Sematia

p.cair.masp.1.67096.xml

TM: 19024HGV: 19024Date: 573 – 573Place: Aphrodites Kome (Antaiopolites)

1 m1 S-1 χ̣[μ]γ̣χμγ [|g:stauros|]|g:stauros| [βασιλείας]βασιλείας [καὶ]καὶ [ὑπατείας]ὑπατείας τοῦ θειοτάτ[ου]θειοτάτου ἡμῶν δε[σ]πότουδεσπότου ❨Φλ[α]υίο(υ)❩Φλαυίου
2 [Ἰουστίνου]Ἰουστίνου [τοῦ]τοῦ [αἰωνίου]αἰωνίου Αὐγούστου Αὐτοκ̣[ρ]άτοροςΑὐτοκράτορος ἔτους ὀγδόου
3 |gap:15| [εἰ]κ̣ὰςεἰκὰς τρίτη τῆς παρού[ση]ςπαρούσης ἑβδόμης ❨⋰ἰ⋱νδικ(τίονος)❩ἰνδικτίονος .
4 S-2 τ̣ῷτῷ δ̣ι[καίῳ]δικαίῳ τ̣ῆ̣ς̣τῆς ἁγία[ς]ἁγίας [δια]κονίαςδιακονίας τοῦ νεοκτ̣ίστου̣νεοκτίστου ὄρους τῶν ἁγίων καὶ
5 [χ]ριστοφ̣[όρ]ω̣νχριστοφόρων ἀπο[στόλ]ω̣νἀποστόλων , ὠνομα[σ]μένουὠνομασμένου δὲ ἄπα Ἀπολλῶτος ,
6 [ὀνό?]μ̣α̣τ[ος?]ὀνόματος τοῦ και[νί]σαντοςκαινίσαντος , διὰ Ἐνὼχ ⋰Ἰ⋱ωάννουἸωάννου εὐλαβεστάτου
7 [μονά]ζοντοςμονάζοντος καὶ οἰκο[νό]μουοἰκονόμου τῆς αὐτῆς , διὰ σ̣[οῦ]σοῦ [Φ]λ̣αυ⋰ΐ⋱ουΦλαυΐου Διοσκόρου
8 [υἱ]οῦυἱοῦ τοῦ̣τοῦ [π]ρωτοτ[ύπου]πρωτοτύπου , ❨κ̣(αὶ)❩καὶ φροντιστ[ο]ῦφροντιστοῦ κουρ[άτο]ρ̣οςκουράτορος τῆς αὐτῆς ἁγίας
9 [δια]κονίαςδιακονίας κατὰ κέ̣λ̣[ευ]σινκέλευσιν τοῦ αὐτοῦ σου πατ̣ρ̣όςπατρός , διακειμένης ἐν
10 τ̣[ῷ]τῷ ὄρει ⸢❨κώμ(ης?)❩⸣κώμης Ἀφροδίτη[ς]Ἀφροδίτης τοῦ Ἀνταιοπολίτου νομοῦ · S-3 παρʼ ἐμοῦ ⊢Ψα⊣Ψα τοῦ καὶ
11 Ψ̣[άτ]ουΨάτου υἱ̣ο̣ῦ̣υἱοῦ Ἀπολλῶτο[ς]Ἀπολλῶτος , ἐκ μητρὸς Σιβύ̣λαςΣιβύλας , ἐλεεινοῦ μονάζοντος
12 κ̣[α]ὶ̣καὶ πρεσβ̣υτέ[ρ]ουπρεσβυτέρου , ὁ̣ρμωμένουὁρμωμένου μὲν ἀπὸ κώμ[ης]κώμης ∼⊢Τεμσηὺ⊣∽Τεμσεὺ ∼⊢σκόρψω̣⊣μ∽Σκόρδων
13 [τ]οῦτοῦ Ἑρμουπολίτου νο̣μοῦνομοῦ , καταμένοντος δ̣[ὲ]δὲ νῦν ἐν τῷ ❨⋰ὑ⋱μετέρ(ῳ)❩ὑμετέρῳ
14 [τ]ῆςτῆς αὐτῆς διακονία[ς]διακονίας ὄρει τῶν ἐρημιτῶν μοναχῶν , χαίρειν .
15 S-4 [π]ρ̣ώη̣νπρώην κατʼ ἔγγρ[α]φ̣[ον]ἔγγραφον ⋰ὑ⋱ποθηκιμαίανὑποθηκιμαίαν ἀσφά̣λειανἀσφάλειαν , ⊢δύο⊣|num:2|δύο|num:2| ❨ἀστάθμ(ων?)❩ἀστάθμων
16 [ν]ομισμά̣τ̣ω̣ννομισμάτων ἐν̣γύ̣η̣ἐνγύη , ὑπ[έ]θετόὑπέθετό μοι̣μοι [π]ερ[ι]ὼ[ν]περιὼν [ὁ] [μα]καρίτηςμακαρίτης ❨Φοιβ̣[ά]μμ(ων)❩Φοιβάμμων
17 [ἀδ]ελ̣φόςἀδελφός σου τοῦ προγε[γ]ραμμένουπρογεγραμμένου Ἐνώ[χ]Ἐνώχ , οἰκο[νο]μ̣ῶνοἰκονομῶν τοτε ❨κ(αὶ)❩καὶ αὐτὸ̣[ς]αὐτὸς
18 [τὴν]τὴν ἁγίαν διακονίαν , [κ]έλλιονκέλλιον ἤτοι ∼σ̣εμν̣ῖ̣[ον]∽σεμνεῖον [μονα]χικὸνμοναχικὸν ἁπλοῦν
19 |gap:2|κ̣η̣|gap:9||gap:2||gap:2||gap:4|τ̣|gap:4|ο̣|gap:4||gap:2|κη|gap:9||gap:2||gap:2||gap:4|τ|gap:4|ο|gap:4| ὑ̣μ[ετέρου]ὑμετέρου [κ]ελλίουκελλίου ❨[κ]αλ̣[ουμ]έ̣ν̣ο̣(υ)❩καλουμένου
20 [Μου]σαίουΜουσαίου |gap:7|κυ̣|gap:4|σ̣α̣ι̣|gap:7|κυ|gap:4|σαι [δ]ιαφ̣[έροντος]διαφέροντος |gap:3| τῇ ⋰ὑ⋱φʼὑφʼ ⋰ὑ⋱μᾶςὑμᾶς
21 ∼[ἁ]γιοτάτ[ῃ]∽ἁγιωτάτῃ διακονίᾳ , ὡ̣ς̣ὡς καὶ τοῦτο διαφέ̣ρ̣ονδιαφέρον αὐτῇ ∼ἠνεωγμενο∽ἀνεῳγμένον
22 |gap:2| ἐπ̣ʼἐπʼ ∼ἀπηλειώτην̣∽ἀπηλιώτην , ἐλθὸν εἰ[ς]εἰς τὴν α[ὐ]τὴναὐτὴν διακονίαν κατὰ
23 δ̣[ι]κ̣[αίαν]δικαίαν δωρε[ὰ]νδωρεὰν παρὰ τ̣οῦτοῦ μακαρίτ̣ουμακαρίτου Μουσαί[ο]υ̣Μουσαίου ἀπογενομένου
24 [μον]άζοντοςμονάζοντος , ὁρ̣[μωμέν]ο̣υὁρμωμένου πρότερον ἀπ[ὸ]ἀπὸ [κ]ώμηςκώμης καλουμένης
25 |gap:1|α̣|gap:1|ο̣⊢βεσα⊣ν̣τε|gap:1|α|gap:1|οβεσαντε τοῦ Ὀξυρ̣[υγ]χίτουὈξυρυγχίτου νομοῦ , τὰ νῦν δ̣[ὲ]δὲ ❨αὐτ̣ο(ῦ)❩αὐτοῦ τὴν οἴκησιν
26 [ἔ]χ̣οντ̣[ος]ἔχοντος [πρὸ]πρὸ τοῦ κ[ελ]λ̣[ίο]υ̣κελλίου ,⊱, ἀπὸ τότ̣[ε]τότε μέχρι ν[ῦ]ννῦν ᾔ[τ]ησαᾔτησα ὑμᾶς
26-27 παρα∤κ̣α̣λέσα̣[ς]παρα∤καλέσας
27 π̣αραχ̣ω̣ρ[ῆ]σαίπαραχωρῆσαί μοι τὸ ἔ̣μ̣π̣ρο̣[σ]θ̣ε̣ν̣ἔμπροσθεν μ[ι]κ̣ρὸνμικρὸν κέλλιον ἤτοι
28 κ̣α̣⊢βανω⊣καβανω ⋰ἵ⋱ναἵνα εἰς |gap:4|γ̣υ̣σμον|gap:4|γυσμον ποιήσω εἰ̣ς̣εἰς χρε̣ί̣ανχρείαν τοῦ
29 ∼δ̣ο̣μ̣ο̣ῦσθαί∽δομεῖσθαί τινα πεν[ιχρὸ]νπενιχρὸν ⸢τῶν⸣τῶν ἐρημιτ̣ῶνἐρημιτῶν ξένων μοναχῶν τῶν
30 [κατ]ὰκατὰ και[ρ]ὸνκαιρὸν τυχόν[των]τυχόντων [κ]αὶκαὶ ἐρχομένων , β̣ου̣λ̣[ομένω]ν̣βουλομένων διὰ τὴν
31 [στ]έ̣ν̣ωσινστένωσιν τῆς οἰκ[ήσε]ω̣ςοἰκήσεως οἰκῆσαι ἐν αὐτῷ , [εἰ]ςεἰς καρποφορίαν
32 [κ]αὶκαὶ αὔ̣[ξη]σιναὔξησιν ὑ[μῶν]ὑμῶν [❨(καὶ)❩]καὶ [π]ά̣σηςπάσης τ[ῆ]ς̣τῆς συνελεύσεως . S-5 καὶ ∼ἀμφ|g:apostrophe|εβάλλε⸢τε⸣∽ἀμφιεβάλλετε
33 πρὸς ἐμ̣ὲ̣ἐμὲ ὡς ἐσ[φράγ]ισταιἐσφράγισται καὶ ἀποκέκλειστα̣ιἀποκέκλεισται τ⸢ὸ⸣τὸ ὄρος ἐκ
33-34 παρα∤δόσεως
34 τοῦ πρωτ[ο]κ̣τίστουπρωτοκτίστου . S-6 καὶ ἐκ̣ἐκ τούτ[ο]υτούτου ἐδυνήθην
35 δυσωπῆσαι ⋰ὑ⋱μᾶςὑμᾶς πρὸς τὸ φαν̣ένφανέν μοι δίκαιον ἐπὶ ταύτῃ
36 τῇ αἱρέσει τῇ ἑξῆς [δ]ηλουμένῃδηλουμένῃ , διʼ ἣν ὁμολογῶ ∼ὠμνὺς∽ὀμνὺς τὸν
37 φρικωδέστατον ὅρ[κ]ονὅρκον ὥ̣σ̣τεὥστε τοῦτο τὸ κέλλιον τὸ μέλλον κτισθῆ⸢ναι⸣κτισθῆναι
38 παρʼ ἐμοῦ , ἔτι μὴν [καὶ]καὶ τὸ ⋰ὑ⋱ποθηκιμαῖονὑποθηκιμαῖον ὑ̣π̣άρχονὑπάρχον μοι τῶν
39 ⊢δύο⊣|num:2|δύο|num:2| νομισμάτων , [μ]ετὰμετὰ τὴν ἐμὴν τελευτ[ὴν]τελευτὴν ταῦτα ὁμοῦ |g:filler|
40 ἀμφότε̣ρ̣αἀμφότερα , μετὰ [❨κ(αὶ)❩]καὶ [τ]ῆςτῆς ἔμπροσθεν καβάν[ης?]καβάνης , ἀναδραμεῖν
41 κυρίως [εἰς]εἰς τὴν αὐ[τὴν]αὐτὴν ἁγίαν διακονίαν , καθάπ̣[ερ]καθάπερ κελεύω καὶ
42 β̣ούλομ[α]ιβούλομαι , κατὰ π[ᾶσαν]πᾶσαν δικαίαν δωρεὰν ἐπέχουσ[αν]ἐπέχουσαν τὸν ⊰⋰i⋱nterinter vivos⊱vivos
43 [τρ]όπ̣οντρόπον , ὥ̣στεὥστε τ̣αῦτ̣[α]ταῦτα [εἶν?]αιεἶναι ἀκωλύτως καὶ ἀνεμποδίστως ⋰ὑ⋱πʼὑπʼ οὐδενὸς
44 τὸ σύνολον τῷ πρ[οει]ρ̣ημένῳπροειρημένῳ ἁγίῳ ❨τ̣όπ(ῳ)❩τόπῳ , δεσποτικῷ δικαίῳ , καὶ
45 μὴ δύνασθαί τινα [τῶ]ντῶν διαφερόν[τ]ωνδιαφερόντων μοι ἀν[τι]ποιεῖσθαιἀντιποιεῖσθαι ❨το(ύ)των❩τούτων
46 κ[αθʼ]καθʼ οἷο̣[ν]οἷον δήποτε [τρ]ό̣ποντρόπον , ❨κ̣ειμέ[(νου)]❩κειμένου προστίμου ἐπὶ τούτῳ χρυσοῦ
47 ❨[νομ]ισ[μ]άτ(ων)❩νομισμάτων ⊢δώδ̣[εκ]α⊣|num:12|δώδεκα|num:12| ❨κ(αὶ)❩καὶ πάλιν ο⸢ὕ⸣τ[ως?]οὕτως ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ μόνης [π]α̣ρ̣αβάσεωςπαραβάσεως · S-7 καὶ
48 ἐ̣[πὶ]ἐπὶ [τ]ού[το]ιςτούτοις πᾶσι[ν]πᾶσιν [ὡμ]ολόγησαὡμολόγησα ❨κ(αὶ)❩καὶ ὑπέργαψ[α]ὑπέργαψα [|g:chirho|]|g:chirho| .