Sematia

59240.xml

TM: 59240HGV: Date: – Place:

1 m1 S-1 τί σὺ λέγεις ; S-2 γλαύκου σίλουρον κρείττον' εἶναι νενόμικας ;
2 S-3 τῶν μὲν οὖν ὅλως ἁπάντων ἰχθύων σοφώτατον
3 φημὶ τὸν σίλουρον εἶναι κοίρανον τῶν ἰχθύων ,
4 ἡγεμόνα , μόναρχον , ἀρχόν · S-4 τοὺς δέ λοιπούς , ἐπιβάτας ,
5 ὥστε μὴ ἀξίως ἐνεγκεῖν τῶι σιλούρωι τὰ δόρατα .
6 S-5 καὶ τετόλμηκας σιλούρωι συγγράφειν ἐγκώμιον ;
7 S-6 σίλουρος ὄνομ' ἔχων Ἄδωνίς ἐστιν ποτάμιος .
8 S-7 ∼ἠ∽εἰ γὰρ ἤθελεν σίλουρος μὴ κυβεύειν μηδ' ἐρᾶν ,
9 οὐκ ἂν ἤδη δέκα ταλάντων ∼περιέκειτο∽περιέκειτ' ἀρτύματα ,
10 οὐκ ἂν ἤδη πέτασον εἶχε ∼καὶ∽κἀν ∼ἐν∽$ ἐφήβοις ἥψετο .
11 S-8 κἆιτα δή τις ἐστὶν ἰχθῦς ὅστις α̣ὖ̣αὖ πρὸς ταῖς θύραις
12 ταῖς σιλούρου δόγμ' ἔχων ἕστηκεν ὄρθρου καὶ λέγει ·
13 S-9 εἰ νένιπτ' ἤδη σ̣ί̣λ̣ο̣υ̣ρ̣ο̣ς̣σίλουρος |gap:4|ι̣ς̣|gap:4|ις εἰσπ̣[ο]ρεύεταιεἰσπορεύεται ·
14 S-10 γέγονεν ἆρα τοῖς μαιώταις πάντα περὶ ὧν ἠξίουν ;
15 S-11 ∼ἐντετεύχασιν∽ἐντετεύχασ' οἱ λάβ̣ρ̣α̣κ̣ε̣ςλάβρακες ∼οἱ∽ἁπὸ ∼ἀπὸ∽$ τοῦ πετρηρικοῦ
16 καὶ τὸ τῶν χοίρων μάτευμα ∼τὸ∽τἀπὸ ∼ἀπὸ∽$ τοῦ σαγηνικοῦ .
17 S-12 ⁽Ἰσοκράτους⁾Ἰσοκράτης ἐγκώμιον τοιοῦτον ο̣ἷον{οἷον} οὐδεπώποτε
18 καθ' Ἑλένης εἴρηκεν ὡς σὺ περί σιλούρου . S-13 πρὸς θεῶν ,
19 δὲ διατρ[ι]βὴδιατριβὴ τίς ἑστιν ; S-14 θαυμάσαι γὰρ ἄξιον .
20 S-15 πόνηρ' , οὐ παντὸς ἀνδρὸς ⁽ἢ⁾ἐς σίλουρόν ἐσθ' πλοῦς .
21 S-16 ἀλλὰ καὶ προεγγραφῆναι καὶ μυηθῆναί σε δεῖ
22 τοῖς Σιλουρόθραιξι παισὶ καὶ μαθεῖν ὡς ἕψεται ;
23 S-17 καταλαβεῖν σε δεῖ δὲ τὴν πλύσιν δειεκτ̣οςδειεκτος μουσικοῦ
24 καὶ πλυνεῖς , ὡς γραφή , λεπτοῖς ἁλῶν ἀθύρμασι ,
25 λεπτὰ σωλῆνος πτερίζων αἵματος μελαγχίμου
26 πεντενίκου πεντεκρήνης πεντεπακτωτοῖς ῥοαῖς .
27 S-18 ὡς δ' ἂν ∼ἐκτρείβων∽ἐκτρίβων ποιήσηις |gap:1|ιονη κύκνου πτερὸν
28 |gap:7|η̣|gap:7|η στίλβοντα λαμπρὰ φαλακρὸν ὡς ἀνθήλιον ,
29 γ̣ί̣ν̣ε̣θ̣γίνεθ πρόσοψις οὕτως ὡραία τῶν βραγχίων
30 ὥστε λευκομηρίδος δόκει θεωρεῖν ἰσχίον
31 πα̣ρ̣θ̣έ̣νουπαρθένου |gap:4|ρως . S-19 τοιαύτης ἄρα τὰ λοιπά , πρὸς θεῶν ,
32 λευκ̣ό̣τ̣η̣τ̣ο̣ς̣λευκότητος |gap:3| ἄνυσον . S-20 σὸν γὰρ τὸν{τὸν} τὸ νικητήριον .
33 S-21 λοπὰς νῦν εἰσφερέσθωιεἰσφερέσθω{ι} πέντ' ἐφήβων ὠλέναις .
34 S-22 γῦρον αὐλ̣ητ̣ο̣ῦ̣αὐλητοῦ πο̣ίη̣σ̣ο̣ν̣ποίησον καὶ κολυμβητοῦ βυθόν ,
35 ἔνθεσιν ∼θροίου∽θρίου τε νεαροῦ πο[ι]κίλωνποικίλων <θ'>θ' ∼ἁδυσμάτων∽ἡδυσμάτων ,
36 πολυλεπίστων κρομμύων σκόρδων δὲ{δὲ} ∼ὀρειγάνου∽ὀριγάνου ∼κλάδον∽κλάδων ,
37 Νηρέως <τ>ετε χῦμα πηγὸν ∼καὶ∽κἀπὸ ∼ἀπὸ∽$ κρήνης μέλαν ὕδωρ .
38 S-23 καὶ λάβ' ὄξος δριμὺ λ̣ε̣π̣τ̣ὸνλεπτὸν ὡς διοικητοῦ νόον .
39 S-24 ∼ἐγ∽ἐκ δὲ ληκύθου ∼βαθείης∽βαθείας παρθένου ταυρώπιδος
40 νᾶμα δαψιλὲς πρόχευ̣σ̣ο̣ν̣πρόχευσον μὴ κακιζούσηι χερί ,
41 ἀλλ' ὅλην μετάρσιον ἄρας τῶν σκελῶν κατάστρεφε .
42 S-25 ὡς δ' ἂν ἑφθή σοι {ἡ} λοπὰς{λοπὰς} γένηται καὶ τὸ πῶμα κουφίσηις ,
43 σ̣ε̣ῖ̣εσεῖε , πρὸς μυκτῆρας ἕλκων πενταδράχμους ἡδονάς ,
44 καὶ ποίησον Ἀρποχράτου θηλάσας τὸν δάκτυλον .
45 S-26 Ζεῦ πάτερ , ∼πέφρικα∽πέφρικ' ἀκούων καὶ δέδοικα μήποτε
46 τὴν κατάζηλον Βοιωτὸν λοπὰς ∼παρεγβάληι∽παρεκβάληι .
47 S-27 πρὶν δὲ γεύσασθαι τεράγμνωντερά{γ}μνων κλεῖε λαΐνων μοχλοὺς
48 καὶ κέλευε τοὺς μὲν ἔσθειν , τοὺς δ' ἐν ὅπλοις περιπατεῖν
49 μὴ ∼ἐπανάστασις∽'πανάστασις γένηται τών ἀ̣χ̣άλκωνἀχάλκων γειτόνων ,
50 μὴ κύκνος γενόμενος Ζεὺς ἐπὶ κρυφαῖον κωμάσηι .