Sematia

p.cair.masp.1.67094.xml

TM: 19021HGV: 19021Date: – Place:

1 m1 S-1 |g:stauros| βασιλείας τοῦ θειοτάτο⸢υ⸣θειοτάτου ἡμῶν δεσπό[του]δεσπότου [Φλαυΐου]Φλαυΐου [Ἰουστινιανοῦ]Ἰουστινιανοῦ [τοῦ]τοῦ [αἰωνίου]αἰωνίου [Αὐγούστου]Αὐγούστου
2 κα̣ὶ̣καὶ [Α]ὐτοκράτοροςΑὐτοκράτορος ἔτους εἰκόστου ἕκ̣τ̣ο̣[υ]ἕκτου [,], [μετὰ]μετὰ [τὴν]τὴν [ὑπατείαν]ὑπατείαν [❨Φλ(αυίου)❩]Φλαυίου [Βασιλείου]Βασιλείου [τοῦ]τοῦ [ἐνδοξοτάτου]ἐνδοξοτάτου
3 ἔτους δωδεκάτου , Φαρμ̣[οῦθι]Φαρμοῦθι |gap:1| [πρώτης]πρώτης [❨ἰνδ(ικτίονος)❩]ἰνδικτίονος |gap:?|
4 Φλαυίῳ ⋰Ἰ⋱ουλιανῷἸουλιανῷ τῷ μεγαλοπρεπ[εσ]τ̣άτῳμεγαλοπρεπεστάτῳ παγάρχῃ τῆς Ἀ[ντ]αιοπολιτῶνἈνταιοπολιτῶν ,
5 ❨δι(ὰ)❩διὰ ❨Φλ(αυίου)❩Φλαυίου ❨Διοσκόρο(υ)❩Διοσκόρου Ἀπολλῶτος κ̣α̣ὶ̣καὶ Ἀ̣[πο]λ̣λ̣ῶ̣τοςἈπολλῶτος ⋰Ἰ⋱ωάννουἸωάννου , εὐδοκιμωτάτων ∼προτωκω⸢μητ⸣∽πρωτοκωμητῶν
6 κώμης Ἀφροδίτης το⸢ῦ⸣τοῦ αὐτο⸢ῦ⸣αὐτοῦ Ἀνταιοπολίτου νομο⸢ῦ⸣νομοῦ , ❨π(αρὰ)❩παρὰ τῶν ἑξῆς ὑπογραφόντω̣[ν]ὑπογραφόντων
7 ὁμολο̣γ̣ούντωνὁμολογούντων τὰ ⋰ὑ⋱ποτεταγμέναὑποτεταγμένα , [ἑ]κ̣άστουἑκάστου ἐνεχομένου τῇ ⋰ἰ⋱δίᾳἰδίᾳ αὐτο⸢ῦ⸣αὐτοῦ ⋰ὑ⋱πογραφῇὑπογραφῇ ,
8 ❨χ̣[αί]ρ(ειν)❩χαίρειν . S-2 [ὁ]μ[ο]λ̣[ογο]ῦ̣μ̣ενὁμολογοῦμεν ἑκουσίω̣ςἑκουσίως καὶ αὐ[θαιρ]έτωςαὐθαιρέτως , ἐπομνύμενοι τόν τε παν[το]κράτοραπαντοκράτορα
9 Θεόν , καὶ τὴν νίκην καὶ σωτηρίαν [τοῦ]τοῦ καλλινίκου ἡμῶν δεσπότου ❨Φλ(αυίου)❩Φλαυίου ❨Ἰο̣υ̣σ̣τ̣ι̣ν̣ι̣ανο(ῦ)❩Ἰουστινιανοῦ
10 το⸢ῦ⸣τοῦ ❨αἰωνίο(υ)❩αἰωνίου Αὐγούστου καὶ Αὐτοκράτ[ορ]οςΑὐτοκράτορος , ἐγγυᾶσθαι καὶ ἀναδ̣εδέχθαιἀναδεδέχθαι τῇ ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν
11 μεγαλοπρεπείᾳ , μόνης καὶ ἐμφαν[εία]ςἐμφανείας , Ἐ[νὼχ]Ἐνὼχ ❨[⋰Ἰ⋱ωάν]ν̣ο(υ)❩Ἰωάννου , εὐ̣λ̣[αβ]έστατ̣ονεὐλαβέστατον ἀ̣ν̣αγνώστηνἀναγνώστην ,
12 ἐπὶ τῷ αὐτὸν ἐμμεῖναι καὶ ∼εὑρηθ[ῆν]αι∽εὑρεθῆναι ἐν τῇ αὐτῇ κώμῃ Ἀφροδίτης ἄνευ οἵας
13 δή[ποτ]εδήποτε κ[ατα]φρ̣[ον]ήσε̣ως̣καταφρονήσεως κ̣α̣ὶ̣καὶ αἰσ[χρᾶ]ςαἰσχρᾶς πράξεως , καὶ ὁπόταν ζητηθείη παρʼ ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν
14 καὶ μὴ ∼ε̣[ὑρ]η̣θ[εί]η∽εὑρεθείη , ἑτοίμως ἔχομεν ἡμ[εῖς]ἡμεῖς οἱ τούτο⸢υ⸣τούτου ἐγγυηταὶ δ̣ιδ̣όναιδιδόναι κ̣α̣ὶ̣καὶ κ[α]τα̣β̣α̣λ̣ε̣ῖν̣καταβαλεῖν
15 ἐπὶ τ̣ὴ̣[ν]τὴν [ὑμετέρα]νὑμετέραν μεγαλοπρέπ̣ε̣ι̣ανμεγαλοπρέπειαν [ὑ]πὲρὑπὲρ τῆς αὐτο⸢ῦ⸣αὐτοῦ ἀπολείψεως ❨χρυσο(ῦ)❩χρυσοῦ
16 νομίσμα̣τανομίσματα ἕξ · S-3 ❨γί(νεται)❩γίνεται ❨χρ(υσοῦ)❩χρυσοῦ ❨νο(μίσματα)❩νομίσματα ϛ|num:6| , καὶ μηδα̣μῶςμηδαμῶς [αὐ]τὸναὐτὸν ἀπολείπεσθαι [ἢ] ἔ̣ν̣οχ[οι]ἔνοχοι ε̣ἴ̣η̣μ̣εν̣εἴημεν τ̣ῷ̣τῷ θείῳ
17 ὅρκῳ καὶ [τῷ]τῷ π̣ερὶπερὶ ∼τούτω̣∽τούτου ∼ἐπηρτημμένῳ∽ἐπηρτημένῳ κ[ιν]δύνῳκινδύνῳ . S-4 καὶ ἐφʼ ἅπαντα ἐπερωτηθέντες
18 ὡμολογήσαμεν |g:rho-cross| . m2 S-5 Πέτρος Ἀ̣π̣ο̣λλ[ῶτος]Ἀπολλῶτος [,], ❨[ὑ]ποδιάκ(ονος)❩ὑποδιάκονος ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨ἁγίο(υ)❩ἁγίου ❨τόπο(υ)❩τόπου Ἄπα ❨Ὡρο(υ)ωγχίο(υ)❩Ὡρουωγχίου μάρτυρος ,
19 ∼ἐγγυο͂μα̣ι̣∽ἐγγυῶμαι [τὸ]ντὸν ❨προκ(είμενον)❩προκείμενον Ἐνὼχ εἰς ❨χρυσο(ῦ)❩χρυσοῦ νομισμάτ[ια]νομισμάτια [δύ]ο|num:2|δύο|num:2| . S-6 καὶ Αὐρήλιοι Φ[ὶ]β̣Φὶβ Ἀ̣ραοῦτοςἈραοῦτος ∼κουνακ̣οπ[οιὸ]ς∽καυνακοποιὸς ι|gap:2||gap:1|
20 ἐγ̣γ̣[υῶμαι]ἐγγυῶμαι τ̣[ὸ]ντὸν [❨προκ(είμενον)❩]προκείμενον [Ἐνὼχ]Ἐνὼχ [εἰς]εἰς [χρυσ]ο̣ῦ̣χρυσοῦ ν̣ο̣[μι]σ[μάτι]ανομισμάτια ⊢δ̣ύο⊣|num:2|δύο|num:2| , καὶ ∼⋰Ἰ⋱ωανν⊢ο⊣∽Ἰωάννης ❨Κυριακο(ῦ)❩Κυριακοῦ εἰς ❨χρυσο(ῦ)❩χρυσοῦ νομισμάτιον [ἓν][|num:1|]ἓν|num:1|
21 καὶ ∼⋰Ἰ⋱ωανν⊢ο⊣∽Ἰωάννης ❨[Ψ]ε̣ν̣[θ]α̣η̣[σίο(υ)]❩Ψενθαησίου εἰς ❨χρυσο(ῦ)❩χρυσοῦ νο[μισμά]τ̣ι̣ο̣ν̣νομισμάτιον [ἕ]ν̣|num:1|ἕν|num:1| , ❨ὁμο(ῦ)❩ὁμοῦ ❨νο(μίσματα)❩νομίσματα ἕξ · S-7 ❨γί(νεται)❩γίνεται ❨νο(μίσματα)❩νομίσματα ϛ|num:6| . S-8 καὶ ∼ὀμόσα̣μ̣ε̣ν∽ὠμόσαμεν τὸν θεῖον
22 τὸν{τὸν} θεῖον{θεῖον} ὅρκον ὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται . S-9 |g:rho-cross| Αὐρήλιος Ἀπο[λλ]ὼ̣ςἈπολλὼς ❨⋰Ἰ⋱σακίο(υ)❩Ἰσακίου , ἀξιωθεὶς , ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῶν γράμματα
23 [μὴ]μὴ [εἰδότων]εἰδότων . m3 S-10 |g:rho-cross| Β̣ί̣κ̣[τ]ω̣ρ̣Βίκτωρ Π̣ρομ[αύω]τος̣Προμαύωτος ❨πρεσβ(ύτερος)❩πρεσβύτερος μαρτυρῶ τῇ ∼ἐνγηομαι∽ἐγγύῃ
24 [ἀκούσα]ςἀκούσας ∼παρ∽παρὰ τῶν θεμένων . m4 S-11 |g:rho-cross| Μωυσῆς Φοιβάμωνο[ς]Φοιβάμωνος ❨διάκ(ονος)❩διάκονος μαρτυ̣ρ̣ῶ̣μαρτυρῶ [τῇ]τῇ
25 ∼ἐνγυομαι∽ἐγγύῃ ἀκούσας παρὰ τῶν θ[ε]μένωνθεμένων .
26 m1 S-12 διʼ ἐμοῦ [Π]ιλ̣ά̣τ̣[ου]Πιλάτου [❨νομικ(οῦ)❩]νομικοῦ ❨ἐγράφ(η)❩ἐγράφη |gap:2|