Sematia

p.cair.masp.2.67154r.xml

TM: 18908HGV: 18908Date: 527 – 565Place: Antinoopolis

1 m1 S-1 |gap:?_lines| [τήνδε]τήνδε [τὴν]τὴν [δια]λ̣[υ]τ̣[ικὴν]διαλυτικὴν [ἔγγραφον]ἔγγραφον [ὁμολογίαν]ὁμολογίαν [,], [δύναμιν]δύναμιν [ἔχουσαν]ἔχουσαν
2 [κ]αὶκαὶ ῥεπουδίου , τίθενται καὶ ποιοῦνται πρὸς ἀλλή[λους]ἀλλήλους [ἑκόντες]ἑκόντες
3 καὶ πεπ[ει]σμένοιπεπεισμένοι , ἐκ μὲν τοῦ ἑνὸς μέρους ❨Φ[λ(άυιος)]❩Φλάυιος [Κ]α[λ]λί̣ν̣ι̣κ̣[ο]ς̣Καλλίνικος
4 υ⋰ἱ⋱ὸςυἱὸς Κολλούθου , νοτάριος τὴν τ̣[έ]χν̣η̣ντέχνην , [ἐκ]ἐκ [δὲ]δὲ ❨θ̣[ατέρ]ο̣(υ)❩θατέρου [μέρους]μέρους
5 Αὐρηλία Κύρα θυγάτηρ Μ̣ηνᾶΜηνᾶ , μητρ̣ὸ̣ς̣μητρὸς Μαρ̣ι̣ά̣μ̣Μαριάμ , ἀμφότεροι
6 ὁρμώμενοι ἀπὸ τῆς ❨Ἀντι(νοέων)❩Ἀντινοέων , καὶ ὁμολογοῦσιν ἀλλήλο̣ι̣ς̣ἀλλήλοις π̣ε[ρὶ]περὶ
7 τῶν ⋰ὑ⋱ποτεταγμένωνὑποτεταγμένων . S-2 ἐπειδὴ πρώην συνή̣[φ]θη̣[σαν]συνήφθησαν
8 ἀλλήλοις πρὸς νόμιμον γάμον , τὰ νῦν δέ , δ̣ι[α]φ̣ορᾶςδιαφορᾶς
9 ∼αὐτῆς∽αὐτοῖς γενομένης ἐκ σκαιοῦ δαίμονος ἐπιφθονή̣σαντο[ς]ἐπιφθονήσαντος
10 τῷ κοινῷ αὐτῶν συνοικεσίῳ , ἀπεζύγη[σαν]ἀπεζύγησαν [τ]ῆςτῆς π̣ρὸςπρὸς
11 ἀλλήλους συμβιώσεως · S-3 καὶ κατὰ τοῦτο εἰς ταύτην [ἐληλύθασιν]ἐληλύθασιν
12 τὴν ἔγγρ̣α̣φο̣ν̣ἔγγραφον διαλυτικὴν ὁμολογίαν , δύ[ναμιν]δύναμιν [ἔχουσα]νἔχουσαν
13 καὶ ῥεπουδίου , διʼ ἧ̣[ς]ἧς ὁμο̣[λ]ογοῦ̣σινὁμολογοῦσιν καὶ ὁμολογ[εῖ]ὁμολογεῖ ἑ̣κ̣ά̣τ̣ε̣ρ̣[ον]ἑκάτερον [αὐτῶν]αὐτῶν
14 μέρος ἐσχηκέναι καὶ ἀπειλη̣φ̣έναιἀπειληφέναι ἐκ πλήρους πάντα τὰ
14-15 [εἰσ]∤ενεχθένταεἰσ∤ενεχθέντα
15 παρʼ αὐτῶν κατὰ τὸν καιρὸν τῆς αὐτῶν συναφείας ,
16 ἀπὸ πολυτελοῦς μέχρι εὐτελοῦς εἴδους καὶ ἀσσαρίου ἑνός|num:1| ,
17 τοῦ δὲ λοιποῦ μηδένα λόγον ἔχειν μ[ή]τ̣εμήτε ἕξειν ἑκάτερον μέρος
18 πρὸς τὸ ἕτερον μὴ περὶ ἕδνων μὴ περὶ πρ̣οικὸςπροικὸς μὴ περὶ ἀναλωμά̣[των]ἀναλωμάτων
19 γ̣ά̣μωνγάμων μὴ περὶ σκευῶν εἰδῶν , μὴ περὶ ἄλλου οἵο̣υοἵου δήπο[τε]δήποτε
20 πράγματος ἀνήκοντος τῷ κο[ιν]ῷκοινῷ αὐ[τ]ῶναὐτῶν συνοικεσίῳ
21 τὸ σύνολον , μικροῦ μεγάλου , ἐγγράφου ἀγράφου , νοηθέντος
22 μὴ νοηθέντος , ε̣ἰ̣ς̣εἰς νοῦν ἐλθόντος μὴ̣μὴ ἐλθόν̣[το]ςἐλθόντος , ἐνταγέντος
23 ἐν ταύτῃ τῇ διαλύσει μὴ ἐντα̣γ̣έντο̣[ς]ἐνταγέντος , ἀλ̣[λὰ]ἀλλὰ κ̣α̣ὶ̣καὶ ἐ̣ξεῖ̣[να]ι̣ἐξεῖναι
24 ἑκατέρῳ μέρει ἑτέρῳ γάμῳ ∼προσωμιλεῖν∽προσομιλεῖν εἰ βουληθείη ἀκωλύτως
25 καὶ ἀνεμποδίστως . S-4 περὶ δὲ Ἀναστασίου τοῦ τεχθέντος
26 ἐκ τοῦ κοινοῦ αὐτῶν συνοικεσίου , ἔδοξεν αὐτὸν εἶναι ἀνὰ μέσον
27 ἀμφοτέρων . S-5 καὶ ὅτι πάντα τὰ προγεγραμμένα φυλάξωσιν
28 βέβαια διὰ παντός , ἐπωμόσαντο τὴν ἁγίαν καὶ ὁμοούσιον
29 Τριάδα καὶ τὴν νίκην καὶ διαμονὴν τοῦ ❨καλλινίκο(υ)❩καλλινίκου
30 ἡμῶν δεσπότου ❨Φλ(αυίου)❩Φλαυίου ❨⋰Ἰ⋱ουστινιανο(ῦ)❩Ἰουστινιανοῦ τοῦ αἰωνίου Αὐγούστου
30-31 Αὐτο∤κράτορος
31 , καὶ μετὰ τὸν ὅρκον αὖθις ∼ὡμολόγησεν∽ὡμολόγησαν ἐμμένειν
32 διηνεκῶς ταύτῃ τῇ διαλύσει καὶ μὴ παραβῆναι τὸ σύνολον ,
33 τοῦ παραβαίνοντος μέρους παρέχοντος τῷ ἐμμένοντι
34 μέρει , λόγῳ προστίμου , χρυσοῦ νομισμάτια τριάκοντα ἓξ|num:36|
35 ἔργῳ ἀπαιτούμενα , μετὰ τοῦ καὶ οὕτως ἐρρῶσθαι ταύτην
36 τὴν διάλυσιν διὰ παντός , ἥνπερ ἔθεντο ἀλλήλοις
37 πρὸς ἀσφάλειαν , κυρίαν οὖσαν καὶ βεβαίαν . S-6 καὶ εἰς πάντα
38 ❨ἐπερ(ωτηθέντες)❩ἐπερωτηθέντες ❨ὡμολ(όγησαν)❩ὡμολόγησαν , ⋰ὑ⋱ποθέμενοιὑποθέμενοι ἀλλήλοις ἐπὶ τούτοις πάντα
39 τὰ νῦν ὄντα καὶ ἐσόμενα ∼ὐτοῖς∽αὐτοῖς πράγματα |g:chirho| . S-7 ❨Αὐρ(ηλία)❩Αὐρηλία Κύρα
40 θυγάτηρ Μηνᾶ προγεγραμμένη ἐθέμην ταύτην τὴν
41 δι̣ά̣λ̣[υσιν]διάλυσιν , κ̣[αὶ]καὶ [ὤ]μ̣[οσα]ὤμοσα τ̣[ὸν]τὸν θ̣εῖ̣ο̣[ν]θεῖον [ὅ]ρ̣κ[ον]ὅρκον , ∼ἐπ̣εὶ∽ἐπὶ τ̣ῷ̣τῷ [π]ρ̣[ο]κ̣ε̣ι̣[μ]έ̣νῳπροκειμένῳ
42 προστίμῳ , καὶ πείθομαι πᾶσι τοῖς ἐγγεγραμμένοις ὡς ❨πρόκ̣(ειται)❩πρόκειται .
43 S-8 ❨Αὐρ(ήλιος)❩Αὐρήλιος Χριστόφορος Βίκτορος ἀπὸ ❨Ἀντι(νόου)❩Ἀντινόου , ἀξιωθεὶς , ἔγραψα ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ αὐτῆ̣ς̣αὐτῆς
44 γράμματα μὴ εἰδυίης . S-9 |g:chirho| Μέγας ❨Ψύρο(υ)❩Ψύρου ❨υ̣ἱ̣(ός)❩υἱός , μαρτυρῶ ταύτῃ τῇ
45 διαλύσει ἀκούσας παρὰ τῶν θεμένων . S-10 |g:chirho| |g:stauros| Αὐρήλιος Ζαχαρίας
46 Μηνᾶ ❨υ̣ἱ̣(ὸς)❩υἱὸς , ❨βοηθ(ὸς)❩βοηθὸς ἀπὸ ❨Ἀντι(νόου)❩Ἀντινόου , μαρτυρῶ ταύτῃ τῇ διαλύσει ἀκούσας
47 παρὰ τῶν θεμένων . S-11 |g:chirho| |g:stauros| ❨Αὐρ(ήλιος)❩Αὐρήλιος Πέτρος Κύρου , ἀπὸ ❨Ἀ̣ντι(νόου)❩Ἀντινόου ,
48 μαρτυρῶ ταύτῃ τῇ διαλύσει ἀκούσας παρὰ τῶν θ̣εμένωνθεμένων |g:chirho|
49 |g:chirho| διʼ ἐμοῦ Ἠλία̣Ἠλία συμβολαιογράφου ∼ἐτε̣λ̣ι̣ώ̣θι∽ἐτελειώθη |g:chirho| |g:chirho| |g:chirho|