Sematia

p.cair.masp.1.67002.xml

TM: 18977HGV: 18977Date: 567 – 567Place: Antinoopolis (?)

1 m1 S-1 χμγ |g:chirho| Φλαυ⋰ΐ⋱ῳΦλαυΐῳ Τριαδίῳ Μαριανῷ Μιχαη[λ]ίῳΜιχαηλίῳ [Γ]αβριηλίῳΓαβριηλίῳ Κωνσταντίνῳ Θεο[δ]ώ̣ρῳΘεοδώρῳ Μαρτυρίῳ ⋰Ἰ⋱ουλ[ιαν]ῷἸουλιανῷ Ἀθανασίῳ τῷ ❨[ἐνδ]οξοτά(τῳ)❩ἐνδοξοτάτῳ στρατηλάτῃ [ἀπὸ]ἀπὸ ὑπάτων καὶ ❨ὑπ(ερ)φ[υε]στά(τῳ)❩ὑπερφυεστάτῳ πατρικίῳ ❨πραιφέκτο(υ)❩πραιφέκτου ❨⋰Ἰ⋱ουστίνο(υ)❩Ἰουστίνου δ[ου]κὶδουκὶ καὶ α[ὐγ]ουσταλίῳαὐγουσταλίῳ τῆς Θηβαίων χώρας τὸ β|num:2|
None None [0]
2 m1 S-2 |g:stauros| δέησις καὶ ἱκεσία ❨πα(ρὰ)❩παρὰ τῶν ∼ἐλε⋰ι⋱νοτάτων∽ἐλεεινοτάτων δούλων ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν καὶ ἀθλίων λεπτοκτητόρων τε καὶ οἰκητόρων τῆς παντάθλιας κ[ώ]μηςκώμης Ἀφροδίτης τῆ[ς]τῆς οὔσης ⋰ὑ⋱πὸὑπὸ τὸν θεῖον οἶκον καὶ τὴν ὑπ[ερ]φυῆὑπερφυῆ ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν ἐξουσίαν .
None None [0]
1 m1 S-3 πᾶσα δικαιοσύνη καὶ δικαιοπραγία τὰς προ[ό]δουςπροόδους προλάμπουσιν ἀεὶ τῆς πανεξόχως ❨βελτίστο(υ)❩βελτίστου ὑπερφυοῦς ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν ❨ἐξο(υ)❩σίαςἐξουσίας ,
2 ἣν ἐκδέχομεν πρὸ πολλοῦ οἷον οἱ ἐξ Ἅδου καραδοκοῦντες τὴν τότε τοῦ ❨Χ(ριστο)ῦ❩Χριστοῦ ἀενάου ❨θ(εο)ῦ❩θεοῦ παρουσίαν . S-4 μετʼ αὐτὸν γὰρ τὸν
3 δεσπότην ❨Θ(εὸ)ν❩Θεὸν σωτῆρα βοηθὸν ∼ἀληθεινὸν∽ἀληθινὸν [κα]ὶ̣καὶ φιλάνθρωπον εὐεργέτην , ἔχομεν μετὰ πάσης ἐλπίδος σωτηριώδους τὸ ἐν πᾶσι
4 πανευφημούμε[ν]ο̣ν̣πανευφημούμενον καὶ διαβεβοημένο̣ν̣διαβεβοημένον ⋰ὑ⋱μ[ῶν]ὑμῶν ⋰ὕ⋱ψοςὕψος ἐν πᾶσι τοῖς ἀναγκαίοις καιροῖς ἐπιβοηθῆσαι ἡμῖν , καὶ ἔξοδον τῶν ἀδίκων
5 ἡμᾶς ἀποσπάσασθαι καὶ ῥύσασθαι ἐκ τῶν ἀνέκαθεν συμβεβηκότων ἡμῖν ἀφάτων ζημιωμάτων , ὧν οὐ χάρτης χωρεῖ ,
6 παρὰ Μηνᾶ ❨το(ῦ)❩τοῦ λαμπροτάτου ❨σκρινιαρίο(υ)❩σκρινιαρίου [κ]αὶκαὶ ❨παγάρχο(υ)❩παγάρχου τῆς Ἀνταιοπολιτῶν . S-5 σμικρομερῶς μὲν ἀναμιμνῄσκομεν τὸ πάνσοφον
7 ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν καὶ εὐκ[λε]έ̣στατονεὐκλεέστατον καὶ φιλάγαθον συνειδός , πάσης δὲ φρονήσεως καὶ ∼νουνεχίας∽νουνεχείας ὑπέρτερον τυγχάνει ∼ἀποκαταλέπτου∽ἀποκαταλήπτου
8 τοῦ λόγου τὰ σύμ[π]αντασύμπαντα κατανοῆσαι εἰς ἄκραν εἴδησιν , καὶ περιπέτειαν , ὅθεν ἀόκνως προκυλινδούμενοι ἥκαμεν παρὰ πόδα τῶν
9 ἀνεπάφων ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν ⋰ἴ⋱χνωνἴχνων , διδάσκοντες τ̣ὰ̣τὰ καθʼ ἡμᾶς πράγματα ἐν τούτοις ἔχοντα . S-6 |g:stauros| διδάσκομεν τὴν πανεύφημον ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν
10 ἐξουσίαν ὡς ἀπὸ προοιμίων τῆς ἔναγχος ❨διαδραμο(ύ)σης❩διαδραμούσης πεντεκαιδεκάτης ἐπινεμήσεως , ἀφʼ ἧς ἀντελάβετο τῆς παγαρχίας
11 ❨Ἀνταίο(υ)❩Ἀνταίου , καρποῦται τὰς ἀρούρας τοῦ συναδέλφου ἡμῶν καὶ ❨ἀθλίο(υ)❩ἀθλίου ❨δούλο(υ)❩δούλου τῆς ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν ❨ἐνδόξο(υ)❩ἐνδόξου φιλανθρωπίας Διοσκόρου ,
12 πενιχροῦ πάνυ ὄντος καὶ παιδία νήπι[α]νήπια [ἔ]χ̣οντοςἔχοντος μὴ ἐγνωκότα τὴν ἀριστερὰν μήτε σχεδὸν καὶ τὴν δεξιάν , καὶ ∼δε⊢ο⊣μέν⊢ο⊣∽δεομένου πολλῶν
13 ἀναλωμάτων εἰς τὴν αὐτῶν ἀνατροφήν · S-7 καὶ τοιοῦτος ἄσπλαγχνος οὐκ|g:apostrophe| ὤκνησεν ἄνευ ἐκφορίων καὶ δημοσίων
14 ἐπιτρέψαι τῷ τ̣ετε βοηθῷ τῆς κώμης ⊢Φθλὰ⊣Φθλὰ καὶ τοῖς ταύτης ποιμέσι οἰκειώσασθαι ἑαυτοῖς τὰς ἀρούρας αὐτοῦ καρπουμένας
15 ἄνευ ἐκφορίων καὶ δημοσίων , καὶ τὴν συν̣τέλειανσυντέλειαν ❨το(ύ)των❩τούτων ἐπιτετραμμένην αὐτῷ ἐάσας εἰς τελείαν ἀνατροπήν . S-8 ἐχρόνισεν γὰρ
16 αὐτὸς Διόσκορ[ο]ςΔιόσκορος ⋰ἰ⋱δικῶςἰδικῶς ❨α(ὐ)τουργῶν❩αὐτουργῶν τα[ύτα]ςταύτας μετὰ θάνατον τοῦ πατρὸς ❨αὐτο(ῦ)❩αὐτοῦ , καὶ εὐγνωμόνως καὶ πληρωτικῶς ∼καθʼ∽κατʼ ἔτος παρέχων
17 τὰ τούτων δημόσια . S-9 δὲ ❨εἰρημέ(νος?)❩εἰρημένος ❨λαμπρό(τατος)❩λαμπρότατος ❨[πάγα]ρ(χος)❩πάγαρχος καρπούμενος ∼καθʼ∽κατʼ ἔτος μετὰ τῶν ποιμένων ⊢Φθλὰ⊣Φθλὰ καὶ Κύρου τοῦ ταύτης ❨βουθο(ῦ)❩βουθοῦ ❨το(ῦ)❩τοῦ καὶ
18 ⸢Κ[ολ]λούθου⸣Κολλούθου |gap:4| [α]ὐγουσταλ̣ίαςαὐγουσταλίας , ἐξ ❨ἴσο(υ)❩ἴσου τοῦ ⊢Μαδιὰν⊣Μαδιὰν ἔθνους εἰωθότος τοτὲ τὰ τῶν ⋰Ἰ⋱σραηλιτῶνἸσραηλιτῶν γενήματα ἀφαρπάξαι . S-10 καὶ ἀνεκδίκητος ⋰ὑ⋱πάρχειὑπάρχει
19 ἄθλιο[ς]ἄθλιος ἕως νῦν ἐπὶ ξένης σὺν τέκνοις , αἰτῶν ⸢ὧν⸣ὧν ⸢καὶ⸣καὶ ἐκδικίας ἀγαθῆς ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν τυχεῖν , ❨δέσπο(τα)❩δέσποτα |g:stauros|
1 S-11 |g:stauros| δεόμεθα δὲ ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν περὶ ❨το(ύ)[το(υ)]❩τούτου καὶ παρακαλοῦμεν , διδάσκοντες τὸν ἀγαθὸν ἡμῶν δεσπότην ὡς ἐπὶ τῆς π[ρ]οηγησαμένηςπροηγησαμένης ἀρχῆς ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨ἐνδοξ(ο)τ(άτου)❩ἐνδοξοτάτου ❨Κύρο(υ)❩Κύρου ῥεφερενδαρίου
2 ❨εἰρημέ(νος)❩εἰρημένος ❨λαμπρ(ότατος)❩λαμπρότατος Μηνᾶς [γ]ράμματαγράμματα ἐχάραξεν τῷ περιβλέπτῳ ❨κόμε(τι)❩κόμετι καὶ ❨⋰ἰ⋱λλο(υ)στρίῳ❩ἰλλουστρίῳ ❨μεγ[αλ]οπρε(πεστάτῳ)❩μεγαλοπρεπεστάτῳ Σερήνῳ τῷ ∼❨λωγιωτ(άτῳ)❩∽λογιωτάτῳ ❨σ̣χ̣⸢ο⸣λ̣(αστικῷ)❩σχολαστικῷ περὶ τὸν καιρὸν τοῦ ἡμᾶς ἀπ⋰ι⋱έναιἀπιέναι ἐν Θήνει τῇ
3 ἐμφύτῳ ἀγορᾷ τῶν ζῴων , εἰωθότας ∼καθʼ∽κατʼ ἐνιαυτὸν ἐκεῖσε γένεσθαι , τὴν τῶν ⋰ὑ⋱ποζυγίωνὑποζυγίων ζῴων ἡμῶν πραγματείαν ποιούμενοι εἰς ἀποτροφὴν
4 ἡμῶν καὶ τῶν τέκ[ν]ωντέκνων · S-12 καὶ καιροτηρηθέντες τοτὲ παρὰ τῶν διοικητῶν ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨ἐνδοξ(οτάτου)❩ἐνδοξοτάτου ❨⋰ἰ⋱λλ(ουστρίου)❩ἰλλουστρίου ❨Σερήνο(υ)❩Σερήνου καὶ ἐβλήθημεν εἰς τὴν ἐκεῖθεν οὖσαν εἱρκτήν .
5 S-13 ἀπηνέχθημεν ἔπειτα εἰς ❨φυλακ(ὴν)❩φυλακὴν ❨Ἀντινόο(υ)❩Ἀντινόου καὶ εἰς φυλακὴν τῆς ❨Ἀνταίο(υ)❩Ἀνταίου · S-14 ⋰ὕ⋱στερονὕστερον παρεδόθημεν τῷ ❨εἰρημ(ένῳ)❩εἰρημένῳ Μηνᾷ ❨παγάρχ(ῳ)❩παγάρχῳ , καὶ αἰκισμοῖς πολλοῖς καὶ ∼βαζάνοις∽βασάνοις
6 ἡμᾶς κατέστησεν εἰς ἑ̣[ξ]άμηνονἑξάμηνον χρόνον ἐγκαθειρμένους , ∼ἀπήτησας∽ἀπαίτησας δὲ καὶ ἄλλα ζημιώματα συν⋰ι⋱όντασυνιόντα εἰς ❨νο(μίσματα)❩νομίσματα ριζ|num:117| , μεθʼ ὅσα δεδώκαμεν ἐν Θήνει καὶ ἐν φυλακῇ
7 ❨Ἀντινόο(υ)❩Ἀντινόου βασανιζόμενοι , τῶν ζῳῶν ⸢ἡμῶν⸣ἡμῶν ὄντων ἐν κα[το]χῇκατοχῇ ὑπὸ τὸν ❨εἰρημέ(νον)❩εἰρημένον ❨⋰ἰ⋱λλο(ύ)στριον❩ἰλλούστριον ἀτρόφων · S-15 ὧν καὶ πλεῖστον μέρος ⸢ἐκλεκτὸν⸣ἐκλεκτὸν οἰκειωσάμενον ἑαυτῷ ἄνευ τιμῆ[ς]τιμῆς , καὶ ❨το(ὺ)ς❩τοὺς ἐκ ❨το(ύ)των❩τούτων σωθέντας
8 ὄνους τε καὶ ❨καμήλο(υ)ς❩καμήλους ἡμιθανεῖς λίαν [μ]όγιςμόγις ἐξεποίησεν ἡμῖν ἀναδεδωκώς , κακῆς ἐκ ❨δευτέρο(υ)❩δευτέρου διαπράσεως , καὶ ἐξ αὐτῶν ἔλαβεν αὐτ[ὸς]αὐτὸς ❨⋰ἰ⋱λλ(ούστριος)❩ἰλλούστριος Σερῆνος
9 πέντε|num:5| ὄνους καὶ ⋰ἵ⋱ππονἵππον · S-16 καὶ Βίκτωρ μειζότερος ❨αὐτο(ῦ)❩αὐτοῦ τὰς ἐσθῆτας ἡμῶν ἀφείλατο καὶ πάντα τὰ σκεύη ἡμῶν δεκατριῶν|num:13| ὀνομ[άτ]ωνὀνομάτων ὄντων ,
10 καὶ ἀπῄτησέν με ⊢δύο⊣|num:2|δύο|num:2| νομίσματα τὸν ἄθλιον ⊢Ματά⋰ι⋱ν⊣Ματάιν καὶ δοῦλον ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν ἐπιδίφριον ⋰ἰ⋱ατρόνἰατρόν . S-17 καί τινες ἐξ ἡμῶν τοτε προσῆλθαν τῷ ❨εἰρημ(ένῳ)❩εἰρημένῳ ❨ἐνδοξ(οτάτῳ)❩ἐνδοξοτάτῳ δουκί .
11 S-18 ἐκέλευσεν ἡμᾶς ἀζημίως ἀπολυθῆναι · S-19 οὐκ|g:apostrophe| ἀπελύθημεν , ἀλλὰ ὡς προέφημεν εἰς τὴν φυλακὴν τῆς ❨Ἀνταίο(υ)❩Ἀνταίου μετ|g:apostrophe|ετέθημεν λαθραίως καὶ βιαίως · S-20 καὶ ἐν[τ]ά̣γ̣ι̣α̣ἐντάγια ❨γ̣ρ̣[άφ](εντα?)❩γράφεντα
12 τοῦ δημοσίου ἔχομεν χειρί τε ❨αὐτο(ῦ)❩αὐτοῦ τοῦ ❨εἰρημέ(νου)❩εἰρημένου Μηνᾶ ❨παγάρχο(υ)❩παγάρχου καὶ χειρὶ τοῦ ❨βικαρίο(υ)❩βικαρίου τῶν στρατιωτῶν Σκυθῶν καὶ τῶν Μακεδόνων , καὶ ἕως ἄρτι οὐδὲ[ν]οὐδὲν ἡμῖν
13 ἐξ αὐτῶν ἀναδέδωκεν , οὐδὲ μὴν κατελογίσατο τῷ δημοσίῳ τῆς ἡμῶν κώμης Ἀφροδίτης . S-21 καὶ μετὰ τὸ ἡμᾶς τὰ ❨εἰρημέ(να)❩εἰρημένα ἑκατὸν δέκα ἑπτὰ|num:117| ❨νο(μίσματα)❩νομίσματα παρασχεῖν ,
14 ἀφῆκεν ἐν τῇ φυλακῇ ἐπὶ ἄλλους τεσσάρας|num:4| μῆνας , ἐφʼ οἷς ὅλως εἰρήκαμεν ὡς ⋰ὑ⋱πὸὑπὸ τὸν ⋰ὑ⋱περφυέστατονὑπερφυέστατον πατρίκιον ἐσμὲν καὶ ἄνθρωποι ❨αὐτο(ῦ)❩αὐτοῦ [τυ]γχάνομεντυγχάνομεν καὶ ❨το(ῦ)❩τοῦ
15 ❨θείο(υ)❩θείου οἴκου . S-22 καὶ πάντα τὰ κακῶς ∼❨γεναμέ(να)❩∽γενομένα καθʼ ἡμῶν παρὰ ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨αὐτο(ῦ)❩αὐτοῦ Μηνᾶ ἐπίσταται Ἀφοῦς νοτάριος ❨Λικινιανο(ῦ)❩Λικινιανοῦ τοῦ ❨μεγαλοπρε(πεστάτου)❩μεγαλοπρεπεστάτου ❨κόμ(ετος)❩κόμετος καὶ ❨διοικητο(ῦ)❩διοικητοῦ [ὑμ]ῶνὑμῶν · S-23 μεθʼ ἡ̣μῶνἡμῶν γάρ
16 ἐστιν ἐν τῇ φυλακῇ . S-24 καὶ εὐχῆς ἔργον ἡμῖν ἐστιν νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἀξιωθῆναι τῆς κεχαρισμένης ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν παρουσίας , ὅπως ἐν ἀπολαύσει γενώμεθα τῶν δικαίων
17 ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν . S-25 καὶ ⋰ἰ⋱δοὺἰδοὺ νῦν πάλιν μετέβαλλεν τὰς διανοίας ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν · S-26 οὐ μελήσεται γὰρ αὐτῷ ἀνελθόντι διαπορθῆσαι τὴν κώμην ἀλόγως προφάσει δημοσίων ,
18 καί⸢τοι⸣καίτοι εὐγνωμόνως ἀεὶ καὶ πληρωτικῶς παρέχουσιν οἱ ἄθλιοι κτήτορες τὰ δημόσια αὐτῶν ∼καθʼ∽κατʼ ἔτος , καὶ ἤδη διαγεναμένων ὀκτὼ|num:8| παγάρχων μέχρι νῦν
19 τῆς ❨Ἀνταίο(υ)❩Ἀνταίου οὐδέποτε ἐ[ν]ἐν ὑστερησμῷ γεναμένοι τῶν βασιλικῶν ⸢φόρων⸣φόρων καὶ τῆς ἐμβολῆς , καὶ ταύτην ἐπειγμένως κατὰ τὸ ἔθος ἡμῶν ἀεὶ ❨σπο(υ)δαίως❩σπουδαίως ἐπειγόμεθα
20 καὶ τὴν ἐφετίνην ἐμβολὴν ∼ἐνηργοῦντες∽ἐνεργοῦντες ἐμβάλλεσθαι , ζητεῖ ἀνελθεῖν καὶ ∼ἐμποδείζειν∽ἐμποδίζειν ταύτην καὶ δ[ι]ασκορπίσαιδιασκορπίσαι τὰ σύμπαντα εἰς ἀνατροπὴν τελείαν
21 τῆς αὐ[τ]ῆςαὐτῆς κώμης · S-27 μεθʼ μετὰ ❨μόχθο(υ)❩μόχθου πολλοῦ ⸢[ἐ]σ̣πείραμεν⸣ἐσπείραμεν ⸢τὸ⸣τὸ ⸢πέδον⸣πέδον [τ]οιαύτηςτοιαύτης πλήμυρας ❨γεναμέ(νης)❩γεναμένης , ἔφραξεν τὴν διώρυγα ἡμῶν περὶ τὸν καιρὸν τῆς τῶν νε̣ι̣[λ]ῴωννειλῴων ⋰ὑ⋱δάτωνὑδάτων
22 προσβάσεως καὶ ἀρδείας , [ε]ἰ̣ςεἰς ἀβροχίαν κατέστησεν τὸ πεδίον . S-28 καὶ ἐπὶ ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨ἐνδοξ(ο)τ(άτου)❩ἐνδοξοτάτου πάλιν ❨ῥεφερενδαρίο(υ)❩ῥεφερενδαρίου , μεθʼ αὐτὸς πάγαρχος ἔλαβεν τὸ δημ[όσι]ονδημόσιον καὶ ἄλλα ἐπὶ ❨το(ῦ)❩τ̣ο̣τοῦτο
23 διακόσια|num:200| νομίσματα , δε[δ]ωκὼςδεδωκὼς ἡμῖν λόγον ἐπὶ ❨το(ύ)❩τῳτούτῳ , εὐθέως ∼τ⊢ο⊣ναντίον∽τὸ $ἐναντίον ἐφρόντιζεν ἀνελθὼν μετὰ πολλῆς λῃστρικῆς τε καὶ παγανικῆς καὶ [στ]ρα̣τι[ωτ]ικῆςστρατιωτικῆς βοηθεί[ας]βοηθείας ·
24 S-29 ∼ἐπραίτευσεν∽ἐπραίδευσεν τὴν κώμ[η]νκώμην διαπορθήσας πλέον β[αρ]βάρωνβαρβάρων καὶ ἔμπρησας φανερὰ λαμπρὰ ⸢οἰκήματα⸣οἰκήματα τῶν ἀρχαίων κτητόρων μεγάλων τῆς κώμης , καὶ ἑπτακόσια|num:700| ὁλοκόττι[να]ὁλοκόττινα
25 ἔλαβεν ἐξ ἀφορμῆς τοῦ ❨δημοσίο(υ)❩δημοσίου ἄνευ ἐνταγίων , μηδὲν ἐκ ❨το(ύ)των❩τούτων ἡμῖν καταλογισάμενος , ⸢οὐ⸣οὐ ⸢μὴν⸣μὴν ⸢ἀλλὰ⸣ἀλλὰ καὶ κτηναφαίρεσιν ἡμῶν ἐποίησεν πέρυ̣[σ]ιπέρυσι εἰς ⊢δύο⊣|num:2|δύο|num:2| μην[ᾶς]μηνᾶς , ὄντων τῶν
26 καρπῶν ⋰ὑ⋱πὸὑπὸ δίψαν ἕως ❨ο(ὗ)❩οὗ ἀνεμόφθορα τὰ γενήματα γεγ[ό]νασινγεγόνασιν . S-30 καὶ τὸν [ο]ἶκονοἶκον τῆς ἐξ[ο]υσίαςἐξουσίας ⋰ὑ̣⋱[μ]ῶ̣νὑμῶν
1 |g:chirho| τὸν δωρηθέντα τῇ ❨ὑπ(ερ)φυεῖ❩ὑπερφυεῖ ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν ἐξουσίᾳ εἰς τὸν θεῖον ο[ἶ]κονοἶκον εἰς χρείαν τοῦ κατὰ καιρὸν αὐτῆ̣[ς]αὐτῆς διοικητοῦ ⸢ὡς⸣ὡς ἐπέχει[ν]ἐπέχειν αὐτ[ό]ναὐτόν , ❨το(ῦ)τον❩τοῦτον οἰκητήριον ἔκα⸢υ⸣σενἔκαυσεν μὴ ἀρκ[εσ]θεὶςἀρκεσθεὶς
2 τοῖς κακοῖς τούτοις μόνοις Μηνᾶς αὐτὸς πάγαρχος , ἀλλὰ καὶ τὰς παρθένους διεκόρευσαν οἱ συνεπόμενοι αὐτῷ εἰς βοήθειαν ∼[π]αρόρων∽παρώρων , καὶ τὰς ἀσκ[ητρ]ί̣α̣ς̣ἀσκητρίας
3 διέλυσαν ἐκπορθήσαντες καὶ λεηλατήσαντες τὴν πᾶσαν κώμην καὶ τὴν ταύτης ἐνορίαν ὡς ἐπὶ τῶν βαρβαρωθέντων τόπων . S-31 καὶ τοὺς ταλ[αι]π[ώρους]ταλαιπώρους
4 ἡμᾶς λεπτοκτήτορας ἐξεδίωξεν , τοῖς δὲ ἀτάκτοις καὶ λῃστάρχοις ἀγραυλοῦσι μηλονόμοις δεδωκὼς ἄδειαν καὶ τοῖς κακῶς ❨βιο(ῦ)σι❩βιοῦσι ἐπαυ|gap:2||gap:1|ε̣ι̣|gap:1|ἐπαυ|gap:2||gap:1|ει|gap:1|
5 τὰ συνήθη πρᾶξαι , οὐκ|g:apostrophe| ἐφείσατο κατὰ Θεὸν τῶν καμνόντων ἡμῶν ἀεὶ εἰς τὴν τῶν δημοσίων , βασιλικῶν καὶ διαφόρων βαρῶν ἀδιαλείπτως παρο[χή]νπαροχήν ,
6 μήτε μὴν ἀναμνησθεὶς τῆς τῶν γονέων ἡμῶν προτεραίας ὄψεως , κατὰ Θεὸν εὐπορωτέρως τότε ἐχόντων τὸν βίον καὶ εὐγνωμόνως καὶ πλη[ρω]τικ[ῶς]πληρωτικῶς
7 παρεχόντων ❨το(ὺ)ς❩τοὺς βασιλικοὺς αὐτῶν ❨φόρο(υ)ς❩φόρους ∼ἀνελλειπῶς∽ἀνελλιπῶς ⋰ὑ⋱πὸὑπὸ τὴν πολιτικὴν τάξιν διὰ προσταγμάτων φοβερῶν τοῦ ❨δικαστηρίο(υ)❩δικαστηρίου ἀπολυομένων αὐτοῖς
8 ⋰ἰ⋱διαζόντωςἰδιαζόντως ἐκ προνομίου ἐχόντων κατὰ τὸ αὐτόπρακτον σχῆμα , καὶ ⋰ὑ⋱πὸὑπὸ τὸν θεῖον οἶκον γεγονότων , εἰ καὶ ὅτι ἐχόντων ⋰ὑ⋱μᾶςὑμᾶς ∼ἀληθεινοὺς∽ἀληθινοὺς προστάτας καὶ ε̣ὐ̣εργ̣έ̣τ̣α̣[ς]εὐεργέτας
9 ἐλεήμονας διαλαβόντας ἄλλοτε ⸢ἐπὶ⸣ἐπὶ ⸢τῆς⸣τῆς ⸢πρώτης⸣πρώτης ⸢ὑμῶν⸣ὑμῶν ⸢εὐαρχείας⸣εὐαρχείας τὰ καθʼ ἡμᾶς ❨το(ὺ)ς❩τοὺς ❨ταλαιπώρο(υ)ς❩ταλαιπώρους ὅλους ❨ὀρφανο(ύ)❩ςὀρφανούς , ἀκολούθως τῇ ὁρωμένῃ ἡμῶν γυμνῇ ὄψει ∼μικρὴν∽μικρὰν τὴν ἡλίκιαν μᾶλλον
10 ἀγαγόντων , καὶ ἀπερίστατον μὴ ἔχοντας τὴν ἀναγκαίαν τροφήν . S-32 ὡς μάρτυρα καλοῦμεν τὸν δεσπότην ❨Θ(έο)ν❩Θέον εἰς τοῦτο , ὅτι ἐν τῷ ∼χειμο͂[ν]ι∽χειμῶνι ∼δρόξιμα∽τρώξιμα καὶ ὀλύρας ἐσθίομεν , τῷ [δὲ]δὲ
11 θέρει τὰ ἀποκαθάρματα ἤτοι ἀποκοσκινήματα καὶ καταστελλματα τῆς ἐμβολῆς ἡμῶν παρʼ ἑστίαις ἐδόμενοι , ἐφʼ ὅτι μετὰ ταύτην οὐδὲν παντελῶς ἡμῖν
11-12 ⋰ὑ̣⋱π̣ο̣∤λέλειπταιὑπο∤λέλειπται
12 . S-33 μάλιστα δὲ τὰ εἰρηνικὰ δίκαια ∼ἀνταναιρηθέντα∽ἀνταναιρεθέντα ἀφʼ ἡμῶν πρὸ πολλοῦ πλήθους ❨ἀμυθήτο(υ)❩ἀμυθήτου λῃστρικῶν ἐφ̣όδωνἐφόδων ἐπικειμένων ἡμῖν νυκτ[ε]ρ̣[αίας?]νυκτεραίας
13 καὶ ∼ἡμεραια∽ἡμεραίας ⸢τὰς⸣τὰς διατριβὰς ἐχόντων μετὰ τῶν ❨ἀγραυλο(ύ)ντων❩ἀγραυλούντων μηλονόμων συνδεδυμένων τούτοις πραιδεύουσι καὶ λυμαίνουσι τὰ παντοῖα ἡμῶν πράγ[μα]ταπράγματα
14 εἰς βλάβην τοῦ ❨δημοσίο(υ)❩δημοσίου ⸢λόγου⸣λόγου καὶ τελείαν ἡμῶν ἀνατροπήν . S-34 ἐπὶ πλεῖον γὰρ ⋰ὑ⋱στερήθημενὑστερήθημεν ⸢τοῦ⸣τοῦ ⸢ἄρτου⸣ἄρτου διὰ τούτους , καὶ ∼οὐκ∽οὐχ ἡδέως ἔχομεν ἔτι ζῆσαι καὶ ⋰ὑ⋱ποσχεῖνὑποσχεῖν τὰς ἀθεμίτους τ̣ο[σαύτας?]τοσαύτας
15 ἀδεῶς τόλμας , καὶ πράξεις ὡς λύκων καὶ ἁρπάγων ἀεὶ πραττόντων ὠμοφάγων τρόποις · S-35 τὸ γὰρ ἀνθρώπινον αἷμα ἐκχέουσιν οἱ ❨τοιο(ῦ)τοι❩τοιοῦτοι αὐθάδεις καὶ ἄτρομοι , ο̣ἷ̣[ο]ν̣οἷον
16 ἐπὶ γῆν ⋰ὕ⋱δωρὕδωρ ἐκχύσῃ τις τολμηρώτατος μάτην . S-36 καὶ ⋰ἰ⋱δοὺἰδοὺ τοίνυν , δέσποτα , μετὰ τὰς τηλικαύτας μοχθηρίας τὰς περὶ ἡμᾶς , ❨διόλο(υ)❩διόλου ἡδέως καὶ πρ[ο]θύμωςπροθύμως ἐμβά[λλεσ]θαιἐμβάλλεσθαι
17 τὴν αἰσίαν ἡμῶν ἐμβολὴν ἐκ π̣λήρουςπλήρους ∼⸢σπεύδωμεν⸣∽σπεύδομεν αὐτὸς δὲ ❨εἰρημέ(νος)❩εἰρημένος πάγαρχος σπεύδει συναθροῖσαι βοήθειαν , καὶ ἀνελθεῖν τὴν ἀθλίαν καὶ πανέρημον ❨γεναμέ(νον)❩γεναμένον ὑπʼ αὐτο[ῦ]αὐτοῦ
18 ἡμῶν κώμην , βουλόμενος εἰκαίως ἐκ τοῦ ❨συνόλο(υ)❩συνόλου αὐτὴν ἐξαλεῖψαι καὶ ἐξολοθρεῦσαι αὐτὴν παντελῶς πρὸς λύμην τῶν βασιλικῶν φόρων καὶ σκεδασμὸν τῆς αἰσίας
19 ἡμῶν ἐμβολῆς . S-37 ἔγραψεν γὰρ αὐτῷ γραμματεὺς καὶ διακονητὴς τούτου χάριν , ⸢❨το(ῦ)❩⸣τοῦ μὴ ἀνελθεῖν τὴν κώμην ἀκαίρως καὶ διαστρέψαι τὴν ἐμβολὴν ἑτοιμασμένην καὶ ἐμβαλλομένην .
20 S-38 οὐκ|g:apostrophe| ἐπαύσατο μανιῶν ❨διόλο(υ)❩διόλου · S-39 διαρπάξαι καὶ ἀθετῆσαί φησιν τὴν παγαρχίαν , ἣν ἐξεπό̣ρ̣θ̣ησενἐξεπόρθησεν ἀποτεθεικὼς τὰ ❨τα(ύ)της❩ταύτης χρήματα εἰς τὰ Ἄπα ❨Σενουθί̣[ο(υ)]❩Σενουθίου |g:stauros|?|g:stauros| διὸ παρακαλοῦμεν γονυπετοῦντες
21 τὸ διαβεβοημένον ⋰ὕ⋱ψοςὕψος ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν , ὅπερ ἑωράκαμεν ὡς τὸν ⸢Θέον⸣Θέον ὀψόμενοι , καὶ ❨ἐνορκο(ῦ)ντες❩ἐνορκοῦντες κατὰ τῆς ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν ❨⋰ὑ⋱περβαλλο(ύ)σης❩ὑπερβαλλούσης σωτηρίας καὶ τῆς τῶν ❨εὐτυχεστ(ά)τ(ων)❩εὐτυχεστάτων καὶ ❨εὐκλεεστάτ(ων)❩εὐκλεεστάτων ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν τέκνων προκοπῆς τ̣ε̣τε καὶ
21-22 ἀνα∤θαλλώσεως
22 , εἰ παρασταίη προστάξαι τὸν μὲν ❨εἰρημέ(νον)❩εἰρημένον πάγαρχον ἀποπαύ[εσ]θαιἀποπαύεσθαι ἡμῶν θυμολεοντ[ο]φθόρονθυμολεοντοφθόρον |g:dipunct| ἔπειτα δὲ καὶ τοὺς ❨ἀλιτηρίο(υ)ς❩ἀλιτηρίους πλείω βαρβάρων ❨κακούργο(υ)ς❩κακούργους καὶ ἀ̣ρ̣χιλῃστὰςἀρχιλῃστὰς μηλονόμους
23 ἀ̣ν̣αιρεθῆναιἀναιρεθῆναι σὺν ῥίζαις , ὅπως εὕρωμεν ἡσύχως βιῶναι καὶ τῶν δημοσίων ὡς ἔκπαλα[ι]ἔκπαλαι προνοεῖν καὶ εὐπορεῖν καὶ εἰσπρᾶξαι αὐτὰ εὐκόλως , ὅπως ❨τούτο(υ)❩τούτου τύχοντες ❨το(ῦ)❩τοῦ μεγίστου ἐξ ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν ❨ἀγαθο(ῦ)❩ἀγαθοῦ ,
24 [ἐν]δελεχῆἐνδελεχῆ αἰων[ί]ω̣ς̣αἰωνίως ε[ὐ]χὴνεὐχὴν καὶ πρεσβείαν ἀνατείνωμεν ⋰ὑ⋱πὲρὑπὲρ διαμονῆς ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν καὶ σωτηρ[ί]αςσωτηρίας , ἀεὶ πανένδοξοι τ|gap:3|τ(…)τ|gap:3|τ… ❨στρατηλ(άται)❩στρατηλάται ❨ὑπ(ερ)φυέστατ(οι)❩ὑπερφυέστατοι ⋰ὕ⋱πατοιὕπατοι ❨πανεύφημ(οι)❩πανεύφημοι πατρίκιοι ∼❨διασημώτ(ατοι)❩∽διασημότατοι δοῦκες ❨καθαρώτ(ατοι)❩καθαρώτατοι ❨αὐγουστάλ(ιοι)❩αὐγουστάλιοι κύριο[ι]κύριοι
25 ἀ̣ε̣ὶ̣ἀεὶ τῆς ἐπαρχ[είας]ἐπαρχείας |g:stauros|?|g:stauros| ⸢α̣ω̣⸣αω γ̣ε̣γε