Sematia

p.cair.masp.1.67005.xml

TM: 18980HGV: 18980Date: – Place:

1 m1 S-1 [χμ]γχμγ Φλα[υί]ῳΦλαυίῳ Τ̣ρ̣ι̣[αδίῳ]Τριαδίῳ [Μαριανῷ]Μαριανῷ Μ̣[ι]χαηλί̣ῳ̣Μιχαηλίῳ Γαβριηλί̣ῳ̣Γαβριηλίῳ Κωνσταντίνῳ̣Κωνσταντίνῳ [Θ]εοδώρῳΘεοδώρῳ Μ̣[αρ]τυρίῳΜαρτυρίῳ ⋰Ἰ⋱ου[λια]νῷἸουλιανῷ Ἀθ̣ανασίῳἈθανασίῳ τῷ
2 ❨ἐνδοξ[οτ(άτῳ)]❩ἐνδοξοτάτῳ ❨στρατ[ηλ(άτῃ)]❩στρατηλάτῃ [ἀπὸ]ἀπὸ [ὑπάτω]ν̣ὑπάτων κ̣[αὶ]καὶ ❨[ὑπ(ερ)]φυεστά(τῳ)❩ὑπερφυεστάτῳ πατρικίῳ πραιφέκτου ⋰Ἰ⋱ουστίν[ο]υἸουστίνου δουκὶ καὶ [α]ὐγουσταλίῳαὐγουσταλίῳ τῆς Θηβαίων ❨ἐπαρχ(είας)❩ἐπαρχείας τὸ β|num:2| .
3 S-2 |g:stauros| δέησ[ις]δέησις καὶ ἱκεσία παρʼ ἐμοῦ τῆς ἐλεειν̣[ο]τάτηςἐλεεινοτάτης ὀρφανικῆς δούλης Σοφίας , ὁρμωμένης ἀπὸ
4 Ἀφροδίτης τῆς πανταθλίας κώμης τοῦ ❨Ἀ̣νταιοπ[ολί]το(υ)❩Ἀνταιοπολίτου ❨νομο(ῦ)❩νομοῦ |g:stauros|
5 |g:stauros| ἡ̣ θεί[α]θεία [πρόνοι]απρόνοια κ[αὶ]καὶ [οἱ]οἱ [φιλόχριστοι]φιλόχριστοι [δ]ε̣σ̣[π]ό̣[τ]αιδεσπόται τῶν σ̣[κή]πτρωνσκήπτρων τὴν ὑμετέραν εὐκλεῆ ❨ὑπ(ερ)❩φυ⋰ΐ⋱ανὑπερφυΐαν ∼ἐθέσπιζαν∽ἐθέσπισαν ἄρχειν ∼τήντε∽τήνδε τὴν παντάθλιαν Θηβαίω[ν]Θηβαίων
6 [χώρα]νχώραν |gap:6|οσ̣|gap:2|υ̣|gap:11||gap:3||gap:6|οσ|gap:2|υ|gap:11||gap:3| [τ]ο̣ὺ̣ς̣τοὺς κατʼ ἐ̣[μ]ὲἐμὲ ἠδικημ̣έ̣ν̣[ο]υςἠδικημένους εὐτελεστέρους καὶ ἀθλ̣[ίο]υςἀθλίους , ὡς ⋰ἱ⋱κανὴνἱκανὴν οὖσαν καὶ μισοπόνηρον
7 [τὴν]τὴν [ὑ̣μ̣ε̣τ̣έ̣ρ̣α̣ν̣]ὑμετέραν φιλ[ό]πτ̣ω̣[χον]φιλόπτωχον [ὑπερφυΐαν]ὑπερφυΐαν [·]· S-3 [καὶ]καὶ ❨[τ]ο̣(ῦ)το❩τοῦτο αὐ̣τὸ̣αὐτὸ ἀ̣[κ]ριβῶςἀκριβῶς ἐπισ̣τα̣[μ]έ̣νηἐπισταμένη , [κ]αὶκαὶ ∼πευσασα∽πυθομένη τὸ εὐῶδε[ς]εὐῶδες καὶ πανεύφημον ⋰ὑ̣⋱μ̣ῶνὑμῶν δικαιοπραγὲς πρόβλημα ,
8 [παρὰ]παρὰ [π]ό̣δ̣[α]πόδα τ[ῶ]ντῶν ἀ̣ν̣[επάφων]ἀνεπάφων [❨κ(αὶ)❩]καὶ [εὐκλεεστάτω]ν̣εὐκλεεστάτων ⋰ὑ̣⋱μ̣ῶ̣[ν]ὑμῶν [ἴ]χνωνἴχνων κ̣υ̣λ̣ι̣ν̣δ̣[ου]μέ[νη]κυλινδουμένη ἧ[κ]ονἧκον , βουλομένη καὶ αὐ̣τὴαὐτὴ τὴν ⋰ὑ⋱μετέ̣ρ̣ανὑμετέραν εὐτυ̣χ̣ῆσαιεὐτυχῆσαι δικαιοσύνην , οἷον
9 |gap:5|σ̣σι|gap:5|σσι τα[ύ]τηνταύτην |gap:20| ἐν τῷ κ[α]τʼκατʼ ἐ[μ]ὲ̣ἐμὲ πράγμ̣[α]τιπράγματι τ[ο]ι̣οῦτοντοιοῦτον ἔχοντι τ[ὸ]ντὸν τρόπον̣τρόπον [|g:stauros|]|g:stauros| διδάσκω [δ]ὲ̣δὲ τὸ πάντιμον ⋰ὕ⋱ψοςὕψος ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν ὡς
10 [ὀρφ?]ανικῶςὀρφανικῶς τὸν [βίον]βίον [διατελοῦσα]διατελοῦσα [τ]ῇτῇ τ̣ῶντῶν γ[ά]μ̣ωνγάμων ἁρμονί̣ᾳἁρμονίᾳ ἐκ̣δ̣ότοςἐκδότος ἐγ[ε]νάμηνἐγενάμην με̣τὰμετὰ γνώ̣μ̣η̣ς̣γνώμης τ̣ῶ̣ντῶν ἐμ̣ῶ̣νἐμῶν ⸢θείων⸣θείων περιόντων , καὶ παιδοποιήσασα
11 [ἀπὸ?]ἀπὸ τοῦ εὐμοίρου ἀν̣[δρὸς]ἀνδρὸς |gap:12| [τέκ]νοντέκνον [ἀρ]ρενικὸν̣ἀρρενικὸν πε[ν]τα[έτ]η̣ρονπενταέτηρον ,⊱, τοῦ ❨βίο(υ)❩βίου ⋰ὑ⋱πα̣ν̣αχωρ̣ή̣σαντοςὑπαναχωρήσαντος ❨το(ύ)το(υ)❩τούτου , ∼κατέλειπεν∽κατέλιπεν αὐτό μοι θηλαζομέν[ῃ]θηλαζομένῃ
12 |gap:4|ε̣μ̣|gap:2||gap:4|εμ|gap:2| [ἀπ]⸢ὸ⸣ἀπὸ ❨μ[ό]χ̣θ̣ο(υ)❩μόχθου |gap:16| δ̣[έ]δω̣κ[εν]δέδωκεν ❨το(ύ)το(υ)❩τούτου πάτηρ περ[ι]ὼνπεριὼν κατὰ πρὸ ❨γάμ̣ο(υ)❩γάμου δωρεάν , ἀπὸ βίας τῶν ⸢δ[η]μ[ο]σ̣ίων⸣δημοσίων [πρ]ακτόρωνπρακτόρων τῆς κώμης καὶ τῶν
13 [ἀδε]λφῶ̣[ν]ἀδελφῶν ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨α[ὐ]το(ῦ)❩αὐτοῦ θα[νόντος]θανόντος [ἐμοῦ]ἐμοῦ [ἀ̣ν̣δ̣ρ̣ὸ̣ς̣]ἀνδρὸς |gap:3| ἀπε̣τ[α]ξάμηνἀπεταξάμην αὐτοῖς , ❨συλλ[α]β̣ο̣(ῦ)❩σ̣α̣συλλαβοῦσα τὸ ❨εἰ[ρ]ημέ(νον)❩εἰρημένον μου ⸢μό̣ν̣ον⸣μόνον ὀρφανὸν παιδίον ἀπερίσ[τ]ατονἀπερίστατον . S-4 ⋰ὕ⋱στερονὕστερον δὲ διὰ ❨το(ῦ)το❩τοῦτο ἐγκακηθ[εῖσα]ἐγκακηθεῖσα
14 |gap:12|αρ̣|gap:14|ως|gap:2||gap:12|αρ|gap:14|ως|gap:2| ∼ὁμ[ί]λ̣η̣σ̣α∽ὡμίλησα , καὶ ❨ὀλίγο(υ)❩ὀλίγου ❨χρόνο(υ)❩χρόνου ❨διαγεναμένο(υ)❩διαγεναμένου παίδων μετʼ αὐτοῦ ἄπωθεν , κατέσχεν τις αὐτὸν ⸢τὸν⸣τὸν ⸢ἐμὸν⸣ἐμὸν ⸢ἄνδρα⸣ἄνδρα Σενούθης ὀνόματι
15 |gap:5||gap:1|ο̣μι[α?]ς|gap:5||gap:1|ομιας ⋰ὑ⋱παρχ|gap:5|ὑπαρχ|gap:5| [ἀπὸ]ἀπὸ [τῆς]τῆς [Παν]ὸςΠανὸς πόλεως ὁρμώμενος , ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ ἐγγ̣ύηςἐγγύης ❨γεναμ(ένης)❩γεναμένης [π]αρὰπαρὰ ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨ἐμο(ῦ)❩ἐμοῦ ἀνδρὸς ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ ❨⋰Ἱ⋱ερημ[ί]ο(υ)❩Ἱερημίου τινος τῆς κώμης ❨βοηθο(ῦ)❩βοηθοῦ · S-5 ἀκουόμενο̣[ς]ἀκουόμενος
16 ❨|gap:5|το(υ)❩|gap:5|του ❨|gap:2|θ̣αλμο(υ)❩|gap:2|θαλμου κ̣[αὶ]καὶ |gap:10| [σ]ινσιν θανασίμ̣[ο]ιςθανασίμοις [π]εριβαλὼνπεριβαλὼν ❨εἰρημ(ένος)❩εἰρημένος τιμωρητὴς ❨[Σ]ε̣νο(ύ)θης❩Σενούθης ἀνείλετο α̣ὐ̣τόναὐτόν · S-6 ἐκ ❨δευ[τ]έρο(υ)❩δευτέρου δὲ κατὰ μηχανοπανουργίας τρόπ[ο]ν̣τρόπον
17 |gap:4|σ̣ε|gap:4|σε [τὴ]ν̣τὴν ἐμὴν [χ]η̣ρ̣[αιότητα]χηραιότητα [καὶ]καὶ [τὴν]τὴν [ἐλε]υθερίανἐλευθερίαν δ[ι]αφ̣θ̣εῖραιδιαφθεῖραι καὶ ἀσχημονῆσαι τὴν [ἐ]μ̣ὴνἐμὴν εὐγένειαν , [μ]ὴμὴ β̣ο̣υ̣ληθεῖσανβουληθεῖσαν δὲ ἐξακολουθῆσαι τῷ ❨αὐτο(ῦ)❩αὐτοῦ ∼πίσματι∽πείσματι [κ]α̣ὶ̣καὶ
18 [τῇ]τῇ [ἀ]κολάστῳἀκολάστῳ ἡδο[ν]ῇ̣ἡδονῇ , παρέ[βαλέν?]παρέβαλέν [με]με [ἐν]ἐν [τῇ]τῇ ⋰ἰ⋱δικῇἰδικῇ ❨αὐτ[ο(ῦ)]❩αὐτοῦ φ̣υλακῇφυλακῇ , παρασκ̣ε̣υάσαςπαρασκευάσας ∼ἡμέρον∽ἡμέραν ἐμὲ βακλ̣ι̣σθ̣ῆ̣ναιβακλισθῆναι καὶ πελματισθῆνα̣ι̣πελματισθῆναι καὶ κρεμασθῆναι ἀγρίως
19 εἰς [λ?]όφονλόφον ἐπὶ π[έν]τε|num:5|πέντε|num:5| μῆ̣ν̣α̣ς̣μῆνας |gap:5| [φυ]λακ[ῆ]ςφυλακῆς . S-7 ἐκέλευσεν ❨δεσπ(ότης)❩δεσπότης μου ❨λαμπρ(ότατος)❩λαμπρότατος κύριος Κόλλουθος καγκελλάριος ❨κ(αὶ)❩καὶ παγάρχης ἀπολυθῆναί με · S-8 οὐκ ἀπελύθην
20 παρὰ τοῦ ❨εἰρη[μ(ένου)]❩εἰρημένου παμ̣[μιάρου?]παμμιάρου [Σενουθίο]υΣενουθίου , ⋰ὕ⋱σ[τε]ρονὕστερον δὲ αὐτοῦ ἀπερχομένου εἰς τὴν Πανὸς , μεθʼ ἐμὲ ἐταμίευσεν καὶ ἐναφῆ[κ]ένἐναφῆκέν ❨μο(υ)❩μου τὰ κτήματα ἀγεώργη⸢τα⸣ἀγεώργητα ,
21 μὴ ἔχουσα ἐπιμ[ελη?]τ̣ὴ̣ν̣ἐπιμελητὴν |gap:4| κ̣α̣ὶ̣καὶ ❨α̣ν̣|gap:6|ο(υ)ς❩αν|gap:6|ους ❨μο(υ)❩μου ἐξεδίωξεν , παρέβαλέν με τῷ προρηθέντι κα[κ]οβ̣ο̣ύλῳκακοβούλῳ [Ἱ]ερημίᾳἹερημίᾳ τῷ τὴν π̣ᾶ̣[σ]ανπᾶσαν ἀνατρέψαντι κώμην
22 βοηθῷ · S-9 ἔμεινεν [κ?]α̣ὶκαὶ αὐτ[ὸς?]αὐτὸς |gap:11| [δι?]πλώματιδιπλώματι ἐξ ❨ἐκείνο(υ)❩ἐκείνου παραθέσεως · S-10 καὶ μηδὲν κληρονομήσασα καὶ ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨πρώτο(υ)❩πρώτου καὶ τοῦ ❨δευτέρο(υ)❩δευτέρου ἀνδρὸς μήτε μὴν
23 χρεωστοῦσα ⋰ὑ⋱π[ὸ]ὑπὸ τῶν ι̣|gap:15|νι|gap:15|ν παντελῶ̣ςπαντελῶς καὶ οὕτως πα[ρ]αδέδωκενπαραδέδωκεν τὴν ἐμ̣ὴνἐμὴν χηραι[ό]τηταχηραιότητα μ̣ε̣τ̣ὰ̣μετὰ τοῦ ὀ[ρ]φανικοῦὀρφανικοῦ ❨μο(υ)❩μου ❨παιδίο(υ)❩παιδίου τοῖς Μακεδόσι στρατιώταις .
24 S-11 ∼[κ]ἀκεἰνω[ν]∽καὶ $ἐκείνων μαθό[ντ]ωνμαθόντων τὴ[ν]τὴν |gap:12||gap:1|ε̣ς̣|gap:12||gap:1|ες , ὥστ̣εὥστε τ̣ύ̣χ̣ηςτύχης ἀπέλυσά[ν]ἀπέλυσάν [με]με [·]· S-12 τὸ δὲ παιδ[ί]ονπαιδίον μ[ου]μου [π]αρεκρ[ά]τησε[ν]παρεκράτησεν κάκιστος ⋰Ἱ⋱ερημίαςἹερημίας , ἀφῆκ[ε]νἀφῆκεν αὐτὸ ἐκτὸς ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨ἐμο(ῦ)❩ἐμοῦ θηλάσματο⸢ς⸣θηλάσματος ,
25 ταπεινῶ[ν]ταπεινῶν αὐτὸ ❨δι[όλ]ο(υ)❩διόλου μέχρ[ι]μέχρι α̣π̣ε̣|gap:8|απε|gap:8| ∼πί[σ]μ̣ατα∽πείσματα α[ὐ?]τ[οῦ?]αὐτοῦ ο[ὐ]κ|g:apostrophe|οὐκ|g:apostrophe| ἐποιης|gap:3| [δι]ὸδιὸ παρ̣α̣κ̣[αλῶ]παρακαλῶ [ἐν]ορκί[ζο]υσαἐνορκίζουσα τὸ ὕψ̣οςὕψος [ὑ]μῶνὑμῶν κατὰ τοῦ̣τοῦ ἀεν̣ά[ου]ἀενάου ❨θ(εο)ῦ❩θεοῦ Σωτῆρος καὶ τῆς σωτηρ̣ίαςσωτηρίας ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν καὶ τῶν
26 [❨εὐκλεεστάτ(ων)❩]εὐκλεεστάτων [τέκν]ωντέκνων |gap:2|ας̣|gap:24|υ̣το̣|gap:2|ας|gap:24|υτο |gap:6|σ̣α̣|gap:4|αυ̣τ̣|gap:2|θ̣ατοι|gap:3||gap:6|σα|gap:4|αυτ|gap:2|θατοι|gap:3| εἰ π[αραστ]α̣ί̣ηπαρασταίη ⋰ἱ⋱κανῶςἱκανῶς πρ̣[οσ]τάξαιπροστάξαι [ἐ]μ̣[ὲ]ἐμὲ ἐν ἅπασι ἐκδικηθῆ̣ναιἐκδικηθῆναι ❨κ(αὶ)❩καὶ τὸ ὀρφανόν
27 [μου]μου [παιδίον]παιδίον |gap:49| ❨θ(εὸ)ς❩θεὸς φυλάξῃ ⋰ὑ⋱μᾶςὑμᾶς ἐπὶ μήκ[ι]στονμήκιστον χρόνον , ❨δέσπο(τα)❩δέσποτα
28 |gap:6| ❨ἐ̣ν̣δ̣ο̣ξ[(ότατοι)]❩ἐνδοξότατοι ❨[ὑπ(ερ)φυέ]στα(τοι)❩ὑπερφυέστατοι ❨[στ]ρατηλ(άται)❩στρατηλάται ∼δ̣ο̣υ̣ξ∽δοῦκες ∼ἀγουστάλιει∽αὐγουστάλιοι πατρίκιοι κύριοι τῆς ❨ἐπαρχ(είας)❩ἐπαρχείας |g:rho-cross|
1 |g:rho-cross| Φλαυ⋰ΐ⋱ῳΦλαυΐῳ Μαριανῷ Μιχαηλ̣ί̣ῳΜιχαηλίῳ Γαβριηλ̣ί̣ῳΓαβριηλίῳ Σερ̣γίῳΣεργίῳ ∼Βαχῳ∽Βάκχῳ Ναρσῇ
2 Κόνωνι Ἀναστασίῳ Δομνίνῳ Θεοδώρῳ Καλλινίκῳ τῷ
2-3 ❨ὑπ(ερ)❩∤❨φυ̣ε̣σ̣τ̣ά(τῳ)❩ὑπερ∤φυεστάτῳ
3 [κ]όμετικόμετι τῶν ∼καθοσ[ιωμεν]∽καθωσιωμένων ❨δ̣ο̣μ̣ε̣στ(ικῶν)❩δομεστικῶν δουκ̣ὶ̣δουκὶ ❨(καὶ?)❩καὶ ❨αὐγο(υ)❩σ̣τ̣α̣[λίῳ]αὐγουσταλίῳ
4 Θ̣η̣βαίωνΘηβαίων [χώρας?]χώρας [.?].