Sematia

p.cair.isid.62.xml

TM: 10392HGV: 10392Date: 297 – 297Place: Karanis (Arsinoites)

1 m1 S-1 Αὐρηλίῳ Λεοντίῳ τῷ καὶ Ἰσιδώρ̣[ῳ]Ἰσιδώρῳ |gap:2||gap:1||gap:1||gap:4||gap:2|ν̣|gap:2||gap:1||gap:1||gap:4||gap:2|ν στατίζ[ο]ντιστατίζοντι ἐν τῷ ❨Ἀρσι(νοίτῃ)❩Ἀρσινοίτῃ
2 παρὰ Αὐρηλί[ω]νΑὐρηλίων Θαησίου καὶ Κυριλλ[οῦ]τοςΚυριλλοῦτος ἀμφο[τ]έρωνἀμφοτέρων Κοπρῆ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Σαραπιάδος
3 ἀπὸ κώμης Καρανίδος διʼ ἐκδίκου m2 καὶ κηδεστοῦ τοῦ κατὰ μητέρα
4 θείου Αὐρηλίου Ἀμμωνί[ο]υἈμμωνίου Ἰσ[ι]δώρουἸσιδώρου m1 ἀπὸ τῆς αὐτῆς κώμης
5 Καρανίδος . S-2 ∼πολύτρωποι∽πολύτροποι τυγχάν[ου]σιτυγχάνουσι ∼ἑ∽αἱ τῶν ∼ἀνδρο͂ν∽ἀνδρῶν πλεονεξίαι , ἀλλʼ ἐν τούτ̣ῳ̣τούτῳ
6 ∼καταγινοσκόμενοι∽καταγινωσκόμενοι λοιπόν ἐστιν τῆς τοῦ ∼μίζωνος∽μείζονος ∼ἐπισσρ̣εφίας∽τὰἐπιστρεφείαςτὰ
6-7 ∼τωλμού∤μενα∽τολμώ∤μενα
7 ∼ἐγεγδικῖν∽ἐκδικεῖν . S-3 ⸢ὁ⸣ προκίμενος ἡμῶν πατὴρ μετὰ τὴν τῆς ἡμῶν μητρὸς
8 τελευτὴν ∼συνηλθὼν∽συνελθὼν ἑτέρᾳ ∼γυνεκεί∽γυναικί , ∼τωλμεθὴς∽τολμηθεὶς λυπρὸν χρόνον ∼ἔμινεν̣∽ἔμεινεν .
9 S-4 τούτου δὲ μέλλοντος ∼το∽τὸν βίον ∼μεταλλάσιν∽μεταλλάσσειν ∼μετακαλεσάμεθα∽μετεκαλεσάμεθα τὴν
9-10 προειρημέ∤νην
10 ∼αὐτῶ∽αὐτοῦ ∼γυνῖκα∽γυναῖκα καὶ ταύτης ∼ἐπυθώμεθα∽ἐπυθόμεθα μήπως τι ∼χρεοστῖ∽χρεωστῇ ἡμῶν πατὴρ αὐ̣τ̣ῇ̣αὐτῇ
11 ∼ται∽τε [ἑ]τέρῳἑτέρῳ ∼τινεί∽τινί , ἥτις ∼ὁμολόγησεν∽ὡμολόγησεν μηδὲν α[ὐ]τὸναὐτὸν ∼χρεωστῖν∽χρεωστεῖν . S-5 μετὰ δὲ τὴν
11-12 τού∤του
12 τελευτὴν πανκάκιστος γυνὴ ∼προ͂τω[ν]∽πρῶτον μὲν ὑπέβαλεν ∼των∽τὸν ἑαυτῆς
13 πατέρα καὶ ∼[ἐ]πηνήνκασεν∽ἐπηνάγκασεν ∼ἐκκ∽ἐκ ∼τον∽τῶν τ[οῦ]τοῦ πατρὸς ἡμῶν θρεμμάτων ∼ὑφελέσται∽ὑφελέσθαι
14 πρόβατα εἰκοσιεπτά|num:27| , καὶ ἐν τούτῳ ∼προχορήσαντες∽προχωρήσαντος αὐτῇ ∼ἔπιτα∽ἔπειτα
14-15 ∼προηνη∤κατο∽προηνέγ∤κατο
15 ὡς ∼χρεοστῖται∽χρεωστεῖται αὐτῇ ὑπὸ τοῦ πατρὸς ∼χρυσίων∽χρυσίον ∼μναιε͂ων∽μναιαῖον ἕν|num:1| . S-6 διά ∼ται∽τε
15-16 με∤σιτῶν
16 φήσασα καὶ ∼τουτω∽τοῦτο εὖγʼ ∼ἀποδικτὸν∽ἀποδεικτὸν μ̣ὴμὴ καταστήσασα , νῦν ἑτέρῳ
16-17 τρό∤π̣ῳ̣τρό∤πῳ
17 ∼φθησαμένη∽χρησαμένη ∼βιβλείον∽βιβλίον ἡμῖν ∼ἐπήνηνκεν∽ἐπήνεγκεν ὡς ∼γενομενου∽γενόμενον ὑπὸ τοῦ
17-18 προ∤[κι]μένουπρο∤κιμένου
18 ἡμῶν πατρὸς διʼ οὗ ἐνέγραψεν αὐτ[ὸ]ναὐτὸν ∼των∽τὸν πατέρα ∼ὑπηλαχέναι∽ὑπηλλαχέναι αὐτῇ
19 [ἥμισ]υἥμισυ μέρος δούλης ἀνθʼ ἧς ∼κατεχρησατω∽κατεχρήσατο αὐτῆς ∼πρυκός∽προικός , τὰς ∼ἀποδίξις∽ἀποδείξεις δὲ
20 π[οι]εῖσθαιποιεῖσθαι οὐ δυνήσεται . S-7 ∼τουτω∽τοῦτο γὰρ ∼διαγορεύε̣[ι]τα∽διαγορεύεται ὑπὸ ∼τον∽τῶν νόμων τὰς ἐνγράφους
21 ∼πρῦκας∽προῖκας διά τε χρυσοχόου καὶ ἠπητοῦ συντιμᾶσθαι , καὶ οὔτε μὴν αὐτῶν τὰ ∼πρυκιμε̣͂α∽προικιμαῖα
22 ∼ἀ̣[π]ο̣[δ]ιξιν∽ἀποδείξει οὔτε ∼συνεταξετω∽συνετάξατο ∼γραμματῖων∽γραμματεῖον τῆς ὑπαλ|g:apostrophe|λαγῆς τοῦ ἡμίσους μέρους
23 τῆς δούλης , ∼ἴσος∽ἴσως ∼προορουμενη∽προορωμένη ὡς μὴ ὀρθ̣ῶ̣ςὀρθῶς γεγενῆσθαι . S-8 ∼μέλουσέ∽μέλλουσαί ∼ται∽τε περὶ
23-24 τού∤του
24 ∼ἀναδιδάσκιν∽ἀναδιδάσκειν τὸ μέγεθος τοῦ διασημοτάτου ἐπανορθωτοῦ Αὐρηλίου Ἀχιλλέως ,
25 τὴν τῶν ∼βιβλειδίων∽βιβλιδίων ∼ἐπιδωσι∽ἐπίδοσιν ποιούμεθα ∼αὐτω∽αὐτὸ ∼τουτω∽τοῦτο ∼μαρτυρόμενοι∽μαρτυρόμεναι , ἀξιοῦσαι
26 διὰ σοῦ ∼ἐπανανκασθῆναι∽ἐπαναγκασθῆναι αὐτὴν τὰ ἴσα ἡμῖν ὧν ∼προηνενκα̣τω∽προηνέγκατο ∼ἀσφαλιῶν∽ἀσφαλειῶν
26-27 ∼παρα∤δῖξαι∽παρα∤δεῖξαι
27 , τοῦτʼ ἔστιν ∼τω∽τό ∼ται∽τε ∼πρυκιμε͂ων∽προικιμαῖον καὶ ∼ὑπόλαγμα∽ὑπάλλαγμα , ἵνʼ ∼οὕτος∽οὕτως διὰ τῶν ∼ἀρχιων∽ἀρχείων ταῦτα
28 ∼ἀναζητησαντες∽ἀναζητήσασαι δυνηθῶμεν λέ[γει]νλέγειν πρὸς αὐτὴν ἐπὶ τοῦ ∼μίζωνος∽μείζονος . S-9 ∼οὐχ∽οὐκ ὀλίγα γὰρ
28-29 τελοῦ∤μεν
29 κα[ὶ]καὶ ∼[ἀ]ποπληρώσαμεν∽ἀπεπληρώσαμεν ὑπὲρ τοῦ π[ρ]οκιμένουπροκιμένου ἡμῶν πατρὸς ὀχλήματα δημόσιά ∼ται∽τε
30 καὶ ∼ἰδιοτικὰ∽ἰδιωτικὰ ὑπὲρ ἧς ∼ἐσωματίστη∽ἐσωματίσθη πα[μπόλ]λουπαμπόλλου δημοσίας ∼ται∽τε κ[αὶ]καὶ ἰδιωτικῆς γῆς . S-10 διευτύχει .
31 S-11 ❨(ἔτους)❩ἔτους β|num:2| το[ῦ]τοῦ [κ]υρίουκυρίου ἡμῶν Λουκίου ∼Δομιττ[ίου]∽Δομιτίου ∼Δομιττιανοῦ∽Δομιτιανοῦ Σεβαστοῦ , Θὼθ η|num:8| .