Sematia

p.cair.masp.1.67019.xml

TM: 18986HGV: 18986Date: 548 – 549Place: Antinoopolis (?)

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |g:chirho| δ[ι]δάσκωδιδάσκω τὸ πανευσεβὲς ὑμ[ῶν]ὑμῶν [κράτ]ο̣ςκράτος [ὡ]ςὡς μία|num:1| τις κώμη , ἐπιλε[γ]ο̣μένηἐπιλεγομένη Ἀφροδίτη ,
2 [διακει]μ̣έ̣ν̣ηδιακειμένη μὲν ἐν τῷ ∼Ἀντε̣οπ̣ολίτῃ∽Ἀνταιοπολίτῃ , [τ]ελο̣[ῦσα]τελοῦσα δ̣ὲδὲ ἀ̣εὶἀεὶ ὑπὸ τὴν ἐ[πι]χ̣ώριονἐπιχώριον σεμνὴν
3 π̣ο̣λ̣ι̣[τι]κὴνπολιτικὴν τάξιν , αὐτόπρακτος̣αὐτόπρακτος οὖσα̣οὖσα καὶ αὐτοτελὴ⸢ς⸣αὐτοτελὴς τῶν εὐσεβ̣ῶ̣ν̣εὐσεβῶν καὶ δημοσίων 〚ὑμῶν〛ὑμῶν
4 ε[ἰ]σ̣φόρωνεἰσφόρων , μηδέποτε κ̣λη̣[ρω]θ̣ε̣ῖ̣[σ]α̣κληρωθεῖσα ὑπ[ὸ]ὑπὸ [π]α̣γ̣α̣ρχικὴνπαγαρχικὴν ἐξουσίαν ἀπὸ γονέων
5 α̣ὐ̣τῶ̣ναὐτῶν καὶ προγόνων , ἐχόντω̣[ν]ἐχόντων τὸ προνόμιο̣ν̣προνόμιον αὐτ̣[ῶ]ναὐτῶν ἀπὸ θείο̣[υ]θείου τύπου
6 τοῦ τῆς θείας λήξεως Λέ̣[ον]τ̣ο̣ςΛέοντος , ἔτι [δὲ]δὲ καὶ τοῦ ὑμετέρου φιλο[χ]ρίστουφιλοχρίστου κράτους
6a ⎴τύπου⎵τύπου ⎴τε⎵τε ⎴καὶ⎵καὶ ⎴μετʼ⎵μετʼ ⎴ἀλλοφυοῦς⎵ἀλλοφυοῦς ⎴προστ̣ά̣ξ̣εως⎵προστάξεως ⎴τῆς⎵τῆς ⎴ὑ̣φ̣ʼ⎵ὑφʼ ⎴ὑ̣μ[ῶν]⎵ὑμῶν ⎴|gap:4||gap:2|ι̣ς⎵|gap:4||gap:2|ις ⎴ἐξουσ̣ί̣α̣ς̣⎵ἐξουσίας
7 θ̣είῳθείῳ δ|gap:4||gap:1|ε̣λπ̣ι̣|gap:4||gap:4||gap:1|η̣|gap:3|δ̣|gap:1|δ|gap:4||gap:1|ελπι|gap:4||gap:4||gap:1|η|gap:3|δ|gap:1| τῆς ἀρτίως διαδ̣ραμο̣ύσηςδιαδραμούσης ❨ἐπινε̣μ̣ή(σεως)❩ἐπινεμήσεως
8 ἐ̣π̣ί̣ἐπί τε Θεοδωρ̣ή̣τ̣[ου]Θεοδωρήτου το̣ῦ̣τοῦ |gap:4||gap:2| [ἰ]σ̣χύ̣ε̣ι̣ἰσχύει . S-2 Θ̣ε̣ο̣δ̣ώ̣ρητος̣Θεοδώρητος δ̣ὲ̣δὲ ὁ̣ ❨ἐνδοξ(ότατος)❩ἐνδοξότατος
8-9 πα̣ρα∤λ̣α̣β̣ὼνπαρα∤λαβὼν
9 τ̣ὰ̣ς̣τὰς |gap:3|ε̣|gap:1|ρ̣|gap:1|σχ|gap:4||gap:1||gap:3|ε|gap:1|ρ|gap:1|σχ|gap:4||gap:1| κ̣α̣ὶ̣καὶ π̣α̣ρ̣[ακ]λ̣ή̣σ̣ε̣ι̣ςπαρακλήσεις μι[ᾶ]ς̣|num:1|μιᾶς|num:1| λίτρα̣ςλίτρας χρ[υσοῦ]χρυσοῦ π̣ρ̣[ὸ?]ς̣πρὸς
9a ⎴δ[ι]έλυσεν⎵διέλυσεν τοὺς ⎴πορ̣ι̣σθέν̣τας⎵πορισθέντας ⎴〚καὶ〛⎵καὶ ⎴αὐτ̣ο̣ῖ̣ς̣⎵αὐτοῖς ⎴[τ]ύπο̣υ̣ς̣⎵τύπους ⎴καὶ⎵καὶ
10 |gap:39||gap:3| [δέ]δ̣ωκενδέδωκεν
11 |gap:4|π|gap:1|ε̣ξ̣|gap:4|ε̣ν̣η̣|gap:1|κα|gap:18||gap:4|π|gap:1|εξ|gap:4|ενη|gap:1|κα|gap:18| [δ]εσποιν̣ικὸνδεσποινικὸν |gap:4||gap:2|
12 τῆς ε̣ὐ̣κλ̣εοῦςεὐκλεοῦς καὶ θεί[ας]θείας [λ]ή̣ξ̣ε̣ως̣λήξεως ❨μνήμ(ης)❩μνήμης Θεοδώρας πρὸ̣πρὸ φαν[εροῦ]φανεροῦ ❨[χ]ρ̣[ό]νο(υ)❩χρόνου ·
13 S-3 καὶ μηδέ̣[π]ο[τε]μηδέποτε ἐν ὑστε̣ρ̣ησμ̣[ῷ]ὑστερησμῷ τῶν ευ|gap:1|η|gap:1| δημοσίων γενάμε̣ν̣[οι]γενάμενοι [,], [ἀλλʼ]ἀλλʼ
14 εὐγνωμόνως καὶ πληρωτικῶς̣πληρωτικῶς τοὺς εὐ[σε]β[εῖς]εὐσεβεῖς ὑμῶν φόρους εἰσάγουσιν̣εἰσάγουσιν
15 ἀεί ποτ[ε]ποτε οἱ ἐνοι̣κοῦ̣ντεςἐνοικοῦντες αὐτῇ 〚κ|gap:3|η̣ρ〛κ|gap:3|ηρ · S-4 τὸ πλεῖστον ⸢δὲ⸣δὲ ⸢μάλιστα⸣μάλιστα τῶν ἀρουρῶν συντελουσῶν
16 τῇ εἰρημέ̣νῃεἰρημένῃ [ἀ]θλίᾳἀθλίᾳ κώμῃ το̣ῖ̣ς̣τοῖς ⋰ὑ⋱φʼὑφʼ ὑμᾶς διαφέρ[ου]σινδιαφέρουσιν εὐαγέσιν ❨το(ῦ)❩τοῦ ∼θέου∽θείου ❨οἴκο(υ)❩οἴκου
17 |gap:1||gap:3||gap:7| κ̣α̣ι̣|gap:6|και|gap:6| [ἔ]λ̣α̣βενἔλαβεν εἰρημένος Ἰουλιανὸς τὴν εἰρημένην κώμην
18 ἣν οὐκ ἔσχεν ❨|gap:3|θετ̣ο(υ)❩|gap:3|θετου καὶ προσκυνο̣υ̣ν̣προσκυνουν |gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:3|τεμην α̣|gap:4||gap:1|α|gap:4||gap:1|
19 με̣τ̣ʼμετʼ [ἀ]λ̣[λο]φ̣[υ]ο̣ῦ̣[ς]ἀλλοφυοῦς ψ̣ήφου̣ψήφου [ἀό]κν̣ως̣ἀόκνως καὶ [ἀ]φ⸢ε⸣ιδῶςἀφειδῶς ἀνα̣τ̣ρέπειἀνατρέπει τοὺς ἐνοικοῦντας
20 ⸢ὥ̣στε⸣ὥστε μ̣ακ̣ρ[ᾶς]μακρᾶς τῆς ἑαυτῶ̣νἑαυτῶν ζωῆς ὑποκεῖσθαι καὶ ἐπικα̣λ̣ε̣ῖνἐπικαλεῖν ἐπὶ [τ]ὸ[ν]τὸν ⸢πρὸ⸣πρὸ ⸢καιροῦ⸣καιροῦ ⸢τὸν⸣τὸν 〚|gap:4||gap:4|τον〛|gap:4||gap:4|τον
21 θάνατον . S-5 καὶ τὰ εἰρημ[ένα]εἰρημένα [ἡ]μ[ῶ]νἡμῶν κτήματα ἐκ ❨τούτο(υ)❩τούτου ἀ̣π̣ε̣τράπησανἀπετράπησαν πρὸς λύμην
22 τ̣ο[ῦ]τοῦ δ̣η̣[μο]σίουδημοσίου ❨λόγο(υ)❩λόγου · S-6 [ὅθ]ενὅθεν πα[ρ]ακαλοῦμενπαρακαλοῦμεν τὸ φιλόχριστον ⸢ὑμῶν⸣ὑμῶν καὶ φιλάνθρωπον
23 [κράτος]κράτος ὑπὲρ πάντα̣ςπάντας τοὺ̣[ς]τοὺς [π]ρ̣ώ̣ηνπρώην βεβα̣σ̣ιλ̣ι̣[κότας]βεβασιλικότας , ⸢ει|gap:1|⸣ει|gap:1| ⸢[π]ρ̣ὶν⸣πρὶν ⸢του|gap:4|⸣του|gap:4| ε̣ἰ̣εἰ [πα]ρασ̣τ̣αί[η]παρασταίη θεσπ[ίσαι]θεσπίσαι
24 βεβαιωτέρους μὲν εἶναι τοὺς [φιλοτ]ι̣μη̣θ̣ένταςφιλοτιμηθέντας αὐτοῖς τύπους κατὰ̣κατὰ τ̣ὴ̣ν̣τὴν ἐ̣ν̣ἐν α̣ὐ̣τ̣ο̣ῖςαὐτοῖς
25 περιεχομένην δύναμιν , ἅμ[α]ἅμα [τε]τε θ̣[εσπ]ίσα[ι]θεσπίσαι κ̣α̣ὶ̣καὶ τὴν ⸢εἰρημέ̣ν̣[ην]⸣εἰρημένην κώμη̣[ν]κώμην τ̣|gap:4|θ̣ῆ̣ν̣α̣ι̣τ|gap:4|θῆναι ὡ̣ςὡς τὰ πρῶτα̣πρῶτα ,
25a ⎴η̣ν̣|gap:1|τετ|gap:2|ω̣δ̣ε̣|gap:3|ε̣ν̣η̣|gap:4||gap:4|ι⎵ην|gap:1|τετ|gap:2|ωδε|gap:3|ενη|gap:4||gap:4|ι ⎴πενιχρο|gap:1||gap:4|⎵πενιχρο|gap:1||gap:4| ⎴|gap:4||gap:4||gap:4||gap:1|κ|gap:4||gap:1|⎵|gap:4||gap:4||gap:4||gap:1|κ|gap:4||gap:1| ⎴τ̣ὴ̣ν̣⎵τὴν ⎴αὐτὴν⎵αὐτὴν ⎴εἰς⎵εἰς ⎴αφ̣ωρητ|gap:6|⎵αφωρητ|gap:6|
26 ∼εἵνα∽ἵνα ∼εὕρουσιν∽εὕρωσιν ⸢τοῦ⸣τοῦ ⸢λ[οιποῦ]⸣λοιποῦ οἱ ἐ̣ν̣ο̣ι̣κ̣[ο]ῦ̣ντεςἐνοικοῦντες ἡσύ̣χ[ως]ἡσύχως [βιῶναι]βιῶναι [,], [καὶ]καὶ [εὐκόλω]ςεὐκόλως εἰσφέρε̣ι̣[ν]εἰσφέρειν
27 τὰ εὐσεβῆ ὑμῶν τελέσματα , ⸢α̣ι̣⸣αι ἐ̣[νδ]ε̣[λ]ε̣[χῶ]ςἐνδελεχῶς δὲ καὶ ἀπα̣ύ̣σ̣τ̣ωςἀπαύστως ὑπερεύ̣ξα̣σ̣θ̣α̣ιὑπερεύξασθαι
28 τῆς ∼εὐζωείας∽εὐζωίας καὶ διαμονῆ̣ς̣διαμονῆς [❨το(ῦ)❩]τοῦ [ἀη]ττήτουἀηττήτου ὑμῶν κράτους διὰ παντός |g:chirho|