Sematia

p.cair.masp.1.67097.xml

TM: 19025 19026 59706HGV: 19025 19026 59706Date: 571 – 573Place: Aphrodites Kome (Antaiopolites)

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:1|ι̣|gap:1|λ̣|gap:5|νων|gap:1|ι|gap:1|λ|gap:5|νων γῃ̣δ̣ί̣ω̣ν̣γῃδίων ἐκ λ̣[ι]β̣ὸ̣ςλιβὸς τ̣ῆ̣ς̣τῆς χε̣ρσ̣α̣μ̣π̣έ̣λ̣[ου]χερσαμπέλου [,], [σὺν]σὺν [χρηστηρίοις]χρηστηρίοις [ἅ̣π̣α̣σ̣ι̣]ἅπασι
2 καὶ παντοίο̣ιςπαντοίοις 〚καὶ〛καὶ φοίνιξι καὶ ληνοπίθῳ καὶ ὁλοκλήρῳ λάκκῳ καὶ μονῇ
3 κ̣α̣ὶ̣καὶ πύργῳ̣πύργῳ [τε]τε [καὶ]καὶ [τ]ῇ̣τῇ ἐ̣κ̣εῖσ̣εἐκεῖσε ἁγ̣ίᾳἁγίᾳ ἐ̣κκ̣λ̣η̣σ̣ί̣[ᾳ]ἐκκλησίᾳ κ̣αλουμένῃκαλουμένῃ Ἄπ̣α̣Ἄπα Π̣όννιτοςΠόννιτος
4 |gap:17| [καὶ]καὶ [πᾶσι]πᾶσι [τοῖς]τοῖς [σ̣υ̣ν̣η̣μ̣μ̣έ̣ν̣ο̣ι̣ς̣]συνημμένοις [τῷ]τῷ α̣ὐ̣τῷαὐτῷ κτή̣μ̣ατικτήματι
5 δικαίοις τ̣ε̣τε κ̣[αὶ]καὶ |gap:40|
6 γείτο̣ν[ε]ς̣γείτονες δὲ τοῦ ❨προκ̣(ειμένου)❩προκειμένου [κτήματος]κτήματος [❨το(ῦ)❩]τοῦ [πραθέντος]πραθέντος [σοι]σοι [πα]ρ̣ʼπαρʼ ἐμοῦ̣ἐμοῦ νῦν̣νῦν
7 μετὰ παντὸς ❨αὐτο(ῦ)❩αὐτοῦ ❨το(ῦ)❩τοῦ δικαίου καὶ τῆς καθόλου περιοχῆς , εἰσ⋰ὶ⋱νεἰσὶν
8 οὗτοι · S-2 ἐ̣πὶἐπὶ μὲν νότου ὅρια τῶν ἀρουρῶν Ὡρου[ω]γχίουὩρουωγχίου Σενελαλε ,
9 [ἐπὶ]ἐπὶ [δὲ]δὲ [ἀπη]λι[ώ]τ̣ουἀπηλιώτου γῄδια ❨τ̣ο̣(ῦ)❩τοῦ γεωργίου̣γεωργίου τῆς ἁγίας [καθολικῆς?]καθολικῆς [ἐ]κ̣κ̣[λ]η̣[σίας]ἐκκλησίας
10 Ἄπα Μουσαίου , ἐπὶ δὲ βορρᾶ γῄδια ❨Ταντβεο(υ)❩Ταντβεου ⸢τοῦ̣⸣τοῦ Β̣όττουΒόττου Προμαῶτος ,
11 ἐπὶ δὲ λιβὸς δημοσία ὁδὸς τοῦ ὄρους , οἷ̣ο̣ι̣οἷοι ἂν ὦσι γείτονες πάντῃ
12 πάντοθεν · S-3 τιμῆς δὲ τῆς πρὸς ἀλλήλους συμπεφωνημένης
13 καὶ συ̣ν̣[α]ρ[εσ]ά̣σηςσυναρεσάσης τελείας κα̣[θαρ]ο̣ῦ̣καθαροῦ ❨χ̣ρ̣υσο(ῦ)❩χρυσοῦ νομίσματα ⊢δώδ⊣εκα|num:12|δώδεκα|num:12| ,
14 ἕκαστον παρὰ κεράτια ⊢δύο⊣|num:2|δύο|num:2| , τ[ῷ]τῷ χρυσοχο⋰ϊ⋱κῷχρυσοχοϊκῷ σταθμῷ τῆς α⸢ὐ⸣τῆςαὐτῆς
15 κώμης . S-4 ❨γί(νεται)❩γίνεται ❨χρ(υσοῦ)❩χρυσοῦ ❨νο(μίσματα)❩νομίσματα ιβ|num:12| ❨π(αρὰ)❩παρὰ ❨κ(εράτια)❩κεράτια κδ|num:24| , ἅ̣περἅπερ ταῦτα τῆς τιμῆς χρύσινα
16 [ἀπείλη]φ̣αἀπείληφα ἐγὼ ἀποδόμενος Ἑρμαύως πα̣[ρὰ]παρὰ ❨[σ]ο̣(ῦ)❩σοῦ [τοῦ]τοῦ πριαμένου
17 ⋰Ἰ⋱σακίουἸσακίου Γεωργίου διὰ χειρ̣ό̣ς̣χειρός ❨σ̣[ο(υ)]❩σου εἰς χεῖράς ❨μ̣[ο(υ)]❩μου , π̣[αρόντων]παρόντων [τῶν]τῶν [ἑξῆς]ἑξῆς
18 ὑπογραφόντων μαρτύρων , ἀριθμῷ ⸢καὶ⸣καὶ σταθ̣μῷσταθμῷ , ἅ[μ]αἅμα ⸢τ⸣ῇτῇ παρού̣σ̣ῃπαρούσῃ πράσει
19 γενομένῃ σοι παρʼ ❨ἐμο(ῦ)❩ἐμοῦ , ἐφʼ ᾗτινι εὐδοκῶ καὶ ∼πίθωμαι∽πείθομαι πρὸς ∼τὼ∽τὸ σὲ
20 ἀπεντεῦθεν κρατεῖν καὶ κυριεύειν καὶ δεσπόζειν ❨το(ῦ)❩τοῦ προδηλω̣θέντοςπροδηλωθέντος
21 ὁλοκλήρου πατρῴου κτήμ[ατος]κτήματος [μετὰ]μετὰ [πα]ν̣τὸςπαντὸς ❨αὐτο(ῦ)❩αὐτοῦ ❨το(ῦ)❩τοῦ δικαίου καὶ
22 χρηστηρίων ἁπάντων , ἀπὸ τοῦ νῦν ὡς προεῖπον ἐπὶ τὸν ἀεὶ καὶ παντελῆ
23 χρόνον , καὶ ἐξεῖνα̣[ί]ἐξεῖναί σοι ἐπʼ αὐτῷ πάντα πράττειν κατὰ πᾶσαν
24 [αὐτοτελ]ῆ̣αὐτοτελῆ ἐξ̣ουσίανἐξουσίαν ∼δε∽τε καὶ α⸢ὐ⸣θεντίαναὐθεντίαν , καὶ νέμεσθ[αι]νέμεσθαι [τοῦτο]τοῦτο κ̣α̣ὶ̣καὶ κτήσασθαι
25 καὶ παραπέμπειν ἐπὶ κληρονόμους σοὺς παντοίους [καὶ]καὶ [διαδόχους]διαδόχους
26 καὶ διακατόχους , καὶ μεταποιεῖν καὶ ἐκποιεῖν ❨το(ῦ)το❩τοῦτο καὶ χρήσασθαι ,
27 καὶ ἀντικαταλλάττεσθαι οἷς βούλει προσώποις ἁπαξαπλῶς , παντὶ τρόπῳ
28 κυριευτικῷ χρήσασθαι διὰ παντὸς εἰς τὸ παντελές , ἀκωλύτως καὶ
29 ἀνεμποδίστως καὶ ἀνεγκλήτως [ἐπάνα]γ̣κεςἐπάναγκες ὑπʼ ο⸢ὐ⸣δενὸςοὐδενὸς τὸ σύνολον
30 τῶν ἐμοὶ διαφερόντων ἐκ πάσης συνγενείας ❨μο(υ)❩μου . S-5 καὶ ἑτοίμως ἔχω ἐγὼ
31 καὶ κληρονόμοι μου παντοῖοι ἀεί ποτε καὶ διάδοχοι καὶ διακάτοχοι βεβαιώσασθαί
32 σ̣ο̣ι̣σοι κ̣α̣ὶ̣καὶ καθα̣ροπο̣ι̣ή̣σ̣ασθαικαθαροποιήσασθαι , καὶ κληρονόμοις σοῖς [καὶ]καὶ [δια]δ̣όχοιςδιαδόχοις καὶ
33 διακατόχοις , τὴν ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨προκ(ειμένου)❩προκειμένου ❨ὁλοκλήρο(υ)❩ὁλοκλήρου κτ̣ή̣[ματο]ςκτήματος κ̣α̣ὶκαὶ πραθέντος σοι̣σοι
34 παρʼ ἐμοῦ καθαρὰν νομήν τε καὶ δεσποτείαν , μὴ π̣ρουποκειμένηνπρουποκειμένην οἵῳ
35 δήποτε ὀφλήματι δημοσίῳ τε καὶ ⋰ἰ⋱διωτικῷἰδιωτικῷ , ἀλλὰ πᾶσαν ἄδειάν σοι δίδωμι ,
36 ἀπὸ τοῦ νῦν διὰ παντὸς εἰς τὸ πα̣ντ[ελ]έ̣ςπαντελές , ❨το(ῦ)το❩τοῦτο οἰκονομεῖν καὶ βελ[τ]ιοῦνβελτιοῦν ,
37 καὶ φορο⸢λό⸣γεινφορολόγειν καὶ ἐκμισθώσασθαι καὶ καρποῦσθαι , καὶ ἀνάξαι εἰς φυτεί̣ανφυτείαν
38 ἀμπέλου τε καὶ παντοίων φυτῶν , καὶ συγκομίσασθαι τοῦτο ∼καθ’∽κατʼ ἔτος , καὶ εἰσφέρειν
39 τῷ δημοσίῳ λόγῳ τὴν πᾶσαν ❨αὐτο(ῦ)❩αὐτοῦ συντέλειαν ἔν τε σίτῳ ἐμβολῆς καὶ ναύλοις
40 καὶ χρυσικοῖς παντοίοις δημοσίοις τίτλοις , πρὸς τ̣[ὴν]τὴν [ἀπο]γ̣ρ̣α̣φὴνἀπογραφὴν τοῦ
41 [δη]μοσίουδημοσίου κώδικο̣ςκώδικος [τ]οῦτοῦ τῆς λογίας μ[ν]ήμηςμνήμης ⋰Ἰ⋱ωάννουἸωάννου ἀπογενομένου
42 ❨σχολαστικο(ῦ)❩σχολαστικοῦ καὶ κηνσίτορος , καὶ κατὰ μίμησιν πάν̣τω̣[ν]πάντων τῶ[ν]τῶν
43 κτητόρων τῆς αὐτῆς κώμης Ἀφροδίτης , ἀποκρίνασθαί σε τὰ
44 παντοῖα ❨τούτο(υ)❩τούτου βάρη διηνεκῶς πρὸς τὴν ∼ἀνηνεχθεῖσαν∽ἀνενεχθεῖσαν κατὰ τοῦ αὐτοῦ
45 κτήματος τοῦ αὐτοῦ σοφωτάτου ἀνδρός <μέτρησιν>μέτρησιν , ἀρξάμενόν ⸢σε⸣σε τὴν τούτο⸢υ⸣τούτου δημοσίου
46 εἰσφορὰν ποιήσασθαι ἀπὸ καρπῶν καὶ κανόνος τῆς σὺν Θεῷ μελλούσης ἕκτης ❨⋰ἰ⋱νδ(ικτίονος)❩ἰνδικτίονος
47 καὶ αὐτῆς καὶ τοῦ ἑξῆς χρόνου διὰ παντὸς εἰς τὸ παντ[ελές]παντελές [σου]σου [καὶ]καὶ [τ]ῶ̣ν̣τῶν σῶν
48 [ἀ]ε̣[ί]ἀεί [π]ο̣τεποτε κ[ληρονόμων]κληρονόμων [καὶ]καὶ διαδόχων καὶ δι[ακα]τόχ̣[ων]διακατόχων · S-6 μηδενὸς ὑμῖν
49 ❨ἐνα[ντ]ιο̣υ̣μ̣ένο(υ)❩ἐναντιουμένου ∼❨ἀναντινοησομένο(υ)❩∽ἀντινοησομένου πώπ̣ο̣τ̣ε̣πώποτε , μήτε ❨δυνησομένο(υ)❩δυνησομένου
50 κ̣[ρ]ί̣νεινκρίνειν καθʼ ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν περὶ τούτο⸢υ⸣τούτου ἐν οἵ[ῳ]οἵῳ δήποτε καιρῷ χρόνῳ , ἐν δικαστηρίῳ
51 οἵῳ δήποτε ἐκτὸς δικαστηρίου , μικροῦ μεγάλου , περὶ πλείονος
52 περὶ ἐλάσσονος τιμῆς , 〚περὶ〛περὶ περαιτέρω ταύτης τῆς ∼προσημανθεῖσαν∽προσημανθείσης
53 καὶ ἀρεσθείσης νῦν μεταξὺ ἡμῶν ἀμφοτέρων , ἀλλὰ καὶ ἑτοίμως ἔχω
54 ἐγώ ∼δε∽τε καὶ παντοῖοί μου κληρονόμοι ἀποστρ̣έψα̣ι̣ἀποστρέψαι [καὶ]καὶ [ἀποστ]ῆ̣[σ]αιἀποστῆσαι
55 πάντα ἄνθρωπον ἐπελευσόμενον κατὰ ❨σο(ῦ)❩σοῦ τε καὶ κληρονόμων σῶν
56 [καὶ]καὶ [διαδόχων]διαδόχων [,], [ἢ] [ἀ]ντι[ποιη]θ̣ησόμ̣[ενον]ἀντιποιηθησόμενον ❨το(ῦ)❩τοῦ προειρ̣ημ̣έ̣ν̣ουπροειρημένου κ[τή]ματοςκτήματος ἐκ ❨μέρ̣ο̣(υ)❩ς̣μέρους
57 αὐτο⸢ῦ⸣αὐτοῦ ἢ̣ ἐ̣κ̣ἐκ κ̣εφαλαίουκεφαλαίου , ⋰ἰ⋱δίοι[ς]ἰδίοις [ἡ]μῶνἡμῶν ἀναλώμασι καὶ δαπανήμασι , κινδύνῳ
58 καὶ πόρῳ τῆς παντο⋰ί⋱αςπαντοίας μου ὑποστάσ[εως]ὑποστάσεως [,], [γ]ε̣ν̣ικῶςγενικῶς κ̣α̣ὶ̣καὶ ⋰ἰ̣⋱δ̣ι[κῶς]ἰδικῶς
59 ἐνεχύρου λόγῳ καὶ ⋰ὑ⋱ποθήκηςὑποθήκης δικαίῳ ⋰ὑ⋱ποκειμένηςὑποκειμένης ὑμῖν εἰς τὴν
60 βεβαίωσιν ἀεί ποτε καὶ καθαροποίησιν ταύτης τῆς παρʼ ἐμοῦ διαπράσεως
61 κ̣[υ]ρ̣[ί]α⸢ς⸣κυρίας ο̣ὔ̣[σ]η̣[ς]οὔσης καὶ β̣εβαία̣ςβεβαίας πανταχοῦ προφερομένης , καθ̣ʼκαθʼ ὅσ̣ο̣νὅσον ἤδη ἐβεβαίωσα
62 καὶ βεβαιώσω ⋰ὑ⋱μῖνὑμῖν πάσῃ βεβαιώσει ἀπὸ παντὸς καὶ διὰ παντὸς τοῦ ἐπελευσομένου
63 ἀντιπ[οιηθησο]μένο[υ]ἀντιποιηθησομένου ❨[τ]ο̣(ύ)το(υ)❩τούτου πάντοτε , ἐξ οὗ μέρ[ο]ςμέρος οἷον δήποτε καθʼ οἷον
64 δ[ήποτε]δήποτε [τρό]ποντρόπον μὴ̣μὴ κ̣[α]τὰκατὰ χε[ῖ]ραςχεῖρας ἐμοί τ̣ε̣τε κ̣α̣ὶ̣καὶ κληρονόμοις ❨μο(υ)❩μου , ἀλλὰ καὶ
65 ἐκ τοῦ συνόλου πεπρά̣μενόνπεπράμενόν σοι δέδοτ̣α̣ι̣δέδοται τὸ [π]ρο̣ε̣ιρη̣[μένον]προειρημένον [ὁλόκληρον]ὁλόκληρον
66 κτῆμα ὡς ἂν ∼ὠφεί̣λ̣εται∽ὀφείληται . S-7 καὶ εἰ ἧττον φροντίζομεν τῆς αὐτοῦ βεβαιώσεώς
67 τε καὶ καθαροποιήσεως ἐγώ τε καὶ κληρονόμοι μου διὰ παντὸς εἰς τὸ παντελές ,
68 τριπλασίω̣ς̣τριπλασίως τὸ ❨προκ(είμενον)❩προκείμενον ❨τ[ο(ύ)]τ̣ο̣(υ)❩τούτου τίμημα ἀποδώσομεν κ[αὶ]καὶ ⸢τὰ⸣τὰ [πα]ν̣τοῖαπαντοῖα ὡσα⸢ύ⸣τωςὡσαύτως
69 διπλᾶ ἀναλώματα καὶ δαπανήματα τὰ εἰς βελτίωσιν τούτο⸢υ⸣τούτου καὶ καλλιέργειαν
70 ἀναλωθησόμενα παρὰ ❨σο(ῦ)❩σοῦ , μετὰ καὶ τοῦ μετὰ ταῦτα εἶναι τὴν ❨παρο(ῦ)σαν❩παροῦσαν
71 [ἔ]γ̣γ̣ρ̣α̣φ̣ο̣ν̣ἔγγραφον πρᾶσιν κ[υρ]ί̣[αν]κυρίαν καὶ βεβαίαν κ̣α̣ὶ̣καὶ |gap:3|σ̣τ̣ιπ̣η|gap:3|στιπη καὶ ἀσ⸢άλ⸣ευτονἀσάλευτον καθ⊢ότι⊣καθότι
72 καὶ ἔ̣στινἔστιν · S-8 καὶ ἐφʼ ἅπα[σι]ἅπασι τ̣ο̣ῖςτοῖς ἐν αὐ̣τ̣ῇ̣αὐτῇ π̣ρ̣ο̣γ̣ε̣[γρ]αμμέν̣οιςπρογεγραμμένοις ὁμολογ̣ήμασιὁμολογήμασι
73 ∼ἐπερευτηθεὶ̣ς̣∽ἐπερωτηθεὶς παρὼν παρὰ παρ[ό]ν̣τωνπαρόντων μαρτ[ύ]ρ̣ωνμαρτύρων , ὡμολόγησα .
74 S-9 ταῦθʼ οὕτως ἔχειν δώ̣σ̣ε̣ινδώσειν ποι̣εῖν̣ποιεῖν φυλάττειν εἰς πέρας ἄ[γ]ε̣ι̣νἄγειν ὡμολόγησα{ὡμολόγησα} .
75 S-10 εὔδηλον δὲ ὅτι τῶν δημοσίων τοῦ αὐτο⸢ῦ⸣αὐτοῦ κτήματος παντὸς τοῦ παρωχηκότος
76 χρόνου μέ[χρ]ιμέχρι τῆς̣τῆς π̣[αρ]ο̣ύ̣σ̣ηςπαρούσης πέμπτης ❨⋰ἰ⋱νδ(ικτίονος)❩ἰνδικτίονος καὶ αὐ̣τ̣ῆςαὐτῆς , ἔν̣ἔν τε σ̣ί̣τ̣ῳσίτῳ κ̣α̣ὶ̣καὶ 〚|gap:3|〛|gap:3|
77 |gap:?_lines|
1 |g:chirho| ❨πα(ρὰ)❩παρὰ ❨Διοσκόρο(υ)❩Διοσκόρου υ⋰ἱ⋱οῦυἱοῦ Ἀπολλῶτος τῷ ❨ἀδελφ(ῷ)❩ἀδελφῷ Μηνᾷ υ⋰ἱ⋱ῷυἱῷ ❨Ἀ[βρ]ααμίο(υ)❩Ἀβρααμίου , ❨κεφαλαιωτ(ῇ)❩κεφαλαιωτῇ τῶν ❨ποιμ(ένων)❩ποιμένων ❨κώμ(ης)❩κώμης ❨Ἀφ(ροδίτης)❩Ἀφροδίτης , ❨χ(αί)ρ(ειν)❩χαίρειν .
2 S-11 ἐδεξάμην καὶ ἐπληρώθην παρὰ ❨σο(ῦ)❩σοῦ τῆς ❨τιμ(ῆς)❩τιμῆς τοῦ ⋰ὑ⋱πὸὑπὸ σὲ ❨βοσκ(ήματος)❩βοσκήματος ❨τόπ(ου)❩τόπου Ν̣έουΝέου ❨λάκκο(υ)❩λάκκου τοῦ ὄρους ❨καλου̣μ̣έ(νου)❩καλουμένου
3 ❨Σατιβο(υ)❩ςΣατιβους , ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ ❨ἑβδόμ(ης)❩ἑβδόμης ❨κ(αὶ)❩καὶ ὀγδόης τῆς σὺν ❨Θ(ε)ῷ❩Θεῷ ❨μελλ(ούσης)❩μελλούσης ❨ἰνδ(ικτίονος)❩ἰνδικτίονος , ❨το(ῦ)τʼ❩τοῦτʼ ἔστι ❨σίτ(ου)❩σίτου ❨ἀρταβ(ῶν)❩ἀρταβῶν πέντε . S-12 ❨γί(νονται)❩γίνονται ❨(ὁμοῦ)❩ὁμοῦ ❨σί(του)❩σίτου ❨(ἀρτάβαι)❩ἀρτάβαι ε|num:5| , ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ ❨λοιπ(ῆς)❩λοιπῆς ❨τ̣ι̣μ(ῆς)❩τιμῆς
4 ἐκ ❨πλήρ(ους)❩πλήρους τῶν β|num:2| ❨ἰνδ(ικτιόνων)❩ἰνδικτιόνων , ἀντὶ τῆς ἐκ ❨πλήρ(ους)❩πλήρους ❨τιμ(ῆς)❩τιμῆς ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨πρα̣θ̣(έντος)❩πραθέντος ⸢μοι⸣μοι παρὰ ❨σο(ῦ)❩σοῦ ❨ταύρο(υ)❩ταύρου . S-13 καὶ εἰς σὴν ❨ἀ̣[σφάλ(ειαν)]❩ἀσφάλειαν πεποίημαι ❨το(ῦ)το❩τοῦτο
5 τὸ ἐντάγι<ον>ἐντάγιον ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται . S-14 Χοιὰκ κ|num:20| ζ|num:7| ❨⋰ἰ⋱νδ(ικτίονος)❩ἰνδικτίονος . S-15 αὐτὸς ἐγὼ Διόσκο̣[ρος]Διόσκορος ❨στοιχ(εῖ)❩στοιχεῖ μοι ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται .
110 S-16 |gap:?_lines|
111 παρι̣ς̣|gap:8|παρις|gap:8| [π]α̣ν̣η̣γ̣υ̣[ρι]κ̣όνπανηγυρικόν
112 ❨λό(γος)❩λόγος |gap:54|
113 ἕως Πα⋰ῦ⋱νιΠαῦνι κ|num:20| ❨ἑο̣ρτ(ὴ?)❩ἑορτὴ |gap:2|α αερκ̣α̣|gap:1|μ̣ηςαερκα|gap:1|μης |gap:5|ευ̣|gap:3||gap:5|ευ|gap:3| ❨ὀ̣ν̣ό̣(ματος?)❩ὀνόματος ❨Π̣έτρο(υ)❩Πέτρου το⸢ῦ⸣τοῦ υἱο⸢ῦ⸣υἱοῦ μο⸢υ⸣μου
114 α|num:1| ❨ἄχυρ(ον)❩ἄχυρον εἰς ❨ἐμβολ(ὴν)❩ἐμβολὴν ❨δ(ιʼ)❩διʼ ❨ἐμο(ῦ)❩ἐμοῦ Διοσκ[όρου]Διοσκόρου |gap:21||gap:4||gap:2|
115 β|num:2| ❨ἄ̣χ̣υ̣[ρ(ον)]❩ἄχυρον |gap:40|