Sematia

p.cair.isid.73.xml

TM: 10404HGV: 10404Date: 314 – 314Place: Karanis (Arsinoites)

1 m1 S-1 Ἰ[ουλίῳ]Ἰουλίῳ Ἰουλιανῷ [δι]ασημοτάτῳδιασημοτάτῳ ἐπάρχῳ Αἰ[γύπ]τουΑἰγύπτου
2 πα[ρὰ]παρὰ [Αὐρηλίων]Αὐρηλίων [Ἰσ]ιδώρουἸσιδώρου Πτολεμαίου θεσσαλαρίου καὶ Παλήμ[ονος]Παλήμονος Τιβερίνου κουαδραρίου ἀμφοτέρων ἀπὸ κώμης Καρανίδος τοῦ Ἀρσινοίτου νομοῦ . S-2 |gap:1|αιρ|gap:4||gap:2|
3 ἡ[μεῖς]ἡμεῖς ∼[ἐλάτ]τωναις∽ἐλάττονες ἄγροικοι τὰ ∼δινὰ∽δεινὰ πάσχομεν ὑ[πό]ὑπό [τ]ετε τοῦ πραιποσίτου τοῦ πάγου Θεοδώρου καὶ τῶν κωμάρχων . S-3 καταπλήτ|g:apostrophe|τουσιν ἡμᾶς , ὅπερ
3-4 ∼δι∤κν[ύει]∽δει∤κνύει
4 [τὴν]τὴν [π]ροαίρεσινπροαίρεσιν τούτων τῶν παμπονήρω[ν]παμπονήρων [ἀ]νδρῶνἀνδρῶν , οὗτοι μὲν καταδυναστεύοντες ἐπὶ τῶν τόπων καὶ δέον ∼φοβηθεντας∽φοβηθέντων αὐτοὺς τὸ
4-5 με∤γαλώ̣τ̣[ατον]με∤γαλώτατον
5 [συ]νκρότημασυνκρότημα καθʼ ἡμῶν ποιήσαντες , καὶ ∼ἀπ[αι]τήσις∽ἀπαιτήσεις πεποίηνται ὡς βούλονται μερισμοὺς παρανόμους πλείστους ἐν τῇ κώμῃ οἱ
5-6 κώμαρ∤χοι
6 ἅμ[α]ἅμα [τῷ]τῷ [πρ]αιποσίτῳπραιποσίτῳ ὑπὲρ τὰ τριακόσια|num:300| τάλαντα , [καὶ]καὶ ταῦτα οὐκ οἴδαμεν εἰς ποῖον λόγον ἐχώρησεν . S-4 γ[ν]ῶναιγνῶναι ο̣ὖ̣νοὖν <σε>σε θέλομεν <καὶ>καὶ διὰ τῆς σῆς
6-7 μισο∤πονη[ρίας]μισο∤πονηρίας
7 [ἐ]πεξελθεῖνἐπεξελθεῖν πρὸς ἐκδικίαν τούτων . S-5 ἀλλὰ μ[ὴν]μὴν καὶ ἀπὸ τιμῆς βυρσῶν καὶ τιμῆς καμήλου ἀργυρίου τάλαντα ἓξ|num:6| καὶ τιμῆς ἵππου τάλαντα
8 πεντ[ήκοντα]|num:50|πεντήκοντα|num:50| , ὡς γίνεσθαι καὶ τούτων ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἀργυ[ρίου]ἀργυρίου τάλαντα πεντήκοντα καὶ ἕξ|num:56| καὶ ἀπὸ πλεονασμοῦ ∼ἐ̣[κ]λ̣ή̣ψ̣ι̣ς̣∽ἐκλήψεις ἀρταβῶν δέκα|num:10| , καὶ ταῦτα εἰ[ς]εἰς τὸ
9 ἴδιον [ἀπην]έγκαντοἀπηνέγκαντο . S-6 καὶ τοῦ προειρημένου πραιποσίτ[ου]πραιποσίτου Θεοδώρου ἐπικρατήσαντος εἰς τὴν οἰκίαν ἑ[α]υτοῦἑαυτοῦ θ̣η̣[λυ]κὰθηλυκὰ κτήνη δύο|num:2| ∼ἀγορ[α]σθεντων∽ἀγορασθέντα
10 ὑπὸ τῆς κώμης ἀργυρίου ταλάντων τεσσεράκο[ν]τα|num:40|τεσσεράκοντα|num:40| [καὶ]καὶ παρʼ ἑαυτῷ τυγχάνει σήμερον , καὶ ἀπὸ τῶν αὐτῶ[ν]αὐτῶν [θηλυκῶν]θηλυκῶν κτηνῶν δύο|num:2| μίαν|num:1| μὲν
11 ∼ἡμεῖν∽ἡμῖν πέπρακεν ἀργυρίου ταλάντων εἰκοσιεπτὰ|num:27| |gap:2||gap:3|γματίαν ἡγησάμενος τὴν κώμην ἡμῶν οὐ[δὲν]οὐδὲν [,], [ἀλλ]ὰ̣ἀλλὰ κ̣α̣ὶκαὶ ∼σίσαντος∽σείσαντος τὴν κώμην
11-12 πρό∤βατα
12 λ̣[ευ]κ̣ὰ̣λευκὰ τ̣[ὸ]ντὸν ἀριθμὸν τριάκοντα|num:30| καὶ ἀργυρίου τάλ[αντα]τάλαντα [τε]σσεράκοντατεσσεράκοντα ἑπτά|num:47| , ἀλλὰ μὴν καὶ τὰ ἡμέτερα ὀνικὰ κ[τή]νηκτήνη τῆς κώμης ∼ἀνγαρίους∽ἀγγαρίους
13 ἄνευ μ[εί]ζονοςμείζονος κελεύσεως εἰς μεταφορὰν φασήλο[υ]φασήλου εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ , καὶ τὰς ∼ἡσυχείας∽ἡσυχίας οὐκ ἡμ[ῖν]ἡμῖν [ἐῶ]νἐῶν , ἐντυχίαν <σοι>σοι ποιούμεθα
13-14 εὐ∤τυχῶς
14 ἐπιδημήσαντι ἐπὶ τῆς ἡμετέρας πατρίδος πρὸς ∼ἐκδικείαν∽ἐκδικίαν τῶν τολμηθέντων . S-7 ∼ἐπὶ∽ἐπεὶ οὖν οὐ χρὴ προχωρεῖν ∼σισμοὺς∽σεισμοὺς ποιεῖσθαι ὑ[π]ὸὑπὸ
15 τοῦ πραιποσίτου Θεοδώρου ἀλλὰ καὶ μερισμοὺς ἀλόγ[ους]ἀλόγους μὴ γενέσθαι ὑπὸ τῶν κωμάρχων ἅμα τῷ αὐτῷ πραιποσίτῳ , διὰ τοῦτο μὴ φέροντες
16 τὰ ἔν[γ]ραφαἔνγραφα ἐπιδίδομεν τῇ σῇ ἀρετῇ αὐτὰ ταῦτα ∼μαιμ̣ν̣η̣μένοι∽μεμνη-μένοι , δεόμενοι καὶ παρακαλοῦντες ὅπως κελεύσῃς διὰ ⋰ἱ⋱ερᾶςἱερᾶς σου ὑπογραφῆς
17 ἐπεξελθεῖν , τὸ σὸν μεγαλεῖον , κατά τε τοῦ πραιποσίτου καὶ κωμάρχων περὶ ὧν καθʼ ἡμῶν ἐτόλμησαν . S-8 διευτύχει .
18 m2 S-9 Αὐρ[ή]λιοιΑὐρήλιοι Ἰσίδωρος καὶ Παλήμων ἐπιδεδώκαμεν . S-10 Αὐρήλιος Ἥρων Μέλανος ἀπὸ ἀμφόδ[ο]υἀμφόδου Φρεμεὶ ❨ἔγρα(ψα)❩ἔγραψα ❨ὑπ(ὲρ)❩ὑπὲρ αὐτῶν ∼ἀγραμάτων∽ἀγραμμάτων .