Sematia

p.cair.masp.2.67151dupl.xml

TM: 18905HGV: 18905Date: – Place:

1 m1 S-1 ❨Φλ(αουίου)❩Φλαουίου ❨Βίκ(τορος)❩Βίκτορος ❨ἐνδοξοτ(άτου)❩ἐνδοξοτάτου ❨κόμετ(ος)❩κόμετος
2 καὶ ❨πατρικ(ίου)❩πατρικίου ∼❨διασημωτ(άτου)❩∽διασημοτάτου
3 ❨δ(ιὰ)❩διὰ ❨Δωροθ(έου)❩Δωροθέου ❨ἐνδοξοτ(άτου)❩ἐνδοξοτάτου
4 στρατηλάτου καὶ ❨ταβουλαρ(ίου)❩ταβουλαρίου
5 κ̣κ |gap:4||gap:4| ν(…)ν… ❨ἰν(δικτίονος)❩ἰνδικτίονος θ|num:9|
1 |g:rho-cross| βασιλ̣ε̣ία̣ς̣βασιλείας κ̣[αὶ]καὶ [ὑ]π̣[ατε]ί̣αςὑπατείας τοῦ θειοτάτου ἡμῶν δεσπότου
2 Φλαυ⋰ΐ⋱ουΦλαυΐου ⋰Ἰ⋱ουστίνουἸουστίνου τοῦ αἰωνίου Αὐγούστου Αὐτοκράτορος ἔτους
3 πέμπτου , Ἁθὺρ τοῦ μηνὸς ἐννεακαιδεκάτῃ τῆς παρούσης
4 τετάρτης ἐπινεμήσεως . S-2 ἐν ❨Ἀντι(νόου)❩Ἀντινόου πόλει τῇ λαμπροτάτῃ .
5 S-3 Φλάυ⋰ϊ⋱οςΦλάυϊος Φοιβάμμων , ⋰υ⋱⋰ἱ⋱ὸςυἱὸς τοῦ τῆς μακαρίας μνήμης
6 Εὐπρεπείου τοῦ ἀπογενομένου ἀρχι⋰ϊ⋱άτρουἀρχιϊάτρου , ὁρμώμενος
7 ἀπὸ ταύτης τῆς καλλιπόλεως Ἀντινοέω[ν]Ἀντινοέων , ἑξῆς ⋰ὑ⋱πογράφωνὑπογράφων
8 ⋰ἰ⋱δίοιςἰδίοις αὐτοῦ γράμμασι , τὴν παροῦσαν τίθημι καὶ ποιοῦμαι
9 δικαίαν καὶ ἔννομον διαθηκι̣μαίανδιαθηκιμαίαν βούλησιν , ἐν τάξει
10 τελευταίας ἐγγράφου διατυπώσεως , ἀσήμαντρον
11 οὖσαν καὶ ἀν⋰υ⋱ποσφράγιδαἀνυποσφράγιδα διὰ τὸ τῆς μετριοσύνης ἡμῶν
12 ἐξασθενοῦς ἀπορίας καὶ ἐλαχίστης ἡμῶν περιουσίας
13 σπανώτερον καὶ ψιλότερον , τοῦ δύνασθαι τοὺς ἐμοὺς
14 κληρονόμους ὅτε δή ποτε βούλωνται ἐμφανῆ ποιῆσαι
15 τὴν αὐτῆς δύναμιν , γνῶναί τε ἀναμφισβητήτως καὶ ἀμάχως
16 τό τί περιέχει ἔκ τε κεφαλαίου μέρο⸢υ⸣ςμέρους αὐτῆς καὶ ψιλοῦ
17 λόγου τὸ καθάπαξ ἐπὶ τοῖς ἐφεξῆς λόγοις . S-4 |g:stauros| πέρας μὲν πάντων καὶ
18 βροτησίου γένους θάνατος , καὶ τοῦτον ἀδύνατόν ἐστιν
19 ἐκφυγεῖν παντελῶς , τοῖς δὲ καλῶς φρονοῦσι τοῦτο προμαθεῖν
20 καὶ εὐλαβεῖσθαι πάντων εὐτυχέστερον . S-5 ἐγὼ τοιγαροῦν
20-21 προ∤ονομασθεὶς
21 Φοιβάμμων Εὐπρεπείου ∼ἀρχ⋰ι⋱ατρος∽ἀρχιιάτρου , ἀναγκαίως
22 τὰ ∼καθʼ∽κατʼ ∼ἐαυτὸν∽ἐμαυτὸν διανοηθεὶς , ἐσκόπησα πάντα τὰ κατʼ ἐμὲ
23 πράγματα πρὸ θανάτου διατυπῶσαι κατὰ τὸ προσῆκον ὀρθῷ
24 καὶ ἀγαθῷ συνειδότι καὶ δικαίῳ σκοπῷ καὶ ἀκριβεῖ λογισμῷ ,
25 ἐφʼ ὅσον ἐν τοῖς ζῶσι τυγχάνω̣τυγχάνω , ἀκολούθως τοῖς συγκεχωρημένοις
26 ἅπασι ἀπὸ θείων νόμων τοῖς τὰ ⋰ἴ⋱διαἴδια φρονοῦσιν μετʼ ἀδείας
27 πάσης καὶ ἐξουσίας καὶ αὐθεντείας διαθέσθαι τοῖς ἑαυτῶν
28 φίλοις τέκνοις , καὶ μὴ τούτοις μετὰ θάνατον ἀμφισβήτησιν
29 καταλείπειν . S-6 τούτου τοῦ τρόπου , καθʼ ὅσον ζῶ καὶ ⋰ὑ⋱γιαίνωὑγιαίνω καὶ
30 ἐπʼ ἀγορᾶς βαδίζω τὰ συνήθη πράτ|g:apostrophe|των , σώφρονί τε λογισμῷ
31 καὶ σκοπῷ δικαίῳ καὶ ἀγαθῷ συνειδότι καὶ ἀκριβεῖ διανοίᾳ
32 καὶ ἐρρωμένῃ διαθέσει , εἰς ταύτην τὴν ἔγγραφον διαθηκιμαίαν
33 βούλησιν ἐλήλυθα , νοῶν , φρονῶν , λογισμοὺς καὶ φρένας
34 ἀπαθεῖς διασώσων , καὶ ⋰ὑ⋱γιὲςὑγιὲς ἔχων ὡς προεῖπον τὸ σῶμα μου
35 σὺν εὐμενείᾳ τοῦ πανκρείτ|g:apostrophe|τονος δεσπότου τῶν ὅλων
36 Θεοῦ παντοκράτορος , εὐλαβούμενος μὴ ἐξαίφνης
37 ⋰ὑ⋱παναχωρῆσαίὑπαναχωρῆσαί με τῶν ∼τῇτε∽τῇδε ἀδιαθέτως ∼πραμμάτων∽πραγμάτων
38 πρὶν οὕτω πρότερον διαθῶμαι καὶ διατυπώσω τὰ ∼καθʼ∽κατʼ ἐμαυ̣[τὸν]ἐμαυτὸν
39 παντοῖά μ̣ουμου ἐλάχιστα ∼πράμματα∽πράγματα , τά τε ἐν ἀγρῷ ὄντα μοι
40 ἐκ διαφόρων ❨τόπω(ν)❩τόπων γονικῶν τε κληρονομιαίων μου καὶ
41 ⋰ἰ⋱διοκτήτωνἰδιοκτήτων , καὶ τὰ ἐν ∼τῇτε∽τῇδε τῇ πόλει Ἀντινόου καὶ ἀφʼ ἑκασταχοῦ
42 τόπου . S-7 ἀκολούθως τοῖς θειώδως συγχωρητέοις ἅπασι θνητοῖς
43 περιοῦσι πρᾶξαι , τὴν παροῦσαν κατ|g:apostrophe|εθέμην διαθηκιμαίαν
44 βούλησιν ὡς προέφην , πολιτικοπραιτωρίαν οὖσαν ἐπὶ παρουσίας
45 τῶν κατὰ παράκλησιν ἐμὴν προσκληθέντων ❨νομίμω(ν)❩νομίμων ἑπτὰ|num:7| μαρτύρων ,
46 πολιτῶν ὄντων ἐφήβων Ῥωμαίων , ⋰ὑ⋱πολήψεωςὑπολήψεως ἀντιποιουμένων ,
47 τῶν καὶ ἑξῆς ⋰ὑ⋱πογραφόντωνὑπογραφόντων αὐτῇ ἐν μιᾷ|num:1| συνόδῳ καὶ καιρῷ
48 μηδεμιᾶς ἑτέρας πράξεως μεσολαβούσης , ἀκολούθως
49 τῇ τῶν νόμων δυνάμει · S-8 ἥνπερ διαθήκην ⋰ὑ⋱πηγόρευσαὑπηγόρευσα ἑλληνικοῖς
50 ῥήμασί τε καὶ γράμμασι γραφῆναι ἐπέταξα ἐν δημοσίῳ καὶ
51 πρακτικῷ τόπῳ . S-9 καὶ βούλομαι αὐτὴν τὴν ⋰ἰ⋱δίανἰδίαν ⋰ἰ⋱σχὺνἰσχὺν καὶ δ̣ύν[αμ]ι[ν]δύναμιν
52 ἔχειν ἐφʼ οἷς περιέχει πᾶσι κεφαλαίοις κατὰ τὴν ἑκάστου
53 δ̣ιαστολήνδιαστολήν , ἐπέχειν τε αὐτὴν οὐδὲν ἧττον καὶ κωδικίλλου τάξιν
54 καὶ πάσης τελευταίας βουλήσεως καὶ φιδε⋰ϊ⋱κομισσαρίαςφιδεϊκομισσαρίας ἐπιστολῆς ,
55 προκομιζομένην καὶ ❨δημοσιευομέ(νην)❩δημοσιευομένην ἐπὶ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας
56 καὶ θρόνου καὶ κυριότητος ἐν παντὶ χρόνῳ καὶ καιρῷ , κατὰ τὰ θειώδως
57 ⋰ὑ⋱πὸὑπὸ τῶν νόμων διηγορευμένα , καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῇ κεφάλαια
58 δίδοσθαι καὶ πληροῦσθαι κατὰ τῶν ἐξ ἀδιαθέτου βουλομένων
59 κληρονομῆσαι τῶν ἐμῶν δικαίων , ἔτι μὴν̣μὴν προβῆναι ταῦτα
60 τὰ ⋰ὑ⋱πʼὑπʼ ἐμοῦ ❨ὁρισθησόμε(να)❩ὁρισθησόμενα μόνα ἀκέραια , καὶ ἀσάλευτα
61 φυλάττεσθαι τοῖς ἐμοῖς φιλαιτάτοις γνησίοις ⋰υ⋱⋰ἱ⋱οῖςυἱοῖς καὶ μόνοις ,
62 οἷς ἑξῆς διατάσσω δικαίως καὶ εὐλόγως . S-10 εἰ δέ γε μετὰ ταῦτα
63 κωδίκιλλον κωδικίλλους πο[ι]ήσωποιήσω καὶ ἕτ̣εραἕτερα κεφάλαια
64 ἐν αὐτοῖς διατυπώσω , βούλομαι αὐτὸν αὐτοὺς καὶ τὴν ⋰ἰ⋱δίανἰδίαν
65 δύναμιν καὶ βεβαίωσιν ἔ̣χεινἔχειν ὡς ⊰comfirmateumenous⊱comfirmateumenous
66 ἐν τῇ ∼παρούσᾳ∽παρούσῃ τελευταίᾳ βουλ̣ήσειβουλήσει . S-11 εἴη μὲν οὖν ἐμὲ ζῆσαι
67 ἐφʼ ἕτερόν τινα χρόνον , ὡς ἂν παρασταίη τῷ κρείττονι καὶ δεσπότῃ
68 ❨Θ(ε)❩ῷΘεῷ , καὶ τῆς ἐμῆς ἔτι ὡσαύτως ἀπολαῦσαι μετριότητος
69 καὶ πάσης τῆς ἐλαχίστης μου περιουσίας · S-12 ἔξεσται κατὰ ❨νόμο(υ)❩ςνόμους ,
70 ἐφʼ ὅσον ἐμοὶ περιόντι χρόνον , τῶν ἐμῶν ἁπάντων κρατεῖν
71 τῆς νομῆς δικαίας καὶ ❨συνήθο(υ)ς❩συνήθους δεσποτείας , καὶ τῆς ∼ἐπικαρπ⸢ε⸣ίας∽ἐπικαρπίας
72 πάντων τῶν ὄντων μοι πραγμάτων ἤτοι ⊰ousufructu⊱ousufructu παντός ,
73 μετὰ τὰ εὐσεβῆ δημόσια ∼τέλι∽τέλη κανονικά τε καὶ πρόσκαιρα ❨το(ύ)❩τωντούτων .
74 S-13 ἐπὰν δὲ ἀνθρώπινόν τι πάθω καὶ τῶν ἐνταῦθα ⋰ὑ⋱παναχωρή̣σωὑπαναχωρήσω
75 πραγμάτων ἐκ τῆς τοῦ πεπρωμένου ἀνάγκης , τότε ἐν⋰ί⋱στημιἐνίστημι
76 κληρονόμους τοὺς προσφιλεστάτους μου ⋰υ⋱⋰ἱ⋱οὺςυἱοὺς |vac:?|
77 |vac:?| καὶ ∼διαδοχ⸢ο⸣ις∽διαδόχους τῆς ἐμῆς κληρονομίας
78 καὶ πάσης περιουσίας μου , ἐν ἀγρῷ διαφόρων τόπων , καὶ ἐν ∼τ̣ῇτ̣ε∽τῇδε
79 τῇ Ἀντινοέων πόλει , καὶ τ[ὰ]τὰ ἐφʼ ἑκασταχοῦ τόπου , ὥστε τούτους
80 ἐ̣π̣ʼἐπʼ αὐθεντεία̣ς̣αὐθεντείας κα̣ὶκαὶ ἐξουσίας πάσης μετὰ τὴν ἐμὴν τελευτὴν
81 πάντων τῶν ὄντων μοι κρατεῖν καὶ κυριεύειν καὶ δεσπόζειν ,
82 γονικῶν τε ἐμῶν κληρονομιαίων πραγμάτων καὶ ⋰ἰ⋱διοκτήτωνἰδιοκτήτων ,
83 τῶν ἀφʼ οἵου δήποτε δικαίου καὶ νομίμου τίτλου ∼ἐγράφου∽ἐγγράφου καὶ
84 πόρου περιελθόντων εἰς ἐμέ , καὶ κληρονομῆσαι αὐτοὺς ταῦτα
85 ἀκωλύτως καὶ ἀνεμποδίστως οὐδενὸς τὸ συνόλον καὶ
86 ἀνεγκλήτως ἐπάναγκες , ἐπέκεινα δὲ ὀρθῶς αὐτοὺς κληρονομῆσαι ,
87 ὡς ἔφην , πάντων τῶν ὄντων μοι παντοίων καὶ ⋰ὑ⋱πʼὑπʼ ἐμοῦ
88 καταλειφθησομένων πραγμάτων ἐξ ⋰ἰ⋱σορρόπουἰσορρόπου μοίρας , κατὰ
89 κεφαλικὴν μερίδα ∼ἀνηλογοῦσαν∽ἀναλογοῦσαν ἐξ ⋰ἴ⋱σουἴσου ἔκ τε κινητῶν
90 καὶ ἀκινήτων καὶ αὐτοκινήτων πραγμάτων , πάσης ἐνοχῆς
91 καὶ ἀγωγῆς , ἐν παντὶ εἴδει καὶ γένει καὶ πάσῃ ⋰ὕ⋱λῃὕλῃ καὶ
92 ποιότητι καὶ ποσότητι , ἀπὸ πολυτελοῦς εἴδους μέχρι εὐτελοῦς
93 καὶ ξ̣υλικοῦξυλικοῦ καὶ ὀστρακίνου καὶ ὑαλίνου καὶ ἀσσαρίου ἑνὸς|num:1|
94 καὶ ὀ̣β̣ολ̣οῦ̣ὀβολοῦ κ̣α̣ὶκαὶ λε̣π̣τ̣[οῦ]λεπτοῦ , ἁπαξαπλῶ̣ςἁπαξαπλῶς πάσης λή̣ψεω[ς]λήψεως
95 καὶ δόσεως ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ ἐμοῦ · S-14 καὶ εἴ τι εὐλόγως χρεωστῶ
96 ὡς εἰπεῖν ἔπος χρεωστούμενος , ἀποδοῦναι τούτους
97 καὶ ἀπολαμβάνειν ἀμειώτως πάλιν ἐξ ⋰ἴ⋱σηςἴσης μοίρας .
98 S-15 βούλομαι δὲ τοὺς ἐμο̣ὺ̣ςἐμοὺς ⋰υ⋱⋰ἱ⋱ο[ὺς]υἱοὺς καὶ κληρονόμους τοὺς
99 προαφη[γη]θένταςπροαφηγηθέντας κληρονομεῖν πάντα τὰ ἐμὰ ὡς προεῖπον ,
100 παρὲξ ὧν [ἑ]ξῆςἑξῆς διατάσσω καὶ ὁρίζω ἐν τῇ ∼παρούσᾳ∽παρούσῃ μου
101 διαθηκιμαίᾳ βουλήσει .|g:stauros| S-16 βούλομαι οὖ⸢ν⸣οὖν καὶ κελεύω τὸ εὐαγὲς
102 καὶ πάνσεπτον μοναστήριον τὸ καλούμενον Ἄπα ⋰Ἱ⋱ερημίουἹερημίου
103 τοῦ ἐν ὁσίοις τῇ μ̣ν̣ή̣μῃμνήμῃ , μετὰ τὴ̣ντὴν ἐμὴν ὡσαύτως τελευτήν ,
104 ἐπʼ αὐθεντείας πάσης καὶ ἐξου̣σίαςἐξουσίας παραλαβεῖν εὐθέως
105 μίαν|num:1| καθ[α]ρὰνκαθαρὰν ἀμπελοφορίμου γῆς ἄρουραν ἐκ πλήρους
106 ἀπὸ ἑ̣ξήκονταἑξήκοντα τεσσάρων|num:64| ἁμμάτων , μεμετρημένην
107 τῷ δ̣ημο̣σίῳδημοσίῳ σχο̣ι̣ν̣[ί]ῳ̣σχοινίῳ , [ἀτ]ε̣λ̣[οῦ]ςἀτελοῦς κ̣α̣ὶ̣καὶ ἀ̣ν̣υ̣π̣ο̣τ̣ε̣λ̣ο̣ῦ̣ςἀνυποτελοῦς γ̣ῆ̣ςγῆς , ἀ̣ποκρινο̣μ̣έ̣νη̣νἀποκρινομένην
108 ἐκ τ̣ῶντῶν ὅλων περιελθόντων εἰς ἐμὲ ἀμπελικῶν χωρίων
109 ἀπὸ δια[δο]χ̣ῆ̣ς̣διαδοχῆς καὶ κληρονομίας τοῦ ἐμοῦ πατρὸς καὶ ἐν μακαρίοις
110 τῇ μνήμ[ῃ]μνήμῃ [Ε]ὐ̣πρεπείουΕὐπρεπείου ❨ἀρχ(ι)⋰ι⋱άτρο(υ)❩ἀρχιιάτρου , διακειμένων ἐπὶ κώμης
111 ⊢⋰Ἰ⋱βιῶνος⊣Ἰβιῶνος Ἐσεμβύθεως τοῦ Ἑρμουπολίτου νομοῦ , ⋰ὑ⋱πὸὑπὸ τὴν παραφυλακὴν
112 ὄντων τῆς αὐτῆς , ἐξ ἀπηλιώτου ταύτης , κατὰ τὰς ἀγρογειτνίας ,
113 ἀφʼ οὗ βούλεται τόπου καὶ ἀκρογώνου τῶν αὐτῶν ἀμπελώνων
114 ἐκ τετραέντου κυκλόθεν , μετὰ παντὸς τοῦ ἐπιβάλλοντος
115 τῇ προ̣σ̣ημανθείσῃπροσημανθείσῃ μιᾷ|num:1| ἀμπέλου ∼ἀρουρης∽ἀρούρῃ γῆς φορίμου
116 ἔκ τε ⋰ὑ⋱δρευμάτωνὑδρευμάτων καὶ μονῶν καὶ χρηστηρίων πάντων
117 καὶ ἐπαυλέων καὶ ἀχυροβολώνων καὶ κυκλευτηρίων
118 κ̣α̣ὶ̣καὶ [ξυλ]ί̣νω⸢ν⸣ξυλίνων ὀργ̣ά̣νωνὀργάνων ἐξ̣ηρτισμένωνἐξηρτισμένων καὶ πάσης τῆς τούτων
119 κ̣αθ[ό]λουκαθόλου πε[ρι]οχῆςπεριοχῆς , μὴ προ⋰ϋ⋱ποκειμένηνπροϋποκειμένην οἵῳ δ̣ήποτεδήποτε πράγματι
120 ἢ̣ βάρει ἢ̣ [σκήψ]εισκήψει μήτε οἵᾳ δήποτε ἀφορμῇ , ἀλλὰ καθαρὰν διόλου
121 α̣ἰ̣ώνιον̣αἰώνιον [ἄ]πτωτονἄπτωτον ⋰ὑ⋱πα̣ρχθῆν̣αιὑπαρχθῆναι ταύτην ἐν πάσῃ βεβαιώσει
122 καὶ καθαροποιήσει τῷ προειρημένῳ μοναστηρίῳ , εἰς μνημόσυνον
123 αἰώνιον καὶ πρεσβεῖον , ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ ⋰ἱ⋱λασμοῦἱλασμοῦ ψυχῆς μου καὶ ἁγίας
124 προσφορᾶς , πρὸς Θεὸν ἀπερχομένου . S-17 ταύτην γὰρ τὴν ❨προειρημέ(νην)❩προειρημένην
125 μίαν|num:1| ἄρουραν ἀμπελόφυτον προσπορίζομαι κατὰ χάριν ἀναφαίρετον
126 καὶ δωρεὰν νόμιμον ἔγγραφον τῷ προλεχθέντι εὐαγεῖ μοναστηρίῳ ,
127 ⋰ἰ⋱άσεώςἰάσεώς μου ψυχῆς χάριν , ἐπέχουσαν ταύτην δύναμιν ἀμετάθετο⸢ν⸣ἀμετάθετον
128 σκοπόν τε καὶ ἀμετανόητον , ∼καιθ|g:apostrophe|ʼ∽καθʼ οἷον δήποτε τρόπον καὶ λόγον
129 καὶ χρόνον καὶ τ̣ό̣ποντόπον , ἀλλὰ ⋰ἱ⋱κανῶςἱκανῶς κρατοῦσαν βεβαίου τρόπου
130 παντὸς καὶ τοῦ ⊰⋰i⋱nterinter vivos⊱vivos κα⸢τὰ⸣κατὰ τὸν νόμον , ὥστε μὴ παντοίας
131 πώπο[τε]πώποτε [ἀ]ν[α]τροπῆςἀνατροπῆς τυχεῖν , ἐπὶ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας καὶ
132 θρόνου κ̣[αὶ]καὶ [κ]υριότητοςκυριότητος ⋰ὑ⋱φʼὑφʼ ἡλίῳ , καθʼ ὅτι ἐπʼ ἀγαθῇ καὶ εἰλικρινεῖ
133 προαιρέσε̣ιπροαιρέσει ταύτην ἐχαρισάμην καὶ ἐδωρησάμην τῷ ❨προειρημέ(νῳ)❩προειρημένῳ
134 εὐαγεῖ ❨μον(αστηρίῳ)❩μοναστηρίῳ ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ ἁγίας μου προσφορᾶς αἰωνίου . S-18 καὶ ὁρίζω τὸ ταύτης
135 τέλος ἀεί ποτε βασιλικὸν ἐνέλκεσθαι καὶ ἐπισύρεσθ̣α̣ι̣ἐπισύρεσθαι
136 καὶ ἐπαναστρέφεσθαι τῇ ἐμῇ πάσῃ περιουσίᾳ , ❨ἐπανειλημμ̣[έ(νον)]❩ἐπανειλημμένον
137 εἶναι διηνεκῶς τῷ παντὶ ἐποφειλομένῳ δίδοσθαι ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ ἐμοῦ
138 παρὰ τῶν ἐμῶν ⋰υ⋱⋰ἱ⋱ῶνυἱῶν καὶ κληρονόμων δημοσίῳ τελέσματι ,
139 κανονικῷ τε καὶ προσκαίρῳ , ἔν τε σίτῳ ἐμβολῆς καὶ χρυσικῷ
140 καὶ ναύλῳ καὶ παντοίοις βάρεσι , ἀποκρινομένων αἰωνίως
141 ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ αὐτῆς τῷ δημοσίῳ λόγῳ καὶ τὸ ⋰ἱ⋱κανὸνἱκανὸν ποιούντων
142 τούτῳ ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ ταύτης διηνεκῶς , καὶ τοῦ εἰς τοῦτο ἀταράχου
143 καὶ ἀστασιάστου καὶ ἀν⋰ϋ⋱πομνήστουἀνϋπομνήστου καὶ ἀζημίου καὶ ἀνεπισπάστο[υ]ἀνεπισπάστου
144 καὶ ἀνενοχλήτου φυλατ|g:apostrophe|τομένου πάντοτε τῷ εὐαγεῖ μοναστηρίῳ ,
145 ἀνθʼ|g:apostrophe| ὅτου ταύτην αὐτῷ ἐδωρησάμην ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ ἀναπαύσεως ψυχῆς ❨μο(υ)❩μου
146 καὶ ἀφέσεως πλημμελημάτων , ἐφʼ τοὺς κατὰ καιρὸν ❨ἠγουμένο(υ)ς❩ἠγουμένους τε
147 καὶ οἰκονόμους καὶ διοικητὰς πραγμάτων τοῦ αὐτοῦ ἁγίου ❨μον(αστηρίου)❩μοναστηρίου , ἔπειτα δὲ
148 καὶ τὸν νῦν [δ]ιοικοῦνταδιοικοῦντα προεστῶτα καὶ θεοφιλῆ πατέρα Ἄπα Βησᾶ[ν]Βησᾶν
149 τὸν ❨εὐλαβ(έσ)τ(ατον)❩εὐλαβέστατον ∼πρεβύτερον∽πρεσβύτερον καὶ κοινοβιάρχην , δεσποτικῷ δικαίῳ
150 κατὰ πᾶν ἐκ νόμων ἁρμόττον προπριαιταρίας δίκαιον
151 ἐγκρατεῖς γένεσθαι τῆς αὐτῆς μιᾶς|num:1| ἀμπέλου , ὡς προεσημηνάμην ,
152 καὶ τὴν παντοίαν ταύτης πρόσοδον κομίσασθαι ∼καθʼ∽κατʼ ἔτος ἀπὸ καρπ[ῶν]καρπῶν
153 καὶ κανόνος τῆς σὺν Θεῷ μελλούσης |vac:?|
154 καὶ αὐτῆς καὶ τοῦ ἑξῆς χρόνου διὰ παντὸς εἰς τὸ παντελές , καὶ τὴν
155 ταύτης διοίκησιν καθάπερ βούλωνται ἀναθέσθαι εἰς τὴν ἁγίαν ❨μ̣ο̣(υ)❩μου
156 προσφοράν · S-19 μέντοι γε αὐτοὺς μὴ δύνασθαι ταύτην πώποτε
157 ἐκποιῆσαι ἑτέρῳ μεταλλάξαι ἐπὶ τὸν παντελῆ χρόνον , ἀλλʼ
158 αὐτὴν ἐπίμονον εἶναι καὶ παραμόνιμον , ἐξ⋰υ⋱πηρετοῦσανἐξυπηρετοῦσαν
159 τῇ ἁγίᾳ μου προσφορᾷ , διὰ τὸ ἐμοὶ οὕτως ὀρθῶς καὶ δικαίως
160 δεδόχθαι . S-20 βούλομαι δὲ καὶ κελεύω τοὺς ποθεινούς μου ⋰υ⋱⋰ἱ⋱οὺςυἱοὺς
161 τὴν περιστολὴν ἤτοι κηδείαν κατʼ ἀξίαν ἐμὴν τοῦ ἐμοῦ σώματος
162 ποιῆσαι , ἐξορκίζω ⸢δὲ⸣δὲ τὸν ❨εὐλαβ(ῆ)❩εὐλαβῆ καὶ θεοφιλῆ ἡγούμενον
163 τοῦ προειρημένου ❨μον(αστηρίου)❩μοναστηρίου Ἄπα ⋰Ἱ⋱ερημίουἹερημίου , κατὰ τῆς ὁμοουσίου
164 Τριάδος ἁγίας καὶ ἀηττήτου , ⋰ὑ⋱ποδέξασθαιὑποδέξασθαι τὸ ἐμὸν εἰς ∼δαφὴν∽ταφὴν
165 καὶ μνῆμα λείψανον εἰς τὴν εὐαγεστάτην μόνην ,
166 εἰς μνείαν τῆς ἐμῆς πάντοτε βραχύτητος , καὶ συναρίθμ[ιον]συναρίθμιον
167 ὀνομασίαν μου ἐν τῇ τοῦ καταλόγου τῶν μακαρίων ἐκεῖσε
168 πάντων ἀναπαυσαμένων ἐκφ⸢ρ⸣άσειἐκφράσει ἐνεραδνουμίου γενέσ̣[θαι]γενέσθαι .
169 S-21 βούλομαι δὲ καὶ κελεύω τὴν εὐγενέστατην σύμβιον μου
170 γαμετὴν ἐξουσιάζειν τῶν ἑαυτῆς καὶ μόνων ἕδνων τῶν
171 ⋰ὑ⋱πʼὑπʼ ἐμοῦ αὐτῇ προδοθέντων ἐν ὥρᾳ τῶν αὐτῆς αἰσίων γάμω̣[ν]γάμων
172 πρὸ μίξεως , καὶ τούτοις ἀρκεσθῆναι καὶ μὴ δύνασθαι περαιτέρω
173 τούτων ἐπιζητεῖν πρὸς οἷον δήποτε κληρονόμον ἐμὸν
174 συγκληρονόμον , μήτε μὴν αὐθεντῆσαι ∼καιθʼ∽καθʼ οἷον δήποτε
175 τρόπον ἀποσπάσασθαι παντελῶς οἷον δήποτε πρᾶγμα
176 ἐκ παντοίων ἐμῶν πραγμάτων , οἷον εἰκὸς εἰ βουληθησομέν[ην]βουληθησομένην
177 ⋰ἰ⋱διοπ̣οι̣ήσα̣σθ̣α̣ί̣ἰδιοποιήσασθαί [τ]ι̣τι ἑ̣[αυτῇ]ἑαυτῇ [τῶν]τῶν ἐ̣μ̣[ῶν]ἐμῶν , κ̣[ακοθ]έ̣λ̣ο̣υ̣σ̣[αν]κακοθέλουσαν
178 ἐκ τούτων ἀπόνασθαι , μὴ γένοιτο αὐτῇ τοῦτο μετὰ τὴν ἐμὴν
179 τελευτήν , ἐξεῖναι δὲ μόνον αὐτῇ τὰ ἑαυτῆς γονικὰ πράγματ[α]πράγματα
180 συλλαβεῖν ἐξερχομένῃ τοῦ οἴκου μου , ἅπερ ἐναποδείκτω[ς]ἐναποδείκτως
181 ∼ἐμφανήσεται∽ἐμφανίσεται ὡς ἦσαν ἐκεῖνα ∼συνεισηνέγμενά∽συνεισενηνέγμενά μοι
182 παρʼ αὐτῆς γονικόθεν . S-22 τὴν δὲ ἁγίαν διοίκησιν καὶ ἐπιμέλειαν
183 καὶ πρόνοιαν τοῦ εὐαγοῦς ἡμῶν ∼ξενεῶνος∽ξενῶνος κατὰ τὰς
183-184 πατρο̣∤παραδόσειςπατρο∤παραδόσεις
184 ἐν ἅπασι ❨ὁρίζω(ν)❩ὁρίζων , καὶ βούλομαι καὶ κελεύω
185 τὴν πᾶσαν ❨τῶ(ν)❩τῶν ἀρρώστων φιλοκαλίαν τε καὶ ἐπιμέλειαν
186 καὶ διαιτοχορηγίαν περαιωθῆναι ἐπιμελῶς καὶ ἐπιπόνως
187 ἀκαταφρονήτως , ∼εὐσεβει∽εὐσεβείᾳ καὶ φόβῳ Θεοῦ καλλιεργουμένην ,
188 μετὰ σπουδῆς πάσης καὶ ἐπιεικείας , ἅμα τε διατελεῖσθα[ι]διατελεῖσθαι
189 παρὰ τοῦ προσφιλεστάτου μου ἀδελφοῦ ⋰Ἰ⋱ωάννουἸωάννου , καὶ ἕξειν
190 α̣ὐτὸναὐτὸν ὡ[σ]αύ[τ]ωςὡσαύτως τὴ̣[ν]τὴν τ̣ῶ̣ντῶν π̣[ρα]γμ̣άτωνπραγμάτων πρεπόντ[ως]πρεπόντως τ̣ο̣[ῦ]τοῦ [αὐτοῦ]αὐτοῦ
191 ∼ξενεῶνος∽ξενῶνος κηδεμονίαν , εἰς ἀνανέωσιν διόλου [τῆς]τῆς τ̣[ῶν]τῶν
192 ἀρρώστων φροντίδος καὶ ∼λειτουγίας∽λειτουργίας καὶ ἀποτροφῆς τ[ῆς]τῆς
193 συνήθο⸢υ⸣ςσυνήθους · S-23 καὶ ἐξορκίζω αὐτὸν κατὰ τοῦ ἀενάου ❨θ(εο)ῦ❩θεοῦ
194 τούτου μὴ ῥᾳθυμῆσαι τοῦ περισπουδάστου Θεοῦ ἔργου ·
195 S-24 καὶ εἰ ἀμελήσοι ὄψεται πρὸς τὸν Θεόν · S-25 ἀξιῶ δὲ καὶ
196 παρακαλῶ πάντας τοὺς θεοπίστους καὶ ἐλεήμονας ,
197 ἔτι καὶ τοὺς λαμπροὺς καὶ ❨σοφωτάτ(ους)❩σοφωτάτους συνηγόρους , οὕσπερ
198 καὶ ἐνορκῶ κατὰ τῆς ἁγίας Τριάδος , καὶ πάντα κριτὴν καὶ δικαστὴν
199 καὶ ἐξουσίαν καὶ κυριότητα , ἀεὶ παραφυλάξαι ἐρρωμένην
200 ταύτην μου τὴν ❨διαθήκ(ην)❩διαθήκην , δίχα οἵας δήποτε ἐναντιώσεως
201 καὶ ἀντιπαθείας καὶ συλλογισμοῦ ῥητόρων καὶ δεκανικῆς
202 λεπτολογίας . S-26 τοὺς γὰρ ἐμοὶ ἅπαντας διαφέροντας καὶ
203 [ἐ]κ̣ἐκ γ̣έ̣νουςγένους μοι ἀγ̣χι̣σ̣τ̣ε̣ύ̣ονταςἀγχιστεύοντας οὐκ|g:apostrophe| ἐφʼ ὕβρει λέγω ἀ[ποβλήτους]ἀποβλήτους
204 καὶ ἀμοίρους καὶ ἀκλήρους παντελῶς εἶναι , βούλομ[αι]βούλομαι [δὲ]δὲ
205 καὶ κελεύω ὡς νόθους καὶ ἀπελευθέρους τῆς ἐμ̣[ῆς]ἐμῆς
206 ἐν ἅπασι μετοχῆς κληρονομίας καὶ σχέσεως πραγμ[άτων]πραγμάτων
207 γενέσθαι ἄπωθεν , ἀλλοτριουμένους τούτων πάντ[α]πάντα
208 πᾶσιν , καὶ πάσης λήμψεως καὶ δόσεως ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ ἐμοῦ , διὰ τὸ̣τὸ [ἐμὲ]ἐμὲ
209 ὀρθῷ καὶ δικαίῳ κεκρίσθαι σκοπῷ καὶ ᾑρῆσθαι οὕτως . S-27 ἕκ[αστος]ἕκαστος [γὰρ]γὰρ
210 ἀπολαυέσθω τῶν ⋰ἰ⋱δίωνἰδίων · S-28 λίαν δ̣ὲ̣δὲ μόγις τὰ τῆς ἐμῆς μετριοσύν[ης]μετριοσύνης
211 ἐλάχιστα πράγματα ἐπαρκήσονται τοῖς νηπίοις μου καὶ
211-212 ἀφ∤ήλιξι
212 ⋰υ⋱⋰ἱ⋱οῖςυἱοῖς μου , οἷς καὶ καταλείψω τὸν βίον στυγνὸν ❨κ(αὶ)❩καὶ ἀδιοίκητον̣ἀδιοίκητον ,
213 δεομένοις πολλῆς ἀνατροφῆς καὶ πολλῶν ἀναλωμάτων
214 καὶ ἐπιμελείας . S-29 καὶ , ὡς προωρίσα , τούτοις μόνοις πάντα τὰ ἐμὰ
215 ἀπονεμηθῆναι καὶ ⋰ὑ⋱παρχθῆναιὑπαρχθῆναι βούλομαι , καὶ ποινὴν
216 κατὰ τοῦ ἐθελοκακεῖν δυσσεβῶς βουληθησομένου κατʼ αὐ̣[τ]ῶ̣ναὐτῶν
217 ∼ὁ̣ρ̣ι̣ζων∽ὁρίζω μιᾶς|num:1| λίτρα̣ςλίτρας χρυσίου εἰς ἔκτισιν , καὶ μ[ε]τὰμετὰ ταύ̣τ̣η̣[ς]ταύτης
218 κατὰ μηδένα τρόπον μηδὲν μὲν ὠφελεῖσ[θ]α̣[ι]ὠφελεῖσθαι [αὐτὸν]αὐτὸν [ἐκ]ἐκ [❨το(ῦ)❩]τοῦ
219 ἐ[γχ]ειρή̣μ̣α̣[τ]ο̣ςἐγχειρήματος , ἀλλὰ μᾶλλον βλαβῆναι καὶ ἡτ[τᾶσθαι?]ἡττᾶσθαι [,?],
220 ἄκοντά ∼δε∽τε καὶ ἀνωφελῆ ∼ἐπησυχάζειν∽ἐφησυχάζειν τοῖς ⋰ὑ⋱πʼὑπʼ ἐ[μοῦ]ἐμοῦ [νῦν]νῦν
221 διατυπωθεῖσι ἐν τῇ ∼παρούσᾳ∽παρούσῃ μου δικαίᾳ δ[ιαθ]ή̣κ̣[ῃ]διαθήκῃ [,], [ἀφʼ]ἀφʼ [ἧς]ἧς
222 ἀπέστω πᾶς φθόνος καὶ δόλος πονηρός̣πονηρός . S-30 κ̣[αὶ]καὶ εἴη̣εἴη [βεβαία]βεβαία [,], [ὑπὸ]ὑπὸ
223 ❨⋰Ἰ⋱(ησο)ῦ❩Ἰησοῦ ∼τω∽τοῦ ∼κω∽κυρίου ❨κ(αὶ)❩καὶ ∼Θω∽Θεοῦ ἡμῶν βραβευομένη καὶ [ἀεὶ]ἀεὶ [φυλαττομένη]φυλαττομένη
224 ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἐμπεριεχομένοις αὐτῇ γ̣[ενικοῖς]γενικοῖς [κεφαλαίοις]κεφαλαίοις ·
225 S-31 οἳς ἐπευδοκῶν κατεθέμην |vac:?| καὶ τοῦτ̣[ο]τοῦτο [τὸ]τὸ [κεφάλαιον]κεφάλαιον ,
226 συνελόντι ∼δεὶ∽δὲ εἰπεῖν , ἔτι γε εὔδηλον αὐτὸ [κυριώτερον]κυριώτερον [εἶναι]εἶναι
227 καὶ βεβαιότερον σχεδὸν τούτων ἁπάντων , ὡς ἡ[γοῦμαι?]ἡγοῦμαι [καὶ]καὶ
228 ὡσαύτως προστακτικῶς προβῆναι , ἐφʼ δὲ τοὺ̣[ς]τοὺς [εἰρημένους]εἰρημένους
229 ποθεινοὺς ⋰υ⋱⋰ἱ⋱οὺςυἱοὺς μου καὶ κληρονόμους πατρων̣εύ[εσθαι]πατρωνεύεσθαι [καὶ]καὶ
230 κουρατορεύεσθαι κ̣α̣ὶ̣καὶ εἰκότως διοικεῖσθαι , μ[ετὰ]μετὰ [τῶν]τῶν [ἐ]λαχίστω[ν]ἐλαχίστων
231 αὐτῶν πραγμάτων , ὡ[ς]ὡς [ν]ηπί̣ο[υ]ς̣νηπίους κα̣ὶ̣καὶ [ἀ]φή̣λ̣ι̣κ̣α̣[ς]ἀφήλικας , ἕ̣[ως]ἕως [ἂν]ἂν [ἐπαυξήσωνται]ἐπαυξήσωνται
232 τὴν ἡλικίαν , παρὰ τοῦ δεσπότου μου καὶ θεο[φ]ιλοῦςθεοφιλοῦς π̣[ατ]ρὸ̣ς̣πατρὸς ἄπ̣[α]ἄπα Β̣η̣[σᾶ]Βησᾶ
233 τοῦ π̣ρ̣ο̣εστῶ̣[τος]προεστῶτος τ̣οῦτοῦ πρ[ο]ειρημένουπροειρημένου εὐαγοῦς̣εὐαγοῦς μ̣ο̣ν̣[αστηρίου]μοναστηρίου [ἄπα]ἄπα
234 ⋰Ἱ⋱ερημίουἹερημίου , ἐν τάξει γενικοῦ κουράτορος καὶ κατὰ νόμους κηδεμ̣ό̣νος̣κηδεμόνος .
235 S-32 καὶ τοῦτον ἀξιῶ καὶ ἐνορκῶ κατὰ τοῦ παντοκράτορος ❨θ(εο)ῦ❩θεοῦ προ̣[σ]ώπο[υ]προσώπου
236 καὶ τῆς ἐντίμου καὶ ⋰ὑ⋱περβαλλούσηςὑπερβαλλούσης αὐτοῦ σωτηρίας , καθʼ ὅ̣σο̣[ν]ὅσον ἐπιε̣ι̣[κῶς]ἐπιεικῶς
237 καὶ σπουδαίως κέχρηται περὶ πᾶν ὁτιοῦν εὐάρεστον τ̣ῷ̣τῷ [Θε]ῷΘεῷ
238 ἀγαθὸν ἔργον , καὶ τοῦτο τὸ ψ[υ]χωφελὲςψυχωφελὲς κατʼ εὐσέβειαν ❨Θ̣(εο)❩ῦ̣Θεοῦ κ̣α̣ὶ̣καὶ
239 φιλανθρωπίαν προσθέσθαι ἑαυτῷ , καὶ εἰκότως φροντίζειν
240 ἐπιμελῶς καὶ ἐπιπόνως τῶν εἰρημένων δειλαίω̣ν̣δειλαίων μο̣υ̣μου
241 τέκνων καὶ τῶν τούτων ἐλαχίστων πραγμάτων ἄχρι , ὡ̣ςὡς πρ̣ο̣εῖ̣πο̣[ν]προεῖπον ,
242 τ[ῆς]τῆς [α]ὐ̣τῶναὐτῶν ἐννόμου ἡλικίας , πρὸς ∼τω∽τὸ αὐτοὺς μὴ ἀδίκω̣[ς]ἀδίκως
243 πλεονεκτεῖσθαι παρʼ οἵου δήποτε προσώπου ὡς ὀρφανοὺς [κ]αὶκαὶ ❨ἀπ̣ε̣ρ̣ι̣στάτο(υ)❩[ς]ἀπεριστάτους ,
244 μὴ δυναμένους μήτε δυνησομένους λογοθε̣τῆσ̣α̣ι̣λογοθετῆσαι [α]ὐτὸναὐτὸν
245 ἐν ἅπασι τὸν εἰρημένον , καὶ κατὰ παράκλησιν ἐμὴν̣ἐμὴν ἐπ̣ʼἐπʼ αὐτοὺς̣αὐτοὺς
246 κ̣[αταιδεῖν]καταιδεῖν [ὀφείλοντας]ὀφείλοντας [τὸν]τὸν [θεο]φ̣[ι]λ̣[έ]σ̣τ̣α[τ]ο̣ν̣θεοφιλέστατον κουράτ[ορα]κουράτορα [,], [καὶ]καὶ
247 αὐτῷ πειθαρχῆσαι ἐν ἅπασι ὡ[ς]ὡς [ἐ]μ̣ο̣ί̣ἐμοί . S-33 κ̣α̣[ὶ]καὶ [ἐλπίδι]ἐλπίδι [χ̣ρ̣ώ̣μ̣ε̣ν̣ο̣ς̣]χρώμενος
248 ἀγαθῇ , θαρρῶ ὡς οὐ παρόψεται μὴ ποιῆσ[αι]ποιῆσαι [πάντα]πάντα [τὰ]τὰ [κατʼ]κατʼ [εὐσεβῆ]εὐσεβῆ [τινα]τινα
249 θεραπεύοντα , διὰ δὴ τοῦτο κέλωρα αὐτῶν [ἀκοῦσαι?]ἀκοῦσαι [καὶ]καὶ [προθέσθαι]προθέσθαι
250 αὐτῷ τὴν ἐπικουρίαν καὶ ἐπιμέλειαν α[ὐτ]ῶναὐτῶν δ̣ι̣ʼδιʼ [εὐσέβειαν]εὐσέβειαν [καὶ]καὶ
251 φόβον Θεοῦ , καὶ ὅτι οὐκ ἀθετήσῃ εἰς ❨τού[το(υ)]❩[ς]τούτους [,], [ὑ]πὲ̣ρ̣ὑπὲρ σ[ωτηρίας]σωτηρίας [αὐτοῦ]αὐτοῦ ·
252 S-34 εἰ ἀμελήσοι δέ , ὅπερ ἀπείη , τῆς τούτων δ̣[ιοι]κ̣ή̣[σ]εως̣διοικήσεως , ε[ἴ]η̣εἴη [ὑπεύθυνος]ὑπεύθυνος
253 τῷ φρικτῷ ❨θ(εο)ῦ❩θεοῦ βήματι , τὰς ἀπολογίας [παρέ]χωνπαρέχων τῷ πα[ντοκράτορι]παντοκράτορι
254 ❨Θ(ε)ῷ❩Θεῷ καὶ ὀρφανοπάτορι ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ τῆς ταύτη[ς]ταύτης [ἀμελε]ίαςἀμελείας · S-35 εἰ δὲ ἀ̣[γαθὸν]ἀγαθὸν [αὐτῶν]αὐτῶν
255 φρόντισμα ποιήσῃ , ∼καὐτὸς∽καὶ $αὐτὸς ⋰ἱ⋱κανοδ̣ό̣τη[ς]ἱκανοδότης Θεὸ̣ς̣Θεὸς ἀντὶ τῶν πόνων [τούτων]τούτων
256 ἀμείψηται αὐτῷ πλουσίᾳ χειρὶ ἐκ τ[ῶ]ντῶν ἀμυθήτων ἐκείνων [αὐτοῦ?]αὐτοῦ
257 ἀγαθῶν τὰ ἀντάμοιβα μυριαντα̣πλασίωςμυριανταπλασίως , καὶ πολυχρόνιον [αὐτὸν]αὐτὸν
257-258 [κατα]∤στήσῃκατα∤στήσῃ
258 , ἕως οὗ ἐν ἀπολαύσ⸢ε⸣ιἀπολαύσει γένηται πάσης ἐλπίδος αὐτοῦ καὶ̣καὶ [σωτηρίας]σωτηρίας .
259 S-36 ἐγὼ γὰρ δείλαιος εἰς ὅδον πάντων πορεύσομα̣ι̣πορεύσομαι , δεόμενος ⋰ἱ⋱[λασμοῦ]ἱλασμοῦ [καὶ]καὶ
260 π̣ρε⸢σ⸣βε̣ί̣αςπρεσβείας ἁπάντων , καὶ χάριν ἀνθʼ|g:apostrophe|ομολογῆσαι αὐτῷ τούτων ἕ̣ν[εκ]ε[ν]ἕνεκεν [οὐκ]οὐκ
261 ἔ̣τιἔτι δ̣ʼδʼ [ἐ]ξευ̣ρίσκωἐξευρίσκω . S-37 [τ]ὴντὴν δὲ ἐμὴν θείαν , ὀνόματι |vac:?|
262 ἀ̣ξ̣ι̣ῶ̣ἀξιῶ κ̣α̣ὶ̣καὶ β̣[ού]λ̣[ο]μ̣α̣ιβούλομαι ἐ[πιζ]ητεῖνἐπιζητεῖν , ὅθεν ἐπίστατα[ι]ἐπίσταται [,], [τ]ὸ̣ν̣τὸν |gap:1|ι̣κ̣|gap:1|ρ̣|gap:4||gap:4||gap:4||gap:1||gap:1|ικ|gap:1|ρ|gap:4||gap:4||gap:4||gap:1|
263 ἄ̣ρ̣γυ̣ρ̣ον̣ἄργυρον , κείμενον ὄντα παρὰ τῷ ∼δανιστῇ∽δανειστῇ , ὃν , τι[μήματος]τιμήματος [ὅσου]ὅσου [ἐστίν]ἐστίν ,
264 αὐ̣τῷαὐτῷ ⋰ὑ⋱πεθέμηνὑπεθέμην ἐνεχύρου λόγῳ καὶ ⋰ὑ⋱ποθήκηςὑποθήκης δ[ικαίῳ]δικαίῳ [,], [καὶ]καὶ [μερίζειν]μερίζειν
265 ∼τοῦτων∽τοῦτον καὶ πιπράσκειν το̣ῖ̣ςτοῖς βουλομένοις , ἅ̣μ̣α̣ἅμα τ̣[ε]τε [καὶ]καὶ [φ̣υ̣λ̣ά̣τ̣τ̣ε̣σ̣θ̣α̣ι̣]φυλάττεσθαι
266 τὸ τ[ού]τουτούτου τίμ̣ηματίμημα , καὶ πρῶτον μὲν ἀποπ̣λ̣η̣[ροῦν]ἀποπληροῦν [τὸν]τὸν [εἰρη]μένονεἰρημένον χρήσ̣τ̣[ην]χρήστην
267 ἐκ τούτου τὸ ∼δάνιον∽δάνειον , εἶτα δὲ μετα̣[λαβεῖν]μεταλαβεῖν [τὸ]τὸ [περιττευ]όμενονπεριττευόμενον κα[ὶ]καὶ [τὸ]τὸ
268 πλεῖον τιμήματος ο[ἰ]κειοῦσθ[αι]οἰκειοῦσθαι [αὐτῇ]αὐτῇ [,], [εἰς]εἰς [λόγον]λόγον [τῶν]τῶν [ἀ]ποτροφίμω̣[ν]ἀποτροφίμων
269 αὐ̣τῆςαὐτῆς , ἐφʼ ὅλον τὸν τῆς ζώ[ης]ζώης χρόνο[ν]χρόνον [,], [μέντοι]μέντοι [γε]γε [μὴ]μὴ [δυνησα]μένηςδυνησαμένης πώπο[τε]πώποτε
270 ἕτερόν τι ἐπιζητεῖν π̣ρᾶ[γμα]πρᾶγμα [πρὸς]πρὸς [τοὺς]τοὺς [ἐμοὺς]ἐμοὺς [κληρονόμ]ο̣υ̣ςκληρονόμους μ̣ή̣[δε]μήδε
271 ∼κἀκείνους∽καὶ $ἐκείνους πρὸς αὐτὴν π̣[ερὶ]περὶ [τούτου]τούτου [ἀντιποιήσεσθαι]ἀντιποιήσεσθαι [καθʼ]καθʼ [οἷον]οἷον [δήποτε]δήποτε
272 τρόπον καὶ λόγον καὶ χρό[νον]χρόνον [καὶ]καὶ [τόπον]τόπον [,], [ἀλλʼ]ἀλλʼ [ἐμμεῖναι]ἐμμεῖναι [τοῖς]τοῖς [προορισθεῖσι]προορισθεῖσι ,
273 διὰ τὸ ἑκάτερον μέρος ο[ὕτως]οὕτως |gap:10| [ἀνειληφ]έ̣ναιἀνειληφέναι τὴν [ἐ]κ̣ἐκ [π]λήρου̣[ς]πλήρους
274 ἑαυτῷ ἁρμόττουσαν κα̣[ὶ]καὶ |gap:8|κ̣ονι̣|gap:2||gap:1||gap:2||gap:8|κονι|gap:2||gap:1||gap:2| [κλ]ηρονομίανκληρονομίαν [ἔ]νστασινἔνστασιν .
275 S-38 βούλομαι δὲ καὶ κελεύω κ̣αὶκαὶ πάλ̣[ιν]πάλιν [δω]ροῦμαιδωροῦμαι τῷ προειρημένῳ ἁγίῳ μονα̣σ̣[τηρίῳ]μοναστηρίῳ
276 Ἄπα ⋰Ἱ⋱ερημίουἹερημίου , διὰ τοῦ θε[οφ]ιλεστάτ[ου]θεοφιλεστάτου Ἄπα Βησᾶ τοῦ προλεχθέντος ἡγουμένο[υ]ἡγουμένου
277 καὶ τῶν μετʼ αὐτὸν μετ[απ]αραληψο̣μένωνμεταπαραληψομένων τὴν τοῦ τόπου ἡγουμενί̣α̣ν̣ἡγουμενίαν , τὸ και[νὸν]καινὸν
278 σκαφίδιον μου ἐκ τῶν ἐμῶν ⊢δύο⊣|num:2|δύο|num:2| σκαφιδίων ἐξηρτισμένω[ν]ἐξηρτισμένων , μετὰ πάσης
279 αὐτοῦ ἐξαρτίας ὡς ἔ̣στινἔστιν κ̣α̣ὶ̣καὶ τῆς προκτ̣ητικῆςπροκτητικῆς ἐγγράφου [πράσ]εωςπράσεως , ἐλθὸ[ν]ἐλθὸν
280 εἰς ἐμὲ̣ἐμὲ ἀ̣π̣ὸἀπὸ ἀ̣[γορασ]τικοῦἀγοραστικοῦ δ̣ικαίουδικαίου παρά τινων Ἀνταιοπολιτῶν , παρʼ ὧν κ̣ε̣ιμέν̣[ην]κειμένην
281 ε̣ἰ̣εἰ κ̣α̣ὶ̣καὶ ἔ̣σ̣χ̣ον̣ἔσχον κα[τ]έχωκατέχω τὴ[ν]τὴν πρᾶσιν ἧν ἀρτίως βούλομαι ἐκδοθῆ[ναι]ἐκδοθῆναι [τ]ῷτῷ αὐ̣[τῷ]αὐτῷ τόπῳ
282 ⋰ὑ⋱πὸὑπὸ πᾶσαν αὐτοῦ ἐξουσίαν [ε]ἶνα̣[ι]εἶναι δ̣[ιην]ε̣κῶςδιηνεκῶς αὐτοτ̣ε̣λ̣ῆ̣αὐτοτελῆ κ̣α̣ὶ̣καὶ α̣ἰώ̣[νιον]αἰώνιον κ̣α̣τ̣ο̣χὴ[ν]κατοχὴν
283 καὶ κυριότητα καὶ χρῆσι̣ν̣χρῆσιν κ̣α̣ὶκαὶ κομ̣ι[δὴ]νκομιδὴν προσόδου αὐτοῦ , ὡ̣ς̣ὡς ε̣ἴ̣κ̣ο̣ς̣εἴκος [το]ῦτ̣οτοῦτο
284 ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ ἀφέσεως ὁμοίως τῶν ἐμῶν π̣λ̣ημμελημάτωνπλημμελημάτων πρὸς̣πρὸς ❨Θ(εὸ)❩ν̣Θεὸν κ̣α̣ὶ̣καὶ [ψ]υχῆ[ς]ψυχῆς
285 ἐμῆς ⸢εἰς⸣εἰς ⋰ἴ⋱[ασ]ινἴασιν . S-39 ἐπειδ̣ὴ̣ἐπειδὴ δὲ εὐλόγως χρ̣εωστῶχρεωστῶ τῷ ❨λ̣αμ[π]ρ̣(οτάτῳ)❩λαμπροτάτῳ κ[υ]ρ̣[ί]ῳκυρίῳ
286 Χριστοφόρῳ ⋰υ⋱⋰ἱ⋱ῷυἱῷ Θεο̣δ̣ώρουΘεοδώρου νομίσματα πεντήκοντα|num:50| εὔστα[θμα]εὔσταθμα [ἁπλᾶ]ἁπλᾶ
287 ζύγῳ Ἀντινόου , ἀξιῶ ὁμοίως τὸν θεοφιλῆ ἡγούμενον ἄπα̣ἄπα Β̣[ησᾶν]Βησᾶν
288 λαβεῖν ταῦτα παρὰ Πέτρου τοῦ θαυμασιωτάτου ⋰ὑ⋱ποδέκτουὑποδέκτου ἐκ̣ἐκ [τῶν]τῶν
289 χρεωστουμένων μοι παρʼ αὐτοῦ ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ τῶν ∼ἐθείμων∽ἐθίμων μου [ἀννωνῶν]ἀννωνῶν ,
290 ἤτοι τῶν νομισματίων ἑξήκοντα|num:60| , ἀκολούθως τῷ παρʼ ἐμ̣ο[ῦ]ἐμοῦ [δ̣ε̣δ̣ε̣γ̣μ̣έ̣ν̣ῳ̣]δεδεγμένῳ
291 δικαστικῷ προστάγμ[ατι]προστάγματι [,], [ὑπ]ὲρὑπὲρ τ̣ῆς̣τῆς [π]α̣ρ̣[ο]ύ̣σ̣ης̣παρούσης τε[τ]άρτηςτετάρτης ἐ[πινεμήσεως]ἐπινεμήσεως ,
292 καὶ ἀποδοῦναι αὐτῷ καὶ ἀναλαβεῖν εἰς χιασμὸν τὴν ἐ̣[νεχυρασίαν?]ἐνεχυρασίαν
293 ἣν ἔχει ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ τούτω[ν]τούτων . S-40 βούλομαι δὲ καὶ κελεύω ἀπο[νέμεσθαι]ἀπονέμεσθαι
294 κατʼ εὐσέβειαν Ἀθανασίῳ τῷ τρεφομένῳ π̣[αρʼ]παρʼ ἐ̣μ̣οῦἐμοῦ , τῇ ἐ[πιφανείᾳ?]ἐπιφανείᾳ
295 ∼καθ|g:apostrophe|ʼ∽κατʼ ἔτος , λόγῳ ληγάτου , ἐκ τῆς ἐλαχίστη[ς]ἐλαχίστης [μου]μου [π]εριουσί̣[ας]περιουσίας [,], [μέχρι]μέχρι [τῆς]τῆς
296 ἐννόμου αὐτοῦ ἡλικίας καὶ μόνης , σίτου ἀρτάβα̣ςἀρτάβας δέκα|num:10| καὶ [κριθῆς?]κριθῆς
297 τέσσαρας|num:4| , ἐλαίου ξέστας δώδεκα|num:12| , ο̣ἴ̣νουοἴνου ∼ἀγγῖα∽ἀγγεῖα εἴκοσι|num:20| . S-41 μ̣[ετὰ]μετὰ [δὲ]δὲ [τὸ]τὸ [αὐτὸν]αὐτὸν
298 ἐφ⋰ι⋱κέσθαιἐφικέσθαι τῆς αὐτῆς μεγίστης ἡλικίας , ὡς ἔφ[η]νἔφην , βού[λομαι]βούλομαι [τοίνυν]τοίνυν
299 τὸ προειρημένον ληγ̣ᾶ̣τονληγᾶτον ἀ̣ποκοπῆναιἀποκοπῆναι καὶ ἀνα̣τρα̣[πῆναι]ἀνατραπῆναι [καὶ]καὶ
300 [ἀνασ]τ̣έλ⸢λ⸣εσ̣θ̣α̣ίἀναστέλλεσθαί μοι ἤτ̣οιἤτοι τ̣[οῖς]τοῖς ἐμ̣οῖ̣ςἐμοῖς κ[λη]ρονόμοιςκληρονόμοις , ὥσπερ ἐ[πίκτητον?]ἐπίκτητον ,
301 [εἰ]ς̣εἰς τὸ ἀδιανέμητον . S-42 καὶ ἐπ̣ὶἐπὶ τού̣τ̣ο̣ι̣ς̣τούτοις [κα]ὶκαὶ ἐπὶ π[ᾶσ]ιπᾶσι τ[οῖ]ςτοῖς [διατυπωθεῖσι]διατυπωθεῖσι
302 καὶ ὁρισθεῖσι παρʼ ἐμοῦ , κα̣τεθέμηνκατεθέμην καὶ διεθέμην τὴ[ν]τὴν [παροῦσαν]παροῦσαν
303 διαθηκιμα̣ίανδιαθηκιμαίαν βούλησιν μετὰ πάσης ἀκριβολογί̣[ας]ἀκριβολογίας κα̣τ̣ʼκατʼ [ἔγγραφον]ἔγγραφον
304 βο̣υ̣[λ]ημάτιονβουλημάτιον κύριον καὶ βέβαιον , ἐπὶ βασιλείας καὶ ὑπατε[ίας]ὑπατείας
305 το[ῦ]τοῦ θειοτάτου ἡμῶν δεσπότου Φλαυ⋰ΐ⋱ουΦλαυΐου ⋰Ἰ⋱ουστίνουἸουστίνου τοῦ [αἰωνίου]αἰωνίου [❨αὐγ(ούστου)❩]αὐγούστου
306 αὐτοκράτορος ἔτους πέμπτου , Ἁθὺρ τοῦ μηνὸς παρόντο[ς]παρόντος
306-307 [ἐννεακαι]∤δεκάτῃἐννεακαι∤δεκάτῃ
307 τῆς παρούσης τετάρτης ἐπινεμήσεως . S-43 ἐν ❨Ἀντι(νόου)❩Ἀντινόου [❨πόλ(ει)❩]πόλει [τῇ]τῇ [❨λαμπρο(τάτῃ)❩]λαμπροτάτῃ [.].