Sematia

p.cair.goodsp.15.xml

TM: 22648HGV: 22648Date: – Place:

1 m1 S-1 ὑπατείας Μαμερτίου καὶ Εὐουιτ|g:apostrophe|ταυ τῶν λαμπροτάτων .
2 S-2 Αὐρηλίοις Νίλῳ ∼Γενναδίω∽Γενναδίου καὶ Θεοδώρῳ ∼Κωμασίω∽Κωμασίου ῥιπαρίοις νομοῦ Ἑρμοπολείτου ,
3 παρὰ Αὐρηλίας Εὐτὸς Φ[ί]βιο[ς]Φίβιος [ἀ]πὸ̣ἀπὸ ∼ἐποικου∽ἐποικίου Παπλώου τοῦ αὐτοῦ Ἑρμοπολείτου νομοῦ · S-3 τὰ τετολμημένα
4 εἰς ἐμὲ ἐν τοιαύτῃ πρ[υ]τα[ν]ευομένῃπρυτανευομένῃ εἰρήνῃ τοῦ δεσπότου [ἡ]μῶνἡμῶν βασιλέως Φλαουίου Ἰουλιανοῦ αἰωνίου
5 ∼Ἀ[γο]ύστου∽Αὐγούστου οὐ χρὴ ἀν̣εκ[δί]κηταἀνεκδίκητα περιοφθῆναι . S-4 ∼ἐπὶ∽ἐπεὶ τοίνυν κέκτημαι ἔπαυλιν κατʼ ἔνγραφον ἀσφάλειαν
6 ἐπὶ τῆς αὐτῆς κώμης [πρ]ὸπρὸ ιϛ|num:16| ἐνιαυτῶν καὶ ἐκ βορρᾶ τῆς αὐτ̣ηςαὐτης ἐπαύλεως ∼αἰώνημαι∽ἐώνημαι ψιλὸν τόπον
7 σὺν ἔνοντι ∼φρεατος∽φρέατι παρὰ Τασοῦτος ∼μητὴρ∽μητρὸς Ταυρίνου [ἐ]π̣ὶἐπὶ τοῦ αὐτοῦ χρόνου , καὶ τῆς ἐπαύλεως καὶ τοῦ
8 ψιλοῦ τόπου ἔσχον νομὴν [ἐ]πὶἐπὶ τοῦ αὐτοῦ χρόνου ἅ̣μ̣αἅμα ∼τε͂ς∽ταῖς πράσεσι , τὴν οἰκοδομὴν πεποίημαι τοῦ ψιλοῦ
9 τόπου καὶ τοῦ λάκκου κεχωσμένου τὴν ἀναβολὴν πεποίημαι καὶ τὸν ποτισμὸν ἐποίουν ἀπὸ τοῦ
10 ∼φρέατοις∽φρέατος τοῖς ∼βο̣ει̣κοῖ[ς]∽βοικοῖς [μου]μου ∼[κ]τησει∽κτήνεσι μέχρις τοῦ παρελθόντος ἐνιαυτοῦ · S-5 καὶ πάντες γινώσκουσι
11 οἱ ἀπὸ τῆς κώμης τὸ τῆς [δ]εσ̣π̣[οτ]είαςδεσποτείας καὶ τὸ τῆς νομῆ̣ς̣νομῆς . S-6 νῦν δὲ ἠ̣ρ̣ξάμηνἠρξάμην τὴν οἰκοδομὴν ποιήσασθαι
12 τοῦ πεπτωκότος̣πεπτωκότος τοίχο̣υ̣τοίχου . S-7 οὐκ οἶδʼ ὅπως ⋰Ἴ⋱σακιςἼσακις Ἀμμων̣ίωνος̣Ἀμμωνίωνος καὶ ἡ̣ αὐτοῦ ἀδελφὴ Ταπίωμις̣Ταπίωμις
13 καὶ Ἑ[λ]ένηἙλένη Πανίτιος καὶ Ἑ[λ]ένηἙλένη γυνὴ̣γυνὴ Πετερσῶτος καὶ Τα̣|gap:1||gap:3|ε̣ν|gap:3|ςΤα|gap:1||gap:3|εν|gap:3|ς ∼ἐπῆλθάν∽ἐπῆλθόν μοι βουλόμενοι
14 τέλε̣[ο]ντέλεον με ∼ἀναιλ̣εῖν∽ἀνελεῖν ὥσπερ ἐπανγέλλονταί μοι καθʼ ἕκαστα , εἰ μὴ ἔτυχον βοήθειαν , <καὶ>καὶ Τάησιν καὶ
15 τὴν τ̣α̣ύτηςταύτης ἀδελφὴν [Σ]ο̣φείανΣοφείαν · S-8 τὴν μὲν Τάησιν βαρέαν οὖσαν ἐκ τῶν πληγῶν αὐτῶν
15-16 ∼ἐξέτρω∤σεν∽ἐξέτρω∤σαν
16 τὸ βρέφος τὴν δὲ Σοφίαν τὸ ὄνυδιν αὐτῆς ἀφήρπασαν , καὶ ν[ῦ]ννῦν π[αρʼ]παρʼ αὐτοῖς ἐστιν · S-9 καὶ τὸν
17 τοῖχον κατάβαλαν τοῦ ψιλοῦ τ̣όπουτόπου τυραννικῷ τρό̣πῳτρόπῳ , βουλόμ̣[εν]οιβουλόμενοι ἀφαρπάσα̣ι̣ἀφαρπάσαι παρʼ ἐμοῦ
18 τὰ οἰκόπεδα καὶ τὴν ἐν συνπτώσει οἰκείαν τῆς μητρός μου ἔν[γισ]ταἔνγιστα τῆς ἐπαύλεως ἐχούσης
19 μετὰ χεῖρας τὰς ∼πράσις∽πράσεις · S-10 καὶ ἐφανέρωσα τῇ μονῇ καὶ τῷ βοηθῷ [το]ῦτοῦ πραιποσίτου . S-11 θαρρῶ̣νθαρρῶν
20 αὐτὸς ⋰Ἴ⋱σακιςἼσακις τοῖς χρήμασι αὐτοῦ καὶ ∼τοῦ∽τῷ ∼πλούτου∽πλούτῳ βούλεταί ∼μ[α]ι∽με ἐξελάσαι ἀπὸ τῆς κώμης
21 ὥσπερ τὸν ∼πατέραν∽πατέρα τῶν ∼πεδίων∽παιδίων μου ἐφυγάδευσεν καὶ νῦν ἐν ∼ἀλλοδαπε͂ς∽ἀλλοδαπαῖς τὴν διατριβὴν
22 ∼ποιουμενος∽ποιούμενον , σήμερον δὲ ὑπὲρ ἀρουρῶν πεντήκοντα|num:50| ἀβροχίσ̣[τ]ουἀβροχίστου τελῶ . S-12 ἐξοφθαλμιάσας
23 ἐνγεγραμμένος τοῖς ἐμοῖς καμάτοις ὥσπερ πολλοὺς |gap:1||gap:3||gap:1| |gap:3| ἀπὸ τῆς κ̣ώμηςκώμης διὰ ∼την∽τὸ τῶν
24 χρημάτων ∼στήνος∽σθένος · S-13 ὅθεν μὴ δυναμένη ἀφησυχά̣ζ̣ε̣ι̣νἀφησυχάζειν τρό[πῳ]τρόπῳ [μηδενὶ]μηδενὶ ∼ἠπίχθ[ην]∽ἠπείχθην ἐπιδοῦναι
25 τῇ ὑμῶν εὐσεβ̣είᾳεὐσεβείᾳ [τάδε]τάδε [τὰ]τὰ [βίβ]λιαβίβλια ἀξιοῦσα τ|gap:3||gap:13| φροντίδι
26 τὴν |gap:1||gap:2|λύειν τῶν |gap:1|ε|gap:12|πευτῳν ο|gap:22||gap:2|εν τοις
27 |gap:28|α|gap:30| ∼δ̣ι̣ευτυχεῖται∽διευτυχεῖτε