Sematia

p.cair.masp.1.67032.xml

TM: 18996HGV: 18996Date: – Place:

1 m1 S-1 [|g:rho-cross|]|g:rho-cross| [βα]σιλ[είας]βασιλείας [τοῦ]τοῦ [θ]ειοτά[του]θειοτάτου [καὶ]καὶ [εὐσε]βεστάτουεὐσεβεστάτου δεσπότου ἡμῶν Φ[λαυίου]Φλαυίου
2 [Ἰου]στινιανοῦἸουστινιανοῦ τοῦ α̣ἰ̣ω̣[νί]ουαἰωνίου Αὐγούστου καὶ Αὐτοκράτορ[ος]Αὐτοκράτορος
3 ἔτους εἰκοστοῦ πέμπτου , μετὰ τὴ[ν]τὴν ∼ὑπατίαν∽ὑπατείαν ❨Φ[λ](αυίου)❩Φλαυίου Βασιλίο[υ]Βασιλίου
4 τοῦ ❨λαμπρ(οτάτου)❩λαμπροτάτου ἔτους δεκ[άτ]ο̣[υ]δεκάτου , τ̣ῇτῇ πρὸ π̣έ̣ν̣τ̣ε̣πέντε ε̣ἰ̣δ̣ῶ̣ν̣εἰδῶν Ἰ̣[ουλίου?]Ἰουλίου
5 ❨ἰνδ(ικτίονος)❩ἰνδικτίονος ∼τεσσαρεισκαιδεκ̣[άτης]∽τεσσαρεσκαιδεκάτης , ἐν τῇ λαμπρᾷ καὶ [ἐν]δόξῳ̣ἐνδόξῳ ❨Φλ(αυίου)❩Φλαυίου Κ[ω]νστ̣[αν]τ̣ί[νου]Κωνσταντίνου
6 πόλει Ῥώμῃ · S-2 τάσδε τὰς̣τὰς [ἀν]τ̣ι̣σ̣υ̣γ̣γ̣ρ̣ά̣φ̣ο̣υ̣[ς]ἀντισυγγράφους ∼[ὁμ]ολογείας∽ὁμολογίας καὶ
7 συνθήκας [π]ρὸςπρὸς ἀλλήλους [δ]ίχαδίχα δόλου κα[ὶ]καὶ βίας καὶ [ἀπάτ]η̣ςἀπάτης
8 καὶ ἀνάγκης καὶ πάσης περιγραφῆς , ἑκο̣ύσῃἑκούσῃ γνώμ̣ῃ̣γνώμῃ κ̣α̣[ὶ]καὶ
9 αὐθαιρέτῳ προαιρ[έ]σειπροαιρέσει · S-3 ἐκ μὲν τοῦ ἑ̣ν̣ὸςἑνὸς μέρ[ους]μέρους [Διόσκορος]Διόσκορος
10 Ἀπολλῶτος καὶ Καλλί[ν]ικοςΚαλλίνικος Βίκτορος καὶ Ἀπολλῶς Ἰωάνν[ου]Ἰωάννου
11 καὶ Κῦρος Βίκτορος διὰ Σεν[ο]ύθουΣενούθου Ἀπολλῶτος πο[ι]ουμένουποιουμένου τὴ[ν]τὴν
12 χώραν αὐτοῦ ἀπόντος , ὁρμώ[μ]ενοιὁρμώμενοι ἅπαντες ἀπὸ κώμης
13 [καλο]υμέν[ης]καλουμένης [Ἀ]φρ[οδιτ]ῶ̣ν̣Ἀφροδιτῶν το[ῦ]τοῦ Ἀν[ταιοπ]ολείτουἈνταιοπολείτου ν[ομοῦ]νομοῦ [τῆς]τῆς [Θηβαίων]Θηβαίων
14 [ἐπ]αρχεί[ας]ἐπαρχείας , ἐκ [δὲ]δὲ [τοῦ]τοῦ ἑτέρου μέρους ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος Π[αλλάδιος]Παλλάδιος [ὁ] [❨λαμπρ(ότατος)❩]λαμπρότατος
15 [κόμης]κόμης τοῦ θ[είου]θείου κωνσιστωρίου , υ⋰ἱ⋱ὸςυἱὸς Ἰωάνν[ου]Ἰωάννου [τοῦ]τοῦ [τῆς]τῆς [μ̣α̣κ̣α̣ρ̣ί̣α̣ς̣]μακαρίας
16 μνήμη[ς]μνήμης [κα]ὶκαὶ Ἐπίγονο[ς]Ἐπίγονος ❨λαμπρό(τατος)❩λαμπρότατος ❨κ̣[ό]μ̣(ης)❩κόμης , ἀμφό[τεροι]ἀμφότεροι [μὲν]μὲν |gap:3|
17 ὁρμώμενοι ἐκ τῆς ❨Λεοντ̣ί̣(ου?)❩Λεοντίου [❨λαμπρ(οτάτης)❩]λαμπροτάτης π[ό]λε[ως]πόλεως τ[ῆς]τῆς [πρώτης]πρώτης
18 Καππαδοκῶν ἐπ[αρ]χεία[ς]ἐπαρχείας [,], [τὰ]τὰ [δὲ]δὲ ν̣ε̣[ωσ]τ̣ὶ̣νεωστὶ δ̣[ι]ά̣γ̣[οντες]διάγοντες κ̣[ατὰ]κατὰ [ταύτην]ταύτην
19 τὴν ∼βασιλε̣ί̣δ̣[α]∽βασιλίδα [π]όλ̣[ι]νπόλιν κ̣α̣ὶ̣καὶ [ὁμολ]ο̣γ̣οῦ[ντ]ε[ς]ὁμολογοῦντες ἀλ̣λ[ή]λ̣ο̣ις̣ἀλλήλοις ἐ̣[πὶ]ἐπὶ [το]ῖ̣ς̣τοῖς ἑ̣ξ̣[ῆς]ἑξῆς
20 δηλουμένοις συμφώνοις . S-4 καταλαβό⸢ν⸣τεςκαταλαβόντες ἐ̣ν̣τ̣α̣ῦθαἐνταῦθα ἐπὶ ταύτη[ς]ταύτης
21 τῆς βασιλευούσης , ἡμεῖς οἱ προγεγραμμένοι Διόσκορος καὶ
22 Ἀπολλῶς καὶ Καλλίνικος καὶ Κῦρος διʼ ἐ̣μ̣[οῦ]ἐμοῦ Σενούθου ∼ποιου̣ν̣ο̣υ̣∽ποιουμένου
23 τὴν χώραν αὐτοῦ , θείαν ἐπορισάμεθα κέλευσιν κ[ατὰ]κατὰ τ̣ῶ̣ν̣τῶν
24 ἀντιδίκων ἡμῶν ∼τον∽τῶν περὶ Ἡράκλειον Ψα⋰ΐ⋱ωτοςΨαΐωτος καὶ λοιπῶν
25 ἀπὸ τῆς ἡμετέρας κώμης , ἔτι μὴν καὶ καθʼ ∼οἱον∽οἵου δήποτε
26 προσώπου ἀποδεικνυμένου ἀκολούθως τῇ θείᾳ ἡμῖν
27 [κελ]εύσεικελεύσει , καὶ δεηθ[έντε]ς̣δεηθέντες κατὰ νόμον πρα|gap:3|τ̣ρ̣ο̣ς̣πρα|gap:3|τρος ἐκβιβ[α]στο[ῦ]ἐκβιβαστοῦ
28 [τοῦ]τοῦ [πρ]άγματοςπράγματος , παρακ[λήσ]ειςπαρακλήσεις ∼προσηνενόχ[α]μ[εν]∽προσενηνόχαμεν τ̣ῇ̣τῇ [ὑμῶν]ὑμῶν
29 λαμπρότητι ἐπὶ ⋰Ἰ⋱ουνίουἸουνίου μηνὸς τῆς ἀρτίως τεσσαρ[εσκαιδεκάτης]τεσσαρεσκαιδεκάτης
30 ἐπινεμήσεως , κατʼ Αἰγυπτίους δὲ πέντε καὶ δ[εκάτης]δεκάτης [,],
31 ὥστε α̣ὐ̣τὴναὐτὴν σὺν Θε̣ῷ̣Θεῷ παραγεινομένην τῇ Θη[βαίων]Θηβαίων [χώρᾳ]χώρᾳ
32 λαβεῖν τὴν εἰρημένην θείαν κέλευσιν ἤτοι τ̣[ὸ]τὸ [πορισθὲν?]πορισθὲν
33 παρʼ ἡμῶν θεῖον ὑπομνηστικόν , καὶ ἐμφανίσασθαι τοῖς
34 κατὰ χώραν δικαστηρίοις , καὶ πᾶσαν εὔνοιαν καὶ σ̣|gap:2|ρ̣|gap:4|σ|gap:2|ρ|gap:4|
35 καὶ ἔπειξιν καὶ ἀγρυπνίαν καὶ ἐκβιβ[ασ]μὸνἐκβιβασμὸν θ̣έ̣[σθαι?]θέσθαι [τῷ]τῷ
36 ἡμετέρῳ πράγματι , ἕως οὗ πέρατι παραδο[θήσεται]παραδοθήσεται [ἡ] δίκη
37 πρὸ[ς]πρὸς πᾶσα[ν]πᾶσαν ἀ̣π̣αλ̣λα̣γ̣ὴ̣ν̣ἀπαλλαγὴν α̣[ὐ]τ̣ο̣ῦ̣αὐτοῦ [κατὰ]κατὰ [δύνα]μ̣ι̣ν̣δύναμιν τῆς αὐτῆς
38 θείας κελεύσεως , καὶ π[αρέ]ξαιπαρέξαι παρὰ τὸ δικαστήριον π̣ά̣[ντ]α̣πάντα
39 τὰ ἐντεταγμένα πρόσωπα τῇ αὐτῇ κελεύσει ὑπὸ ἐγγύα[ς]ἐγγύας
40 ἀσφαλεῖς , οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ πάντα τὰ ἀποδεικνύμενα πρόσωπα
41 κατὰ τὴν δύναμιν τοῦ εἰρημένου τύπου , καὶ ἐκβιβάσ[αι]ἐκβιβάσαι
42 ∼ἄχρει∽ἄχρι πέρατος δίκης , ἡμῶν μέντοι διδομένων τὰ ἐμφ[α]νι̣σ̣τικ[ὰ]ἐμφανιστικὰ
43 καὶ τὰ ἀναλώματα τῆς τάξεως , καὶ ἀπολαμβανόντων τὸ τέταρτον
44 μέρος πάντων τῶν ἐναγομένων προσώπων σπορ[τ]ούλ̣[ων]σπορτούλων ,
45 τοῦ δὲ ἄλλου ἡμίσεως τετάρτου μέρους τῶν αὐτῶν σ[πορτούλων?]σπορτούλων
46 σ̣τελ̣λομένουστελλομένου τῇ ὑμετέρᾳ λαμπρότητι · S-5 τῶν δὲ ἐ[κβησομένων?]ἐκβησομένων
47 ἐκ τῆς δίκης πρὸ δίκης ἔξεστι ἡμῖν λαβεῖν ε̣ἰ̣[ς]εἰς λ̣ό̣γ̣ο̣[ν]λόγον [κέρδους]κέρδους
48 ὑπὲρ ζημιωμάτων ἡμῶν καὶ αὐτῶν τὸ ἥμ[ι]σ[υ]ἥμισυ [τέτα]ρ[τον]τέταρτον
49 μέρος , καὶ τῇ ὑμετέρᾳ λαμπρότητι τὸ ἄλλο τέταρτον , [ὥ]σ̣τ̣ε̣ὥστε ε̣ἶ̣[ναι]εἶναι
50 τοῦτο ⋰ὑ⋱πέρὑπέρ τε σκυλμοῦ καὶ κόπου καὶ ἀναλωμάτ[ων]ἀναλωμάτων αὐτῆς
51 ἤτοι καὶ τῶν προσηκόντων αὐτῇ παιδαρίων · S-6 καὶ μὴ δύνασθ̣α̣ι̣δύνασθαι
52 αὐτὴν ἐν ∼οὐδενεὶ∽οὐδενὶ ἀμφιβάλλειν παραβῆναι τὰ προκείμ[ενα]προκείμενα
53 σύμφωνα , ἀλλʼ εἰς πέρας ἄξαι εὐλόγως καὶ σπουδαίως καὶ δικ[α]ίω[ς]δικαίως
54 κατὰ πάντα ἐντρανῆ τρόπον , δίχα οἵας δήποτε προδοσία[ς]προδοσίας
55 καὶ ∼ῥᾳδιουργείας∽ῥᾳδιουργίας καὶ ὑπερθέσεως καὶ ἀναβολῆς καὶ ∼μετεωρεισμο[ῦ]∽μετεωρισμοῦ
56 καὶ χλεύης , ἑτοίμως ἔχοντες καὶ ἡμεῖς ὑπὸ λόγον προσε̣δ̣ρ̣εῦ̣σ̣[αι]προσεδρεῦσαι
57 τοῦ ἐνδοξοτάτου ❨στρατηλάτο(υ)❩στρατηλάτου τῆς χώρας , καὶ τοῦ α|gap:4||gap:4||gap:1|❨ο̣(υ)❩α|gap:4||gap:4||gap:1|ου
58 ον ἂν προλήμψεται ἡμῖν ἀπʼ αὐτῶν ὑ̣μετέρ[α]ὑμετέρα λ̣αμ[πρότης]λαμπρότης
59 ἕως ὅτε εἰς πέρας ἄχθη τοῦ καθʼ ἡ[μᾶ]ςἡμᾶς πράγματο[ς]πράγματος [δίκη]δίκη
60 [ἀμ]έμπτωςἀμέμπτως καὶ ἀκαταγνώστως κα|gap:1|ε̣ι̣δ̣κα|gap:1|ειδ ἐκ̣βιβ[ασμὸν]ἐκβιβασμὸν
61 ποιήσασθαι καὶ ἐκδοῦναι τοῖς ἐναγομένοις [τὸ]τὸ [βιβλίον]βιβλίον
62 ἑτοίμως ἔχομεν κινδύνῳ ἡμῶν καὶ πόρῳ πα̣|gap:9|πα|gap:9|
63 καὶ δίκας λέγειν . S-7 ἐγώ τε προλεχθεὶς λαμπρότατος Π[αλλάδιος]Παλλάδιος
64 ἀνθομολογῶ ἑτοίμως ἔχειν ἐμμεῖναι τοῖς ∼προ⸢διο⸣ρεισθεῖσί∽προδιορισθεῖσί μοι πα̣ρ̣ʼπαρʼ [ὑμῶ]νὑμῶν
65 συμφώνοις καὶ ὁμολογήμασιν , καὶ στέρξα[ι]στέρξαι [π]άνταπάντα καὶ εἰς πέρας
66 [ἄ]ξ̣αιἄξαι καθʼ οἷον δήποτε προμνημ[ον]ευθένταπρομνημονευθέντα παρʼ ὑμῶν
67 τ̣ρ̣ό̣π̣ο̣ν̣τρόπον δ̣ε̣|gap:4||gap:4||gap:2|δε|gap:4||gap:4||gap:2| πρ[οσεδρεῦσ?]α̣ι̣προσεδρεῦσαι ἐν τα[ύταις]ταύταις ταῖ[ς]ταῖς [δύσι][|num:2|]δύσι|num:2|
68 ὁμολογίαις κ[αὶ]καὶ μὴ ἐν ∼οὐδενεὶ∽οὐδενὶ π[αρα]βῆναιπαραβῆναι |gap:4||gap:4| τ̣α̣ῦ̣ταταῦτα
69 κα[τ]ὰκατὰ [τ]ὴντὴν δύναμιν τῆς ∼πορεισθ[είσ]η[ς]∽πορισθείσης [ὑμῖν]ὑμῖν [θείας]θείας [κελεύ]σεωςκελεύσεως ,
70 ἀλλὰ μᾶλλον ἐκβιβάσα[ι]ἐκβιβάσαι [π]άνταςπάντας τοὺς [ὑμ]ετέρουςὑμετέρους [ἀν]τιδίκουςἀντιδίκους
71 τοὺς ἐντεταγμένους καὶ ἀποδεικνυμένους ἐπὶ παντὶ κεφ̣α̣λ̣αί̣[ῳ?]κεφαλαίῳ
72 ἀνήκοντι ⋰ὑ⋱μῖνὑμῖν κατʼ αὐτῶν ∼[μ]έχρει∽μέχρι τῆς περαιώσεως τοῦ ❨⋰ὑ⋱μ̣ετέρο(υ)❩ὑμετέρου
73 πράγματος · S-8 καὶ προσεπὶ τούτοις , πρὸς σαφέστεραν καὶ ὀχυ̣[ρο]τ̣έ̣ρ̣ανὀχυροτέραν
74 ἀσφάλειαν , ∼ἐπωμνύμεθα∽ἐπομνύμεθα ἀλλήλοις , ἐγὼ μὲν ⋰ὑ⋱μῖνὑμῖν , ⋰ὑ̣⋱μ[εῖς]ὑμεῖς [δὲ]δὲ [ἐμοί]ἐμοί [,],
75 τὸν θεῖον καὶ σεβάσμιον ὅρκον , τήν ∼δε∽τε ἁγία[ν]ἁγίαν καὶ ὁ[μοούσιον]ὁμοούσιον
76 Τριάδα καὶ τὴν νίκην καὶ τὴν διαμονὴ[ν]διαμονὴν τ̣ο̣[ῦ]τοῦ κ[α]λ̣λι[νίκου]καλλινίκου
77 ἡμῶν δεσπότου ❨Φλ(αυίου)❩Φλαυίου Ἰουστινια[νοῦ]Ἰουστινιανοῦ [τοῦ]τοῦ αἰω[νίου]αἰωνίου [αὐγούστου]αὐγούστου
78 καὶ α[ὐτο]κ[ράτο]ρ[ος]αὐτοκράτορος [,], |gap:7| [ἐμμένε]ι̣ν̣ἐμμένειν τοῖς̣τοῖς ∼ὡ̣[μ]ολογη[θεισιν]∽ὁμολογηθεῖσι
79 παρʼ ἡμῶν ἀμφοτέρων ἐν ταύταις ταῖς ⋰ἰ⋱σοτύποιςἰσοτύποις δύ[σ]ι|num:2|δύσι|num:2|
80 ὁμολογίαις . S-9 εἰ δὲ μὴ τοῦτο ποιήσομεν , παρέξει τὸ μὴ
81 ἔμμενον μέρος τῷ ἐμμένοντι χρυσίου λίτρας δύο|num:2| ἔργῳ
82 καὶ δυνάμει ἀπαιτουμένας , καὶ ἆκον ἐμμένειν πᾶσιν
83 τοῖς προγεγραμμένοις συμφώνοις . S-10 καὶ ἐπὶ τούτοις ἅπασιν
84 ἐπερωτηθέντες ⸢παρʼ⸣παρʼ ⸢ἀλλήλων⸣ἀλλήλων καὶ ἀλλήλους ἐπερωτήσαντες τ̣α̣ῦ̣θ̣ʼταῦθʼ
85 οὕτως ἔχειν δώσ̣ε̣ι̣νδώσειν [π]οιεῖνποιεῖν φ[υλ]άττειν̣φυλάττειν ε̣ἰ̣ς̣εἰς [πέρα]ςπέρας ἄξαι
86 ὡμολογήσαμεν . S-11 προσομο[λο]γῶπροσομολογῶ δὲ ἐγὼ Παλλάδ̣ι̣ο̣ςΠαλλάδιος μονο[μ]ερῶςμονομερῶς
87 ἑ[το]ί̣[μως]ἑτοίμως ἔ̣χ̣εινἔχειν ἐνε̣[γκ]εῖνἐνεγκεῖν ὑ̣μ̣[ῖν]ὑμῖν ἐρ̣χ̣ομέν̣[οις]ἐρχομένοις σ̣[ὺ]ν̣σὺν Θ̣ε̣ῷ̣Θεῷ ἐ̣ν̣ἐν τ̣α̣ύ̣τ̣α̣ι̣ς̣ταύταις
88 |gap:1|ν̣|gap:1|ν Θηβα⋰ΐ⋱διΘηβαΐδι τὸ θεῖο[ν]θεῖον ὑπομν[ηστ]ικ[ὸν]ὑπομνηστικὸν τ[ὸ]τὸ [προαγ]ορευθ[έν]προαγορευθέν μοι
89 κ̣[αὶ]καὶ φ̣υ̣λ̣α̣χθ[ὲν]φυλαχθὲν |gap:3| παρʼ [ὑ]μῶνὑμῶν |gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:3|
90 |gap:2_lines|
92 τῆς διαστροφῆς καὶ ζημίας τῆς ∼ἀν̣ηχθείσης∽ἀναχθείσης τοῖ[ς]τοῖς |gap:5|
93 πράγμασιν τυγχάνουσιν ἐν τῇδε τῇ πανευδαίμονι π[όλ]ε̣ι̣πόλει ·
94 S-12 ἔτι μὴν ὥστε τὸ προνόμιον τοῦ αὐτοπράκτου σχήματο̣ς̣σχήματος
95 τῆς ὑμετέρας ὑπαρχθῆναι κώμης β[ε]βαιῶβεβαιῶ ὑπὲρ δύο|num:2|
96 καὶ πλέον τριῶν|num:3| νομισμάτων πα̣ρ̣α̣σχεθησομένωνπαρασχεθησομένων μο[ι]μοι
97 παρʼ ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν τῶν προαφηγηθέντων καὶ ∼καταφανε͂ς∽καταφανεῖς ποιησα̣[μ]έ[νων]ποιησαμένων
98 |gap:3|ο̣υ̣ς̣|gap:3|ους ἐπὶ τοῦ ❨ἐνδοξ(οτάτου)❩ἐνδοξοτάτου δουκὸς̣δουκὸς , καὶ ἀπολήμψομαι τρί̣τ̣ο̣ντρίτον μέρο[ς]μέρος
99 τῶν ὑπὲρ τούτου ἀνυομένων , τὰ δὲ |gap:4|υ̣σ̣|gap:4||gap:4||gap:4||gap:2|σ̣αι|gap:4|υσ|gap:4||gap:4||gap:4||gap:2|σαι τ̣α̣τα
100 |gap:3|ε̣|gap:1|η|gap:3|ε|gap:1|η του |gap:2|π|gap:1|κ̣|gap:4|δ̣ώ̣σ̣ω̣|gap:2|π|gap:1|κ|gap:4|δώσω [χ]ρ̣υ̣σ̣οὺςχρυσοὺς τριάκο[ντα]τριάκοντα [ἓ]ξ|num:36|ἓξ|num:36| κ[αὶ]καὶ ἔν[ο]χ[ος]ἔνοχος [εἴην]εἴην
101 [τῷ]τῷ θείῳ ὅρκῳ καὶ [τ]ῷτῷ ὑπὲρ το[ύ]τ[ου]τούτου ἐπ[η]ρ̣τ̣η̣μένῳἐπηρτημένῳ κ̣[ι]ν̣δ̣[ύνῳ]κινδύνῳ [·]·
102 S-13 ὁμολογία κυρία καὶ βεβαία συντεθεῖσα πρὸς του|gap:4||gap:4||gap:1|
103 πρὸς ἅπασιν πανταχοῦ προφερομένη · S-14 ἐρωτηθ[εὶς]ἐρωτηθεὶς
104 ὡμολόγησα καὶ ὑπογράψας χειρὶ ἐμῇ ἀπέλυσα |g:stauros|
105 |g:rho-cross| ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος Παλλάδιος ❨κόμ(ης)❩κόμης ὁ̣ προγεγραμμένος ἐθέμην ταύτην τὴν
105-106 ὁμο̣λ̣ο̣∤γίανὁμολο∤γίαν
106 ἐπὶ ∼πᾶσ̣η̣ν̣∽πᾶσιν τοῖς πρ[ο]γεγρ[αμ]μ̣έ̣νοιςπρογεγραμμένοις συμφώνοις καὶ |gap:1|ρ̣ε̣|gap:4||gap:4||gap:1|ρε|gap:4||gap:4|
107 ⋰ὑ⋱πέγραψαὑπέγραψα χειρὶ ἐμῇ |g:stauros| |g:stauros| |g:stauros| |g:rho-cross| ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος Φοιβάμμων Ἀθανασίου ἀπὸ |gap:1||gap:8|
108 τῆς Θηβαίων χώρας , μαρτυρῶ [τῇδε]τῇδε [τῇ]τῇ [ὁμολογίᾳ]ὁμολογίᾳ [ἀκούσας]ἀκούσας [παρὰ]παρὰ [τοῦ]τοῦ
109 θεμένου |g:rho-cross| |g:stauros| ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος Ἰ̣ω̣ά̣ν̣ν̣η̣[ς]Ἰωάννης [Θ]ε̣[οδ]ώ̣ρ̣ο̣υ̣Θεοδώρου ἀ̣π̣ὸ̣ἀπὸ τ̣ῆ̣ςτῆς Λύκω̣ν̣Λύκων [πόλεως]πόλεως [τ̣ῆ̣ς̣]τῆς
110 [Θηβαίων]Θηβαίων [χώρας]χώρας , μαρτυρῶ [τῇδε]τῇδε [τῇ]τῇ [ὁμολογίᾳ]ὁμολογίᾳ [ἀκούσα]ςἀκούσας παρὰ [❨το(ῦ)❩]τοῦ [❨θεμένο(υ)❩]θεμένου .
111 S-15 ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος |gap:1|ω̣ρ̣|gap:2|ο̣γ̣ιος|gap:1|ωρ|gap:2|ογιος Θεοδοσ[ίου]Θεοδοσίου ε̣|gap:2|π̣ρ̣|gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:2|ε|gap:2|πρ|gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:2|
112 [τ]α̣κ̣τ̣ο̣μίσθωντακτομίσθων ἐπ̣ὶ̣ἐπὶ τῆς ∼πρ̣ό̣τ̣ης∽πρώτης τοῦ τ̣α̣|gap:4||gap:2|τα|gap:4||gap:2| ∼μαρτυρον∽μαρτυρῶ τῇ|gap:2|
113 ὁμολογίᾳ ἀκούσας παρὰ τοῦ θεμένου |g:stauros| ❨Φλ(αύιος)❩Φλαύιος Θεόδωρος νοτάριος̣νοτάριος ,
114 τὴν χρείαν ἐκτελῶν ἅπασιν τοῖς ∼ἐνδεε̣ις∽ἐνδέεσι καὶ τὸ ∼κάθεισμ̣[α]∽κάθισμα
115 ποι[ού]μενοςποιούμενος ἐν τῇ ἁγιωτάτῃ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ ταύτης
116 [τῆς]τῆς ∼[βα]σ̣ι̣λείδος∽βασιλίδος πόλεως , μαρτυρῶ τῇδε τῇ [ἀσφ]α̣λείᾳἀσφαλείᾳ
117 τῇ ἐ̣κτε̣θείσῃἐκτεθείσῃ π[αρὰ]παρὰ Διοσκόρο[υ]Διοσκόρου καὶ Καλλινίκου καὶ
118 Κ̣ύ̣ρ̣ουΚύρου διὰ Σενο[ύ]θο[υ]Σενούθου , καὶ [Ἀπολλ]ῶτοςἈπολλῶτος , εἰς Παλλάδιον
119 τ̣ὸ̣ν̣τὸν |gap:4||gap:3|εν|gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:2|
120 |gap:2_lines|