Sematia

p.cair.masp.2.67153dupl.xml

TM: 18907HGV: 18907Date: 568 – 568Place: Antinoopolis

1 m1 S-1 [|g:stauros|]|g:stauros| [βα]σιλείαςβασιλείας καὶ ὑπ[ατ]είαςὑπατείας τοῦ θειοτάτο[υ]θειοτάτου [ἡμῶν]ἡμῶν ❨[δ]εσπότο(υ)❩δεσπότου Φλαυ⋰ΐ̣⋱[ου]Φλαυΐου
2 [Ἰουστίνου]Ἰουστίνου [τοῦ]τοῦ [❨αἰωνίο(υ)❩]αἰωνίου ❨αὐγούστο(υ)❩αὐγούστου Α[ὐτοκρ]ά̣[τ]οροςΑὐτοκράτορος ἔτους τρί[τ]ου̣τρίτου ,
3 [Πα]χὼνΠαχὼν δωδεκ[άτῃ]δωδεκάτῃ [,], [ἀ]ρχῆςἀρχῆς δευτ[έρας]δευτέρας ❨[ἰν]δ(ικτίονος)❩ἰνδικτίονος . S-2 ἐν ❨Ἀντι(νόου)❩Ἀντινόου ❨πόλ(ει)❩πόλει τῇ ❨λαμ̣προ(τάτῃ)❩λαμπροτάτῃ .
4 S-3 |g:chirho| Αὐρήλιος Μ̣η̣[νᾶς]Μηνᾶς [υ]ἱὸςυἱὸς ❨Ὡρουωγχίο(υ)❩Ὡρουωγχίου , ἐ[κ]ἐκ [μη]τρὸςμητρὸς Τσίας κραμπιτ̣ᾶ̣ς̣κραμπιτᾶς ,
5 [ἀπ]ὸἀπὸ τῆς ❨Ἀντι(νοέων)❩Ἀντινοέων ❨πόλε(ως)❩πόλεως , Α̣ὐ̣ρηλίᾳΑὐρηλίᾳ Μαρίᾳ [θυγατ]ρ̣ὶθυγατρὶ Βίκτορος , τῇ
5-6 συν∤[α]φ̣θείσῃ̣συν∤αφθείσῃ
6 μ̣οιμοι ὡς εἴθ̣εεἴθε μήποτε γαμετ[ῇ]γαμετῇ [,], [ἀπ]ὸἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως̣πόλεως .
7 S-4 [τ]όδετόδε τὸ ῥεπούδιον τῆς ἀποζυγῆς τίθ[εμα]ίτίθεμαί σοι καὶ διαπέμπομ[αι]διαπέμπομαι
8 ἐπὶ τοῖς ἐφεξῆς λόγοις · S-5 πρώην συ[νή]φ̣θηνσυνήφθην σοι πρὸς γάμο̣[υ]γάμου
9 καὶ βίου κοινωνίαν ἐπὶ χρήσταις ἐλπίσι[ν]ἐλπίσιν καὶ τ̣[έ]κνωντέκνων σπορᾷ ,
10 οἰόμενος ἐκτελέσαι μετὰ σοῦ εἰρηνικὸν σε̣μνὸνσεμνὸν συνοικ[έ]σ̣ιονσυνοικέσιον ,
11 ἔκ τε τῶν ἐναντίων οὐκ οἶδα πόθεν , ἔκ τινος ❨φθόνο(υ)❩φθόνου πο[ν]ηρο[ῦ]πονηροῦ
12 δαίμονος , ∼ἀηδεία∽ἀηδία ⸢τις⸣τις σκληρωτάτη κατὰ μέσον ἡμῶν ἀμφοτέρων̣ἀμφοτέρων
13 ἐξεγένετο καὶ ἐπεμβρίσατο ἡμᾶς ἀποχωρισθῆναι ἀπʼ ἀλλήλων το̣ῦ̣τοῦ
14 κοινοῦ ἡμῶν συνοικεσίου , καὶ μηκέτι ἡμᾶς συνδιαιτᾶσθαι
15 ἀλλήλοις ἐπὶ τὸν διηνεκῆ χρόνον . S-6 κατὰ τοῦτο ὁμολογῶ ἐγὼ
16 ❨προγεγραμμέ(νος)❩προγεγραμμένος Μηνᾶς , διὰ ταύτης ❨μο(υ)❩μου τῆς ❨ἐγγράφο(υ)❩ἐγγράφου διαλύσεως
17 ἤτοι διαίσεως , μηδένα τοῦ ❨λοιπο(ῦ)❩λοιποῦ λόγον ἔχει⸢ν⸣ἔχειν μήτε ἕξειν [πρὸς]πρὸς [σὲ]σὲ
18 ἀπεντεῦθεν ἤδη περὶ οἵου ⸢δήποτε⸣δήποτε πράγματος ❨ἐγγράφο(υ)❩ἐγγράφου ❨ἀγράφο(υ)❩ἀγράφου , μ̣[ήτε]μήτε
19 περὶ γάμων μήτε περὶ ἕδνων μη[τε]μητε περὶ ἀναλωμ[άτων]ἀναλωμάτων
20 γάμων μήτε μὴν περὶ προικὸς οἵων δήποτ̣[ε]δήποτε
20-21 [οἰκο]∤σκευῶνοἰκο∤σκευῶν
21 ∼συνεισηνεγμένων∽συνεισενηνεγμένων ἀλλήλοις παρʼ ἀ[λλ]ήλ̣[ων]ἀλλήλων ,
22 διὰ τὸ ἐ[μὲ]ἐμὲ ⋰ὑ⋱φὲνὑφὲν ἐφʼ ἅπ[ασι]ἅπασι ἀπηλλάχθαι καὶ δ[ιαλε]λ̣ῦσ̣[θαι]διαλελῦσθαι [πρὸς]πρὸς
23 σέ , κ[αὶ]καὶ [δ]ιὰδιὰ τὸ σὲ πρὸς [ἐμ]ὲἐμὲ ἐν ἅπα[σ]ι̣ἅπασι · S-7 καὶ οὐκ ἐξ̣[εῖναί]ἐξεῖναί [μοι]μοι [κρίνειν]κρίνειν
24 κατὰ̣κατὰ [❨σο(ῦ)❩]σοῦ ἐν δικαστηρ̣[ίοι]ςδικαστηρίοις ἐκτὸς̣ἐκτὸς [δ]ι̣καστη[ρίων]δικαστηρίων [,], [μικροῦ]μικροῦ
25 ❨με̣[γάλο(υ)]❩μεγάλου , περὶ οὐδέ[νος]οὐδένος [τ]ὸ̣τὸ σ̣ύνολ̣[ον]σύνολον , καὶ ἐξε̣[ῖναι]ἐξεῖναι [ἑκατέρῳ]ἑκατέρῳ
26 μέρ[ει]μέρει [ἡμ]ῶνἡμῶν ἑτέρῳ γ[άμῳ]γάμῳ προσομ̣[ιλ]ῆσαιπροσομιλῆσαι , διὰ̣διὰ [τὸ]τὸ [ἀμφοτέρους]ἀμφοτέρους
27 ἡμ[ᾶς]ἡμᾶς [τοῦ]τοτοῦτο τὸ ῥεπο̣[ύδιο]νῥεπούδιον πρὸς [ἀλ]λήλ̣[ους]ἀλλήλους [διαπέμψασθαι]διαπέμψασθαι .
28 S-8 κα̣ὶ̣καὶ [εἰ]εἰ [συμβ]α̣ίησυμβαίη τινα ἐξ ἡ[μῶν]ἡμῶν [πα]ραβ[ῆ]ναιπαραβῆναι τα[ῦτα]ταῦτα [τὰ]τὰ [❨προγεγραμμ(ένα)❩]προγεγραμμένα [καὶ]καὶ
29 ἐπεξ̣[ελθ]εῖνἐπεξελθεῖν κατὰ τοῦ ἑτέ̣[ρου]ἑτέρου [π]ερὶπερὶ οἵο̣[υ]οἵου [δ]ήποτεδήποτε π̣[ράγμ]α̣[τος]πράγματος [,], [παρέξει]παρέξει
30 τὸ παραβαῖνον μέρος τῷ ἐμμ[ένο]ντιἐμμένοντι ❨χρ[υσο(ῦ)]❩χρυσοῦ ❨[ν]ομίσμ(ατα)❩νομίσματα ἓ̣[ξ?][|num:6|]ἓξ|num:6| [❨ζυγ(ῷ)❩]ζυγῷ
31 ❨δημ(οσίῳ)❩δημοσίῳ ❨Ἀντι(νόου)❩Ἀντινόου , ἔργῳ καὶ δυνάμει ἀπαιτούμ[εν]αἀπαιτούμενα , καὶ καταβ̣αλ̣λόμενακαταβαλλόμενα ἀ[μάχως?]ἀμάχως
32 δ[ί]χ̣[α]δίχα [κ]ρ̣ίσεω[ς]κρίσεως [κ]αὶκαὶ δίκης καὶ οἵας δήποτ[ε]δήποτε ∼εὑρεσιλογί[ας]∽εὑρησιλογίας [καὶ]καὶ [τὸ]τὸ
33 γράμμα τούτο[υ]τούτου τοῦ ῥεπουδίου ἐθέμ[ε]θαἐθέμεθα πρὸς ἀλλήλ[ους]ἀλλήλους
34 δισσὸν γραφέ̣ν̣γραφέν , ⸢καὶ⸣καὶ ἐξεδόμεθα μεθ̣ʼμεθʼ ❨⋰ὑ⋱πογραφ(ῆς)❩ὑπογραφῆς τοῦ ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ ἡμῶ[ν]ἡμῶν ❨[ὑπο]γραφ(ομένων)❩ὑπογραφομένων
35 καὶ ❨ἐπερ(ωτηθέντες)❩ἐπερωτηθέντες ❨ὡμολ̣[ογ(ήσαμεν)]❩ὡμολογήσαμεν . S-9 |g:stauros| Αὐρήλιος Μηνᾶς ⋰υ⋱ἱὸςυἱὸς Ὡρουωγχί[ου]Ὡρουωγχίου ❨κ̣[ραμπ]ιτ(ᾶς)❩κραμπιτᾶς ,
36 προγεγραμμ[έν]οςπρογεγραμμένος , ἐθέμην τοῦτο τὸ ῥεπούδιον τῆς διαλ[ύσεω]ςδιαλύσεως
37 τα[ύ]τηςταύτης ἐπὶ π[ᾶ]σιπᾶσι τοῖς ❨ἐγγεγραμμέ(νοις)❩ἐγγεγραμμένοις ἐπὶ τῷ ❨προστίμ(ῳ)❩προστίμῳ ὡς ❨πρ[όκ(ειται)]❩πρόκειται [.]. S-10 [|g:stauros|]|g:stauros| ❨[Α]ὐρήλ(ιος)❩Αὐρήλιος
38 Μ̣αγίστωρΜαγίστωρ Ὡρ̣ουωγχίουὩρουωγχίου ἀπὸ ❨Ἀντι(νόου)❩Ἀντινόου , ❨ἀξιωθ(είς)❩ἀξιωθείς , ἔγραψα ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ αὐτοῦ γράμμ[ατα]γράμματα [μὴ]μὴ εἰδότος ,
39 παρόντος καὶ εἰπόντος μοι κατὰ πρόσωπον̣πρόσωπον ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται . S-11 |g:stauros|