Sematia

p.cair.masp.1.67021.xml

TM: 18987HGV: 18987Date: – Place:

1 m1 S-1 |g:stauros| χμγ |g:slanting-stroke||g:slanting-stroke| τ[ὴν]τὴν [ἀγα]θὴνἀγαθὴν διάθεσιν καὶ προαίρεσιν ἀριστὴ̣νἀριστὴν
2 τῆς ὑμετέρα[ς]ὑμετέρας θ̣εοφιλοῦςθεοφιλοῦς ἁγιωσύνης ἐπιστάμενο̣[ι]ἐπιστάμενοι
3 ἀκριβῶς , τὴ̣ν̣τὴν ἀε̣ὶ̣ἀεὶ εἰς τὰ εὐαγέστατα τοῦ Θ̣εοῦΘεοῦ ὅ̣[σια?]ὅσια
4 μ[ονασ]τήριαμοναστήρια ονω̣|gap:1|σ̣ται̣|gap:2||gap:3|αλ̣|gap:12|ονω|gap:1|σται|gap:2||gap:3|αλ|gap:12|
5 ἀγα̣[θά]ἀγαθά . S-2 διὸ [οὖν?]οὖν ❨[πάρακαλ]ο(ῦ)❩μ̣ε̣ν̣πάρακαλοῦμεν |gap:8|η̣ναι|gap:8|ηναι
6 |gap:3|θ|gap:1||gap:3|ειν̣|gap:2||gap:2|τ̣ο̣|gap:3|θ|gap:1||gap:3|ειν|gap:2||gap:2|το ὡς μεγάλ̣οιςμεγάλοις ὑμῖν ο̣υ|gap:1|τω̣[ν]ου|gap:1|των
7 τέκνων τοῦ ε̣|gap:3|ε̣ισ̣|gap:2|ι̣ωνε|gap:3|εισ|gap:2|ιων π̣νε̣[ύ]μ̣α̣[τ]ι̣πνεύματι α|gap:4||gap:2|
8 |gap:8| ἅ̣π̣ε̣ρ̣ἅπερ ἐπ̣[ὶ]ἐπὶ [τοῦ]τοῦ [ὁσι]ω̣τάτουὁσιωτάτου ἄπ[α]ἄπα Παχ[ωμ?]ίο̣υΠαχωμίου [τ]οῦτοῦ
9 |gap:1_lines|
10 τὰ καθ̣ʼκαθʼ ἡ̣μ̣ᾶ̣ς̣ἡμᾶς , ὡ̣[ς]ὡς ❨ἐλεεινο(ὺ)ς❩ἐλεεινοὺς ὄντας [ὑ]μ̣ῶνὑμῶν υ⋰ἱ⋱ο̣ύ̣ςυἱούς [τε]τε
11 καὶ προ̣σ̣κ̣[υν]ητάς̣προσκυνητάς . S-3 βουλόμεθα [γ]ὰργὰρ καὶ χωρὶς
12 πρ̣άγματ̣[ο]ς̣πράγματος πᾶσαν κα[θʼ]καθʼ [ἑ]κάστηνἑκάστην ἀφορμὴν ❨ἐμπίπ[το(υ)]❩[σαν]ἐμπίπτουσαν
13 [προσ?]γράφεινπροσγράφειν ἡμ̣[ᾶ]ςἡμᾶς , καὶ προσειπεῖν τὴν ἱερὰν καὶ φίλην
14 Θεῷ κεφαλήν , ἣν προσκυνοῦμεν ἀσπαζόμεν̣ο̣ι̣ἀσπαζόμενοι
15 ὅσον οὐκ|g:apostrophe| ⋰ἰ⋱σχύσειἰσχύσει |gap:3| [πρ]ο̣σ̣γ̣ρ̣ά̣ψ̣[α]ιπροσγράψαι καὶ ❨παρακαλο(ῦ)❩ντ̣ε̣ς̣παρακαλοῦντες
16 ⋰ὑ⋱π̣εισελθεῖνὑπεισελθεῖν [τ]ὸ̣τὸ κα[θʼ]καθʼ [ἡ]μᾶςἡμᾶς πρᾶγμα , κα[ὶ]καὶ μὴ ἀ̣ν[έχ]ε̣σ̣θ̣[αι]ἀνέχεσθαι
17 τ̣ὸτὸ εὐαγὲς ❨μον(αστήριον)❩μοναστήριον ἀδικηθῆναι παρὰ̣παρὰ Μ̣η̣νᾶΜηνᾶ τοῦ ❨λα̣μ̣π̣ρ̣ο(τάτου)❩λαμπροτάτου
18 σ̣κ̣ρ̣ιν[ια]ρίουσκρινιαρίου καὶ ❨παγά̣ρ̣χο(υ)❩παγάρχου τῆς ❨Ἀνταίο(υ)❩Ἀνταίου . S-4 κ̣ε̣κτήμ̣εθ̣ακεκτήμεθα γὰρ |gap:1|κ
19 |gap:3|λα κ̣τη̣μ̣ατίδιακτηματίδια ἐν Ἀφ̣ρ̣ο̣[δί]τ̣ῃ̣Ἀφροδίτῃ κ̣|gap:2|ε̣|gap:2|μ̣|gap:4|ηκ|gap:2|ε|gap:2|μ|gap:4|η ταῖς
20 |gap:10|τ̣|gap:5||gap:10|τ|gap:5| βα̣ρυ̣|gap:3|βαρυ|gap:3| ὄ̣ν̣ταὄντα |gap:3|σ̣χ̣|gap:1|ρ̣ε̣σ̣χ̣|gap:3||gap:3|σχ|gap:1|ρεσχ|gap:3|
21 καὶ ἐγκ|gap:3|ακήσαντες , μ[ὴ]μὴ ε̣ὕροντεςεὕροντες ἀποτάξ̣ασθαιἀποτάξασθαι , μήτ̣ε̣μήτε
22 ἴ̣σ̣η̣ν̣ἴσην εκ̣|gap:3||gap:1|ποιῆσαιεκ|gap:3||gap:1|ποιῆσαι β̣εβαρυ[μέν]αβεβαρυμένα . S-5 π[ρ]ὸ̣[ς]πρὸς δὲ τούτοις
1 καὶ ἀπαιτούμεθα ⸢[παρʼ]⸣παρʼ ⸢[αὐ]τοῦ⸣αὐτοῦ ⸢τὴν⸣τὴν ⸢συντέλ̣[ει]αν⸣συντέλειαν 〚παρ〛παρ κτημάτω̣ν̣κτημάτων φα̣νερῶνφανερῶν κα̣ὶ̣καὶ ∼ἐξ̣ωτι∽ἐξωτικῶν
2 [ἀ]ρουρῶνἀρουρῶν τοῦ ❨μον(αστηρίου)❩μοναστηρίου Ψινεπό⋰ϊ⋱τοςΨινεπόϊτος ὧν οἱ |gap:15|
3 ⊢Π̣ετμ̣ε⊣Πετμε τῶν κω[μῶ]νκωμῶν τοῦ ❨(αὐτοῦ)❩αὐτοῦ ❨Ἀνταιο(υ)πολ(ίτου)❩Ἀνταιουπολίτου ❨καρπο(ῦ)νται❩καρποῦνται ἄνευ ∼ἐκφιω∽ἐκφορίων
4 [❨κ(αὶ)❩]καὶ δημοσίων ∼κα̣θ̣ʼ∽κατʼ [ἔτ]οςἔτος · S-6 κεκμηκότες παρακαλοῦντες
5 |gap:17| τούτ̣ω̣[ν]τούτων ἐ̣κφόριαἐκφόρια , ἤγουν ἀφʼ ἡμ[ῶν]ἡμῶν
6 ἀποτρέ̣ψα̣ι̣ἀποτρέψαι τ̣ο̣ὺ̣ς̣τοὺς |gap:4|κ̣ω̣|gap:11||gap:4|κω|gap:11| ἀδίκ̣[ους]ἀδίκους κ̣|gap:3|κ|gap:3|
7 ἀπ̣αιτοῦνταςἀπαιτοῦντας τὴν συντέλειαν · S-7 οὐκ̣οὐκ [ἐ]β̣ο̣υλ[ήθη]ἐβουλήθη |gap:6|
8 καὶ ἐπεξῆλθεν προ̣ι̣|gap:2|ι̣ωνπροι|gap:2|ιων [τ]ῇτῇ κώ[μ]ῃκώμῃ ❨Ἀφ(ροδίτῃ)❩Ἀφροδίτῃ μετὰ ❨στρατιωτ(ικῆς)❩στρατιωτικῆς καὶ
9 π̣[αγανι?]κ̣ῆ̣ς̣παγανικῆς ❨β̣οηθ(είας)❩βοηθείας , ὡ[ς]ὡς λ̣έγουσινλέγουσιν τα[ύ]τ̣η̣[ν]ταύτην ∼ἐ̣π̣ρ̣αίτευσεν∽ἐπραίδευσεν καθὰ
10 |gap:29||gap:2| ❨διοικο(ῦ)❩ντ̣ο̣ς̣διοικοῦντος
11 εἰρηκότος , καὶ τὸν ∼οἰκου∽οἶκον αὐτοῦ πεπο̣ρθη̣μένονπεπορθημένον παρὰ τ̣ῆ̣ς̣τῆς
12 ἑπομένης̣ἑπομένης τῷ ❨εἰ[ρη]μ(ένῳ)❩εἰρημένῳ ❨κυρ(ίῳ)❩κυρίῳ Μηνᾷ ❨β[ο]η̣θ̣(είας)❩βοηθείας ἐξ ❨⋰ἴ⋱σο(υ)❩ἴσου ❨βα̣ρ̣β[α]ρωθ(έντων)❩βαρβαρωθέντων τ̣ό̣π̣ω̣[ν]τόπων ,
13 καίτοι τὴν πρ[ώτ]η̣ν̣πρώτην καὶ τὴ̣[ν]τὴν δευτέραν καὶ τ[ρί]τηντρίτην ❨κα̣[τα]β̣ολ(ὴν)❩καταβολὴν
14 τῶ̣ν̣τῶν ∼δημοσί̣ει̣⸢ω⸣ν∽δημοσίων παρεσχό[μ]εθαπαρεσχόμεθα αὐ̣τῷαὐτῷ κακ̣|gap:2|τ|gap:8|κακ|gap:2|τ|gap:8|
15 συναλλαγῆς τοῦ πυρὸς ∼θερμοτέρη̣ς∽θερμοτέρας ∼ἐδανισάμεθα∽ἐδανεισάμεθα ·
16 S-8 καὶ ❨ο(ὕ)τως❩οὕτως οὐκ ὤκνησεν ἀ̣ν̣ατρέψαιἀνατρέψαι τὸν διο̣[ι]κ̣η̣[τ]ὴ̣ν̣διοικητὴν ❨ἡ̣μ̣ῶ(ν)❩ἡμῶν
17 ἀλ̣ό̣γ̣ωςἀλόγως . S-9 οὐ τοῦτο καὶ μόνον ἡ̣μῖν̣ἡμῖν |gap:3|σπευ|gap:1|αι̣|gap:5||gap:3|σπευ|gap:1|αι|gap:5|
18 καὶ ⸢❨το(ῦ?)❩⸣τοῦ τὴν̣τὴν ι̣κ̣α̣|gap:23|ικα|gap:23| τ̣ῆ̣ς̣τῆς [❨λαμπρ(ᾶς)❩]λαμπρᾶς
19 μ̣νήμηςμνήμης Σαραπάμμωνος ἀ̣φ̣ε̣ί̣[λα]τοἀφείλατο τὸν σ̣ῖτονσῖτον τῶν
20 ❨ἐκ(φορίων?)❩ἐκφορίων τῶν κ̣τη[μ]άτωνκτημάτων ἡ̣μ̣[ῶν]ἡμῶν , ἐξωδ̣ιάσατοἐξωδιάσατο ⸢|gap:4|νον̣⸣|gap:4|νον ⸢τ̣|gap:1|ις⸣τ|gap:1|ις μηδένα [τῶν]τῶν
21 τοτε χ[ρ]εωστού̣ντωνχρεωστούντων · S-10 οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ φ[α]ν̣ε̣ρὰφανερὰ πολλ[ὰ]πολλὰ |gap:3|
22 α̣ψ̣|gap:10|τ̣ε̣ρ̣ο̣κ̣|gap:24|αψ|gap:10|τεροκ|gap:24|
23 καὶ ὀπτοπλίνθων μ̣εγάληνμεγάλην ∼κάμειν̣ο̣ν∽κάμινον α|gap:3|α ευ|gap:5|
24 εἰς ❨οἰκοδ̣ό̣μ(ησιν)❩οἰκοδόμησιν τῆς ❨[ἁ]γ̣ί̣(ας)❩ἁγίας ❨ἐκκλ̣(ησίας)❩ἐκκλησίας ἄπα̣ἄπα ❨[Π]ετρωνίο(υ)❩Πετρωνίου ⸢διηρπα[ς]|gap:1|⸣διηρπας|gap:1| διὰ τ̣ο̣[ῦ]τοτοῦτο η̣θις|gap:4|ηθις|gap:4|
25 ἐ̣β̣ο̣υ̣λ̣ο̣μ̣(…)ἐβουλομ… ἡμ[ᾶς]ἡμᾶς ἀναγράψ̣α̣ι̣ἀναγράψαι |gap:11|υν τ|gap:3| ❨[τ]ο̣ι̣ο(ύ)❩τω|gap:4|τοιούτω|gap:4|
26 |gap:3| ἀξι[ώ]θ̣η̣ἀξιώθη ὁ̣ σ̣|gap:30|σ|gap:30|