καὶ̣καὶ [ἐ]πὶἐπὶ πᾶσι ὡς προεῖπον ὡμο̣λ[όγησα]ὡμολόγησα [|g:chirho|]|g:chirho| [.]. S-16 |gap:?|