Sematia

p.cair.isid.77.xml

TM: 10408HGV: 10408Date: 320 – 320Place: Karanis (Arsinoites)

1 m1 S-1 [Α]ὐ[ρη]λίῳΑὐρηλίῳ Κ̣|gap:4||gap:1||gap:2|Κ|gap:4||gap:1||gap:2| πραιποσίτ[ῳ]πραιποσίτῳ ε|num:5| πάγου
2 [π]α[ρ]ὰπαρὰ Αὐρηλία[ς]Αὐρηλίας [Τ]αλῆτοςΤαλῆτος Παλήμ[ο]νοςΠαλήμονος ἀπὸ κώμ[ης]κώμης [Καρ]α[νίδ]οςΚαρανίδος διʼ ἐμ[οῦ]ἐμοῦ [τοῦ]τοῦ [ἀνδρὸς]ἀνδρὸς
3 [Ἰ]σι[δ]ώρο[υ]Ἰσιδώρου [ἀ]πὸἀπὸ τῆ[ς]τῆς αὐτῆς κώμης . S-2 ὅτι χρ[ὴ]χρὴ ὑμᾶς τοὺς πρεποσίτ[ους]πρεποσίτους |gap:4||gap:1||gap:10|
4 |gap:1|α|gap:2||gap:1| τ[ὴν]τὴν πᾶσα[ν]πᾶσαν ∼κηδαιμονίαν∽κηδεμονίαν ποι[εῖ]σθαιποιεῖσθαι τῶν ἀγροίκω[ν]ἀγροίκων |gap:2|γερ|gap:1|ν υπ|gap:10|
5 |gap:1|α̣|gap:2|ω̣|gap:2|ο̣ρω̣ν̣|gap:1|α|gap:2|ω|gap:2|ορων [τ]οῦτοτοῦτο πᾶσι πρόδηλο[ν]πρόδηλον καθέστηκεν . S-3 [το]ῦ̣τοῦ [δὴ]δὴ [ο]ὖνοὖν ∼π̣α̣τρώ̣ς̣∽πατρός μ̣[ου]μου
5-6 [τετελευ]∤τ̣η̣[κότος]τετελευ∤τηκότος
6 |gap:3|η̣σ̣|gap:1|ου|gap:3|ησ|gap:1|ου πρὸ ἐτῶν τού[τ]ωντούτων δέκα καὶ πέντε|num:15| [ἐ]πίἐπί τε ἐμοὶ καὶ ἑ[τέρᾳ]ἑτέρᾳ μου
7 ἀδ[ελφ]ῇἀδελφῇ Κ[ου]λίλλᾳΚουλίλλᾳ τὸ ∼τουνομα∽ὄνομα , ἀμφό[τε]ραιἀμφότεραι μερισάμεναι τὰ ∼καταλελιμμένα∽καταλελειμμένα ἑκά[στ]ηἑκάστη ἡμῶ[ν]ἡμῶν
8 ἐδ[ιοί]κησ[εν]ἐδιοίκησεν τὰς ὑποστελλούσας αὐτῇ ἀρούρας . S-4 τῆς οὖν Κουλίλλας ἀνδρὶ
8-9 [συν]ελθο[ύ]∤ση[ς]συνελθού∤σης
9 [Ἀ]ίωνιἈίωνι ἀπὸ τῆς αὐτῆς κώμης , ἀμφοτέρων αὐτῶν τετελευτη[κ]ό̣τ̣[ων]τετελευτηκότων [α]ὐτῶναὐτῶν
10 τῆ[ς]τῆς [τε]τε ἀδ[ε]λφῆςἀδελφῆς μου καὶ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς καὶ ∼καταλιψάν⸢των⸣∽καταλειψάντων ∼πεδία∽παιδία θηλυκ[ὰ]θηλυκὰ [μ]ικρ[ὰ]μικρὰ
11 δύ[ο]|num:2|δύο|num:2| , [τ]οῦτοῦ δὲ πατρὸς τῶν ∼πεδίων∽παιδίων ἔχοντος μὲν ἀδελφοὺς Σαμβαθίωνα κ[αὶ]καὶ |gap:3||gap:1|νιο̣ν̣|gap:3||gap:1|νιον
12 καὶ |gap:2-3|φεραν [γ]ῆνγῆν ∼τὲ∽δὲ καὶ βοῦς ἓξ|num:6| καὶ ὄνους δύο|num:2| καὶ πώλους δύο|num:2| καὶ μέρη μ|gap:1|λαιε|gap:4||gap:3| , ∼ἐπὶ∽ἐπεὶ
13 οἱ πρ[οε]ιρημένοιπροειρημένοι τοῦ πατρὸς ἀδελφοὶ ἐπικατεσχηκότες πάντων τῶν ∼κα[ταλελιμ]μέν[ων]∽καταλελειμμένων
14 ὑπό [τε]τε τῆς ἀδελφῆς μου καὶ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς συνεκομίσαντο μὲν τὸ ∼πλῖστ[ον]∽πλεῖστον [μέρ]οςμέρος
15 τῆ[ς]τῆς ∼[κ]αταλελιμμένης∽καταλελειμμένης σπορᾶς ὑπὸ τοῦ Ἀ⋰ι⋱ώνεωςἈιώνεως , τὸ δὲ ∼λίψανον∽λείψανον αὐ[τ]ῆςαὐτῆς τῆ[ς]τῆς σ̣π̣ο̣ρᾶςσπορᾶς
15-16 μέ̣∤χρ[ι]μέ∤χρι
16 [το]ύ̣τ̣[ο]υ̣τούτου ἀσυνκόμιστον καταλελοίπασιν , τὰς δὲ ∼ἐπιτεθίσας∽ἐπιτεθείσας σφραγῖ[δας]σφραγῖδας τοῖς
16-17 τό∤πο[ις]τό∤ποις
17 ὑπ[ὸ]ὑπὸ τοῦ πατρὸς τῶν [ὀ]ρφ[α]νῶνὀρφανῶν ἀν|gap:4||gap:4|π̣ε̣|gap:1|α̣μ̣|gap:2|α̣|gap:4||gap:2|ε̣|gap:1|ἀν|gap:4||gap:4|πε|gap:1|αμ|gap:2|α|gap:4||gap:2|ε|gap:1| |gap:2| [ἀ]
17-18 ∼[α]φηρησαν∽φῄρε∤σαν
18 [τὰ]τὰ ∼καταλελιμμένα∽καταλελειμμένα οὐ μόνον ἀλλὰ καὶ παρανομίᾳ μεγίστῃ χρώμενοι αὐτοὶ
18-19 κατε∤χόμ[ε]νοικατε∤χόμενοι
19 ἀπὸ τῶν νόμων πρὸς τὴν ∼κηδαιμονίαν∽κηδεμονίαν τῶν παιδίων ∼θῖοι∽θεῖοι γὰρ πρὸς
19-20 πα∤τρὸ[ς]πα∤τρὸς
20 [α]ὐτῶναὐτῶν τυγχάνουσιν τῆς γῆς ἀμελοῦσιν , ἀλλὰ καὶ δικαιολογουμέν[ης]δικαιολογουμένης [μ]ουμου πρ[ὸ]ςπρὸς
21 αὐτ[οὺ]ςαὐτοὺς ∼ὕβρις∽ὕβρεις μοι οὐ τὰς τυχούσας πεποίηνται ∼ἐντιλάμενοί∽ἐντειλάμενοί μου καὶ το̣|gap:1|πε̣ρ|gap:3|χηςτο|gap:1|περ|gap:3|χης
22 καὶ |gap:1||gap:2|τ̣ων̣|gap:1||gap:2|των , διὸ ∼φέριν∽φέρειν μὴ ∼δυνομένη∽δυναμένη τοῦ καιροῦ ∼κατεπίγοντος∽κατεπείγοντος ἐν χρὴ τῆς γῆς
23 πρό[νο]ιανπρόνοιαν ποιήσασθαι ἀναγκαίως ∼πρόσιμί∽πρόσειμί ∼συ∽σοι καὶ ἀξιῶ ὅπως τούτους
23-24 μετακαλ[ε]∤σάμ[εν]οςμετακαλε∤σάμενος
24 ἐπανανκάσῃς αὐτοὺς ἀναγραφὴν ἁπάντων τῶν ∼καταλελιμμένων∽καταλελειμμένων
25 συσ[τ]ήσασθαισυστήσασθαι τῆς δὲ γῆς πᾶσαν φροντίδα ποιήσασθαι ὑπὲρ τοῦ αὐτὰς ἐν τοῖς
25-26 ἐμ∤φόροις
26 περισωθῆναι καὶ μηδὲν παραπολέσθαι τοῖς ὀρφανοῖς , καὶ ἱκανὰ δὲ αὐτο[ὺς]αὐτοὺς
27 ∼παρασχῖν∽παρασχεῖν μὴ ἄρα λόγῳ ∼ἐπηνγίλαντό∽ἐπηγγείλαντό μοι ἔργῳ ἐπιτελέσωσι , ⋰ἵ⋱ναἵνα
27-28 ἐπιδημοῦν∤τος
28 τ[ο]ῦτοῦ κυρίου μου διασημοτάτου ἡγεμόνος Οὐαλερίου Ζίπερος ∼ἐντυγχανοντος∽ἐντυγχανούσης μου
29 ἅπαν[τ]αἅπαντα κατὰ νόμους ἐκδ[ι]κηθῆναιἐκδικηθῆναι δυνηθῇ . S-5 διευτύχει . S-6 Αὐρηλία Ταλῆς διʼ ἐμοῦ τοῦ ἀνδρὸς
29-30 Ἰσιδώ∤ρου
30 ἐπιδέδωκα . S-7 Αὐρήλιος Παῦλος ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ ἀγραμμάτου .
31 S-8 ὑπατ[είας]ὑπατείας τῶν δεσποτῶν ἡμῶν Κωνσταντίνου Σεβαστοῦ τὸ ϛ|num:6| καὶ Κωνσταντίνου Καίσαρο[ς]Καίσαρος τὸ α|num:1| ,
32 |gap:1||gap:2||gap:4||gap:1| γ̣|num:3|γ|num:3| .