Sematia

p.cair.isid.74dupl.xml

TM: 51670HGV: 51670Date: – Place:

1 m1 S-1 [Αὐρηλίῳ]Αὐρηλίῳ [Ἀντωνίῳ]Ἀντωνίῳ [τῷ]τῷ [διασημ]οτάτῳδιασημοτάτῳ ἡγεμόνι Α[ἰγύπτου]Αἰγύπτου Ἡρκουλίας
2 [παρὰ]παρὰ [Αὐρηλίου]Αὐρηλίου [Ἰσιδώρου]Ἰσιδώρου [Πτολεμαίου]Πτολεμαίου [ἀπὸ]ἀπὸ [κώμης]κώμης [Καρ]ανίδοςΚαρανίδος τοῦ Ἀρσι[νο]ε̣ίτουἈρσινοείτου νομοῦ . S-2 πᾶσι μὲ[ν]μὲν [βοηθ]εῖνβοηθεῖν εἴωθεν σὴ̣σὴ π̣ε̣ρὶπερὶ πάντα κηδεμονία , ἡγεμὼν
3 [δέσποτα]δέσποτα [,], [ἐξαιρέτως]ἐξαιρέτως [δὲ]δὲ [ἡμῖν]ἡμῖν [τοῖς]τοῖς [μετρίοις]μετρίοις [καὶ]καὶ καλῶ[ς]καλῶς εὖ βιοῦντες . S-3 [τὸ]τὸ [δ]ὲδὲ κατʼ ἐμὲ πρᾶγμα τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον . S-4 βίαν καὶ ἀγνωμοσύνην παθών , κύριε ,
4 [ὑπὸ]ὑπὸ [Κάστορος]Κάστορος [καὶ]καὶ [Ἀμμωνιανοῦ]Ἀμμωνιανοῦ [ἀπὸ]ἀπὸ [τῆς]τῆς [αὐτῆ]ςαὐτῆς κώμης , περὶ τῆς <τῶν>τῶν ∼[πα]ρανομώντων∽παρανομούντων τούτων ἀνδρῶν καὶ ἀγνωμοσύνην πλείστην πεποιηκότων
5 [μοι]μοι [ἐπειδή]ἐπειδή [,], [δέσποτα]δέσποτα [,], [ἐμισθωσάμην]ἐμισθωσάμην [παρὰ]παρὰ [Κ]άστοροςΚάστορος [κ]αὶκαὶ Ἀμμω[νι]ανοῦἈμμωνιανοῦ σιτικὰς ἀρούρας εἰκοσιπέντε|num:25| ὅσας ἐὰν ὦσι ἐπὶ κοινωνί̣ᾳ̣κοινωνίᾳ ∼ἡμίσυ∽ἡμίσου μέρους
6 [πρὸς]πρὸς [μόνην]μόνην [τὴν]τὴν [τοῦ]τοῦ [ἐνεστῶτος]ἐνεστῶτος [ἔτους]ἔτους [σποράν]σποράν , ἐμοῦ [τ]ε̣τε ἐ̣π̣ὶ̣ἐπὶ π̣λ̣ε̣ῖ̣[ον]πλεῖον [τὰ]τὰ [τῶν]τῶν [ἀρουρῶν]ἀρουρῶν ἔργα πάντα μέχρι τῆ̣ς̣τῆς τε{τε} συνκομιδῆς , τῶν σπερμάτων διδομένων ὑπʼ
7 [ἐμοῦ]ἐμοῦ [τοῦ]τοῦ [Ἰσιδώρου]Ἰσιδώρου [ἐκ]ἐκ [προχρείας]προχρείας [,], [τοῦτʼ]τοῦτʼ [ἔστι]ἔστι [πα]ρέσχονπαρέσχον α[ὐ]τοῖςαὐτοῖς εἰς [κατα]σπορὰνκατασπορὰν σίτου ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας κ̣|num:20|κ|num:20| κριθῆς ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας ϛ|num:6| καὶ ∼πασήλ[ο]υ∽φασήλου ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας γ|num:3| , ἀλλὰ μὴν καὶ εἰς ἐντὸς
8 [ὑποσχισμῶν]ὑποσχισμῶν [μισθίων]μισθίων [τετραπόδων]τετραπόδων [ζεύγη]ζεύγη [ἑξή]κοντα|num:60|ἑξήκοντα|num:60| ἀ[ρ]γυρίουἀργυρίου τάλ[αντ]ατάλαντα δεκαπέντε|num:15| καὶ ὑπὲρ τιμῆς |gap:4||gap:1|ου τάλαντ[α]τάλαντα δύο|num:2| , καὶ ἐν χρήσει λαβόντες
9 [παρʼ]παρʼ [ἐμοῦ]ἐμοῦ [ἐγγράφως]ἐγγράφως [καὶ]καὶ [ἀγράφως]ἀγράφως [εἰς]εἰς [ἰδίαν]ἰδίαν [αὐτῶν]αὐτῶν ∼χρίαν∽χρείαν ἄλ[λα]ἄλλα [ἀργυρίου]ἀργυρίου [τ]άλ[α]ντατάλαντα ὀκ[τὼ]|num:8|ὀκτὼ|num:8| καὶ σάκκον τρίχινον κενὸν ∼ἓν∽|num:1|ἕνα|num:1| καὶ σίτου ἄλλας ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας κβ|num:22| 𐅵|num:1/2| καὶ
10 [φασήλου]φασήλου [❨(ἀρτάβας)❩]ἀρτάβας [ιη|num:18|]ιη|num:18| [καὶ]καὶ [τὰ]τὰ [ἀναλωθέντα]ἀναλωθέντα [ὑπʼ]ὑπʼ [ἐμοῦ]ἐμοῦ [ἐκ]ἐκ [τῶν]τῶν [ἡ]μετέρωνἡμετέρων [ὑπὲρ]ὑπὲρ μ̣ισθῶ̣ν̣μισθῶν τοῖς θεριστα̣ῖ̣<ς>θερισταῖς ὁμοίως σίτου ἄλλας ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας κδ|num:24| , μηδὲν κακὸν
10-11 προσδοκή∤[σαντός]προσδοκή∤σαντός
11 [μου]μου [ὑπὸ]ὑπὸ [τούτων]τούτων [παθεῖν]παθεῖν [,], [νομίσας]νομίσας [τούτ]ουςτούτους πίσ[τιν]πίστιν μοι ἀνασῴζειν , [ο]ἱοἱ [δ]ὲδὲ αὐθαδίᾳ χρησάμενοι ἀλόγως καὶ ῥιψοκινδύνως παρὰ τοὺς
12 [νόμους]νόμους [,], [μὴ]μὴ [εὐλαβηθέντες]εὐλαβηθέντες [τὸν]τὸν [φόβον]φόβον [σου]σου [τοῦ]τοῦ [ἐμοῦ]ἐμοῦ δεσπότου , ἀπελθόντες ἄνευ [τ]ῆ̣[ς]τῆς ἐμῆς γν[ώ]μηςγνώμης πάντας τὰς ἁλωνίας ἃς ἔχω ἅμα αὐτοῖς
13 [ἐπικοινωνούντων]ἐπικοινωνούντων [ἐβάσταξαν]ἐβάσταξαν [εἰς]εἰς [τὸ]τὸ [ἴδιον]ἴδιον [,], [καὶ]καὶ [δ]ὴδὴ ἐμοῦ ταῦτα μ[α]θόντοςμαθόντος παραγεν[ό]μενοςπαραγενόμενος ἐπὶ μιᾷ ἁλων̣ί̣ᾳἁλωνίᾳ σίτου καὶ δικαιολογησ[ά]μενοςδικαιολογησάμενος πρὸ[ς]πρὸς
14 [τὸν]τὸν [Κάστορα]Κάστορα [ἐπὶ]ἐπὶ [παρόντων]παρόντων [μαρτύρων]μαρτύρων [τούτου]τούτου ἀπεταξαμένου μοι καὶ μηδὲν δ[ε]δωκό[τ]οςδεδωκότος μοι ἀνεχώρησα ἐπεὶ οὖν πάμπολλα προέχρησα
15 [αὐτοῖς]αὐτοῖς [ἐγγράφως]ἐγγράφως [καὶ]καὶ [ἀγράφως]ἀγράφως [,], [ὅθεν]ὅθεν [μὴ]μὴ [δυνάμενος]δυνάμενος πρὸς αὐτοὺς βιβ[λία]βιβλία ἐπιδέδωκα τῷ τοῦ [νομοῦ]νομοῦ [σ]τρατηγῷστρατηγῷ καὶ τῷ πραιποσίτῳ τοῦ πάγου περὶ τῆς
16 [αὐτῶν]αὐτῶν [ἀγνωμοσύνης]ἀγνωμοσύνης [,], [ἠπείχθην]ἠπείχθην [οὖν]οὖν [τὴν]τὴν [καταφ]υγὴνκαταφυγὴν ποιήσασθαι πρὸς τοὺς σοὺς τοῦ ἐμοῦ κυρίου πόδας δεόμενος καὶ παρακαλῶν , ἄνθρωπος μέτριος
17 [κατὰ]κατὰ [τὸ]τὸ [παντελὲς]παντελὲς [σχεδὸν]σχεδὸν [τροφῶν]τροφῶν |gap:3|[ιων]|gap:3|ιων [ἀναγκαί]ωνἀναγκαίων ἐπενδεόμενος , ὅπως κελεύσῃς διʼ εὐεργετικωτάτης σου ὑπογραφῆς ἐπαναγκασθῆναι
18 [τοὺς]τοὺς [προειρημένους]προειρημένους [ἀποκαταστῆσαί]ἀποκαταστῆσαί [μοι]μοι [τὰ]τὰ [πρ]οκ[εί]μεναπροκείμενα πάντα προνοίᾳ οὗ ἐὰν τὸ μεγαλεῖόν σου δοκιμάσῃ ἵνα δυνηθῶ ἐκ σῆς βοηθείας
18-19 ἀπο∤[λαύειν]ἀπο∤λαύειν
19 [τῶν]τῶν [ἰδίων]ἰδίων [καὶ]καὶ [συμμένειν]συμμένειν [με]με [ἐν]ἐν [τῇ]τῇ ἰδίᾳ , καὶ τούτου τυχὼν εἰς ἀεί σου τῇ τύχῃ χάριτας τὰς μεγίστας ὁμολογήσω . S-5 διευτύχει .
20 m2? S-6 [❨Αὐρ(ήλιος)❩]Αὐρήλιος [Ἰσίδωρος]Ἰσίδωρος [ὁ] [προκείμενος]προκείμενος [ἐπιδέδωκα]ἐπιδέδωκα [.]. S-7 [❨Αὐρ(ήλιος)❩]Αὐρήλιος [Θέων]Θέων [❨ἔγρ(αψα)❩]ἔγραψα [❨ὑπ(ὲρ)❩]ὑπὲρ [❨α(ὐτοῦ)❩]αὐτοῦ ❨[γ]ρ(άμματα)❩γράμματα μὴ ❨ε̣ἰδ(ότος)❩εἰδότος .
21 m3 S-8 ⊰[❨d(ominis)❩]dominis [❨n(ostris)❩]nostris [Constantino]Constantino [et]et Licinio ❨Aug(ustis)❩Augustis iiii|num:4| ❨co(n)s(ulibus)❩consulibus die vi|num:6| ❨Kal(endas)❩Kalendas ❨Ianuari(as)❩⊱Ianuarias , Χοιὰκ λ|num:30||g:slanting-stroke||g:slanting-stroke|
22 m4 [ὁ] [ἐξάκτωρ]ἐξάκτωρ [παρόντο]ςπαρόντος τοῦ διαδικοῦντος μέρους κατὰ τοὺς νόμους διαλαβὼν μεταξὺ
23 [ὑμῶν]ὑμῶν [τοῦτο]τοῦτο [πο]ιήσειποιήσει γενέσθαι ὅπερ δίκαιος λόγος ἀπαιτεῖ , δηλαδὴ εἰ μὴ
23-24 ἡγοῖ∤[το]ἡγοῖ∤το
24 [ἕτερα]ἕτερα [ἐμπό]δι[α]|g:slanting-stroke||g:slanting-stroke|ἐμπόδια|g:slanting-stroke||g:slanting-stroke| ❨κολλ(ήματος)❩κολλήματος ξγ|num:63| ❨τόμ(ου)❩τόμου α|num:1|