Sematia

p.cair.masp.1.67024dupl.xml

TM: 18988HGV: 18988Date: 551 – 551Place: Aphrodites Kome? (Antaiopolites)

1 m1 S-1 [προ]σελ̣θὼνπροσελθὼν ἡμῖν ἐδίδα[ξεν]ἐδίδαξεν ⸢ἡ̣μ̣ῖν⸣ἡμῖν ὁρμᾶσθαι μὲν ἐκ τῆσδε
2 [τῆ]ςτῆς κώμης τῆς Θηβαίων χώρα[ς]χώρας , διδάσκων τὸν πατέρα δ[ὲ]δὲ
3 [τὸ]ντὸν οἰκ[εῖον]οἰκεῖον ∼τὼν∽τὸν ∼ἐ∽ἐν ∼ν∽αὐτῇ ∼αὐ∽κεκτημένον ∼τῇ∽$ ∼κεκτημένων∽$ πρῶτον γενόμενο[ν]γενόμενον ,
4 [καὶ]καὶ τὰς ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ τοῦ πα̣ν̣τὸςπαντὸς ❨χωρίο(υ)❩χωρίου συ̣ν̣τελείαςσυντελείας ἀναλεγόμενον ,
5 [ἐπὶ]ἐπὶ τ[οὺς]τοὺς τῆς ❨ἐπιχωρίο(υ)❩ἐπιχωρίου τάξεως ταύτας κατατιθέναι · S-2 ἐπειδὴ δὲ
6 παρὰ τῶν κατὰ καιρὸν ἀρχόντων ❨ο(ὐ)❩οὐ τὰς ❨τυχο(ύ)σας❩τυχούσας ἀδικίας
7 ὑπέμεινον , τῷ θείῳ ⸢ἡμῶν⸣ἡμῶν οἴκῳ σφᾶς αὐτοὺς ἐπιδοῦναι καὶ ⋰ὑ⋱πὸὑπὸ ⸢τὴν⸣τὴν
7-8 προσ∤τασίαν
8 αὐτοῦ γενέσθαι ⸢τὴν⸣τὴν ⸢❨αὐτο(ῦ)❩⸣αὐτοῦ , Θεοδόσιον δὲ τὸν ❨μεγαλοπρε(πέστατον)❩μεγαλοπρεπέστατον , τῆς ❨ἀπο(υ)σίας❩ἀπουσίας
9 δραξάμενον ❨το(ῦ)❩τοῦ πατρὸς τοῦ δεομένου , τοὺς μὲν τῆς κώμης
10 ἀναλέξασθαι φόρους , οὐδὲν δὲ καταθεῖναι παντελῶς
11 [ἐπ]ὶ̣ἐπὶ τὸν δημόσιον λόγον , ὥστε τοὺς τῆς ❨ἐπιχωρίο(υ)❩ἐπιχωρίου τάξεω⸢ς⸣τάξεως
12 π̣ά̣λ̣ινπάλιν ἐκ δευτέρου τοὺς ⋰ἱ̣⋱κέταςἱκέτας τὰς ἐπικείμενας αὐτοῖ⸢ς⸣αὐτοῖς
13 συντελείας εἰσπρᾶξαι · S-3 περί τε ❨το(ύ)το(υ)❩τούτου θείας ἡμῶν ἤδη
14 πορίσασθαι συλλαβὰς πρὸς τὴν σὴν ❨ἐνδοξ(ό)τ(ητα)❩ἐνδοξότητα γεγραμμένας ,
15 ἀλλὰ τὴν ❨ἐκείνο(υ)❩ἐκείνου περιδρομὴν πλέον τῶν ἡμετέρων
16 ⋰ἰ⋱σχῦσαιἰσχῦσαι κελεύσεων , ὥστε τῷ δεομένῳ δευτέρας ἀφορμῆς
17 ὅδου καὶ μείζονος καταστῆναι τὸ πρᾶγμα τριβ̣ῆςτριβῆς . S-4 θεσπίζο⸢μεν⸣θεσπίζομεν
18 τοίνυν τὴν ❨ἐνδοξ(ότητα)❩ἐνδοξότητα τὴν σὴν νῦν γοῦν ταῖς δεδομέναις
19 περὶ ❨το(ύ)το(υ)❩τούτου τῷ ⋰ἱ⋱κέτῃἱκέτῃ θείαις συλλαβαῖς πέρας ἐπιθεῖναι τὸ
20 προσῆκον , καὶ μὴ χρόνους ἐκ χρόνων αὐτὸν ἤτοι τὴν
21 κατʼ αὐτὸν κώμην τῶν ἐποφειλομένων αὐτοῖς
21-22 ἀπο∤στερεῖσθαι
22 , ὡς μὴ κατὰ τὴν πρόφασιν ταύτην ἀτονίαν
23 αὐτο⋰ῖ⋱ςαὐτοῖς ὀλίγον ⋰ὕ⋱στερονὕστερον περὶ τὴν τῶν δημοσίων φόρων
24 γενέσθαι καταβολήν . S-5 ἐπειδὴ δέ φησίν τινας ⸢τῶν⸣τῶν κατὰ ταύτην
25 [κεκτημ]ένωνκεκτημένων τὴν κώμην πράγματα τοῦ δεομένου καὶ τῶν
26 ἀδελφῶν τῶν ❨αὐτο(ῦ)❩αὐτοῦ παρὰ τὸν τοῦ [δικα]ίουδικαίου λ̣[ό]γ̣ο̣ν̣λόγον ἀφέλεσθ[αι]ἀφέλεσθαι ·
27 S-6 〚ἀφορμὴ〛ἀφορμὴ 〚τῆς〛τῆς 〚❨το(ῦ)❩〛τοῦ 〚❨εἰρημέ(νου)❩〛εἰρημένου 〚❨δημοσίο(υ)❩〛δημοσίου 〚δε̣υ̣τ̣έρας〛δευτέρας ⸢εἰσπράξεως⸣{εἰσπράξεως} θεσπίζομεν τὴν ❨ἐνδοξ(ότητα)❩ἐνδοξότητα τὴν σὴν
28 [καὶ]καὶ [τὰ]τὰ [περὶ]περὶ ❨το(ύ)το(υ)❩[ς]τούτους σκοπο̣ῦ̣σ̣ανσκοποῦσαν ε̣ἰ̣εἰ οὕτως ἔχοντα εὕροις ,
29 τὸ ⋰ἱ⋱κανὸνἱκανὸν τῷ τε δεομένῳ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς τοῖς ❨α̣ὐ̣τ̣ο̣(ῦ)❩αὐτοῦ [κατὰ]κατὰ [τὸν]τὸν
30 νόμον γενέσθαι παρασκευάσαι . S-7 πρὸς τούτοις ἐδίδαξαν ἡμᾶς
31 ⋰Ἰ̣⋱ο̣υ̣λιανόνἸουλιανόν , παγάρχην τῆς Ἀνταιοπολιτῶν , βουληθῆναι τὴν κατʼ ❨αὐτο(ὺ)ς❩αὐτοὺς
32 κώμην ⋰ὑ⋱πὸὑπὸ τὴν οἰκείαν παγαρχίαν ποιήσασθαι , καὶ ταῦτα
32-33 μηδέ∤ποτε
33 τελεσάντων ⋰ὑ⋱πὸὑπὸ παγαρχίαν αὐτῶν , ἀλλὰ κατὰ τὸ τῶν
34 αὐτοπράκτων σχῆμα διʼ ἑαυτῶν τοὺς δημοσίους φόρους ἐπὶ 〚❨το(ὺ)❩ς̣〛τοὺς
35 τὴν ἐπιχώριον τάξιν κατατιθέντων . S-8 ἐπειδὴ δὲ οὐκ ἠνέσχο[ν]ἠνέσχον
36 τὸ τούτου τοῦ μέρους ἐπελθεῖν αὐτοῖς καὶ πραγμάτων ἁρπαγ̣ὴ̣ν̣ἁρπαγὴν
37 ἁμαρτῆσαι , ⸢⊢α⊣⸣α καὶ τοσαύτην ἁπλῶς τὴν ἀτοπίαν γενέσθαι τὴν
38 ❨αὐτο(ῦ)❩αὐτοῦ ⸢αὐτοῖς⸣αὐτοῖς ⸢τε⸣τε ⸢καὶ⸣καὶ ⸢τῇ⸣τῇ ⸢❨α̣(ὐ)❩τ̣[ῶν]⸣αὐτῶν ⸢[κώμῃ]⸣κώμῃ ὥστε καὶ ⋰ὑ⋱πὸὑπὸ τὴν παγαρχίαν ποιήσασθαι , πρᾶγμα πάσης̣πάσης
39 ἀτοπίας ἐπέκεινα , ⸢⊢α⊣⸣α θεσπίζομεν τοίνυν τὴν ❨ἐνδοξ(ότητα)❩ἐνδοξότητα τὴν σὴν
40 ἐξετάσαι τὰ περὶ τούτου ⸢⊢α⊣⸣α μεθʼ ὅσης νόμος ἀκριβείας προστάττει ,
41 καὶ εἰ ταῖς ⸢⊢α⊣⸣α ἀληθείαις μηδέποτε τοὺς τὴν αὐτὴν κώμην οἰκοῦντ[ας]οἰκοῦντας
42 ⋰ὑ⋱πὸὑπὸ παγαρχίαν τελέσαντας εὕροις , ⸢⊢α⊣⸣α ἀποστῆσαι μὲν τὸν ❨προειρημ̣(ένον)❩προειρημένον
43 |vac:?| τῆς πρὸς αὐτοὺς μετουσίας , ⸢⊢α⊣⸣α θεραπεῦσαι δὲ
43-44 παρα∤σκευάσαι
44 τοῖς δεομένοις τὰς ∼ἀπηνηνεγμένας∽ἀπενηνεγμένας παρʼ α̣ὐ̣τ[οῦ]αὐτοῦ
45 βλάβας αὐτοῖς καθὰ τοῖς περὶ τούτου νόμοις δοκεῖ . S-9 ἀξεῖ [δὲ]δὲ
46 καὶ τοὺς ἄλλους σὴ ❨ἐνδοξ(ότης)❩ἐνδοξότης ὅσοι ⸢τῆς⸣τῆς ⸢⸢τε⸣⸣τε ⸢σῆς⸣σῆς ⸢τάξεως⸣τάξεως ⸢καὶ⸣καὶ ⸢παγανῶ̣ν̣⸣παγανῶν τοῖς δεομένοις ἐπί τ̣[ε]τε
47 χρήμασιν καὶ ἐγκλήμασιν ⋰ὑ⋱πεύθυνοιὑπεύθυνοι φανεῖεν
48 τυγχάνειν · S-10 καὶ τὰ τʼ ἐς χρήματα βλέποντα θεραπεῦσαι τοῖς
49 δεομένοις κατὰ τὸν νόμον , ⋰ὑ⋱πέρὑπέρ τε τῶν ἐγκλημάτων
50 νομίμοις ποιναῖς ⋰ὑ⋱ποθεῖναιὑποθεῖναι ∼φροντιείη∽φροντισείη τοὺς μὲν ταῦτα
51 ἡμαρτηκότας , ὥστε τὸ ⋰ἱ⋱κανὸνἱκανὸν ἐφʼ ἑκατέρῳ , τοῖς τε δεομένοις
52 καὶ τῷ νόμῳ , γενέσθαι |g:rho-cross| . S-11 τῶν κατὰ συναρπαγὴν οἷον εἶκος συλλαβὼν
53 ποριζομένων παρὰ τὰ παρʼ ἡμῶν νῦν θεσπισθέντα , θεσπίζομεν ❨ο(ὐ)δεμίαν❩οὐδεμίαν
54 δυναμένων ἔχειν ⋰ἴ⋱σχυνἴσχυν , παρασκευάσεις τὰ εἰς χρήματα βλέποντα , ὑπὲρ δέ γε τῶν ἐγκλημάτων , νομίμοις τοὺς ἡμαρτηκότας ὑποθήσεις ποιναῖς , ὥστε τὸ ἱκανὸν ἐφʼ ἑκατέρῳ , τῷ τε δεομένῳ καὶ τῷ νόμῳ γενέσθαι τα[ῦ]τ̣α̣ταῦτα |gap:4|
55 |vac:?|
56 |vac:?|
57 |vac:?|
58 |vac:?|
59 |vac:?|