Sematia

p.cair.masp.1.67009.xml

TM: 36778HGV: 36778Date: 567 – 570Place: Antinoopolis oder Antaiopolis

1 m1 S-1 χ̣[μγ?]χμγ |g:rho-cross| θεία πρόνοια καὶ φιλόχριστος ἡμῶν βασιλεὺς τὴν
1-2 ἐξοχ[ω]∤τάτη[ν]ἐξοχω∤τάτην
2 [ὑμετέραν]ὑμετέραν φιλανθρωπίαν ἅτε δῶρο̣[ν]δῶρον [τῇ]τῇ πανταθλίᾳ
3 Θηβα⋰ΐ⋱ωνΘηβαΐων χώρᾳ ∼⸢ἐχαρίζατο⸣∽ἐχαρίσατο 〚θεσπίσ[αι]〛θεσπίσαι [κα]τ̣ηξ[ίωσεν]κατηξίωσεν ⸢[αὐτ]ὴν⸣αὐτὴν ἄρχειν καὶ ⸢ὡ[ς]⸣ὡς
4 ⸢ἱκ̣α̣νὴν⸣ἱκανὴν ⸢οὖσα̣ν⸣οὖσαν ἀναστεῖλαι τὰ πικ[ρὰ]πικρὰ Θ̣η̣β̣αίω[ν]Θηβαίων [ἀ]δικήμ[ατα]ἀδικήματα [·]· S-2 [καὶ]καὶ [❨το(ῦ)❩]τοτοῦτο μαθόντες
5 ἀκριβῶς παρὰ πόδα τῶν εὐκλεῶν ὑμῶν ⋰ἴ⋱χνωνἴχνων
6 κυλινδο̣[ύμε]ν̣ο̣ικυλινδούμενοι ἥκαμεν , ⸢∼προδυρόμε̣νοι∽⸣παροδυρόμενοι διδάσκοντες τὸ κα[θʼ]καθʼ ἡμᾶς πρᾶγμα
7 ἐν τούτοις ἔχον . S-3 τῇ γὰρ πρώτῃ [ἡμ]ῶνἡμῶν εἰσό̣[δῳ]εἰσόδῳ [πα]ρ̣ὰπαρὰ τὸ φοβερὸ[ν]φοβερὸν
8 ⸢ὑμῶν⸣ὑμῶν ἔνδοξον ὑ̣μ̣ῶ̣νὑμῶν δικαστήρ[ιον]δικαστήριον [χ]ρησα[μένοι]χρησαμένοι [,], [δεδ?]ί̣οτεςδεδίοτες
9 ⸢ὑμῶν⸣ὑμῶν τὸ ⋰ὕ⋱ψοςὕψος οὐκ|g:apostrophe| εὐπορήσαμεν ἐξειπεῖν τὴν περιπέτειαν
10 π̣|gap:4||gap:4|π|gap:4||gap:4| κ̣[ατ]ὰκατὰ Φλωρέντιον τὸν ∼❨καθοσιωμ(ένον)❩∽καθωσιωμένον ❨στρα(τιώτην)❩στρατιώτην ❨πραγμ(α)τ(ευτὴν)❩πραγματευτὴν
11 καὶ τὰ παρʼ ❨ἐκείνο(υ)❩ἐκείνου ἄφατα δεδ̣ρακόταδεδρακότα ἡμῖν κ[α]κὰκακὰ καὶ
12 ❨κ(αὶ)❩{καὶ} τῇ ἀπεριστάτῳ ❨κ(αὶ)❩καὶ ∼χηρεούσᾳ∽χηρευούσῃ ἡμῶ[ν]ἡμῶν π̣αντ̣α[θλίᾳ]πανταθλίᾳ πόλει Ἀνταίου .
13 S-4 ἀπεστομίσατο γὰρ ἡμᾶς ⸢ε̣ν̣δ̣|gap:4|ο̣ι̣⸣ενδ|gap:4|οι ο|gap:1||gap:3|ς , ❨(καὶ)❩καὶ τ̣ὸ[ν]τὸν |gap:5| ἡμῶν
14 λόγον ἀπέκλειεν , οἷον σκάτα ν̣ύκτινύκτι πεποίηκεν τοὺς
15 αφο̣|gap:1||gap:7|φθεγγοςαφο|gap:1||gap:7|φθεγγος τοῦ ❨ἡλίο(υ)❩ἡλίου · S-5 διὰ ❨το(ῦ)❩⸢το⸣τοῦτο τοῖς εὐτελέσι
16 τούτοις καὶ προσκυνοῦσι γράμμασι αὖθις ἀπαγγέλλοντες
17 ἐχρησάμεθα , βουλόμενοι τ̣ὴ̣[νὑπερφυῆὑμ?]ῶντὴνὑπερφυῆὑμῶν φ̣ι̣λ̣α̣ν̣[θρωπίαν]φιλανθρωπίαν
18 πάντα εἰδέναι τὰ καθʼ ἡμᾶς . S-6 [διδ]ά̣σ̣κ̣ο[μεν]διδάσκομεν [ο̣ὖ̣ν̣]οὖν τοίνυν
19 τὴν ⋰ὑ⋱[περφυ]ῆ̣ὑπερφυῆ ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν ἐξουσίαν ὡς ἐν̣ἐν τοῖς προοιμίοις̣προοιμίοις τ[ῆς]τῆς
20 εἰς τὴ̣ν̣τὴν [ἡ]μ̣ῶνἡμῶν πόλιν ❨αὐτο(ῦ)❩αὐτοῦ ἐπιδημίας , ❨βικ[α]ρίο(υ)❩βικαρίου ὄντος
21 [τῶ?]ν̣τῶν ἐν τῇ πόλει ἀγρα[ρ]ε[υ]όντων̣ἀγραρευόντων , ὁ̣ ❨στρ(ατιώτης)❩στρατιώτης ⸢τοῦ̣⸣τοῦ ⸢ἀ̣ρ̣ι̣θ̣μ̣ο̣ῦ̣⸣ἀριθμοῦ τῶν ❨γενναιοτ(άτων)❩γενναιοτάτων Σκυ̣θ̣[ῶν]Σκυθῶν
22 σ̣υ̣ν̣|gap:3|ησυν|gap:3|η ⦑⸢❨το̣(ύ)❩των⸣⦒τούτων ἀλιτηρίων̣ἀλιτηρίων ⦑〚α̣λ̣ιτηριους〛⦒αλιτηριους Σαρακηνῶν |gap:15|
23 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:15| τ̣ῆ̣ς̣τῆς [ἐνδ]όξουἐνδόξου ὑμῶν ἐπιδ[ημ]ί̣α̣ςἐπιδημίας ἅ̣τεἅτε δη|gap:3|
2 |gap:15| ὡς ἀναστεῖλαι πᾶν ἄδικον ❨κ(αὶ)❩καὶ πᾶν̣πᾶν πονηρὸν
3 ἀνατρέψαι , ἐχάρη̣μενἐχάρημεν οἷο̣νοἷον οἱ τότε ὄντες ἐν τῷ Ἅδ[ῃ]Ἅδῃ |vac:?|
4 ἐκδεχόμενοι τὴν ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨Χ(ριστο)ῦ❩Χριστοῦ ❨παρο(υ)❩σίανπαρουσίαν , καὶ ἐμείναμε̣[ν]ἐμείναμεν κ̣[ατ]ε̣λ̣εηθῆνα[ι]κατελεηθῆναι
5 ἐπεὶ η|gap:10||gap:1|ηδη τ̣ο̣ν̣τον μ|gap:1|ν̣|gap:1|τ̣η̣|gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:2|μ|gap:1|ν|gap:1|τη|gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:2|
6 τ̣|gap:3|τ̣οι|gap:10|τ|gap:3|τοι|gap:10| δ̣ε̣ύ̣τ̣εροιδεύτεροι καὶ τιμι|gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:3|
7 ε̣κ̣|gap:4||gap:4||gap:4||gap:2|τ̣ο̣ν̣εκ|gap:4||gap:4||gap:4||gap:2|τον μ̣ε̣ν̣|gap:3||gap:23|μεν|gap:3||gap:23|
8 |gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:1|ι̣ν̣σ̣ω̣μ̣|gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:2||gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:1|ινσωμ|gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:2|
9 |gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:1|χνω̣ν̣|gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:1|χνων|gap:4| λ̣η̣σ̣τ̣ω̣|gap:3|ν̣ληστω|gap:3|ν ἀφʼ ὧν ∼ἐ̣π̣ι̣β̣α̣λ̣ῖ̣ν̣∽ἐπιβαλεῖν
10 ἀ̣ν̣έ̣χουσιν̣ἀνέχουσιν ἡμερίων καὶ τὰς ❨πρ̣ο̣σ̣θήκ(ας)❩προσθήκας τοῦ̣τοῦ ❨[δη]μ̣ο̣σ̣ί̣ο̣(υ)❩δημοσίου π̣αρὰπαρὰ τ̣ὸ̣τὸ π̣ρο̣νόμιο⸢ν⸣προνόμιον
11 καὶ ∼δ̣α̣ν̣ι̣σ̣τ̣ὴ̣ς̣∽δανειστὴς ⸢α̣ὐ̣τ̣ὸ̣ς⸣αὐτὸς ⸢Φλωρέντιος⸣Φλωρέντιος ⸢❨κ(αὶ)❩⸣καὶ ⸢οἱ⸣οἱ ⸢τούτου⸣τούτου ⸢παρόμοιοι⸣παρόμοιοι πάντων τῶν ἑαυτῶν κ̣ατακυρ̣ιεύει⸢ν⸣κατακυριεύειν ⸢⋰ἴ⋱σχυσαν⸣ἴσχυσαν δι̣ὰ̣διὰ τὴν ενο̣|gap:3|ενο|gap:3|
12 ⸢λι|gap:2|ν⸣λι|gap:2|ν τοῦ χρυς|gap:9| ❨σ̣ί(του)❩σίτου ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας λ|num:30| ❨(καὶ)❩καὶ ❨(κριθῆς)❩κριθῆς ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας ξ|num:60| ❨(καὶ)❩καὶ ❨ο̣ἴ̣(νου)❩οἴνου ∼ἀ̣γι∽ἀγγεῖα ρ|num:100| [❨(καὶ)❩]καὶ [❨λαχ(άνου)❩]λαχάνου [❨(ἀρτάβης)❩]ἀρτάβης ιβ|num:1/12_tick| |gap:1|ι ἄλλα̣ς̣ἄλλας σ̣|gap:2|ι̣ν̣|gap:2|σ|gap:2|ιν|gap:2|
13 ❨δη(μοσίῳ?)❩δημοσίῳ ❨ζ̣(υγῷ?)❩ζυγῷ ο̣|gap:7|ς̣ο|gap:7|ς ⸢|gap:?|ν̣οις⸣|gap:?|νοις ⸢|gap:3|⸣|gap:3| ❨(καὶ)❩καὶ τοῖς κτήτορσι τοῖς ἀθλίοις ❨κ(αὶ)❩καὶ εἰς γ|num:3| μ[ό]ναμόνα σχεδὸν
14 ❨νο(μίσματα)❩νομίσματα ἀναλίσκουσιν πάντα τὰ ❨αὐτο̣(ῦ)❩αὐτοῦ ❨γεν[ήμ(ατα)]❩γενήματα ἐκ ❨το(ύ)το(υ)❩τούτου ηυ|gap:4| [π]ρ̣ο̣σ̣θηκ(…)προσθηκ… ε̣ἰ̣ς̣εἰς
15 δημόσια [κ?]αὶκαὶ ⸢|gap:4||gap:2|τ̣ο̣υ⸣|gap:4||gap:2|του ⸢προστάτα⸣προστάτα ⸢δαν̣ε̣|gap:3|⸣δανε|gap:3| ἀποκρίνεται εἰς τὴν [τηλι?]καύτ̣[ην?]|gap:6|το|gap:4|τητηλικαύτην|gap:6|το|gap:4|τη
16 |gap:4||gap:2| ⸢γὰρ⸣γὰρ μ̣έ̣τ̣ρ̣[ῳ]μέτρῳ κ̣α̣θέ̣σ̣τ̣η̣κενκαθέστηκεν ⸢|gap:4||gap:4||gap:1|⸣|gap:4||gap:4||gap:1| ❨κ̣(αὶ)❩καὶ α̣ν̣ητ̣ρ̣α̣π̣η̣ανητραπη [ἡ] χώρα π[αντε]λ̣ῶ̣ς̣παντελῶς ❨κ(αὶ)❩καὶ τοῦτο
17 ∼διδάσκωμεν∽διδάσκομεν τὴν ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν ❨ἔνδο[ξ(ον)]❩ἔνδοξον φιλανθρωπία̣ν̣φιλανθρωπίαν ὡ[ς]ὡς [τ]ῶντῶν ❨ἀλιτηρ(ίων)❩ἀλιτηρίων
18 Βλεμύων βαρβάρων ἐπὶ τῶν πάλαι ἡμῶν γονέων παραλα̣β̣[όντων]παραλαβόντων ⸢εἰληφότων⸣εἰληφότων
19 [τὴν]τὴν [ἡμετέραν]ἡμετέραν [πόλι]νπόλιν καὶ π⸢ο⸣ρθησ̣άντωνπορθησάντων δεινῶς , οὐκέτι ἀπὸ τῶν ❨χρόνω̣(ν)❩χρόνων
20 ἐκείν[ω]νἐκείνων η̣η ἀ̣θ̣λία̣ἀθλία πόλις καὶ τ̣αύτη̣ς̣ταύτης [π]ε̣ρ̣ιπρακτορί̣α̣περιπρακτορία |gap:5|ο̣των|gap:5|οτων αὐτῆς
21 ⸢|gap:3|κ̣α̣|gap:2|ισθ|gap:1|⸣|gap:3|κα|gap:2|ισθ|gap:1| |gap:2|σ̣ων|gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:1||gap:2|σων|gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:1| |gap:5||gap:4||gap:10||gap:4||gap:4|
22 ἔκτοτε γὰρ ❨(καὶ)❩καὶ τὰ βασιλικὰ ἡμῶν ❨[κ](αὶ)❩καὶ δημόσια ❨λ̣ο̣(υ)❩τ̣ρ̣[ὰ]λουτρὰ |gap:2| [μ]έ̣γ̣ι̣σ̣τ̣αμέγιστα
23 ἦ̣σ̣α̣ν̣ἦσαν [μ]έ̣χ̣[ρι]μέχρι [τ]ῆ̣ς̣τῆς δεῦρο , ἔσ̣τ̣ιἔστι δὲ νῦν πριβάτ̣ι̣ονπριβάτιον λουτρὸν ἐν τῇ πόλει ,
24 χρηματίζον τοῖς πένησι λουομένοις τῶν ∼νουμ[ί]ων∽νουμμίων · S-7 ❨κ(αὶ)❩καὶ ἀφʼ ἧς
25 εἰσέβη ἠρας τὴν πόλιν ⸢ὁ⸣ ⸢❨εἰρημ(ένος)❩⸣εἰρημένος ⸢Φλ[ωρέ]ντι[ος]⸣Φλωρέντιος ⸢,⸣, ὑποκλ̣ιν̣|gap:5|υ̣τηνὑποκλιν|gap:5|υτην πυ̣|gap:5|ε̣ωςπυ|gap:5|εως ὅ̣τεὅτε λο̣υ̣λου
26 |gap:4| μετ̣α̣|gap:4||gap:4||gap:3|κοςμετα|gap:4||gap:4||gap:3|κος γ̣ε̣|gap:1||gap:5|δε|gap:1|γε|gap:1||gap:5|δε|gap:1| π̣ρ̣ὸ̣ς̣πρὸς α̣ὐ̣τ̣ὸ̣ν̣αὐτὸν
27 ἀ̣π̣ή̣ε̣ι̣μ̣ε̣ν̣ἀπήειμεν ❨κ(αὶ)❩καὶ ἡμεῖς λούεσθαι θέλ̣ο̣[μεν]θέλομεν |gap:2| ἐ̣ξ̣ἐξ απ̣ε̣λ̣|gap:7|απελ|gap:7| ἀναξεις μιᾶς|num:1|
28 ∼εὐση̣με̣ί̣[ας]∽εὐσημίας π̣ανη̣γυρικῆςπανηγυρικῆς ἁγίας ἡμέρας , καὶ οὗτος οὐκʼ|g:apostrophe| [ὤ]κ̣νησε̣νὤκνησεν ἐλθεῖν
29 |gap:4||gap:1||gap:9|του ❨κ(αὶ)❩καὶ τὰς ∼αἰσθῆτας∽ἐσθῆτας ἡμῶν κατασαμινθεῦσ[αι]κατασαμινθεῦσαι
30 ἤτοι κολυ̣μ̣βιτεῦσαικολυμβιτεῦσαι , καὶ ἀσχημονῆσαι ἡμᾶς ἐπὶ τὰ ⋰ἴ⋱διαἴδια βαδίζοντ[ας]βαδίζοντας .