Sematia

p.cair.masp.1.67089rpdpl.xml

TM: 36279HGV: 36279Date: 501 – 525Place: Aphrodites Kome (Antaiopolites)

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:1||gap:5||gap:3|αρε|gap:13|μω|gap:4||gap:4|
2 διαξας μὲν τοῦ ἐν ἁγίοις μου πα̣[τ]ρ̣ὸςπατρὸς καιρὸν οὐκ ὀλ[ίγ]ο̣νὀλίγον π̣λ̣ε̣ί̣σ̣τ̣η̣ν̣πλείστην |gap:4||gap:1|
3 |gap:2|δ̣ι̣ε̣μ̣|gap:4|ενειμ|gap:4||gap:2|η̣γ̣α̣γ̣ε̣ν̣|gap:2|διεμ|gap:4|ενειμ|gap:4||gap:2|ηγαγεν δ̣ὲ̣δὲ α̣ὐ̣τ̣ῷ̣αὐτῷ τ̣ῷ̣τῷ |gap:2|οφ|gap:4|υμ|gap:2| ἐ̣κεῖ̣ν̣ο̣ς̣ἐκεῖνος
4 ∼εὐνοεϊκώτατο̣|gap:1|∽εὐνοϊκώτατο|gap:1| π̣α̣ραμέ̣νουσαπαραμένουσα |gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:1|
5 τῷ̣τῷ δε̣σ̣π̣ό̣τ̣ῃ̣δεσπότῃ μ̣ο̣υ̣μου τ̣ῷ̣τῷ ἐ̣ν̣ἐν λ̣[αμπ]ρᾷ̣λαμπρᾷ τ̣ῇ̣τῇ μ̣ν̣ή̣μῃμνήμῃ πατρί . S-2 καὶ οὐδεμίαν ἐμφάνι[σιν]ἐμφάνισιν
6 πώποτε ηὗρον παρά τε τοῦ ἐμοῦ πατρός , οὔτε παρʼ ἑτέρου , ὡς δοῦλοι |gap:3|
7 κ̣α̣θ̣εστήκ̣[α]σινκαθεστήκασιν ἀπό τινος οἱουδήποτε νομίμου τίτλου . S-3 ἐξ ∼ἐκεινου∽ἐκείνων τοίνυν
8 τῶ̣[ν]τῶν π̣ρο̣ω̣ν̣ο̣μ̣α̣σ̣μ̣έ[νω]ν̣προωνομασμένων ⋰Ἰ̣⋱α̣κὼβἸακὼβ καὶ Σ̣ο̣φία̣ςΣοφίας , παῖδες καθεστήκασιν Λία καὶ ⊢Ῥαχὴ[λ]⊣Ῥαχὴλ
9 κ̣α̣ὶκαὶ Ἐρεβέκκα . S-4 ἐκ Λίας τίκτεται παῖς Μᾶρκος καὶ Σοφί[α]Σοφία · S-5 ἄλλα Λία τ̣ελ̣ε[υτὴν]τελευτὴν
10 βίου ει|gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:1|ηθη〚|gap:1|〛ει|gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:1|ηθη|gap:1| μετὰ τ̣[οῦ]τοῦ 〚αὐτῆς〛αὐτῆς ∼αὐτοῖς∽αὐτῆς υ⋰ἱ⋱οῦυἱοῦ Μάρκου · S-6 καὶ
11 Σοφία δὲ περιοῦσα θυγάτηρ δὲ ταύτης τῆς ἀπελθούσης Λίας , ἐξ ἧς τίκτετα[ι]τίκτεται
12 ⋰Ἰ⋱ωάννηςἸωάννης καὶ ⋰Ἰ⋱σὰκἸσὰκ καὶ ⊢⋰Ἰ⋱ακὼβ⊣Ἰακὼβ καὶ ἄλλοι , ταύτην μετὰ τῶν αὐτῆς παίδων
13 ἕλκοντες εἰς ∼δουλείαν∽δουλίαν ὄψονται ἀπαντῶντες τῷ βήματι τοῦ Κρείττονο̣ς̣Κρείττονος .
14 S-7 καὶ ταῦτα μὲν περὶ τούτου . S-8 ἐπεὶ τοίνυν ἐκείνων τῶν προδηλωθέντων
15 ⋰Ἰ⋱ακὼβἸακὼβ καὶ Σοφίας , ὡς ἀνωτέρω δεδήλωται , γεγένηται ⊢Ῥαχὴλ⊣Ῥαχὴλ καὶ Ἐρεβ[έκκα]Ἐρεβέκκα
16 καὶ Λία , καὶ Ῥαχὴλ μὲν ∼μονί̣ρη∽μονήρη βίον ἐξείλατο . S-9 Λία δὲ τίκτει ∼Σοφια∽Σοφίαν , καὶ
17 Ἐρεβέκκα Εὐλογίαν καὶ Μάρθαν . S-10 ἄλλα Εὐλογία τὸν ἀσκητικὸν ἐκληρωσάτ[ο]ἐκληρωσάτο
18 βίον καὶ αὐτὴ , περιλείπεται δὲ ἐν τῷ ἐμῷ οἴκῳ διάγουσα . S-11 καὶ ⋰ἵ⋱ναἵνα μὴ χρόνῳ
19 τινὶ ⋰ὑ⋱πόὑπό τινος ὡς εἰκὸς διαδεχομένων τὰ ἐμά , ∼μακρωγηραιη∽μακρογηρῴη
20 τὸν ἐμὸν λογιώτατον κληρονόμον , ἐπὶ πλείστην δὲ χρόνον τούτων
21 φυλάξει τὸ θεῖον τ̣ῶντῶν οἰκείων ἀπολαύοντα , ⋰ἵ⋱ναἵνα τοίνυν μὴ ∼παρενοχλησαι∽παρενοχληθῆναι
22 οἷα ∼δοῦλοι∽δοῦλαι τυγχάνουσαι · S-12 τούτου χάριν ἐπὶ τὴν παροῦσαν ἐλήλυθα ἔγγραφον
23 ὁμολογίαν , διʼ ἧς ἐννοῶ μὲν αὐτὴν καὶ ἀκρίβως ἐπίσταμαι μὴ εἶναι παντελῶ[ς]παντελῶς
24 δούλην μήτε ἐκ δούλης γεγενῆσθαι , καθʼ ὃν προαφηγησάμην τρόπον ·
25 S-13 εἰ δὲ καὶ ὡς εἰκὸς πειραθείη τις τῶν μετὰ ταῦτα παροχλῆσαι αὐτῇ , ἐκ ταύτης τῆς
26 ἐγγράφου ὁμολογίας , ᾗτινι καὶ συναινεῖν παρεσκεύασα ⸢τόνδε⸣τόνδε τὸν ❨λογιώτ(ατον)❩λογιώτατον
27 σὺν Θεῷ δὲ ἐμὸν κληρονόμον , διʼ ἧς προτρέπομαι αὐτὴν ἐντεῦθεν
28 ἤδη̣ἤδη τὰ τῶν ἐλευθέρων διαπράξασθαι , καὶ τὰ δέοντα ποιεῖν . S-14 ἀκήκοα γὰρ
29 αὐτῆς κατὰ τὸν παρόντα καιρὸν φθεγγομένης καὶ ∼ἐρωτουμένης∽ἐρωτουμένης
30 περί τινος κεφαλαίου ἀνήκοντος αὐτῇ ὡς · S-15 οὐ καθέστηκα ἐλευθέρα . S-16 καὶ
31 τούτου χάριν τὸ κρίμα τοῦ Θεοῦ ∼φοβεθεὶς∽φοβηθεὶς , καὶ ἐννοήσας τὴν φιλανθρωπ[ίαν]φιλανθρωπίαν
32 τοῦ̣τοῦ Σ̣ω̣τ̣ῆ̣ρ̣[ος]Σωτῆρος [κατε]στενάξασακατεστενάξασα , καὶ ἐπὶ τὴν παροῦσαν ἦλθον
33 ἔγγραφον ὁμολογίαν , δ̣ι̣ʼδιʼ ἧ̣ςἧς ἐγγράφου ὁμολογίας προετρεψάμην
34 αὐτὴν γνῶναι ὥς ἐστιν μὲν ἐλευθέρα . S-17 εἰ δὲ καὶ ὡς εἰκὸς
35 δο̣ύ̣λην̣δούλην [αὐτ]ὴναὐτὴν ἐπ̣ι̣χ̣[ειρήσῃ]ἐπιχειρήσῃ [τις?]τις [λέγειν?]λέγειν , γ̣ινέ̣σθωγινέσθω
36 διὰ τῆς παρούσης ἐγγράφου ὁμολογίας ἐλευθέρα τοῦ
1 ❨το(ῦ)❩{τοῦ} λοιποῦ , μὴ ὀχλουμένη 〚ἐπεὶ〛ἐπεὶ ⸢⋰ὑ⋱⸣πʼὑπʼ οὐδενὸς̣οὐδενὸς μηδὲ ⋰ὑ⋱πὸὑπὸ τοῦ ἐλλογιμωτάτου
2 κ̣α̣ὶ̣καὶ π̣ο̣θ̣ειν[ο]τάτουποθεινοτάτου [ἐμοῦ]ἐμοῦ [❨κληρ(ονόμου)❩]κληρονόμου [τοῦ]τοῦ κ̣[αὶ]καὶ [συ]ν̣α̣ι̣ν̣έσ̣αντ[ο]ς̣συναινέσαντος κατὰ κέλευσιν
3 ἐμὴν καὶ ἐπιτροπὴν ταύτῃ τῇ ἐγγράφῳ ὁμολογίᾳ . S-18 τοῦ λοιποῦ τοίνυν
4 μηδὲν ὑφοράσθω μήδε ἐννοείτω τινὰ δύνασθαι λέγειν αὐτὴν
5 δούλην , ❨ἀλλ(ὰ)❩ἀλλὰ ἔστω καθὼς προδεδήλωται ἐλευθέρα , μηδενὸς
6 δυναμένου τὴν ἄνωθεν αὐτῇ δεδομένην ἐλευθερί⸢αν⸣ἐλευθερίαν ⸢καταβλάψαι⸣καταβλάψαι
1 |gap:?_lines| [εὐτ]υχήσα̣[σα]εὐτυχήσασα |gap:2| κ̣υ̣β̣ε̣ρ̣ν̣ή̣τηνκυβερνήτην καὶ τῆς εὐκτ̣α̣ί̣α̣ς̣εὐκταίας ⸢εἰ⸣εἰ ⸢χειμώνος⸣χειμώνος ὀ̣ψ̣έ̣ὀψέ ποτε ,
2 ἐπιτυχοῦσα γαλήνης · S-19 τὰ γὰρ λυπηρὰ τῶν προ⋰υ⋱παρξάντ̣[ων]προυπαρξάντων ἢ̣ τε̣λ̣ε̣[σ]ά̣[ντων]τελεσάντων
3 π̣ρ̣[ὸς]πρὸς ἡ̣δ̣ο̣ν̣ὴ̣[ν]ἡδονὴν |gap:2|ε̣|gap:1|μ̣ε̣|gap:2|λ̣|gap:2|κ̣|gap:1|η̣χ̣|gap:4||gap:2||gap:2|ε|gap:1|με|gap:2|λ|gap:2|κ|gap:1|ηχ|gap:4||gap:2| μ̣ὲν̣μὲν οὖ̣νοὖν σ̣υκ̣ο̣φ̣άντηςσυκοφάντης ε̣|gap:4||gap:1|ε|gap:4||gap:1|
4 ἑ̣α̣[υ]τ̣ῷ̣ἑαυτῷ , σ̣χ̣ο̣λάζ̣ω̣νσχολάζων ∼τη∽τῆς ∼φυσει∽φυσέως , παρεγγυᾷ πρ[ὸ]ς̣πρὸς ἀμείνονα
4/5 ∼με̣ταρυθμίζεσθαι∽μεταρρυθμίζεσθαι
5 ∼γνωμη∽γνώμην , τούτοις εἴκειν τοῖς ἀδ̣εκάστοιςἀδεκάστοις καιροῖς .
6 S-20 δὲ πλεονέκτης̣πλεονέκτης τὴν ἀκόρεστον φύσιν εἰς αὐτάρκ̣ηαὐτάρκη ❨μεταλλάξ(ει)❩μεταλλάξει προαίρεσι[ν]προαίρεσιν ·
7 S-21 αὐτὸς ἑαυτῷ γέγονεν διδάσκαλος , εὐλαβούμενος καὶ πρὸ τῆς πεί̣ραςπείρας
8 τὸν κίνδυνον . S-22 οἱ δὲ ∼γε̣ι̣τ̣νειῶντες∽γειτνιῶντες βάρβα̣ροι̣βάρβαροι ἀναιμ⸢ά⸣κτῳἀναιμάκτῳ φήμῃ
9 φοβερῶς καὶ πρὸ τῶν ἔργων βαλλόμενοι τὴν ἡσυχίαν , πρόφασιν
10 σωτηρίας νομίζοντες , ἀσμενίζουσι ταύτην , προνοητικῶς
11 βουλευσάμενοι , καὶ ἑαυτοῖς , ∼οὐκ∽οὐχ ἡμῖν , τὰ μέγιστα χαριζόμενοι .
12 S-23 ἀμ̣ύνατεἀμύνατε τοίνυν καὶ ἐν τούτοις ἡμῖν τὰ πάντα ❨φιλανθρωπότ(ατοι)❩φιλανθρωπότατοι ·
13 S-24 τοὺς μὲν καλουμένους βουκελλαρίους τὴς χώρας ἐλαύνοντες ,
14 τοὺς πρὸς παράνομον ἑαυτοὺς ἐκμισθοῦντας παράταξιν , καὶ
15 τὸν ἀλλότριον πόνον οἰκεῖον κέρδος νομίζοντα̣ςνομίζοντας · S-25 τὸν δὲ οἰκέτην
16 ἔνοπλον ο̣ὐ̣κοὐκ ἐῶντες ∼παρησιάζεσθαι∽παρρησιάζεσθαι αὔξοντα μᾶλλον μειοῦντα
17 τὴν κακίαν τοῦ ❨κεκτημένο(υ)❩κεκτημένου · S-26 καὶ τὸν ⋰ἰ⋱διώτηνἰδιώτην ὡς ⋰ἰ⋱διώτηνἰδιώτην
18 β̣ιωτεύεινβιωτεύειν ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨λοιπο(ῦ)❩λοιποῦ καὶ μὴ σιδήρῳ χρῆσαι̣χρῆσαι κατὰ τῶν ὁμοφύλων
19 κελεύοντες . S-27 ταῦτα γὰρ καὶ φόβος κωλύει βασιλικός ,
20 νόμοις ὀχυρώσας τὸν φόβον καὶ ⋰ὑ⋱μᾶςὑμᾶς τῶν νόμων
21 φύλακας ⸢ἀ̣κρι[β]εῖς⸣ἀκριβεῖς καταστήσας |g:rho-cross| |g:rho-cross| |g:rho-cross|
1 m2? |g:stauros| πρὸ μὲν πάντων πολλὰ προσκυνῶ καὶ ἀσπάζομαι εἰς τὴν ὑμετέραν ὁμολογίαν π̣ρ̣ὶνπρὶν m3 μηλ(…)μηλ…
2 m2 τὸν ∼γενναιώτατον∽γενναιότατον ∼στρατιωτης∽στρατιώτην ὀφείλοντα ∼ἐγθένεσ̣θα̣ι̣∽ἐκτένεσθαι τον
1 m4? |g:stauros| μηδέν[α]μηδένα δὲ ἕ̣λ̣κ̣[εσ]θ̣αιἕλκεσθαι τῶν θείω̣ν̣θείων χαρ[α]κ̣τήρω̣ν̣χαρακτήρων β̣ίᾳβίᾳ , ὅπερ καὶ Θεῷ σωτῆρι φίλον ,
2 καὶ τῇ τῶ[ν]τῶν πάντων κρατούσῃ τύχῃ μεμ̣[ελ]η̣μένον̣μεμελημένον , καὶ ⋰ὑ⋱μῖνὑμῖν δὲ τοῖς ἐννόμοις
3 ∼σπουδα̣σμένον̣∽ἐσπουδασμένον |g:stauros|