Sematia

p.cair.masp.2.67126.xml

TM: 18873HGV: 18873Date: 541 – 541Place: Konstantinopel

1 m1 S-1 χμγ [❨Φλ(άυιος?)❩]Φλάυιος [Βίκτω]ρΒίκτωρ ἐλέει Θεοῦ πρεσβύτερος ἐκκλησίας διακειμένης
2 [ἐπὶ]ἐπὶ [τὴν]τὴν [Θη]βαίωνΘηβαίων χώραν ἐν κώμῃ λεγομένῃ Ἀφροδίτῃ , υ⋰ἱ⋱ὸςυἱὸς
3 [Βησαρί]ωνοςΒησαρίωνος τοῦ τῆς μακαρίας μνήμης , [καὶ]καὶ ❨Φλ(άυιος)❩Φλάυιος Ἀπολ̣[λῶς]Ἀπολλῶς
4 [υἱὸς]υἱὸς ❨[Διο]σκόρο(υ)❩Διοσκόρου τοῦ ❨μακαριωτάτο(υ)❩μακαριωτάτου , ἀμ[φότερ]οιἀμφότεροι ∼ὁρμόμεν[οι]∽ὁρμώμενοι [ἀπὸ]ἀπὸ
5 [τῆς]τῆς [προειρημ]ένηςπροειρημένης κώμης ἐπιλεγομένης Ἀφροδίτης̣Ἀφροδίτης , διάγο̣ν̣τεςδιάγοντες δὲ
6 [τὰ]τὰ [νῦν]νῦν [ἐπὶ]ἐπὶ [τήνδε]τήνδε τὴν ∼βασιλείδα∽βασιλίδα καὶ ∼πανευδέμονα̣∽πανευδαίμονα ∼πολει∽πόλιν , ∼αὐθέντοι∽αὐθένται ὄντες
7 |gap:13||gap:2|η̣|gap:13||gap:2|η κ̣α̣ὶ̣καὶ ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ ἀ̣λ̣λ̣[ήλων]ἀλλήλων [ἐγγυητ?]α̣ὶἐγγυηταὶ καὶ ∼ἀποδώται∽ἀποδόται , ❨κι̣χ̣[ραμ]ένο(υ)❩κιχραμένου
8 [ἑκατέρου]ἑκατέρου [ἡμῶν]ἡμῶν καὶ ❨ἐνεχομένο(υ)❩ἐνεχομένου εἴς τε μέρος καὶ εἰς ὁλόκ̣λ̣η̣ρ̣ο̣νὁλόκληρον ,
9 [ὁμολ]ογοῦμένὁμολογοῦμέν σοι [Φλαυ]⋰ΐ⋱ῳΦλαυΐῳ Ἀναστασίῳ , ∼καθοσιομένῳ∽καθωσιωμένῳ ∼καστρασανιανῷ∽καστρησιανῷ
10 [τῆς]τῆς θείας τραπέζης καὶ ἀργυροπράτῃ , [υ]⋰ἱ⋱ῷυἱῷ ❨⋰Ἰ⋱ωάννο(υ)❩Ἰωάννου τοῦ τῆς
11 [μακαρίας]μακαρίας [μν]ήμηςμνήμης , εἰ̣λ̣η̣φέν̣αιεἰληφέναι ἡ[μᾶς]ἡμᾶς [παρ]ὰ̣παρὰ ❨σ̣ο̣(ῦ)❩σοῦ ἐν δάνε̣[ι]δάνει ∼ἐ̣[νι]έῳ∽ἐνιαίῳ
12 |gap:5| [τῇ]τῇ ∼[ἐνεσ]τ̣ώ̣σ̣ο̣ι̣∽ἐνεστώσῃ κα̣ὶ̣καὶ ∼ὑ̣π̣ο̣τ̣ε̣τ̣α̣γ̣μ̣ε̣ν̣α̣ι̣∽ὑποτεταγμένῃ ἡμέρᾳ , καὶ ἔχειν σο[υ]σου
13 [κ]αὶκαὶ χρ̣ε̣ω̣σ̣τε̣ῖνχρεωστεῖν ❨κ̣[ε]φαλ[α]ίο(υ)❩κεφαλαίου χρυσίνους ∼ὀμ[βρύζους]∽ὀβρύζους [εὐστάθμους]εὐστάθμους
14 [❨κ(αὶ)❩]καὶ [τελε]ί̣ο̣υ̣ς̣τελείους , ∼των∽τὸν ∼ἀριθμὼν∽ἀριθμὸν εἴκοσι|num:20| , καταβληθέντας ἡμῖν παρὰ ❨σο(ῦ)❩σοῦ
15 [διὰ]διὰ [χειρῶν]χειρῶν [εἰς]εἰς χε̣ῖ̣ρα̣ςχεῖρας , παρουσίᾳ τῶν ∼ὑπειτεταγμένων∽ὑποτεταγμένων μαρτύρων ,
16 [τοὺς]τοὺς [καὶ]καὶ [χ]ωρήσανταςχωρήσαντας εἰς ⋰ἰ⋱δί̣α̣ςἰδίας ἡμῶν καὶ ἀναγκαίας χρείας . S-2 καὶ τοὺς
17 [αὐτοὺ]ςαὐτοὺς εἴκοσι|num:20| το⸢ῦ⸣τοῦ ❨κεφαλαίο(υ)❩κεφαλαίου χρυσίνους ∼ὀμβρύζους∽ὀβρύζους εὐστάθμους
18 [❨κ(αὶ)❩]καὶ [τελείους]τελείους [ἀπο]δ̣ο̣ῦναίἀποδοῦναί σοι ὁμολογοῦμεν , ἡμεῖς ∼δε∽τε ἀμφότεροι καὶ ὁπότερος
19 [ἡμῶν]ἡμῶν [,], [κατὰ]κατὰ [τὸ]τὸ τ̣ῆςτῆς ἀλληλεγγύης δίκαιον , σοί τε καὶ κληρονόμοις σοῖς
20 [καὶ]καὶ [διαδ]όχοιςδιαδόχοις , ἡμεῖς τε καὶ κ̣[ληρονό]μ̣οικληρονόμοι ἡμ̣[ῶν]ἡμῶν κ̣[αὶ]καὶ [διάδοχοι]διάδοχοι [,], [προθεσμίας]προθεσμίας
21 [συμφωνηθείσης]συμφωνηθείσης μηνῶν ∼τεσάρων∽|num:4|τεσσάρων|num:4| ἀρ[ιθμ]ο̣υ̣μένωνἀριθμουμένων ἀπὸ τῆς ἐνεστώσης
22 [❨κ(αὶ)❩]καὶ [ὑποτεταγ]μένηςὑποτεταγμένης ἡμέρας , μετὰ τῶν ∼ἐπισυναγωμένων∽ἐπισυναγομένων αὐτοῖς
23 ∼[διμοιρ]ιέων∽διμοιριαίων τόκων · S-3 καὶ ἕω̣ςἕως τελείας αὐτῶν ἀποδόσεως
24 [εὔδηλ]ο̣ν̣εὔδηλον ὅ̣τ̣ιὅτι οὔσης τῆς ἐξουσίας περὶ τὸ ἐνδοῦναι μὴ ἐ̣[ν]δ̣[ο]ῦ̣ν̣[α]ιἐνδοῦναι
25 [ἐντάγιον?]|gap:8|επ̣ει̣|gap:4||gap:4||gap:4||gap:2|ἐντάγιον|gap:8|επει|gap:4||gap:4||gap:4||gap:2| κ̣α̣ὶ̣καὶ τῶ̣ν̣τῶν π̣ερὶπερὶ |gap:4|
26 |gap:3| [λημ]μάτωνλημμάτων καὶ ἀναλωμάτων λόγ̣ο̣ν̣λόγον , ὑ̣[πο]θέμενοίὑποθέμενοί σοι [εἰ]ςεἰς
27 [ἀσφαλές]ἀσφαλές [,], ⋰ἰ⋱δικῶςἰδικῶς καὶ γενικῶς , πάντα ἡμῶν τὰ ὑπάρχοντα
28 [καὶ]καὶ [ὑπάρξον]ταὑπάρξοντα , κινητά τε καὶ ἀκίνητα καὶ αὐτοκίνητα , ἐν παντὶ
29 [εἴδει]εἴδει [κα]ὶκαὶ γένει · S-4 καὶ ἐπερωτηθέντ[ε]ςἐπερωτηθέντες παρὰ ❨σο(ῦ)❩σοῦ κατὰ ∼πρόσωπων∽πρόσωπον ,
30 [ὡμολογή]σα̣μ̣ένὡμολογήσαμέν σοι γράψαντες τὸ πρ[ο]κεί[μ]ενονπροκείμενον ⋰ἰ⋱διόχειρονἰδιόχειρον
31 [γραμμάτιο]νγραμμάτιον τῶν εἴκοσι|num:20| τοῦ ❨κεφαλαίο(υ)❩κεφαλαίου νομισμάτων διὰ χειρ[ῶν]χειρῶν [❨σο(ῦ)❩]σοῦ
32 [εἰς]εἰς [χεῖρα]ςχεῖρας ἡμῶν Ἀ̣π̣ο̣λ̣λ̣[ῶ]τοςἈπολλῶτος , ἐν κάτω Β[ί]κτωρΒίκτωρ ∼κατυπέγραψα∽καθυπέγραψα
33 [μηνὶ]μηνὶ Ἰανουαρίῳ ἑβδόμῃ , ἰνδικτίωνι τετάρτῃ , ἐν βασιλείας
34 [❨το(ῦ)❩]τοῦ [❨θειοτάτο(υ)❩]θειοτάτου καὶ ❨εὐσεβεστάτο(υ)❩εὐσεβεστάτου ἡμῶν δεσπότου ❨Φλ(αυίου)❩Φλαυίου ❨⋰Ἰ⋱ουστινιανο(ῦ)❩Ἰουστινιανοῦ
35 [❨το(ῦ)❩]τοῦ [❨αἰωνίο(υ)❩]αἰωνίου Αὐγούστου καὶ Αὐτοκράτορος ἔτους ∼τεσερασκαιδεκατη∽τεσσαρεσκαιδεκάτου ,
36 ⋰ὑ⋱πατείαςὑπατείας ❨Φλ(αυίου)❩Φλαυίου ❨Βασιλείο(υ)❩Βασιλείου τοῦ ❨λαμπροτάτο(υ)❩λαμπροτάτου ❨ἐκείνο(υ)❩ἐκείνου δήλου τυγχάνοντος ,
37 [ὅτι]ὅτι [ταῦτα]ταῦτα [τ]ὰτὰ προγεγραμμένα εἴκοσι|num:20| νομίσματα ∼ὀμβρυζα∽ὄβρυζα εὔσταθμα ,
38 [μετὰ]μετὰ [τῶν]τῶν ∼ἐπισυναγωμένων∽ἐπισυναγομένων αὐτοῖς ∼διμοιριέων∽διμοιριαίων τόκων , ἐν
39 Ἀλεξανδρείᾳ ἡμᾶς τε ἀμφοτέρους καὶ ὁπότερον ἡμῶν παρασχεῖν
40 [ἐν]ἐν [τῇ]τῇ [ὑμετέρ]ᾳὑμετέρᾳ ἀποθήκῃ , Θωμᾷ τῷ ∼θωσιωτάτῳ∽θαυμασιωτάτῳ ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν ἀνθρώπῳ
41 [συλ?]λ̣[αβό?]ντισυλλαβόντι τὸν λόγον κυρίως ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν ποιουμένων , μετὰ καὶ τῆς
42 α̣ὐ̣τῶναὐτῶν ἀποκαταστάσεως , τοῦτʼ|g:apostrophe| ἔστιν μηνῶν δύο|num:2| ∼διμοιριέους∽διμοιριαίους τόκους |g:chirho| .
43 S-5 [❨Φλ(άυιος?)❩]Φλάυιος [Βίκτωρ]Βίκτωρ [,], [ἐ]λ̣έειἐλέει ❨Θεο(ῦ)❩Θεοῦ πρεσβύτερος , υ⋰ἱ⋱ὸςυἱὸς Βησαρίωνος ❨το(ῦ)❩τοῦ
43-44 μακαριω∤[τάτου]μακαριω∤τάτου
44 [,], [ὁ] προγεγραμμένος , ὁμολογῶ ∼καικομίσθαι∽κεκομίσθαι ἐν ∼τάνε∽δάνει παρὰ ❨σο(ῦ)❩σοῦ
45 ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨προγεγραμμένο(υ)❩προγεγραμμένου ∼❨καθοσιομένο(υ)❩∽καθωσιωμένου ❨Ἀναστασίο(υ)❩Ἀναστασίου , ἅμα Ἀπολλῶτι
46 [τῷ]τῷ ∼[μν]η̣μονευοθεντος∽μνημονευθέντι , ❨το(ὺ)ς❩τοὺς ❨προγεγραμμένο(υ)ς❩προγεγραμμένους εἴκοσι|num:20| ❨το(ῦ)❩τοῦ
47 ❨[κεφ]αλαίο(υ)❩κεφαλαίου ❨χρυσίνο(υ)ς❩χρυσίνους ∼ὀβρήσ⊢ο⊣ς∽ὀβρύζους ❨εὐστάθμο(υ)❩ςεὐστάθμους , καὶ ❨το(ύ)τους❩τούτους σοι
48 ἀποδιδόναι κατὰ τὸ τῆς ∼ἀλλελεγγύης∽ἀλληλεγγύης δίκαιον τῇ εἰρημένῃ
49 [τῶν]τῶν τεσσάρω̣ν|num:4|τεσσάρων|num:4| μηνῶν προθεσμίᾳ , δίχα τῆς οἱασδήποτε
50 [ἀπ]ολογίαςἀπολογίας , μετὰ τῶν ἐπισυναγομένων α⸢ὐ⸣τοῖςαὐτοῖς ∼διμοιριέων∽διμοιριαίων
51 τόκων , ❨κ(αὶ)❩καὶ τῆς προειρημένης τῶν ⊢δύο⊣|num:2|δύο|num:2| μηνῶν
51-52 ἀποκατασ∤[τάσ]ε̣ω̣ς̣ἀποκατασ∤τάσεως
52 , ὑποθέμενός σοι ἐπὶ πᾶσι τοῖς προγεγραμμένοις
53 [πάντα]πάντα τὰ ὄντα μοι καὶ ἐσόμενα πράγματα , κινητά τε καὶ ἀκίνητα ,
54 ἐν παντὶ ∼εἴδι∽εἴδει καὶ ∼γένοι∽γένει · S-6 καὶ πρὸς ∼τω∽τὸ ἔχειν σε τὸ ἀσφαλὲς
54-55 καθυπέ∤[γρα]ψ̣ακαθυπέ∤γραψα
55 ∼το∽τῷ προκιμένῳ ἰδιοχείρῳ γραμματίῳ τῶν εἴκοσι|num:20|
56 [τοῦ]τοῦ ❨[κε]φαλαίο(υ)❩κεφαλαίου νομισμάτων , ∼χειρεὶ∽χειρὶ ἐμῇ , ἡμέρᾳ καὶ ὑπατείᾳ τῇ
56-57 προ∤γραμμένῃ
57 |g:chirho| .
58 S-7 [❨Φλ(άυιος)❩]Φλάυιος [Ὀ]λ̣[ύ]βριοςὈλύβριος , μαγιστριανὸς τῶν θείων ὀφφικίων , υ⋰ἱ⋱ὸςυἱὸς τοῦ τῆς λαμπρᾶς
59 [μν]ήμηςμνήμης Κύρου , παρήμην γινομένου τοῦ προκειμένου ἀλληλεγγύου
60 γ̣ραμματίουγραμματίου τῶν εἴκοσι|num:20| τοῦ κεφαλαίου νομισμάτων παρὰ Βίκτορος τοῦ
61 [εὐλαβε]στάτουεὐλαβεστάτου πρεσβυτέρου καὶ Ἀπολλῶτος τοῦ ❨θαυμα(σιωτάτου)❩θαυμασιωτάτου , εἰς Ἀναστάσιον τὸν
62 ❨καθ(ωσιωμένον)❩καθωσιωμένον καστρησιανὸν τῆς θείας τραπέζης καὶ ἀργυροπράτην , καὶ
63 [τῇ]τῇ [κατα]β̣ολῇκαταβολῇ τῶν αὐτῶν τοῦ κεφαλαίου εἴκοσι|num:20| νομισμάτων · S-8 καὶ μαρτυρῶν
64 [ὑπ]έγραψαὑπέγραψα χειρὶ ἐμῇ |g:chirho| .
65 S-9 ❨Φ̣[λ(άυιος)]❩Φλάυιος Μ̣άξιμοςΜάξιμος , ἀναφερόμενος ἐν τῷ ἀριθμῷ τῶν ❨γενναιοτ(άτων)❩γενναιοτάτων
66 Σεξτοδαλματῶν , υ⋰ἱ⋱ὸςυἱὸς τοῦ τῆς εὐλαβοῦς ∼μνης∽μνήμης Θεοδοσίου ,
67 [παρ]ήμηνπαρήμην γινομένου τοῦ προκειμένου γραμματίου τῶν εἴκοσι|num:20|
68 τ̣οῦτοῦ κεφαλαίου νομισμάτων , παρὰ Βίκτορος τοῦ ❨εὐλαβ(εστάτου)❩εὐλαβεστάτου
69 ❨[πρεσβ]υτέρο(υ)❩πρεσβυτέρου καὶ Ἀπολλῶτος τοῦ ❨θαυμ(ασιωτάτου)❩θαυμασιωτάτου , εἰς Ἀναστάσιον
70 τὸν ∼❨καθοσ(ιωμένον)❩∽καθωσιωμένον καστρησιανὸν τῆς θείας τραπέζης καὶ
70-71 ἀργυρο∤[πρά]τηνἀργυρο∤πράτην
71 , καὶ τῇ καταβολῇ τῶν αὐτῶν τοῦ ∼κεφαλίου∽κεφαλαίου
72 [εἴκοσι][|num:20|]εἴκοσι|num:20| ❨νομ(ισμάτων)❩νομισμάτων · S-10 καὶ μαρτυρῶν ὑπέγραψα ∼χειρεὶ∽χειρὶ ἐμῇ |g:stauros|
73 [|g:chirho|]|g:chirho| ❨Φλ(άυιος)❩Φλάυιος Σῶ̣ν̣οςΣῶνος , ❨βοηθ(ὸς)❩βοηθὸς ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨θεοφιλεστάτο(υ)❩θεοφιλεστάτου ❨κύρο(υ)❩κύρου Μηνᾶ ❨διακ(όνου)❩διακόνου , σὺν Θεῷ ❨ναύκληρ(ος)❩ναύκληρος ,
74 [υἱὸς]υἱὸς [το]ῦτοῦ τῆς μακαρίας μνήμης ❨Ἰσιδώρο(υ)❩Ἰσιδώρου , παρήμην ❨γινομένο(υ)❩γινομένου τοῦ ∼ἀλληλενγί⊢ο⊣∽ἀλληλεγγύου
75 ❨γραμματίο(υ)❩γραμματίου τῶν εἴκοσι|num:20| ❨το(ῦ)❩τοῦ ∼κεφαλέ⊢ο⊣∽κεφαλαίου νομισμάτων , παρὰ Βίκτορος ❨το(ῦ)❩τοῦ ∼εὐλαβεστ⊢ο⊣∽εὐλαβεστάτου
76 ❨[πρεσβυ]τ̣έρο(υ)❩πρεσβυτέρου καὶ Ἀπολλῶτος ❨το(ῦ)❩τοῦ ∼θαυμασιοτάτω∽θαυμασιωτάτου , εἰς Ἀναστάσιον τὸν ∼καθοσιομένον∽καθωσιωμένον
77 ∼[κ]ασσ̣τ[ρ]ισιανὸν∽καστρησιανὸν τῆς ∼θίας∽θείας τραπέζης καὶ ἀργυροπράτην , καὶ τῇ καταβολῇ τῶν
78 [αὐτῶν]αὐτῶν [τοῦ]τοῦ ∼κ̣ε̣φ̣α̣λ̣έ̣⊢ο̣⊣∽κεφαλαίου ε̣ἴ̣κ̣ο̣σ̣ι̣|num:20|εἴκοσι|num:20| νομισ̣μ̣ά̣τ̣ω̣ν̣νομισμάτων · S-11 κ̣α̣ὶκαὶ μ̣α̣ρ̣[τυρῶν]μαρτυρῶν [ὑ]π[έγρα]ψ̣α̣ὑπέγραψα χ̣ε̣ι̣ρ̣ὶ̣χειρὶ ἐ̣μ̣ῇ̣ἐμῇ [|g:chirho|]|g:chirho| .