Sematia

p.bub.1.4.xml

TM: 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403 23403HGV: 23403a 23403b 23403c 23403d 23403i 23403zv 23403zw 23403zx 23403zy 23403zzd 23403zz 23403zza 23403zzb 23403zzc 23403zze 23403zzf 23403zzg 23403zzh 23403zzm 23403zzi 23403zzj 23403zzk 23403zzl 23403zzn 23403zzo 23403zzp 23403zzq 23403e 23403f 23403g 23403h 23403j 23403k 23403l 23403m 23403n 23403s 23403zm 23403zn 23403zo 23403zp 23403zq 23403zu 23403zr 23403zs 23403zt 23403o 23403p 23403q 23403r 23403t 23403u 23403v 23403w 23403x 23403y 23403z 23403za 23403zb 23403ze 23403zf 23403zg 23403zh 23403zi 23403zj 2Date: 221 – 221Place: Bubastos,Alexandria (?),Alexandria

1 m1 S-1 |gap:?_lines| [Σεβαστο]ῦ̣Σεβαστοῦ Φ̣αρμ̣[οῦθι]Φαρμοῦθι |gap:1|
2 [Αὐρήλιος]Αὐρήλιος Ἁρ̣υ̣ώ̣τηςἉρυώτης ἐ̣ν̣ἐν ❨κλ(ήρῳ)❩κλήρῳ ❨κω̣[μ(ογραμματείας)]❩κωμογραμματείας |gap:5| [❨ἐπιδ(έδωκα)❩]ἐπιδέδωκα
3 [Αὐρήλιος]Αὐρήλιος Τ̣ίτοςΤίτος ἐν ❨κλ(ήρῳ)❩κλήρῳ ❨κ̣ω̣μ̣ο̣[γρ(αμματείας)]❩κωμογραμματείας |gap:5| [❨ἐπιδ(έδωκα)❩]ἐπιδέδωκα
4 [Αὐρήλιος]Αὐρήλιος [Μ]ί̣μ̣νερμοςΜίμνερμος ἐν κλήρῳ κωμ̣[ογραμματείας]κωμογραμματείας |gap:5|
5 [ἐπιδέδ]ω̣κ̣α̣ἐπιδέδωκα |vac:?|
6 [❨Αὐρήλ(ιος)❩]Αὐρήλιος [Πε]λ̣άτης̣Πελάτης ἐν ❨κλ(ήρῳ)❩κλήρῳ ❨κωμ̣[ογρ(αμματείας)]❩κωμογραμματείας [Ταψαχὼν]Ταψαχὼν [❨ἐπιδ(έδωκα)❩]ἐπιδέδωκα
7 [Αὐρήλιος]Αὐρήλιος |gap:?||gap:4||gap:2| ἐν [❨κλ(ήρῳ)❩]κλήρῳ [❨κωμογρ(αμματείας)❩]κωμογραμματείας |gap:5| [❨ἐπιδ(έδωκα)❩]ἐπιδέδωκα
8 |gap:?||gap:1||gap:?|
9 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| [Ἡ]ρ̣ακλ|gap:?|Ἡρακλ|gap:?|
2 ήτιος |gap:3|α̣φ|gap:?||gap:3|αφ|gap:?|
3 οντος ἐν Βουβα[στ]Βουβαστ |gap:?|
4 γ̣αθω|gap:1||gap:1||gap:2|νομ|gap:1||gap:?|γαθω|gap:1||gap:1||gap:2|νομ|gap:1||gap:?|
5 Ἀντωνείνου |gap:?|
6 καὶ ὑπὲρ π|gap:?|
7 δραχ̣μ̣[ῶν]δραχμῶν |gap:?|
8 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| [τὸ]τὸ [δὲ]δὲ [ἀντί]γ̣ρ̣αφ[ο]ν̣ἀντίγραφον [τούτων]τούτων [τῶν]τῶν [γραμμάτων]γραμμάτων [δημοσίᾳ]δημοσίᾳ [πρόθες]πρόθες [,], [ἵνʼ]ἵνʼ [οἱ]οἱ
1-2 [βουλό]∤[με]ν̣οιβουλό∤μενοι
2 ἀμε̣ί̣νο̣[νας]ἀμείνονας [αἱρέσεις]αἱρέσεις [διδόναι]διδόναι [προσέλθωσιν]προσέλθωσιν [,], [καὶ]καὶ [περὶ]περὶ [τοῦ]τοῦ [ταῦτά]ταῦτά [σε]σε
3 [ἀπο]πεπληρω̣[κέναι]ἀποπεπληρωκέναι [ἀντίγραψον]ἀντίγραψον [.]. S-2 [ἐρρῶσθαί]ἐρρῶσθαί [σε]σε [εὔχομαι]εὔχομαι
4 [❨(ἔτους)❩]ἔτους δ|num:4| Φα̣[ρμοῦθι]Φαρμοῦθι |gap:?|
5 [Σε]π̣τιμίῳΣεπτιμίῳ Ἀρρ̣ια[νῷ]Ἀρριανῷ [τῷ]τῷ [κρατίστῳ]κρατίστῳ [διοικητῇ]διοικητῇ [παρὰ]παρὰ |gap:?|
6 [μ]η̣τρὸςμητρὸς Ἀμ̣μ̣ω̣|gap:?|Ἀμμω|gap:?| [τοῦ]τοῦ [Βουβαστείτου]Βουβαστείτου
6-7 [νο]∤[μο]ῦνο∤μοῦ
7 . S-3 βούλομαι ὠ̣[νήσασθαι]ὠνήσασθαι [ἐκ]ἐκ [τοῦ]τοῦ [δημοσίου]δημοσίου [ἀπὸ]ἀπὸ [τῶν]τῶν [εἰς]εἰς [πρᾶσιν]πρᾶσιν [προκειμένων]προκειμένων
8 [τῆ]ςτῆς σῆς ἐπ̣ι̣[τροπῆς]ἐπιτροπῆς |gap:?|
9 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| m2? ❨(ἔτους)❩ἔτους δ̣|num:4|δ|num:4| Αὐτοκράτορος Κ[αί]σαροςΚαίσαρος
2 Μάρ[κο]υΜάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνίνου
3 Εὐσε[βο]ῦςΕὐσεβοῦς Εὐτυ̣χοῦςΕὐτυχοῦς Σεβασ̣[τοῦ]Σεβαστοῦ
4 Π̣α̣ῦ̣ν̣[ι]Παῦνι β|num:2| [χα?]ί̣ρει̣νχαίρειν
5 ❨[Α]ὐ̣ρή̣λ(ιος)❩Αὐρήλιος |gap:1||gap:?|
6 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| m1 [τῶν]τῶν [γραμμάτων]γραμμάτων [δημο]σ̣ίᾳδημοσίᾳ π̣ρόθε̣[ς]πρόθες [,], [ἵνʼ]ἵνʼ [οἱ]οἱ [βουλόμενοι]βουλόμενοι [ἀμείνονας]ἀμείνονας [αἱρέσεις]αἱρέσεις [διδόναι]διδόναι [προσέλθωσιν]προσέλθωσιν [,],
2 [καὶ]καὶ [περὶ]περὶ [τοῦ]τοῦ [ταῦτά]ταῦτά [σ]εσε ἀποπεπληρω[κέναι]ἀποπεπληρωκέναι [ἀντίγραψον]ἀντίγραψον [.]. S-4 [ἐρρῶσθαί]ἐρρῶσθαί [σε]σε [εὔχομαι]εὔχομαι [.].
3 S-5 [❨(ἔτους)❩]ἔτους [δ|num:4|]δ|num:4| Σεπτιμίῳ Ἀρριαν[ῷ]Ἀρριανῷ [τῷ]τῷ [κρατίστῳ]κρατίστῳ [διοικητῇ]διοικητῇ [παρὰ]παρὰ |gap:?|
4 |gap:?| [κ]α̣ὶκαὶ Ἀρ̣άτουἈράτου Διοσκοῦος Εὐγ̣|gap:?|Εὐγ|gap:?|
5 [Ν]ε̣ι̣λ̣οῦ⸢τος⸣Νειλοῦτος ἐ[ν]ἐν κώμῃ Σέπτου τοῦ [Βουβαστίτου]Βουβαστίτου [νομοῦ]νομοῦ [.]. S-6 [βουλόμεθα]βουλόμεθα [ὠνήσασθαι]ὠνήσασθαι [ἐκ]ἐκ [τοῦ]τοῦ [δημοσίου]δημοσίου
6 [ἀπ]ὸ̣ἀπὸ τῶν εἰ[ς]εἰς π̣ρᾶσινπρᾶσιν προκειμ̣[ένων]προκειμένων [τῆς]τῆς [σῆς]σῆς [ἐπιτροπῆς]ἐπιτροπῆς [κατὰ]κατὰ [προκήρυξιν]προκήρυξιν [ἐν]ἐν [κώμῃ]κώμῃ |gap:?|
7 [τ]οῦτοῦ Βο̣υβασ̣[τί]τουΒουβαστίτου νομοῦ |gap:1||gap:?| [ἀντὶ]ἀντὶ [τῶν]τῶν [τῆς]τῆς
8 [συν]τ̣ι̣μ̣ή̣[σε]ω̣ς̣συντιμήσεως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ς|gap:?|
9 |gap:?||gap:1|εψ̣ε|gap:?||gap:?||gap:1|εψε|gap:?|
10 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| [τοῦ]τοῦ [ταῦτά]ταῦτά [σ]εσε ἀ̣πο̣[πεπληρωκέναι]ἀποπεπληρωκέναι [ἀντίγραψον]ἀντίγραψον [.]. S-7 [ἐρρῶσθαί]ἐρρῶσθαί [σε]σε [εὔχομαι]εὔχομαι [.].
2 S-8 [❨(ἔτους)❩]ἔτους [δ|num:4|]δ|num:4| Φαρμοῦθι κβ̣|num:22|κβ|num:22| [Σεπτιμίῳ]Σεπτιμίῳ [Ἀρριανῷ]Ἀρριανῷ [τῷ]τῷ [κρατίστῳ]κρατίστῳ [διοικητῇ]διοικητῇ [παρʼ]παρʼ
3 ∼[Αὐρη]λ〚ιου〛⸢ιω⸣∽Αὐρηλίων Σαραπίωνος |gap:1||gap:?|
4 |gap:?|ουμενου Φυλαξιθαλασσί[ου?]Φυλαξιθαλασσίου [τοῦ?]τοῦ [καὶ?]καὶ |gap:?|
5 [διὰ]διὰ τοῦ ἀνδρὸς Αὐρηλίου Αρ|gap:1||gap:?| [ἀπὸ]ἀπὸ [κώμης]κώμης
5-6 [Δουλο]∤[πόλε]ωςΔουλο∤πόλεως
6 . S-9 βουλόμεθα ὠνή[σασθαι]ὠνήσασθαι [ἐκ]ἐκ [τοῦ]τοῦ [δημοσίου]δημοσίου [ἀπὸ]ἀπὸ [τῶν]τῶν [εἰς]εἰς [πρᾶσιν]πρᾶσιν [προκειμένων]προκειμένων
7 [τ]ῆ̣ςτῆς σῆς ἐπιτροπῆς |gap:1||gap:?|
8 [τῆ]ςτῆς αὐτῆς Δουλοπ[όλεως]Δουλοπόλεως |gap:?|
9 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| [Μάρκου]Μάρκου [Αὐρηλίο]υ̣Αὐρηλίου Ἀν[τωνίνου]Ἀντωνίνου [Εὐσεβοῦς]Εὐσεβοῦς [Εὐτυχοῦς]Εὐτυχοῦς [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ
2 [τύχην]τύχην [ἀληθῆ]ἀληθῆ εἶνα̣ι̣εἶναι τὰ̣τὰ π̣ρ̣ο̣[γεγραμμένα]προγεγραμμένα [.]. S-10 [|vac:?|]|vac:?|
3 |vac:?| [❨(ἔτους)❩]ἔτους δ|num:4| [Αὐτοκρ]άτορο[ς]Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μάρκ[ου]Μάρκου [Αὐρηλίου]Αὐρηλίου [Ἀντωνίνου]Ἀντωνίνου
4 Εὐσε̣[βοῦς]Εὐσεβοῦς [Ε]ὐ̣τ̣υχ[ο]ῦ̣ςΕὐτυχοῦς Σεβ[α]σ̣τοῦΣεβαστοῦ |gap:?|
5 Αὐρ[ήλιος]Αὐρήλιος [Ἀν]τωνεῖ̣ν̣ο̣ς̣Ἀντωνεῖνος ❨ἐ̣πι̣δ̣(έδωκα?)❩ἐπιδέδωκα |gap:?|
6 |vac:?| |gap:?| |vac:?| Αὐρ[ήλιο]ςΑὐρήλιος Δι|gap:?|
7 κα̣ὶ̣καὶ δ̣[ιʼ]διʼ [ἄλλ]η̣ςἄλλης ἀ|gap:?|
8 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| ❨Αὐρή̣λ̣(ιος)❩Αὐρήλιος |gap:1||gap:2|νο|gap:?|
2 ❨Αὐρή̣λ̣(ιος)❩Αὐρήλιος [Ἁ]ρ̣υ̣ώ̣της̣Ἁρυώτης |gap:?|
3 καὶ ἄλ̣λ̣[ου]ἄλλου |gap:2||gap:2||gap:?|
4 ❨(ἔτους?)❩ἔτους δ̣|num:4|δ|num:4| [Αὐτοκράτορος]Αὐτοκράτορος [Καίσαρος]Καίσαρος [Μάρκου]Μάρκου
5 Α̣ὐ̣[ρη]λ̣ί̣[ου]Αὐρηλίου [Ἀντωνίνου]Ἀντωνίνου [Εὐσεβοῦς]Εὐσεβοῦς [Εὐτυχοῦς]Εὐτυχοῦς
6 Σ̣ε̣[βαστοῦ]Σεβαστοῦ |gap:?|
7 |gap:2||gap:?|
8 |gap:1||gap:1||gap:1||gap:?|
9 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?| [γρ]αφῆς̣γραφῆς |gap:?|
2 |gap:?|[Ψεντεν?]ύρων̣|gap:?|Ψεντενύρων |gap:1||gap:?|
3 |gap:?|ταλ̣|gap:?||gap:?|ταλ|gap:?|
4 |gap:?||gap:2||gap:?|
5 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| m2 |gap:?||gap:1|ι̣τα|gap:?||gap:2||gap:?||gap:?||gap:1|ιτα|gap:?||gap:2||gap:?|
2 |gap:?| [εἰς]εἰς [πρᾶ]σ̣ινπρᾶσιν ὑπ̣[ερκ]ε̣ιμέ̣[νων]ὑπερκειμένων |gap:?||gap:1|ουτ|gap:1||gap:3|
3 |gap:?| ἀπηλ̣|gap:2||gap:4|υ̣σ̣αἀπηλ|gap:2||gap:4|υσα ἵνα̣ἵνα |gap:?|αι ἀκολού[θως]ἀκολούθως
4 |gap:?||gap:2||gap:?|ισης ἐρρῶσθαί σε̣σε ❨[ε]ὔ̣χο(αι)❩εὔχοαι
5 |gap:?| ❨(ἔτους)❩ἔτους δ|num:4| |gap:2||gap:?| |vac:?|
6 |gap:?||gap:4|δ|gap:1||gap:?| |vac:?| |gap:?| |vac:?|
7 |gap:?|ρησ̣τω|gap:4||gap:?||gap:?|ρηστω|gap:4||gap:?|
8 |gap:?||gap:1|τ̣α̣|gap:3|ανο̣ι̣|gap:?||gap:1||gap:2|ονος|gap:?||gap:1|τα|gap:3|ανοι|gap:?||gap:1||gap:2|ονος
9 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:3|ω̣|gap:?||gap:?||gap:3|ω|gap:?|
2 |gap:?|ρ̣|gap:1|είαν|gap:?|ρ|gap:1|είαν ὠνομα̣|gap:?|ὠνομα|gap:?|
3 |gap:1||gap:?|σ̣ω|gap:1||gap:?|σω κ|gap:2||gap:1|α|gap:1||gap:1|πιμελ̣|gap:?|κ|gap:2||gap:1|α|gap:1||gap:1|πιμελ|gap:?|
4 τ̣|gap:?|ντ|gap:?|ν νῦν παραδοῦναι α|gap:1||gap:?|
5 ς|gap:?||gap:1|ν καταβέβληκα β̣ε̣|gap:?|βε|gap:?|
6 κ|gap:?|ωρ̣|gap:2||gap:1|ο̣ικ|gap:?|ωρ|gap:2||gap:1|οι κατὰ τὴν |gap:?|
7 |gap:?|αντ|gap:3||gap:1|αδω ἀλλ|gap:2||gap:?|
8 |gap:?||gap:1|ε|gap:1||gap:?|
9 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| m4 |gap:?||gap:2||gap:?|
2 |gap:?||gap:1|πο̣δε|gap:1||gap:?||gap:?||gap:1|ποδε|gap:1||gap:?| [ἐφʼ]ἐφʼ [ᾧ]
2-3 [κυρωθέν]∤[τα?]κυρωθέν∤τα
3 [με]με [διαγράψ]α̣ι̣διαγράψαι τὴν̣τὴν τ̣ι̣μ̣ὴ̣[ν]τιμὴν [ἐπὶ]ἐπὶ [τὴν]τὴν [τοῦ]τοῦ [νομοῦ]νομοῦ
4 [δημοσί]ανδημοσίαν [τ]ρ̣άπε̣ζ̣αντράπεζαν . S-11 ἐὰ̣[ν]ἐὰν [δὲ]δὲ [μὴ]μὴ [κυρωθῶ]κυρωθῶ [,],
5 [οὐ]οὐ [κατασ]χεθ̣ήσομαικατασχεθήσομαι τῇδε τ[ῇ]τῇ [ὑποσχέσει]ὑποσχέσει [.].
6 S-12 [διευτύχε]ιδιευτύχει . S-13 |vac:?|
7 [❨(ἔτους)❩]ἔτους [δ|num:4|]δ|num:4| Α̣ὐτοκ̣[ρ]άτοροςΑὐτοκράτορος Καίσ[αρος]Καίσαρος [Μάρκου]Μάρκου
8 [Αὐρηλίου]Αὐρηλίου [Ἀν]τ̣ω̣ν[ί]νουἈντωνίνου Εὐσεβ[οῦς]Εὐσεβοῦς [Εὐτυχοῦς]Εὐτυχοῦς
9 [Σεβαστ]οῦΣεβαστοῦ Π̣αῦνιΠαῦνι |gap:1||gap:?|
10 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| m2 |gap:?|ε̣|gap:6||gap:?|ε|gap:6| ἀπὸ̣ἀπὸ [Σέ]πτο[υ]Σέπτου
2 Π|gap:6|θ̣ιςΠ|gap:6|θις Τιτ̣|gap:6||gap:1|Τιτ|gap:6||gap:1| ❨ἐ̣πικαλ(ούμενος)❩ἐπικαλούμενος
2-3 Πρ[ω]τόκ∤τ[ητος]Πρωτόκ∤τητος
3 ἀπὸ Κολ[ονούρων]Κολονούρων |vac:?|
4 |vac:?| ❨(ἔτους)❩ἔτους δ|num:4| Α̣ὐτοκράτοροςΑὐτοκράτορος Καίσ̣[αρος]Καίσαρος [Μά]ρ̣κουΜάρκου Αὐρηλίου
5 〚Ἀντων[ίνο]υ̣〛Ἀντωνίνου Εὐσεβοῦς Ε̣[ὐτυχοῦς]Εὐτυχοῦς [Σε]βαστοῦΣεβαστοῦ Πα̣ῦνι̣Παῦνι β|num:2|
6 Αὐρήλι[ος]Αὐρήλιος |gap:1||gap:3|σ̣σας|gap:1||gap:3|σσας ἐ̣[ν?]ἐν [❨κλ(ήρῳ)❩?]κλήρῳ |gap:?|
7 Αὐρήλ[ιος]Αὐρήλιος |gap:3||gap:3||gap:?|
8 Α̣ὐ̣ρ̣[ήλιος]Αὐρήλιος |gap:?|
9 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| m4 |gap:?| τῶν̣τῶν ἀ̣π̣ὸἀπὸ τοῦ
2 |gap:?|σ̣υκ̣αμ̣ου|gap:?|συκαμου ἔστι δέ ·
3 S-14 [Μᾶρκος?]Μᾶρκος Αὐρήλιος Λεω̣νίδηςΛεωνίδης
3-4 Κεφάλω∤ν̣οςΚεφάλω∤νος
4 τοῦ Σαραπίωνο[ς]Σαραπίωνος ❨Ἀ̣λ̣εξ(ανδρεὺς)❩Ἀλεξανδρεὺς ❨δ[ι]ακείμ(ενος)❩διακείμενος ❨(ἐν)❩ἐν ❨(εὐπορίᾳ)❩εὐπορίᾳ ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν υ|num:400| .
5 S-15 καὶ ὀμνύω τὴν Αὐτοκράτορος Καίσαρ[ος]Καίσαρος
6 [Μά]ρκουΜάρκου Αὐρηλίου Ἀ̣ν[των]ί̣ν̣[ο]υἈντωνίνου Εὐ̣σεβ̣[οῦς]Εὐσεβοῦς
7 [Ε]ὐ̣τυχοῦ[ς]Εὐτυχοῦς [Σ]ε̣β̣α̣στ[οῦ]Σεβαστοῦ [τύχην]τύχην [ἀληθ]ῆ̣ἀληθῆ εἶ̣ν̣[αι]εἶναι
8 [τ]ὰ̣τὰ προγ̣[εγραμμένα]προγεγραμμένα [|vac:?|?]|vac:?|
9 ❨(ἔτους?)❩ἔτους [δ|num:4|]δ|num:4| Αὐτ[οκράτορος]Αὐτοκράτορος [Καίσαρος]Καίσαρος [Μάρκου]Μάρκου [Αὐρηλίου]Αὐρηλίου
10 [Ἀντωνίνου]Ἀντωνίνου [Εὐσεβοῦς]Εὐσεβοῦς [Εὐτυχοῦς]Εὐτυχοῦς [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ |gap:?|
11 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:1|ι|gap:1||gap:?|
2 [καὶ]καὶ ὀμν̣[ύω]ὀμνύω [τὴν]τὴν [Α]ὐ̣τοκράτοροςΑὐτοκράτορος Καίσ[αρος]Καίσαρος [Μάρκου]Μάρκου
3 Α̣ὐρηλίουΑὐρηλίου [Ἀντων]ί̣[ν]ουἈντωνίνου Εὐ̣σεβοῦςΕὐσεβοῦς Εὐτυ̣[χοῦς]Εὐτυχοῦς [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ
4 τ̣ύχηντύχην ἀληθῆ εἶναι τὰ προ[γεγραμμένα]προγεγραμμένα
5 |vac:?| [❨(ἔτους)❩]ἔτους [δ|num:4|]δ|num:4| Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μάρκου Α[ὐρηλίου]Αὐρηλίου [Ἀντωνίνου]Ἀντωνίνου
6 [Εὐσ]εβοῦ̣ςΕὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Σ[εβασ]τοῦΣεβαστοῦ Παῦ̣[νι]Παῦνι |gap:1|
7 ❨[Αὐρή]λ̣(ιος)❩Αὐρήλιος |gap:?| [ἐν]ἐν ❨κ̣λ̣(ήρῳ)❩κλήρῳ ❨κ̣[ωμ(ογραμματείας)]❩κωμογραμματείας |gap:?| |gap:3||gap:?|
8 |gap:?||gap:1||gap:?|
9 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| m2 π̣|gap:?|ς̣|gap:3||gap:?|π|gap:?|ς|gap:3||gap:?|
2 παραπ̣|gap:?|παραπ|gap:?| ἐσημ(…)ἐσημ… |gap:?|
3 [❨(ἔτους)❩]ἔτους δ|num:4| Αὐτο[κρά]τ̣ο̣ροςΑὐτοκράτορος Καίσαρος Μά[ρκου]Μάρκου
4 [Αὐρη]λίουΑὐρηλίου Ἀντωνίνου Εὐσεβοῦς̣Εὐσεβοῦς [Εὐτυχοῦς]Εὐτυχοῦς
5 [Σεβ]αστοῦΣεβαστοῦ Παχὼν λ|num:30|
6 εἰσὶ δέ ·
7 S-16 [❨Αὐρήλ(ιος)❩]Αὐρήλιος Ἀνεί[κητο]ςἈνείκητος Λυ|gap:?|
8 |gap:?|αλει|gap:?|
9 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:1||gap:?|
2 [α]ὐτο̣[ῦ]αὐτοῦ |gap:?|
3 [τῶ]ντῶν ἀπ̣[ὸ]ἀπὸ [το]ῦτοῦ α|gap:4||gap:?|
4 ἔστι δέ ·
5 S-17 Μ̣ᾶρκ̣[ος]Μᾶρκος Α̣ὐ̣[ρ]ή̣λιος̣Αὐρήλιος |gap:?|
6 |gap:2||gap:3||gap:1|κ̣υβαλλ|gap:?||gap:2||gap:3||gap:1|κυβαλλ|gap:?|
7 [καὶ]καὶ [ὀμνύω]ὀμνύω [τὴν]τὴν [Αὐ]το[κρ]άτ̣ο̣[ρος]Αὐτοκράτορος [Καίσαρος]Καίσαρος [Μάρκου]Μάρκου
8 [Αὐρηλίου]Αὐρηλίου [Ἀντω]ν̣ε̣ί̣[νου]Ἀντωνείνου [Εὐσεβοῦς]Εὐσεβοῦς [Εὐτυχοῦς]Εὐτυχοῦς
9 [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ [τύχην]τύχην [ἀληθῆ]ἀληθῆ [εἶναι]εἶναι [τὰ]τὰ [προγεγραμμένα]προγεγραμμένα
10 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| m4 |gap:?|οιημ̣|gap:?||gap:?|οιημ|gap:?|
2 |gap:5|σοι καὶ δ̣ι̣|gap:1||gap:?||gap:1|δι|gap:1||gap:?||gap:1|
3 |gap:5||gap:1|να καὶ ι̣|gap:1|α̣|gap:?|ιοςι|gap:1|α|gap:?|ιος
4 [Ἡρα]κλάμμωνἩρακλάμμων Ἡ̣ρ̣[α]κ̣λείδουἩρακλείδου [Ἀλεξα]ν̣δρεὺςἈλεξανδρεὺς
5 |gap:3|ου μ[υ]ροπώλ̣η̣ς̣μυροπώλης τοῦ βεβ̣|gap:3|άχθο̣υ̣βεβ|gap:3|άχθου
6 [πρ]οσφω̣ν̣οῦμε̣ν̣προσφωνοῦμεν [ὀ]μνύντεςὀμνύντες τὴν τοῦ
7 κ̣υ̣ρίουκυρίου ἡ̣μ̣ῶνἡμῶν [Α]ὐ[το]κ̣ρ̣άτοροςΑὐτοκράτορος Καίσαρος
8 Μάρκου Αὐρηλί[ου]Αὐρηλίου [Ἀντω]νίνουἈντωνίνου Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς
9 Σεβαστοῦ [τύ]χηντύχην ἀ[ποκαθεσ]τηκέναιἀποκαθεστηκέναι τὸν
9-10 πρ̣οκ[είμε]∤νον̣προκείμε∤νον
10 Αὐρήλιον Ὧρ[ον]Ὧρον [ἀπὸ]ἀπὸ [τῆ]ςτῆς αὐτῆς ὥρας
10-11 ὀνομ[ασ]∤θένταὀνομασ∤θέντα
11 ἐ̣ν̣ἐν δ̣ιασ̣τ|gap:1||gap:?|διαστ|gap:1||gap:?| [π]όλεωςπόλεως τόποις κα[τὰ]κατὰ
12 |gap:3||gap:?| εὑρηκέναι |gap:1||gap:?|
13 |gap:3||gap:?||gap:1|ν δὲ αὐτο|gap:?|
14 |gap:?||gap:1||gap:?||gap:1|ομελ̣λη|gap:?||gap:?||gap:1||gap:?||gap:1|ομελλη|gap:?|
15 |gap:?| |vac:?| |gap:?|
16 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| m2 Α[ὐρήλιος]Αὐρήλιος |gap:?|καιως|gap:3|
2 |gap:?| [ἀπὸ]ἀπὸ |gap:?| ε̣ωςεως
3 Νισθερώου[ς]Νισθερώους |gap:3|τ̣ί̣σιος|gap:3|τίσιος ἀπὸ Ψ̣ε̣|gap:3|Ψε|gap:3|
4 ❨(ἔτους)❩ἔτους δ|num:4| Αὐτοκράτορος Καίσαρος Μάρκου Αὐρηλίου
5 Ἀντωνίνου Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ Παχ̣ὼ̣ν̣Παχὼν λ̣|num:30|λ|num:30|
6 Αὐρή̣λιοςΑὐρήλιος Τίτο̣[ς]Τίτος ἐπιδέδωκα
7 [Α]ὐρήλιοςΑὐρήλιος Τ̣ούρβωνΤούρβων ἐν ❨κλ(ήρῳ)❩κλήρῳ ❨κωμ(ογραμματείας)❩κωμογραμματείας Σε|gap:1|(…)Σε|gap:1|… ἐπιδέδ[ωκα]ἐπιδέδωκα
8 [Αὐρήλιο]ς̣Αὐρήλιος Σαβεῖνο[ς]Σαβεῖνος ἐπ̣ιδ[έδωκ]αἐπιδέδωκα
9 [Αὐρήλιος]Αὐρήλιος |gap:?||gap:1|ος ἐπιδέ̣[δ]ωκαἐπιδέδωκα
10 |gap:?||gap:3||gap:?|
11 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| m1 |gap:?||gap:2||gap:?|
2 ❨(ἔτους)❩ἔτους δ|num:4| |gap:?| [Σεπτιμίῳ]Σεπτιμίῳ [Ἀρριανῷ]Ἀρριανῷ [τῷ]τῷ [κρατίστῳ]κρατίστῳ [διοικητῇ]διοικητῇ [παρʼ]παρʼ
3 Αὐρηλίων |gap:1||gap:?|
4 Σαβείνου τοῦ |gap:1||gap:?| [βουλόμεθα]βουλόμεθα
5 ὠ̣ν̣ήσ[α]σθαιὠνήσασθαι ἀπ̣[ὸ]ἀπὸ [τῶν]τῶν [εἰς]εἰς [πρᾶσιν]πρᾶσιν [προκειμένων]προκειμένων [κατὰ]κατὰ [προκήρυξιν]προκήρυξιν
6 ἐν κώμῃ Σέπτῳ τ̣[οῦ]τοῦ [Βουβαστίτου]Βουβαστίτου [νομοῦ]νομοῦ |gap:?|
7 [α]ὐ̣τ̣ῆςαὐτῆς διὰ τῶν ἀπ|gap:?|
8 |gap:4|μ̣εναι|gap:4|μεναι ὄντο̣ςὄντος |gap:?|
9 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| [τῷ]τῷ [σῷ]σῷ [κινδύνῳ]κινδύνῳ [εἰσφερομένης]εἰσφερομένης [.]. S-18 [τὸ]τὸ [δὲ]δὲ [ἀν]τ̣ί̣[γ]ρ̣[αφον]ἀντίγραφον [τούτων]τούτων [τῶν]τῶν [γραμμάτων]γραμμάτων
2 [δημοσίᾳ]δημοσίᾳ [πρόθες]πρόθες [,], [ἵνʼ]ἵνʼ [οἱ]οἱ [βουλόμ]ε̣ν̣οιβουλόμενοι ἀμείνον̣[ας]ἀμείνονας [αἱρέσεις]αἱρέσεις [διδόναι]διδόναι [προσέλθωσιν]προσέλθωσιν [,],
3 [καὶ]καὶ [περὶ]περὶ [τοῦ]τοῦ [ταῦτά]ταῦτά [σε]σε [ἀποπεπληρωκέν]α̣ιἀποπεπληρωκέναι ἀντίγραψον . S-19 [ἐρρῶσθαί]ἐρρῶσθαί [σε]σε [εὔχομαι]εὔχομαι [.].
4 S-20 [❨(ἔτους)❩]ἔτους [δ|num:4|]δ|num:4| [Σεπτιμίῳ]Σεπτιμίῳ [Ἀρριανῷ]Ἀρριανῷ τῷ κρατίστῳ διοικητ[ῇ]διοικητῇ [παρὰ]παρὰ |gap:?|
5 |gap:?|νοῦ διὰ τοῦ υἱοῦ Αὐρηλίου Ὡ̣|gap:?|Ὡ|gap:?|
6 |gap:?| [τοῦ]τοῦ [Β]ο̣υβαστείτουΒουβαστείτου νομοῦ . S-21 βουλόμεθ̣[α]βουλόμεθα [ὠνήσασθαι]ὠνήσασθαι [ἐκ]ἐκ [τοῦ]τοῦ
7 [δημοσίου]δημοσίου [ἀπὸ]ἀπὸ [τῶν]τῶν [εἰς]εἰς [πρᾶσιν]πρᾶσιν [προκειμένω]ν̣προκειμένων τῆς διοικήσεως ἐπιτροπ̣[ῆς]ἐπιτροπῆς |gap:?|
8 |gap:?|σ̣ουνκιος|gap:?|σουνκιος οἰκίαν̣οἰκίαν ἀντὶ τ[ῆς]τῆς [συντιμήσεως]συντιμήσεως
9 [ἀργυρίου]ἀργυρίου [❨(δραχμῶν)❩]δραχμῶν |gap:?| [καὶ]καὶ [ἀπὸ]ἀπὸ τ̣ῶν̣τῶν ἀπράτων δ[ιοικήσεως]διοικήσεως |gap:?|
10 |gap:?||gap:2|ιος|gap:?|
11 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| [σε]σε [ἀποπεπληρωκέναι]ἀποπεπληρωκέναι [ἀ]ν̣τ̣ί̣γ̣ραψον̣ἀντίγραψον . S-22 |gap:?| [ἐρρῶσθαί]ἐρρῶσθαί [σε]σε [εὔχομαι]εὔχομαι [.].
2 S-23 [❨(ἔτους)❩]ἔτους [δ|num:4|]δ|num:4| [Σεπ]τ̣ι̣μίῳΣεπτιμίῳ Ἀρριαν[ῷ]Ἀρριανῷ [τῷ]τῷ [κρατίστῳ]κρατίστῳ [διοικητ]ῇδιοικητῇ παρὰ
3 |gap:?|ωνος δ̣[ιὰ]διὰ [το]ῦ̣τοῦ πατρὸς |gap:?|ος τοῦ
4 |gap:?||gap:1| καὶ ἀδελ̣φ̣ῶνἀδελφῶν καὶ Ἀμμ|gap:?|ου ἀστῆς
5 |gap:5| [διὰ]διὰ [τοῦ]τοῦ [πατρ]ὸ̣ςπατρὸς Βουβαστε̣ί̣νουΒουβαστείνου ἀπὸ κώμ̣[ης]κώμης [Φε]β̣[είχιος]Φεβείχιος [τ]οῦτοῦ Βουβαστείτου .
6 S-24 [βουλόμεθα]βουλόμεθα [ὠνήσασθα]ι̣ὠνήσασθαι ἐκ τοῦ δημοσίου ἀπὸ τῶν εἰς̣εἰς πρ[ᾶσιν]πρᾶσιν [προ]κειμένωνπροκειμένων
7 [διοικήσεως]διοικήσεως [πρότερον]πρότερον Πιεσιήους ἐ̣π̣ι̣κ̣α̣λουμένουἐπικαλουμένου Ποτάμ̣[ωνος]Ποτάμωνος [Φι]μ̣ήνιοςΦιμήνιος ἀπὸ
8 |gap:?||gap:1|ένο̣υ̣ς|gap:?||gap:1|ένους ἐπισφραγιστοῦ δημοσί[ου]δημοσίου |gap:4||gap:1|ο ωνει̣|gap:2|ωνει|gap:2|
9 ⎴|gap:?|⎵|gap:?| ⎴μέρος⎵μέρος ⎴γ̣|num:3|⎵γ|num:3| ⎴|gap:4||gap:1|⎵|gap:4||gap:1| ⎴❨ὁμ(οίως)❩⎵ὁμοίως ⎴οἰκίας⎵οἰκίας ⎴καὶ⎵καὶ ⎴❨αὐλ(ῆς)❩⎵αὐλῆς ⎴|gap:2|τ̣ο̣|gap:1||gap:7|ροντα|gap:3|⎵|gap:2|το|gap:1||gap:7|ροντα|gap:3|
10 |gap:?|ο̣ν̣ο̣|gap:1||gap:3|κειν|gap:?|ονο|gap:1||gap:3|κειν Θνεφερσό⋰ι⋱|gap:1||gap:7||gap:1|η|gap:4||gap:1|ν|gap:2|Θνεφερσόι|gap:1||gap:7||gap:1|η|gap:4||gap:1|ν|gap:2|
11 |gap:?| [ἀντὶ]ἀντὶ [τῆς]τῆς [συντ]ι̣μήσεωςσυντιμήσεως ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν υο|num:470| |gap:1| |gap:?|
12 |gap:?||gap:1||gap:5|ν̣ω̣|gap:1||gap:?||gap:?||gap:1||gap:5|νω|gap:1||gap:?|
13 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:1||gap:6||gap:1||gap:3|ε̣ρος|gap:1||gap:6||gap:1||gap:3|ερος η|gap:1||gap:?|
2 δε̣|gap:5|δε|gap:5| [δ]ι̣ὰδιὰ τῶν δηλο̣[υμένων]δηλουμένων |gap:?|
3 εγ|gap:4||gap:2| ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν α|num:1||gap:2| |gap:1|ιτων επ|gap:1||gap:?|
4 Βουβ[αστ]ε̣ίτουΒουβαστείτου νομοῦ στρατηγῷ |gap:?|
5 γράφου ἐπὶ τόπων τὴν τιμὴ[ν]τιμὴν [ἐ]π̣ὶ̣ἐπὶ [τὴν]τὴν [τοῦ]τοῦ [νομοῦ]νομοῦ [δημοσίαν]δημοσίαν [τράπεζαν]τράπεζαν [ἐπὶ]ἐπὶ
6 τῷ [μέ]νεινμένειν μοι τὴν κύρωσιν ἐ̣μ̣ο̣[ὶ]ἐμοὶ [καὶ]καὶ [τοῖς]τοῖς [ἀπʼ]ἀπʼ [ἐμοῦ]ἐμοῦ
6-7 [μεταπαραλημψομέ]∤ν̣[οις]μεταπαραλημψομέ∤νοις
7 [κυρίως]κυρίως [κ]αὶκαὶ βεβαίως ἀναφαίρετ[ον]ἀναφαίρετον [ἐπὶ]ἐπὶ [τὸν]τὸν [ἀεὶ]ἀεὶ [χρόνον]χρόνον [.]. S-25 [ἐὰν]ἐὰν [δὲ]δὲ [μὴ]μὴ [κυρωθῶ]κυρωθῶ [,],
8 [οὐ]οὐ [κατασχεθήσο]μ̣αικατασχεθήσομαι τῇδε τῇ ὑπο̣[σ]χ̣έ[σει]ὑποσχέσει [.]. S-26 [διευτύχει]διευτύχει [.]. S-27 [|vac:?|?]|vac:?|
9 [❨Αὐρηλ(ία)❩]Αὐρηλία |gap:?| ρ̣ατίων̣οςρατίωνος ἐπιδ[έδωκα]ἐπιδέδωκα |gap:?|
10 |gap:?||gap:1||gap:2||gap:2||gap:?|
11 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| m2 [Αὐρήλιος]Αὐρήλιος |gap:2|ρ̣|gap:?||gap:2|ρ|gap:?|
2 Αὐρήλιος Φιμ̣ῆ̣νιςΦιμῆνις |gap:2||gap:?| [ἀπὸ]ἀπὸ τῆς αὐτῆς
3 ἐχων(…)ἐχων… ἀ̣νοικο(…)ἀνοικο… κ̣|gap:1||gap:?|κ|gap:1||gap:?|
4 καὶ ὀμνύομεν τὴν Αὐτοκρά̣τ̣[ορος]Αὐτοκράτορος [Καίσα]ρ̣οςΚαίσαρος
5 Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντων[ίνου]Ἀντωνίνου [Εὐσεβ]οῦςΕὐσεβοῦς
6 Εὐτυχοῦς̣Εὐτυχοῦς Σ̣ε̣β̣αστοῦΣεβαστοῦ τύχ̣η̣ν̣τύχην [ἀληθῆ]ἀληθῆ [εἶναι]εἶναι [τὰ]τὰ
7 προγεγρα̣μ̣[μένα]προγεγραμμένα [|vac:?|?]|vac:?|
8 [❨(ἔτους)❩]ἔτους [δ|num:4|]δ|num:4| [Αὐτοκράτορος]Αὐτοκράτορος [Καίσαρος]Καίσαρος [Μάρκου]Μάρκου
9 [Αὐρηλίου]Αὐρηλίου [Ἀντωνίνου]Ἀντωνίνου [Εὐσεβοῦς]Εὐσεβοῦς [Εὐτυχοῦς]Εὐτυχοῦς
10 [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ |gap:?|
11 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| m4 τ|gap:1||gap:?| [τ]ὰ̣ς̣τὰς [ἐπὶ]ἐπὶ [τὸ]τὸ
2 αὐτὸ̣αὐτὸ [τῆς]τῆς [τιμῆς]τιμῆς [ἀργυρίου]ἀργυρίου [δραχ]μὰςδραχμὰς τετρακοσί[ας]|num:400|τετρακοσίας|num:400|
3 σὺν το̣ῖςτοῖς [ἑπομένοις]ἑπομένοις |gap:?||gap:1| ∼ἐ̣μ̣∽ἐν μηνὶ Ἐπ[εὶφ]Ἐπεὶφ
4 τὴν τούτο̣[υ]τούτου |gap:?||gap:1|ς δὲ διαγράψα[ι]διαγράψαι [τὴν]τὴν
5 τιμὴν ἐπὶ τὴ[ν]τὴν [τοῦ]τοῦ [νομοῦ]νομοῦ [δημ]οσίανδημοσίαν τράπεζα̣[ν]τράπεζαν [.].
6 S-28 εἰ δὲ μή , οὐ κατ̣ασ̣χεθ[ήσομαι]κατασχεθήσομαι [τῇδε]τῇδε τ̣ῇτῇ ὑποσχέ̣σ̣ειὑποσχέσει .
7 S-29 ❨(ἔτους)❩ἔτους δ|num:4| Αὐτοκράτορος Καί[σαρος]Καίσαρος [Μάρκου]Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντωνείν̣[ου]Ἀντωνείνου
8 Εὐσε[β]οῦςΕὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ [Παῦ]ν̣ι̣Παῦνι η|num:8| |gap:?|
9 Αὐ[ρήλ]ιοςΑὐρήλιος Διοσ̣κ̣|gap:?|Διοσκ|gap:?|
10 |gap:?|εω̣ς̣|gap:?|εως ἀπὸ |gap:?|
11 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| m2 [Αὐρήλιος]Αὐρήλιος Κ̣ί̣σσιο̣[ς]Κίσσιος |gap:?|
2 [Αὐρήλιος]Αὐρήλιος Κολλοῦθος̣Κολλοῦθος |gap:?|
3 |gap:?| [ἀμφο]δοφυλακίαν̣ἀμφοδοφυλακίαν |gap:?|
4 |gap:?|ν χωματικῶν̣χωματικῶν |gap:?|
5 [Αὐρήλιος]Αὐρήλιος |gap:?|ο̣ύν̣ιος|gap:?|ούνιος Ὀρσενού[φιος]Ὀρσενούφιος |gap:?|
6 |gap:?||gap:1| τετελευτηκότος |gap:?|
7 Α̣[ὐρήλιος]Αὐρήλιος [Κολλ]οῦθοςΚολλοῦθος Σαραπάμμων̣[ο]ςΣαραπάμμωνος ἀπ̣[ὸ]ἀπὸ |gap:?|
8 κ̣[αὶ]καὶ [ὀμνύομ]ε̣ν̣ὀμνύομεν τ̣[ὴ]ν̣τὴν Αὐτοκράτορος Καί[σαρος]Καίσαρος [Μάρκου]Μάρκου
9 [Αὐρηλί]ουΑὐρηλίου Ἀν̣τωνίνουἈντωνίνου Εὐσεβ[οῦς]Εὐσεβοῦς [Εὐτυχοῦς]Εὐτυχοῦς
10 Σε̣β̣α[στ]ο̣ῦΣεβαστοῦ τύχην̣τύχην ἀληθῆ ε[ἶναι]εἶναι [τὰ]τὰ [προγεγραμμένα]προγεγραμμένα
11 [❨(ἔτους)❩]ἔτους [δ|num:4|]δ|num:4| [Αὐτοκ]ρά[τορος]Αὐτοκράτορος Μάρκου Α̣ὐρηλίουΑὐρηλίου [Ἀντωνίνου]Ἀντωνίνου [Εὐσεβοῦς]Εὐσεβοῦς
12 [Εὐτυχοῦς]Εὐτυχοῦς [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ Π̣α̣ῦ̣[νι]Παῦνι |gap:?|
13 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?|τω|gap:1||gap:?|
2 |gap:?| [ἀντὶ]ἀντὶ [τῶν]τῶν [συναγομέν]ωνσυναγομένων τῆς συντ[ιμ]ή̣σ̣[εως]συντιμήσεως
3 [δραχμῶν]δραχμῶν |gap:1| [ἐὰν]ἐὰν [οὖν]οὖν [φαί]νηταιφαίνηται ἐπισταλ̣ήσετα̣[ι]ἐπισταλήσεται [ὁ] [τοῦ]τοῦ [νομο]ῦ̣νομοῦ
4 [στρατηγὸς]στρατηγὸς [τούτων]τούτων [τὴν]τὴν παράδοσιν μοι ποιήσασθ̣α̣[ι]ποιήσασθαι [τὴν]τὴν
5 [δὲ]δὲ [τιμὴν]τιμὴν [διαγράψω]διαγράψω [ἐπὶ]ἐπὶ [τὴν]τὴν [τοῦ]τοῦ [ν]ομοῦνομοῦ δημοσίαν τράπεζ[αν]τράπεζαν ἐπὶ
6 [τῷ]τῷ [μένειν]μένειν [ἐμοί]ἐμοί [τε]τε [καὶ]καὶ [ἐκγό]νοιςἐκγόνοις καὶ τοῖς
6-7 μεταπαραλ̣η̣[μψο]μέ∤[νοις]μεταπαραλημψομέ∤νοις
7 [τὴν]τὴν [κύρωσιν]κύρωσιν [ἐπὶ]ἐπὶ [τὸν]τὸν [ἀ]εὶἀεὶ χρόνον . S-30 μὴ κυρω̣[θεὶς]κυρωθεὶς [ο]ὐ̣οὐ
8 [κατασχεθήσομαι]κατασχεθήσομαι [τῇ]τῇ [ὑποσχέσ]ειὑποσχέσει . S-31 ❨Αὐρήλ(ιος)❩Αὐρήλιος |gap:?||gap:1|
9 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| m2? ❨(ἔτους)❩ἔτους [δ|num:4|]δ|num:4| [Αὐτοκράτορος]Αὐτοκράτορος [Καίσαρος]Καίσαρος [Μάρκου]Μάρκου [Αὐρηλίου]Αὐρηλίου
2 Ἀν̣[τωνίνου]Ἀντωνίνου [Εὐσεβοῦς]Εὐσεβοῦς [Εὐτυχοῦς]Εὐτυχοῦς [Σεβ]α̣σ̣[τοῦ]Σεβαστοῦ [Παῦ]ν̣ιΠαῦνι δ|num:4|
3 |vac:?|
1 |gap:?_lines| m6 [❨(ἔτους)❩]ἔτους [δ|num:4|]δ|num:4| [Αὐτοκ]ρ̣[ά]τοροςΑὐτοκράτορος Κα[ίσαροςΜάρκουἈ?]ντων[νο]υΚαίσαροςΜάρκουἈντωννου Ε[ὐσεβοῦς]Εὐσεβοῦς [Εὐτυχοῦς]Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ
2 [|vac:?|?]|vac:?| |vac:?| Π[αῦνι]Παῦνι |gap:1| |gap:?| |vac:?| [|vac:?|]|vac:?| |vac:?|
3 Α[ὐρήλιο]ςΑὐρήλιος Ἡρακλείδ[ης]Ἡρακλείδης [στρατη]γὸςστρατηγὸς Β[ουβαστ]είτουΒουβαστείτου
4 ἀν[τίγρα]φονἀντίγραφον ἐπιστο̣[λ]ῆ̣ς̣ἐπιστολῆς [γραφείσ]ηςγραφείσης ὑπὸ Γεμινί[ου]Γεμινίου [Χρ]ή̣στουΧρήστου τοῦ
5 λαμ[προτά]τουλαμπροτάτου ἡγεμόνος π̣[ροτετα]γμένωνπροτεταγμένων θείων [θελη]μάτωνθελημάτων τοῦ
6 κ̣[υρίου]κυρίου [ἡμῶν]ἡμῶν Αὐτοκράτορ[ος]Αὐτοκράτορος [Μάρ]κ̣ουΜάρκου Αὐρ̣η̣λί[ου]Αὐρηλίου [Ἀντωνίνου]Ἀντωνίνου [Εὐ]σεβοῦςΕὐσεβοῦς
7 [Εὐτυχοῦς]Εὐτυχοῦς [Σεβασ]τοῦΣεβαστοῦ περὶ τοῦ̣τοῦ |gap:?|
8 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| m4 |gap:?| τῶν ἀπὸ τοῦ |gap:?|
2 [|vac:?|]|vac:?| ἔ̣σ̣τιἔστι δέ · S-32 [|vac:?|]|vac:?|
3 [Αὐρήλιος]Αὐρήλιος |gap:?| Λεοντάμμω̣[νος]Λεοντάμμωνος |gap:?|
4 |vac:?| |gap:?|ωνος ❨διακ(είμενος)❩διακείμενος ❨(ἐν)❩ἐν ❨(εὐπορίᾳ)❩εὐπορίᾳ ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν |gap:1||gap:?|
5 ❨(ἔτους?)❩ἔτους δ̣|num:4|δ|num:4| Αὐ[τοκράτορος]Αὐτοκράτορος Κ̣α̣ί̣σ̣α̣ροςΚαίσαρος Μ̣ά̣ρ̣κ̣ο̣υ̣Μάρκου
6 Α̣ὐρ̣ηλί̣[ου]Αὐρηλίου [Ἀντωνίνο]υἈντωνίνου Εὐσεβοῦς
7 Εὐτ̣υχοῦ[ς]Εὐτυχοῦς [Σεβαστο]ῦΣεβαστοῦ |gap:1||gap:?|
8 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| [❨(ἔτους)❩]ἔτους [δ|num:4|]δ|num:4| [Αὐτοκράτ]οροςΑὐτοκράτορος Καίσαρος Μ[άρκου]Μάρκου
2 [Αὐρηλίου]Αὐρηλίου [Ἀν]τωνίνουἈντωνίνου Εὐσεβοῦς [Εὐτυχοῦς]Εὐτυχοῦς
3 [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ Ἐπεὶφ η|num:8| [|vac:?|]|vac:?|
4 [❨Αὐρήλ(ιος)❩]Αὐρήλιος [Σαρα]πάμμωνΣαραπάμμων ἐν ❨κλ(ήρῳ)❩κλήρῳ ❨κωμ(ογραμματείας)❩κωμογραμματείας ❨Νώ(εως)❩Νώεως ❨ἐπι[δ(έδωκα)]❩ἐπιδέδωκα
5 [❨Αὐρήλ(ιος)❩]Αὐρήλιος [Διόσκορο]ς̣Διόσκορος ἐν ❨κλ(ήρῳ)❩κλήρῳ ❨κωμογρα(μματείας)❩κωμογραμματείας ❨Θερύθ(εως)❩Θερύθεως ἐπιδέδ[ωκα]ἐπιδέδωκα
6 [❨Αὐρήλ(ιος)❩]Αὐρήλιος [Ἀμμώνι]οςἈμμώνιος ἐν ❨κλ(ήρῳ)❩κλήρῳ ❨κωμ(ογραμματείας)❩κωμογραμματείας Ταάλη ❨ἐπιδ(έδωκα)❩ἐπιδέδωκα
7 [❨Αὐρή(λιος)❩]Αὐρήλιος |gap:?| ος ἐν ❨κ̣λ(ήρῳ)❩κλήρῳ
8 [❨κωμ(ογραμματείας)❩]κωμογραμματείας |gap:?| [ἐπ]ι̣δ̣έ̣δωκαἐπιδέδωκα
9 [|vac:?|?]|vac:?| |vac:?|
10 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| [❨(ἔτους)❩]ἔτους [δ|num:4|]δ|num:4| [Αὐτοκράτορος]Αὐτοκράτορος [Καίσα]ρ̣οςΚαίσαρος Μά[ρκου]Μάρκου
2 [Αὐρηλίου]Αὐρηλίου [Ἀντωνίνου]Ἀντωνίνου [Ε]ὐ̣τυχοῦςΕὐτυχοῦς
3 [Εὐσεβοῦς]Εὐσεβοῦς [Σεβασ]τοῦΣεβαστοῦ Παῦνι δ̣|num:4|δ|num:4|
4 [❨Αὐρή(λιος)❩]Αὐρήλιος |gap:?| |gap:1|ρ|gap:2| ❨ἐπιδ(έδωκα)❩ἐπιδέδωκα
5 [❨Αὐρή(λιος)❩]Αὐρήλιος |gap:?| |gap:1||gap:3||gap:1|χων̣|gap:1||gap:3||gap:1|χων ❨ἐ̣[πιδ(έδωκα)]❩ἐπιδέδωκα
6 [|vac:?|?]|vac:?| |vac:?|
7 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| m3 |gap:1||gap:?|θέντων̣|gap:1||gap:?|θέντων |gap:?|
2 τ|gap:?|η̣ροντ|gap:?|ηρον ἀμφοδογραμ̣[ματε]ἀμφοδογραμματε |gap:?|
3 μητ|gap:?|ω̣ςμητ|gap:?|ως τοῦ μέλλοντος ε̣|gap:?|ε|gap:?|
4 λειτ|gap:?|α̣ιλειτ|gap:?|αι τοῦ ἀμφόδου κλήρ[ο]υ̣κλήρου πε̣|gap:?|πε|gap:?|
5 ματ|gap:?|ε̣νουματ|gap:?|ενου ἔ̣λ̣αχενἔλαχεν Θέων ειν|gap:?|
6 |gap:3||gap:?|υ̣|gap:2||gap:1|ς|gap:3||gap:?|υ|gap:2||gap:1|ς οὖν δημοσία πα|gap:1||gap:?|
7 |gap:?| τ̣ο̣[ῦ]τοῦ [μέλ]λ̣ο̣[ντος?]μέλλοντος |gap:?|
8 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| m1 [❨(ἔτους)❩]ἔτους δ|num:4| Παῦν̣ι̣Παῦνι |gap:?|
2 [Σ]επτιμίῳΣεπτιμίῳ Ἀρριαν[ῷ]Ἀρριανῷ [τῷ]τῷ [κρατίστῳ]κρατίστῳ διοικητῇ παρ̣ʼπαρʼ Αὐρηλίου
2-3 [Σαρα]∤[π]άμμωνοςΣαρα∤πάμμωνος
3 Ἀμμων̣|gap:8|Ἀμμων|gap:8| Ἀ̣λεξανδρέωςἈλεξανδρέως βούλ[ομαι]βούλομαι [ὠνήσασθαι]ὠνήσασθαι
4 [ἀ]πὸἀπὸ ἀπράτων τῆς διοική[σεως]διοικήσεως [ἐν]ἐν [κ]ώμῃκώμῃ Σέπτῳ τοῦ Βουβαστεί[του]Βουβαστείτου [νομοῦ]νομοῦ
5 [❨(πρότερον)❩]πρότερον Ἑρμαίωνος Ψόι⸜τος⸝Ψόιτος ψιλῶ[ν]ψιλῶν [τόπων]τόπων ἐ̣νἐν οἷς κέλλα μέρος τέταρτον̣τέταρτον |gap:3||gap:1|ν|gap:?|
6 |gap:1|ασθα̣ι|gap:1|ασθαι περιγ(…)περιγ… διὰ τὸ ψιλὸν ❨τόπ(ον)❩τόπον ε[ἶναι]εἶναι |gap:3| ν̣ό̣τῳνότῳ Θαμιύσιος Ἰσιδώρου βορρᾷ ψιλ(…)ψιλ… α̣|gap:?|α|gap:?|
7 |gap:1| Ἀμμωνίου Ἑρμαίωνος λιβ[ὶ]λιβὶ |gap:9||gap:1||gap:2| [ἀπη]λιώτῃἀπηλιώτῃ Ἡφαιστίωνος
8 [Δι]οσκόρουΔιοσκόρου ὑπὲρ ὧν δ̣|gap:2|ω|gap:?|δ|gap:2|ω|gap:?| [τὴν]τὴν [τιμὴ]ντιμὴν διαγράψω εἰς τὴν τ[οῦ]τοῦ
9 [νομοῦ]νομοῦ [δημοσίαν]δημοσίαν [τράπεζαν]τράπεζαν [καὶ]καὶ [μένει]μένει [ἐμοὶ]ἐμοὶ [καὶ]καὶ [τέκνοις]τέκνοις [τε]τε [κ]αὶ̣καὶ [ἐκγόνοις]ἐκγόνοις κ̣α̣ὶ̣καὶ [τοῖς]τοῖς
10 [μεταπαραληψομένοις]μεταπαραληψομένοις [ἡ] [τούτου]τούτου [κράτησις]κράτησις [καὶ]καὶ [κυρεία]κυρεία [ἐπὶ]ἐπὶ [τὸν]τὸν [ἀεὶ]ἀεὶ [χρόνον]χρόνον [.].
11 S-33 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| m2 |gap:?||gap:1| οτ̣η̣|gap:1||gap:1||gap:1||gap:?|οτη|gap:1||gap:1||gap:1||gap:?|
2 |gap:?| Π̣ομπώνιοςΠομπώνιος Λαιτ̣ι̣|gap:?|Λαιτι|gap:?|
3 |gap:?| [ἐπί]τ̣ροποςἐπίτροπος τοῦ |gap:3|ου|gap:2||gap:?|
4 |gap:?|γείσθω ἐν |gap:4||gap:4||gap:1||gap:?|
5 |gap:?||gap:1|ηό̣του|gap:?||gap:1|ηότου Τνε̣φ̣ε̣ρσόιτοςΤνεφερσόιτος
6 |gap:?|ω̣ς|gap:?|ως κάτω̣κάτω ἀ̣γ̣ο̣ρ̣α̣ν̣ομίαςἀγορανομίας
7 |gap:?| [ἐ]πὶἐπὶ τῶν το|gap:3||gap:3|ε̣νοςτο|gap:3||gap:3|ενος
8 |gap:?| ❨[σε]σ̣ημ(είωμαι)❩σεσημείωμαι |gap:3||gap:1|ρ̣ι̣|gap:3||gap:1|ρι
9 |gap:?||gap:2| |gap:?|
10 |gap:?_lines|
1 |gap:?||gap:1|ου|gap:?| |gap:1_lines|
2 |gap:?| [Ἐπ]εὶφἘπεὶφ |gap:?|
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:4| τὸν
1-2 [ὑπογεγραμ]∤[μένον]ὑπογεγραμ∤μένον
2 [ὄντα]ὄντα εὔπορον καὶ ἐπι[τήδειον]ἐπιτήδειον
3 |gap:?||gap:1|ι̣π(…)|gap:?||gap:1|ιπ… |gap:3| ἔστι δέ · S-34 [|vac:?|]|vac:?|
4 [Αὐρήλιος]Αὐρήλιος Ἰσχυρᾶς Νισθερώ̣[ουτος]Νισθερώουτος
5 |gap:?|ω̣ν|gap:?|ων Κε̣φ̣ά̣λ̣ω̣ν̣ο̣ς̣Κεφάλωνος ἐ̣π̣ι̣δέδωκ̣α̣ἐπιδέδωκα
6 [|vac:?|?]|vac:?| |vac:?|
7 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| m3 |gap:?|β̣|gap:1||gap:?||gap:1|ε̣ι|gap:?||gap:?|β|gap:1||gap:?||gap:1|ει|gap:?|
2 |gap:4|ν σ̣υ̣λ̣λ̣ο̣γῆςσυλλογῆς τ|gap:6||gap:3| σ̣ὺσὺ εἰς π|gap:?|υ̣νπ|gap:?|υν
3 |gap:4|σιν ὑπʼ ὀφθαλμ[ῶν]ὀφθαλμῶν |gap:3| ὑ̣μετέροιςὑμετέροις τοῦ τε εἰ|gap:?||gap:1|
4 |gap:4| το̣ὺ̣ς̣τοὺς φό̣ρ[ου]ςφόρους ἐ̣κἐκ πλ̣[ήρου]ς̣πλήρους ἀπαιτῆσαι καὶ εἰ[ς]εἰς [το]ὺςτοὺς δ̣[ημοσίους]δημοσίους
5 [θησαυ]ροὺ̣ς̣θησαυροὺς [ὑ]ποθέσθαιὑποθέσθαι ἐν[τὸς]ἐντὸς [τ]ῆςτῆς τεταγμένης προσθεσμ̣[ίας]προσθεσμίας [ἄνε]υ̣ἄνευ
6 [πάση]ςπάσης ὑπερθέσ[ε]ω̣ςὑπερθέσεως κ̣[αὶ]καὶ [εὑρη]σ̣ι̣λ̣[ο]γίαςεὑρησιλογίας ἵνα εὐτυχῶ |gap:7||gap:1|
7 |gap:?|ε̣|gap:1|ε̣ι̣σμ̣|gap:?||gap:?|ε|gap:1|εισμ|gap:?| Ἕ̣λλησιἝλλησι κ̣α̣ὶ̣καὶ |gap:?|
8 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:2|ι̣|gap:?||gap:?||gap:2|ι|gap:?|
2 δι̣|gap:9|δι|gap:9| κ̣[α]ὶ̣καὶ |gap:1|α|gap:10| [κ]α̣ὶκαὶ τῶν ἱερῶν |gap:3|
3 ἀργ[υρικῶν]ἀργυρικῶν λ̣ημμάτω̣[ν]λημμάτων |gap:10| ἀ̣σφαλοῦςἀσφαλοῦς ἀ̣π̣ὸ̣ἀπὸ
3-4 [στε]∤φανικ[ῶν]στε∤φανικῶν
4 [χρ]η̣μάτωνχρημάτων ἀπαι̣|gap:10||gap:1|ἀπαι|gap:10||gap:1| εἰδῶν κα|gap:3|
5 |gap:1||gap:1|ενε̣μ̣|gap:3|α̣ι|gap:1||gap:1|ενεμ|gap:3|αι παρʼ οἷς προσῆ[κ]ενπροσῆκεν |gap:1||gap:4|φανὴς̣|gap:1||gap:4|φανὴς ἐγένετο
6 |gap:9|σ̣ι̣|gap:9|σι δὲ π̣ε̣ρ̣ὶπερὶ ταῦτα κα|gap:1||gap:12||gap:3|
7 |gap:?|ων κλ̣η̣|gap:?|κλη|gap:?|
8 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| m2 |gap:?||gap:1|ι̣ω|gap:3|εν|gap:1||gap:?||gap:?||gap:1|ιω|gap:3|εν|gap:1||gap:?|
2 ἔστι δέ · S-35 |gap:?|
3 Α̣ὐρήλιοςΑὐρήλιος Ψόις Σαλλῶτο[ς]Σαλλῶτος |gap:?|
4 ἀπὸ ση|num:208| διακείμενος ἐν ε[ὐπορίᾳ]εὐπορίᾳ δ̣ρ̣[αχμῶν]δραχμῶν |gap:?|
5 |vac:?| [❨(ἔτους)❩]ἔτους [δ|num:4|]δ|num:4| [Αὐτοκράτορος]Αὐτοκράτορος [Καίσαρος]Καίσαρος [Μ]άρκουΜάρκου Αὐρηλί[ου]Αὐρηλίου
6 [Ἀντωνίνου]Ἀντωνίνου [Εὐσεβοῦς]Εὐσεβοῦς [Εὐτυχοῦς]Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ |gap:1||gap:?|
7 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| [❨(ἔτους)❩]ἔτους [δ|num:4|]δ|num:4| [Αὐτο]κ̣ρ[άτορος]Αὐτοκράτορος [Καίσαρος]Καίσαρος [Μάρκου]Μάρκου [Αὐρηλίου]Αὐρηλίου
2 [Ἀν]τ̣ωνίν̣[ου]Ἀντωνίνου [Εὐσεβοῦς]Εὐσεβοῦς [Εὐτυχοῦς]Εὐτυχοῦς [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ
3 |gap:?| |vac:?| |gap:?|
4 [Αὐρ]ήλιοςΑὐρήλιος [Σε]ρ̣ῆ̣[νος]Σερῆνος [ἀμφοδογραμματεὺς]ἀμφοδογραμματεὺς |gap:?| [❨ἐπιδ(έδωκα)❩]ἐπιδέδωκα
5 [❨Αὐρήλ(ιος)❩]Αὐρήλιος Ἀμμώνιος ἐν̣ἐν ❨[κ]λ̣(ήρῳ)❩κλήρῳ ❨κ̣ωμ̣(ογραμματείας)❩κωμογραμματείας |gap:?| [❨ἐπιδ(έδωκα)❩]ἐπιδέδωκα
6 ❨[Αὐρή]λ̣(ιος)❩Αὐρήλιος Σαραπάμμων ἐν ❨κ̣[λ(ήρῳ)]❩κλήρῳ [❨κωμ(ογραμματείας)❩]κωμογραμματείας [Νώεως]Νώεως [❨ἐπιδ(έδωκα)❩]ἐπιδέδωκα
7 ❨[Αὐρή]λ(ιος)❩Αὐρήλιος Πελάτης ἐν ❨κλ(ήρῳ)❩κλήρῳ ❨κωμ(ογραμματείας)❩κωμογραμματείας Ταψαχὼν ❨ἐπι[δ(έδωκα)]❩ἐπιδέδωκα
8 ❨[Αὐρή]λ̣(ιος)❩Αὐρήλιος Ἀμμώνιος ἐ̣ν̣ἐν ❨κ̣λ(ήρῳ)❩κλήρῳ ❨κωμ(ογραμματείας)❩κωμογραμματείας Ταάλη ❨ἐ[πιδ(έδωκα)]❩ἐπιδέδωκα
9 ❨[Αὐρή]λ̣(ιος)❩Αὐρήλιος Δ̣ιόσκοροςΔιόσκορος ἐ̣ν̣ἐν ❨[κ]λ̣(ήρῳ)❩κλήρῳ ❨κωμ(ογραμματείας)❩κωμογραμματείας ❨Θ̣ε̣ρ̣ύ̣θ̣(εως)❩Θερύθεως [❨ἐπιδ(έδωκα)❩]ἐπιδέδωκα
10 [❨Αὐρήλ(ιος)❩]Αὐρήλιος |gap:7|ο̣ς̣|gap:7|ος ἐν ❨κ̣λ(ήρῳ)❩κλήρῳ ❨κωμ(ογραμματείας)❩κωμογραμματείας Ψ̣ε̣ν̣τε[νύρων?]Ψεντενύρων [❨ἐπιδ(έδωκα)❩]ἐπιδέδωκα
11 |gap:?|ς̣|gap:?|ς ἐ̣ν̣ἐν [❨κλ(ήρῳ)❩]κλήρῳ [❨κωμ(ογραμματείας)❩]κωμογραμματείας |gap:?| [❨ἐπιδ(έδωκα)❩]ἐπιδέδωκα
12 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| m5 |gap:?||gap:2|κ|gap:1||gap:?|
2 ❨(ἔτους?)❩ἔτους δ|num:4| Αὐτοκράτ̣[ορος]Αὐτοκράτορος [Καίσαρος]Καίσαρος [Μάρκου]Μάρκου [Αὐρηλίου]Αὐρηλίου
3 Ἀ̣ντωνίνουἈντωνίνου Εὐσε[βοῦς]Εὐσεβοῦς [Εὐτυχοῦς]Εὐτυχοῦς [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ
4 Ἐπεὶφ γ|num:3| [|vac:?|]|vac:?|
5 ❨[Α]ὐ̣ρ̣ήλ(ιος)❩Αὐρήλιος Σαραπάμμων ἐν [❨κλ(ήρῳ)❩]κλήρῳ ❨[κ]ω̣μ(ογραμματείας)❩κωμογραμματείας Νώ̣[εως]Νώεως [❨ἐπιδ(έδωκα)❩]ἐπιδέδωκα
6 ❨[Αὐ]ρ̣ή̣λ(ιος)❩Αὐρήλιος Διόσκορος ἐν ❨κ̣[λ(ρῳ)]❩κλρῳ ❨κ̣ωμ̣(ογραμματείας)❩κωμογραμματείας Θ̣ε̣ρ̣[ύθεως]Θερύθεως [❨ἐπιδ(έδωκα)❩]ἐπιδέδωκα
7 ❨[Α]ὐρήλ(ιος)❩Αὐρήλιος Ἀμμώνιος ἐν ❨κ̣λ(ήρῳ)❩κλήρῳ ❨κωμ(ογραμματείας)❩κωμογραμματείας Ταά[λη]Ταάλη [❨ἐπιδ(έδωκα)❩]ἐπιδέδωκα
8 ❨Αὐ̣ρ̣ή̣λ(ιος)❩Αὐρήλιος Π̣ε̣[λ]ά̣τηςΠελάτης ἐν ❨κλ(ήρῳ)❩κλήρῳ ❨κωμ(ογραμματείας)❩κωμογραμματείας Ταψαχ[ὼν]Ταψαχὼν [❨ἐπιδ(έδωκα)❩]ἐπιδέδωκα
9 [Αὐρ]ήλιοςΑὐρήλιος Σ̣ερῆνο̣ςΣερῆνος ἀμφο̣[δογραμματεὺς]ἀμφοδογραμματεὺς |gap:?|
10 |gap:?| [ἐπι]δέδω[κα]ἐπιδέδωκα |gap:?|
11 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| m3 μ̣|gap:?|λ̣ων̣|gap:1||gap:1||gap:?|μ|gap:?|λων|gap:1||gap:1||gap:?|
2 πραγ̣[μ]πραγμ |gap:?|τ̣ε|gap:?|τε καὶ ἐπιτη̣|gap:?|θ̣ε̣ίαςἐπιτη|gap:?|θείας |gap:3||gap:1||gap:?|
3 ναι ὀ̣νομ[α]ὀνομα |gap:?||gap:1| κλῆρος ὑπ|gap:1||gap:?|αυ|gap:4||gap:2||gap:?|
4 τεως ἀπ|gap:?|σ̣ιἀπ|gap:?|σι τε ταῖς μη|gap:?| [ἐπ]ισημοτατο|gap:?|ἐπισημοτατο|gap:?|
5 ἐπιστολῆς π̣|gap:10|λ̣εισ̣θ̣ωπ|gap:10|λεισθω ⋰ἵ⋱ναἵνα π̣|gap:16|π|gap:16| ἐκέλευσε |gap:2||gap:?|
6 τῶν νόμω̣[ν]νόμων |gap:?|δ̣ιδόναι|gap:?|διδόναι ὑπ|gap:?|ονο̣ς̣ὑπ|gap:?|ονος ἀ̣ν|gap:4||gap:?|ἀν|gap:4||gap:?|
7 |gap:1|λιοι βούλομα̣[ι]βούλομαι |gap:?||gap:3||gap:2|τ̣υ̣χ̣|gap:?||gap:?||gap:3||gap:2|τυχ|gap:?|
8 [ἐ]μ̣ο̣ὶἐμοὶ πρ̣|gap:3||gap:?|ισ̣|gap:1||gap:1|ς̣πρ|gap:3||gap:?|ισ|gap:1||gap:1|ς |gap:?|
9 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| m2 [σὺν]σὺν [τῷ]τῷ [βασιλικῷ]βασιλικῷ [γραμματεῖ]γραμματεῖ [καὶ]καὶ [τὴν]τὴν π̣α̣ρ̣ά̣δ̣[οσιν]παράδοσιν [ποιήσασθαι]ποιήσασθαι |gap:?|
2 |gap:?| [τ]ῷτῷ ἱερωτ̣[άτῳ]ἱερωτάτῳ [ταμιε]ί̣ῳταμιείῳ [τῷ]τῷ [σῷ]σῷ [κινδύνῳ]κινδύνῳ [εἰσφερομένης]εἰσφερομένης [.].
3 S-36 [τὸ]τὸ [ἀντίγραφον]ἀντίγραφον [τῶν]τῶν [γραμμάτων]γραμμάτων [δημοσ]ί̣ᾳ̣δημοσίᾳ π̣ρ̣ό̣θ̣[ε]ς̣πρόθες , [ἵνʼ]ἵνʼ [οἱ]οἱ [βο]υ̣λ̣ό̣μ̣[ενοι]βουλόμενοι [ἀμείνονας]ἀμείνονας [αἱρέσεις]αἱρέσεις
4 δ[ιδόναι]διδόναι [προσέλθωσιν]προσέλθωσιν [,], [καὶ]καὶ [περὶ]περὶ [το]ῦτοῦ ταῦ̣τ̣ά̣ταῦτά σ̣ε̣σε ἀποπ̣επληρ̣[ωκέναι]ἀποπεπληρωκέναι [ἀντίγραψον]ἀντίγραψον [.]. S-37 [|vac:?|]|vac:?|
5 ἐρ[ρῶσθαί]ἐρρῶσθαί [σε]σε [εὔχομαι]εὔχομαι [|vac:?|]|vac:?| |vac:?|
6 ❨(ἔτους)❩ἔτους δ̣|num:4|δ|num:4| [Αὐτοκράτορος]Αὐτοκράτορος [Καίσαρος]Καίσαρος [Μ]άρ̣[κου]Μάρκου Α̣ὐ̣[ρηλίου]Αὐρηλίου Ἀντωνίνου [Εὐ]σ̣εβ[οῦς]Εὐσεβοῦς [Εὐτυχοῦς]Εὐτυχοῦς [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ
7 Παῦνι η|num:8| [|vac:?|]|vac:?| |vac:?| |gap:?|
8 Σ̣επ̣τιμίῳ̣Σεπτιμίῳ [Ἀρριανῷ]Ἀρριανῷ [τῷ]τῷ [κρατίσ]τ̣ῳ̣κρατίστῳ δι[οικητῇ]διοικητῇ [παρὰ]παρὰ |gap:?|
9 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:2|α|gap:1|τ̣α|gap:?||gap:2|α|gap:1|τα δὲ δ[ιαγράψω]διαγράψω [τὴν]τὴν [τιμὴν]τιμὴν
2 [καὶ]καὶ [τὰ]τὰ [ἑπόμενα]ἑπόμενα [ἐπὶ]ἐπὶ [τὴν]τὴν [τοῦ]τοῦ [νομοῦ]νομοῦ [δημοσίαν]δημοσίαν [τράπε]ζαντράπεζαν ἐ̣πὶἐπὶ τῷ μέν̣εινμένειν [τὴν]τὴν [κράτησιν]κράτησιν
3 καὶ κ̣υ̣ρ̣ε̣ί̣α̣ν̣κυρείαν ἐ̣[μοὶ?]ἐμοὶ |gap:?| [ο]ὖνοὖν φαίνωνται καὶ
3-4 β̣[εβαιωθήσε]∤ταίβεβαιωθήσε∤ταί
4 μοι . S-38 εἰ δὲ μὴ , ο[ὐ]οὐ [κατασχεθήσομαι]κατασχεθήσομαι [τῇδε]τῇδε [τῇ]τῇ ὑποσχέσ̣ε̣ι̣ὑποσχέσει . S-39 διευτύχει . S-40 [|vac:?|]|vac:?|
5 Αὐρηλία Ἰσιδώρα ἐπ̣[ιδέδωκα]ἐπιδέδωκα [.]. S-41 [Αὐρήλιος]Αὐρήλιος [Ἡ]ρακλείδ̣ηςἩρακλείδης Σα̣ρ[απ]ί̣ωνοςΣαραπίωνος
5-6 ἔγρα∤ψα
6 ὑ̣π̣ὲ̣ρ̣ὑπὲρ αὐτῆς γρ̣ά̣[μματα]γράμματα [μὴ]μὴ [εἰδυίης]εἰδυίης [.]. S-42 |vac:?|
7 [❨(ἔτους)❩]ἔτους δ|num:4| Αὐ[τοκράτορος]Αὐτοκράτορος [Καί]σα[ρος]Καίσαρος Μ̣[άρκου]Μάρκου [Αὐρηλίου]Αὐρηλίου [Ἀντωνίνου]Ἀντωνίνου
8 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| m3 |gap:?|ση τε τοῖς τὰς π̣|gap:?|π|gap:?|
2 |gap:1||gap:?| α̣ὐτο̣ῦ̣αὐτοῦ εἰδὼς κα|gap:?|
3 δοκ|gap:?||gap:1|θῆσαι φρόντισο̣[ν]φρόντισον |gap:?|
4 τι ὑπ[ε]ρ̣|gap:?|ὑπερ|gap:?| |vac:?| |gap:?|
5 ❨(ἔτους)❩ἔτους δ|num:4| [Αὐτοκράτορος]Αὐτοκράτορος [Κ]α̣ίσαρ̣[ος]Καίσαρος |gap:?|
6 ἔ̣τουςἔτους δ|num:4| |gap:?|
7 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:1|πρα̣|gap:?||gap:?||gap:1|πρα|gap:?|
2 |gap:?| [γρ]α̣φῆςγραφῆς
2-3 ἐ|gap:3||gap:?|ν̣π̣η̣∤|gap:?||gap:1|εμ̣ουἐ|gap:3||gap:?|νπη∤|gap:?||gap:1|εμου
3 κύρωσιν̣κύρωσιν |gap:?| καὶ τῷ ἱε[ρῷ]ἱερῷ
4 |gap:?|οις ἐ̣|gap:5||gap:1|τοιςἐ|gap:5||gap:1|τοις ἐπι|gap:?||gap:1|σετ̣|gap:5|ἐπι|gap:?||gap:1|σετ|gap:5|
5 |gap:?|ε̣ίας|gap:?|είας |gap:4|τες μὴ χρη̣|gap:?|λαχρη|gap:?|λα ἐπιμ̣|gap:4|ἐπιμ|gap:4|
6 |gap:?| οἱ γὰρ ἐκεῖνο̣[ι]ἐκεῖνοι |gap:?||gap:1|λου̣σ̣ε̣ιν̣|gap:3||gap:?||gap:1|λουσειν|gap:3|
7 |gap:?||gap:1| τῷ Σαρά[π]ιδ̣[ι]Σαράπιδι |gap:?| |vac:?|
8 |gap:?| |vac:?| |gap:?| |vac:?|
9 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:1||gap:?|
2 μα̣|gap:?|ψ̣ανμα|gap:?|ψαν ὑπ̣[ὲ]ρ̣ὑπὲρ |gap:?|
3 δ̣ημ|gap:?|τ̣ου̣ςδημ|gap:?|τους τοῖς |gap:1||gap:?|
4 χοντ̣|gap:?|ω̣νί̣ωνχοντ|gap:?|ωνίων διδόναι π̣ρ̣|gap:?|πρ|gap:?|
5 θειην|gap:?| [κεκ]ελευσμένονκεκελευσμένον ὑπὸ τοῦ |gap:6|
6 θεοφι̣[λεστάτου]θεοφιλεστάτου [κυρίου]κυρίου [ἡμ]ῶνἡμῶν Αὐτοκράτορ̣οςΑὐτοκράτορος Ἀντ[ωνίνου]Ἀντωνίνου
7 ❨(ἔτους)❩ἔτους δ|num:4| Ἐ[πεὶφ]Ἐπεὶφ |gap:?| |vac:?|
8 Α[ὐρ]ήλιοςΑὐρήλιος Ἡ[ρακλείδης]Ἡρακλείδης [σ̣τ̣ρ̣α̣τ̣η̣γ̣ὸ̣ς̣]στρατηγὸς Β̣ουβαστείτουΒουβαστείτου |gap:?|
9 [γρα]φ̣ε̣ῖ̣σι̣γραφεῖσι |gap:?|ς̣|gap:1||gap:?|ς|gap:1| με̣ρ̣|gap:1||gap:3|ουμερ|gap:1||gap:3|ου |gap:1||gap:?|
10 |gap:?|μ̣ατος̣|gap:?|ματος |gap:?|
11 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| m5 [Ἰ]σ̣ίδωρ̣[ος]Ἰσίδωρος |gap:?|
2 Ἕλλην ❨δ̣ι̣α̣κ̣(είμενος)❩διακείμενος ἐ̣[ν]ἐν [❨εὐπο(ρίᾳ)❩]εὐπορίᾳ [❨(δραχμῶν)❩]δραχμῶν |gap:?|
3 ἀντὶ δὲ Σαραπίω[νος]Σαραπίωνος |gap:?|
4 καὶ Ἱέρακος [Ἀ]π̣ο̣λ̣λ̣ω̣[νίου]Ἀπολλωνίου |gap:?|
5 ἐπὶ τοῦ λιμνασμοῦ γ̣|gap:?|γ|gap:?|
6 Ἁρποκρατίων Δ̣ιοσκόρου̣Διοσκόρου |gap:?|
7 Ἕλλην ❨δ̣ι̣α̣κ̣(είμενος)❩διακείμενος ἐ̣ν̣ἐν ❨ε̣ὐ̣π̣ο(ρίᾳ)❩εὐπορίᾳ ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν |gap:?|
8 Ἁρποκρα̣τ̣ί̣ω̣ν̣Ἁρποκρατίων Δ̣ι̣ο̣ν̣υ̣σ̣ί̣ο̣υ̣Διονυσίου |gap:?|
9 κλέους Ἕλλην ❨διακ̣(είμενος)❩διακείμενος ἐ̣ν̣ἐν ❨ε̣ὐ̣π̣ο̣(ρίᾳ)❩εὐπορίᾳ ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν |gap:?|
10 καὶ χ̣ω̣[μα]τ̣ε̣π̣ι̣[μ]έ̣λ̣ι̣α̣ν̣χωματεπιμέλιαν |gap:?|
11 Αὐρ̣[ήλιος]Αὐρήλιος |gap:2||gap:4||gap:2||gap:?|
12 Αὐρ[ήλιος]Αὐρήλιος |gap:3||gap:?|
13 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| m4 |gap:2||gap:4||gap:?|
2 |gap:2||gap:3|εως̣|gap:2||gap:3|εως |gap:?|
3 [δρ]α̣χμῶνδραχμῶν διακοσίω̣[ν][|num:200|]διακοσίων|num:200| |gap:?|
4 |gap:2||gap:4||gap:3|αι|gap:3||gap:?|
5 |gap:2||gap:4||gap:1| ἐπὶ τὴν τοῦ̣τοῦ [νομοῦ]νομοῦ [δημοσίαν]δημοσίαν [τράπεζαν]τράπεζαν
6 |gap:2||gap:4||gap:1| κ̣αὶκαὶ ἐπὶ τ̣ῷ̣τῷ μ̣[ένειν]μένειν [μ]οιμοι [καὶ]καὶ [τοῖς]τοῖς [ἐκγόνοις]ἐκγόνοις
7 [τὴν]τὴν [τούτ]ουτούτου κράτη[σιν]κράτησιν καὶ κυρεία[ν]κυρείαν [ἀναφαίρετον]ἀναφαίρετον
8 [ἐὰν]ἐὰν [δὲ]δὲ [μὴ]μὴ [κ]υ̣ρωθῶ̣κυρωθῶ [ο]ὐοὐ κατασχε[θήσομαι]κατασχεθήσομαι [τῇδε]τῇδε [τῇ]τῇ
9 [ὑποσχέσει]ὑποσχέσει [.]. S-43 |gap:?| |vac:?| [διευτύχει]διευτύχει [.].
10 S-44 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| m3 [τὰ]τὰ [περὶ]περὶ [τῶν]τῶν [τοιούτων]τοιούτων [ὡρισμένα]ὡρισμένα [τὰς]τὰς [προ]κηρύ̣[ξεις]προκηρύξεις [σὺν]σὺν [τῷ]τῷ [βασιλικῷ]βασιλικῷ
2 [γρα]μ̣[μ]ατε̣ῖγραμματεῖ καὶ τ̣[ὴν]τὴν [παράδοσιν]παράδοσιν [ποιήσα]σθαιποιήσασθαι τῆς τιμ̣[ῆς]τιμῆς [τῷ]τῷ [ἱερωτάτῳ]ἱερωτάτῳ
3 [τα]μ̣ιείῳταμιείῳ τῷ σῷ [κινδύνῳ]κινδύνῳ [εἰσφερομέν]ηςεἰσφερομένης . S-45 τὸ ἀντίγραφ̣[ον]ἀντίγραφον [τούτων]τούτων
4 μου τῶ̣ντῶν [γ]ρ̣αμ̣[μάτων]γραμμάτων [δημοσίᾳ]δημοσίᾳ [πρ]όθεςπρόθες , ἵνʼ οἱ βουλ[όμενοι]βουλόμενοι
4-5 [ἀμεί]∤νοναςἀμεί∤νονας
5 ∼αἱρέσις̣∽αἱρέσεις δ̣[ιδόναι]διδόναι [προσέλθωσιν]προσέλθωσιν [,], [κ]αὶκαὶ ταῦτά σε
5-6 ἀπ[οπεπλη]∼απ̣[οπεπλη]ρεκέναι̣∽ἀποπεπλη∤ρωκέναι
6 ἀν̣[τίγραψον]ἀντίγραψον [.]. S-46 [ἐρρῶσθαί]ἐρρῶσθαί [σε]σε [εὔχομ]α̣ι̣εὔχομαι . S-47 ❨(ἔτους)❩ἔτους δ̣|num:4|δ|num:4| |gap:?|
7 [Σ]ε̣πτ[ιμίῳ]Σεπτιμίῳ [Ἀρριανῷ]Ἀρριανῷ [τῷ]τῷ [κρατίστῳ]κρατίστῳ [διοικητῇ]διοικητῇ [παρὰ]παρὰ |gap:?|
8 |gap:?||gap:1||gap:?|
9 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| [ἴσον]ἴσον [βιβλιδί]ων̣βιβλιδίων δ̣[ο]θ̣έ̣[ντων]δοθέντων [μοι]μοι [ὑπὸ]ὑπὸ [Αὐρηλίας]Αὐρηλίας |gap:?|
2 |gap:2| [βουλομέν]ηςβουλομένης ὠνήσασ̣[θαι]ὠνήσασθαι [ἀπὸ]ἀπὸ [τῶν]τῶν [εἰς]εἰς [πρᾶσιν]πρᾶσιν [προκειμένων]προκειμένων [τῆς]τῆς
2-3 [διοική]∤[σεως]διοική∤σεως
3 [τὰ]τὰ [ἐνγεγ]ρ̣α̣[μμ]έ̣ν̣αἐνγεγραμμένα μ̣[έρη]μέρη [ο̣ἰ̣κ̣ί̣α̣ς̣]οἰκίας [ἀργυρίου]ἀργυρίου [δραχμῶν]δραχμῶν |gap:?| |gap:1|
3-4 ση̣[μει]∤[ωσάμενος]σημει∤ωσάμενος
4 [πε]μ̣φ[θ]ῆναίπεμφθῆναί σοι ἐ[κέλευσα]ἐκέλευσα [.]. S-48 [εἰ]εἰ [οὖν]οὖν [πράσει]πράσει [ὑποπίπτε]ι̣ὑποπίπτει κ̣αὶκαὶ δ[οθεῖσα]δοθεῖσα
5 [αἵρεσις]αἵρεσις [οὐκ]οὐκ ἔ̣σ̣τινἔστιν ἐλάτ|g:apostrophe|τω τ[ῆς]τῆς [συντιμήσεως]συντιμήσεως [οὐδὲ]οὐδὲ [τῆς]τῆς [πρὸ]ςπρὸς λογισμ[ὸν]λογισμὸν
6 [συναγο]μ̣έ[ν]η̣ςσυναγομένης π[ρο]σόδ[ο]υ̣προσόδου , σὺ [φρόντισον]φρόντισον [πρὸ]πρὸ [ὀφθαλμῶν]ὀφθαλμῶν [ἔχ]ω̣ν̣ἔχων [τὰ]τὰ
7 [ὡρισ]μ̣ένα̣ὡρισμένα [τ]ὰςτὰς π̣ρ̣[οκηρύξεις]προκηρύξεις [σὺν]σὺν [τῷ]τῷ [βασιλικῷ]βασιλικῷ [γραμματεῖ]γραμματεῖ [καὶ]καὶ [τὴν]τὴν
7-8 [π]α̣ρ̣[ά]∤[δοσιν]παρά∤δοσιν
8 π̣οι[ήσασθαι]ποιήσασθαι [τῆς]τῆς [τιμῆς]τιμῆς |gap:?|
9 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?| [ἐ]π̣ιδέδωκ̣[α]ἐπιδέδωκα |gap:?| [βασιλικ]ῷβασιλικῷ ❨γρα(μματεῖ)❩γραμματεῖ Σε̣|gap:?|Σε|gap:?|
2 |gap:?|μ̣|gap:1||gap:1||gap:?|μ|gap:1||gap:1| |vac:?| |gap:?||gap:1| χαίρειν
3 |gap:?|σ|gap:1||gap:1||gap:2|α̣γ̣ραφω̣|gap:20||gap:1|ς|gap:?|σ|gap:1||gap:1||gap:2|αγραφω|gap:20||gap:1|ς σοι
3-4 αἱρεσε∤|gap:?|νι̣|gap:2|εοναἱρεσε∤|gap:?|νι|gap:2|εον
4 τὰ ὠ|gap:1||gap:?|ηκα
5 |gap:?|α̣ι|gap:?|αι πρ̣[ο]νοῆσαιπρονοῆσαι |gap:?|ιη|gap:?|
6 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| m2 |gap:?||gap:1||gap:1||gap:1||gap:?|
2 |gap:?|ει οὐκ ἀντ|gap:?|
3 |gap:?|ω̣|gap:?|ω ὅτι καὶ λαμβά[ν]λαμβάν |gap:?| βασιλ(…)βασιλ…
3-4 γενο̣∤|gap:?|υςγενο∤|gap:?|υς
4 καὶ βασιλ(…)βασιλ… τοὺς |gap:?|
4-5 ἐνέχεσ∤|gap:?|τ̣ονιἐνέχεσ∤|gap:?|τονι
5 περιγεινομε̣[ν]περιγεινομεν |gap:?| καὶ τοῖς
6 |gap:1||gap:?| εἰς ὠνὴν ἐπιδέχομ̣|gap:?||gap:1|σ̣τειἐπιδέχομ|gap:?||gap:1|στει καὶ βασι(…)βασι…
7 λεγο|gap:?| [τῶ]ντῶν κεκυρωμένων̣κεκυρωμένων ἀπε|gap:?|ω̣ςἀπε|gap:?|ως σο|gap:1| ἐκ
8 τῆς τάξ[εως]τάξεως |gap:?| τοῦ ἐνχωρίου χ̣|gap:4||gap:?|ά̣ντωνχ|gap:4||gap:?|άντων δὲ
9 τὸ β[ιβλίδιον?]βιβλίδιον |gap:?| ε̣ίλειείλει δ̣ὲ̣δὲ α̣ὐ̣τοὺςαὐτοὺς κ|gap:1||gap:?||gap:2||gap:?|
10 |gap:?||gap:4||gap:3||gap:?|
11 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?| [Αὐρ]ηλίουΑὐρηλίου |gap:2||gap:?|
2 α̣|gap:?|α|gap:?| Ἀμμωνὶς Ἀ̣π̣ίων̣[ος]Ἀπίωνος |gap:?|
3 διὰ τ̣[οῦ]τοῦ |gap:?| ❨Φαρμ(οῦθι)❩Φαρμοῦθι ια|num:11| Αὐρ̣[ήλιος?]Αὐρήλιος |gap:?|
4 Αὐρήλ[ιος]Αὐρήλιος [Ἀ]σκ̣[λ?]Ἀσκλ |gap:?| ❨ὠνήσασθ(αι)❩ὠνήσασθαι ἀπὸ ἀπράτ̣[ων]ἀπράτων |gap:?|
5 ❨Αὐρήλ(ιος)❩Αὐρήλιος Βαυθλᾶς κ̣|gap:?|κ|gap:?| ❨Φ̣αρμ(οῦθι)❩Φαρμοῦθι ❨ὠνήσασθ(αι)❩ὠνήσασθαι ἀ[π]ὸἀπὸ ❨ἀπ(ράτων)❩ἀπράτων |gap:1||gap:?|
6 ❨Αὐρήλ(ιος)❩Αὐρήλιος Σαραπόδω[ρος]Σαραπόδωρος |gap:?| ❨[ὠνήσ]α̣σθ(αι)❩ὠνήσασθαι ἀπὸ ❨ἀπρά(των)❩ἀπράτων ἐ̣πὶ̣ἐπὶ |gap:2||gap:2||gap:?|
7 καὶ πρὸς ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν χμ|num:640| |gap:1||gap:?||gap:2| Ἀππιανο̣ῦ̣Ἀππιανοῦ |gap:1||gap:?|
8 |gap:?||gap:3||gap:1||gap:1||gap:1||gap:2||gap:?|
9 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| π̣[ροσόδου]προσόδου [,], [σὺ]σὺ [φρόντισον]φρόντισον [πρὸ]πρὸ [ὀφθαλμῶν]ὀφθαλμῶν [ἔχ]ω̣νἔχων
2 τὰ π[ερὶ]περὶ [τῶν]τῶν [τοιούτων]τοιούτων [ὡρισμένα]ὡρισμένα [τὰς]τὰς [προκηρύξ]ειςπροκηρύξεις
3 σὺν τῷ [βασιλικῷ]βασιλικῷ [γραμματεῖ]γραμματεῖ [καὶ]καὶ [τὴν]τὴν [παράδοσιν]παράδοσιν
3-4 [π]οιή̣∤σασθαιποιή∤σασθαι
4 τ̣[ῆς]τῆς [τιμῆς]τιμῆς [τῷ]τῷ [ἱερωτάτῳ]ἱερωτάτῳ [ταμιείῳ]ταμιείῳ [τῷ]τῷ [σ]ῷ̣σῷ
4-5 κιν∤δύνῳ
5 εἰσφ[ερομένης]εἰσφερομένης [.]. S-49 [τὸ]τὸ [ἀντίγραφον]ἀντίγραφον [τούτω]ντούτων μου
6 τῶν γραμμάτων [δημοσίᾳ]δημοσίᾳ [πρόθες]πρόθες [,], [ἵνʼ]ἵνʼ [οἱ]οἱ
6-7 [β]ουλόμε∤νοιβουλόμε∤νοι
7 ἀμείνονας [αἱρέσεις]αἱρέσεις [διδόναι]διδόναι [προσέλθωσι]ν̣προσέλθωσιν , καὶ
8 [ταῦτά]ταῦτά σ̣ε̣σε ἀ̣ποπ̣[επληρωκέναι]ἀποπεπληρωκέναι [ἀντίγραψον]ἀντίγραψον [.]. S-50 |gap:?|
9 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| m6? ε̣|gap:?|ε|gap:?| |vac:?| |gap:?|
2 Α[ὐρήλιος?]Αὐρήλιος |gap:?| |vac:?| |gap:?|
3 |gap:1||gap:?| [Ἐπ]εὶφἘπεὶφ β̣|num:2||gap:1|β|num:2||gap:1| |gap:?|
4 Αὐρή̣[λιος?]Αὐρήλιος |gap:?| |vac:?| |gap:?|
5 κατ̣|gap:?|κατ|gap:?| |vac:?| |gap:?|
6 |vac:?| |gap:?|
7 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| m5 [Μᾶρκο]ς̣Μᾶρκος Αὐρήλ[ιος]Αὐρήλιος |gap:?|
2 |gap:?|ος τοῦ καὶ Ἀπ̣ο̣λ|gap:?|Ἀπολ|gap:?|
3 [Ἕλ]ληνἝλλην ❨διακείμε̣ν̣(ος)❩διακείμενος [ἐν]ἐν [❨εὐπο(ρίᾳ)❩]εὐπορίᾳ [❨(δραχμῶν)❩]δραχμῶν |gap:2|
4 [καὶ]καὶ ὀμνύω τὴν Αὐτο[κράτορος]Αὐτοκράτορος
5 [Καί]σαροςΚαίσαρος Μάρκου Αὐρηλίο[υ]Αὐρηλίου Ἀν̣[τωνίνου]Ἀντωνίνου
6 [Ε]ὐσεβ̣[ο]ῦςΕὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Σεβαστ[οῦ]Σεβαστοῦ
7 τύχην ἀληθῆ εἶναι τὰ̣τὰ
7-8 [προγε]∤γραμμ̣έναπρογε∤γραμμένα
8 |g:filler| |gap:?|
9 |vac:?| ❨[Αὐρή]λ(ιος)❩Αὐρήλιος Σ̣αραπ̣|gap:1||gap:?|Σαραπ|gap:1||gap:?|
10 |gap:?||gap:2||gap:?|
11 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| m3? |gap:?||gap:1||gap:?|
2 [❨(ἔτους)❩]ἔτους [δ|num:4|]δ|num:4| [Αὐτοκράτορο]ςΑὐτοκράτορος Καίσαρος Μάρκου Αὐρ̣[ηλίου]Αὐρηλίου
3 [Ἀντωνίνου]Ἀντωνίνου |gap:?| Ἐπεὶφ κθ|num:29| [|vac:?|?]|vac:?|
4 |gap:?| |gap:1|ν̣ιωσ̣ε̣ι̣|gap:1|νιωσει προθεις|gap:?|
5 |gap:?| |vac:?| |gap:?|
6 |gap:?| |vac:?| |gap:?|
7 |gap:?| |vac:?| |gap:?|
8 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| m4 |gap:?| ετο|gap:2||gap:1||gap:?||gap:1|υ̣|gap:1||gap:1||gap:?|ετο|gap:2||gap:1||gap:?||gap:1|υ|gap:1||gap:1||gap:?|
2 |gap:?||gap:4|καιο|gap:3||gap:?| [ἐ]π̣ιτρόπουἐπιτρόπου ὅτι |gap:?|ο̣|gap:1|ς|gap:?|ο|gap:1|ς σαφ|gap:?|
3 |gap:?||gap:1| τοῦ καὶ |gap:?| καὶ τοῖς πράγμ̣[ασι]πράγμασι |gap:?| ο̣ὐοὐ μόνον δ|gap:?|
4 |gap:?| [Δ]ι̣εσ̣κόρουΔιεσκόρου δ̣ι̣|gap:2||gap:?|δι|gap:2||gap:?| νενέμηται τ̣η̣|gap:?|τη|gap:?| γ̣έ̣νηταιγένηται |gap:1||gap:1||gap:2||gap:?|
5 |gap:?|α̣ιον|gap:?|αιον ν̣ό̣μο̣ν̣νόμον τ̣οῖςτοῖς |gap:1||gap:?| [νε]νομισμένο̣ι̣ς̣νενομισμένοις |gap:1||gap:?|υ̣|gap:1||gap:1||gap:?|υ|gap:1| ἔτι ξε̣ν̣|gap:3||gap:?|ξεν|gap:3||gap:?|
6 |gap:?| ἑτοιμο|gap:1||gap:2|κ|gap:2|α̣ξ|gap:?|ἑτοιμο|gap:1||gap:2|κ|gap:2|αξ|gap:?| [συ]ν̣ηγορουμένου̣συνηγορουμένου |gap:?|ει̣|gap:?|ει ἐ̣κεῖνονἐκεῖνον γεν|gap:?|
7 |gap:?|ν̣ομο|gap:1||gap:3||gap:2|τ̣α|gap:?|σ̣ται|gap:?|νομο|gap:1||gap:3||gap:2|τα|gap:?|σται χρόνος ι̣|gap:?|ι|gap:?| [τα]ῦ̣ταταῦτα κατὰ Παχὼν̣Παχὼν |gap:?|
8 |gap:?||gap:1|ο|gap:1||gap:2||gap:1|τ̣|gap:1||gap:1||gap:2||gap:?|ο|gap:?||gap:1|ο|gap:1||gap:2||gap:1|τ|gap:1||gap:1||gap:2||gap:?|ο τὸ περὶ τ|gap:1||gap:?|ν̣ομὴν̣τ|gap:1||gap:?|νομὴν οἶδα |gap:?|
9 |gap:?|τον|gap:1||gap:?| δίκαιον τ|gap:?| [χ]αῖρεχαῖρε , ὅτι εὖ̣εὖ ἔτ̣ι̣ἔτι |gap:1||gap:?|
10 |gap:?|ουτ|gap:1||gap:?||gap:1|ιανος|gap:1||gap:?||gap:1| κριτικὸν κα̣|gap:?|κα|gap:?|
11 |gap:?||gap:1||gap:?|εο̣ς|gap:?||gap:1||gap:?|εος |gap:2||gap:1|υ̣|gap:1||gap:?||gap:2||gap:1|υ|gap:1||gap:?|
12 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines|
2 |gap:?| |vac:?|
1 |gap:?| [Πτολεμαῖο]ςΠτολεμαῖος ῥήτωρ εἶπεν · S-51 |gap:?|
2 |gap:?|κορης καὶ τῶν ς̣|gap:1||gap:?|ς|gap:1||gap:?|
3 |gap:?|εν τοὺς τοιούτους ἐκ|gap:?|
4 |gap:?| Πτολεμαῖος ῥήτωρ εἶ[πεν]εἶπεν [·]· S-52 |gap:?|
5 |gap:?| καὶ δὴ τοῦτον φυλατ|g:apostrophe|τ|gap:?|
6 |gap:?|αι ἀπὸ σοῦ καὶ τὸν |gap:1||gap:?|
7 |gap:?||gap:1|α τῶν γενῶν |gap:1||gap:?|
8 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| m3 κα|gap:1||gap:?||gap:1||gap:?|
2 |vac:?| |gap:?|αλλα μ̣|gap:1||gap:?|μ|gap:1||gap:?|
3 ἀντ̣|gap:?|κειμένο̣ιςἀντ|gap:?|κειμένοις |gap:?|
4 λαμπ̣[ροτάτου?]λαμπροτάτου |gap:?| ι πείθωντα̣ι̣πείθωνται |gap:?|
5 π̣ρη̣|gap:?|πρη|gap:?| προαν̣α̣νεῦσαι̣προανανεῦσαι |gap:?|
6 |gap:?| παλαιοῦ |gap:2||gap:1||gap:1||gap:1||gap:?|
7 |gap:?|ο|gap:1||gap:1|αι|gap:1||gap:?|
8 |gap:?||gap:1||gap:?|
9 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?|ν̣τος|gap:?|ντος ὑπʼ ἐμ[οῦ]ἐμοῦ |gap:?|
2 |gap:?| [λα]μπροτάτῃλαμπροτάτῃ Ἀλεξαν[δρείᾳ]Ἀλεξανδρείᾳ |gap:?|
3 |gap:?| δημοσίᾳ κατα|gap:?|
4 |gap:?|ατα ἐν τε|gap:1||gap:?|
5 |gap:?|τ̣ο̣ς̣|gap:?|τος |gap:1||gap:?|
6 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?| |vac:?| |gap:?| |vac:?| |gap:?|
2 |gap:?|ώ̣λ̣ε̣σε|gap:?|ώλεσε ἀ̣π̣ὸἀπὸ κ̣|gap:?|ματοςκ|gap:?|ματος ε̣ἰ̣σ̣ὶ̣εἰσὶ |gap:?|
3 |gap:?||gap:4|σμ|gap:2||gap:1||gap:?||gap:1|ωον επ̣ε|gap:?|επε|gap:?|
4 |gap:?|σ̣τ̣|gap:1|μ|gap:3||gap:1|ο̣|gap:?|στ|gap:1|μ|gap:3||gap:1|ο ἀντ̣|gap:?|ε̣ιδη̣ἀντ|gap:?|ειδη τε καὶ |gap:2||gap:?|
5 |gap:?|υ̣των|gap:?|υτων |gap:1||gap:5|των̣|gap:?||gap:1||gap:5|των|gap:?|
6 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:1|αι̣ας̣|gap:?||gap:1|αιας |gap:?||gap:2|ε̣ι̣σ̣ι̣|gap:?||gap:?||gap:2|εισι|gap:?|
2 |gap:?||gap:2||gap:1||gap:1| ἄρξαντο̣[ς]ἄρξαντος |gap:?|ων ❨Διοσκ(όρου)❩Διοσκόρου ἀ̣π̣ὸ̣ἀπὸ |gap:?|
3 |gap:?| |vac:?| |gap:?| ❨(ἔτους)❩ἔτους δ|num:4| |gap:2||gap:?|
4 |gap:?||gap:1|υπ|gap:2| εἰς προθεσ̣[μίαν]προθεσμίαν |gap:?| |vac:?| |gap:?|
5 |gap:?||gap:1||g:slanting-stroke| |vac:?| |gap:?| |vac:?| |gap:?|
6 |gap:?| |vac:?| |gap:?| |vac:?| |gap:?|
7 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:1||gap:5||gap:1||gap:?|
2 [Αὐρήλιος?]Αὐρήλιος |gap:?| Ἀμμωνίου |gap:2||gap:?|
3 [|vac:?|?]|vac:?| |vac:?|
4 [❨(ἔτους)❩]ἔτους [δ|num:4|]δ|num:4| [Αὐτοκράτορος]Αὐτοκράτορος [Καίσαρ]ο̣ς̣Καίσαρος Μάρκου Αὐρηλίου Ἀντω̣[νίνου]Ἀντωνίνου
5 [Εὐσεβοῦς]Εὐσεβοῦς [Εὐτυχοῦς]Εὐτυχοῦς [Σ]εβαστοῦΣεβαστοῦ Ἐπεὶφ β̣|num:2||gap:1|β|num:2||gap:1|
6 [❨Αὐρή(λιος)❩]Αὐρήλιος [Σαραπάμμων]Σαραπάμμων [ἐν]ἐν ❨κλ(ήρῳ)❩κλήρῳ ❨κωμ(ογραμματείας)❩κωμογραμματείας ❨Νώ̣(εως)❩Νώεως ❨ἐπιδέ(δωκα)❩ἐπιδέδωκα
7 [❨Αὐρή(λιος)❩]Αὐρήλιος |gap:?| ❨[ἐ]πιδ(έδωκα)❩ἐπιδέδωκα
8 |gap:?||gap:1|
9 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| Αὐ̣ρή̣[λιος]Αὐρήλιος |gap:?|
2 ἐπιστολ̣η̣|gap:?|ἐπιστολη|gap:?|
3 στρ[α]τηγ̣οῖ[ς?]στρατηγοῖς |gap:?|
4 δι̣|gap:1||gap:1|αγο̣|gap:1||gap:?|δι|gap:1||gap:1|αγο|gap:1||gap:?|
5 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:2|ο̣ς̣|gap:?||gap:2|ος π̣|gap:?|π|gap:?|
2 |gap:?| [ἔ]σ̣τιἔστι δέ · S-53 |gap:?|
3 [❨Αὐρήλ(ιος)❩]Αὐρήλιος [Σ]α̣ρ̣απ|gap:?|Σαραπ|gap:?|
4 [Αὐρήλι]οςΑὐρήλιος Διόσ̣[κορος?]Διόσκορος |gap:?|
5 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:4||gap:2||gap:?|
2 |gap:3|ς Τρα⋰ϊ⋱αν[οῦ]Τραϊανοῦ [Ποταμοῦ]Ποταμοῦ |gap:?|
3 |gap:3||gap:1|μηνων Εὐκλ̣|gap:?|Εὐκλ|gap:?|
4 |gap:3|χ̣εθεῖσαν|gap:3|χεθεῖσαν παρὰ σο[ῦ]σοῦ |gap:?|
5 |gap:3|νου ἀπὸ Φέλβη |gap:1||gap:?|
6 |gap:3||gap:1| ἀντὶ τῶν̣τῶν τῆς
6-7 συντιμ[ή]∼συντ̣ειμ[ησεω]ς∽συντιμή∤σεως
7 ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν τ|num:300| ὅλων ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν τδ|num:304|
8 [ἐφʼ]ἐφʼ κυρω̣θε̣ὶ̣ς̣κυρωθεὶς διαγρ[ά]ψ[ω]διαγράψω
9 [τὴν]τὴν [τ]ιμὴντιμὴν ἐπ̣[ὶ]ἐπὶ [τ]ὴν̣τὴν τοῦ νο̣[μοῦ]νομοῦ
10 [δημ]οσίανδημοσίαν τρά[πε]ζα̣ντράπεζαν . S-54 εἰ δὲ μ̣[ὴ]μὴ
11 [κυρωθῶ]κυρωθῶ ο̣ὐδὲ̣οὐδὲ κ̣α̣τ̣α̣σ̣χε̣θή̣[σομαι]κατασχεθήσομαι
12 [τῇδε]τῇδε [τ]ῇτῇ ὑπ̣ο̣σχέσε̣[ι]ὑποσχέσει |gap:?|
13 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:2|δ̣|gap:1||gap:?||gap:?||gap:2|δ|gap:1||gap:?|
2 |gap:?| [εἰς]εἰς [πρᾶσιν]πρᾶσιν π̣ροκειμέν̣[ων?]προκειμένων |gap:?|
3 |gap:?||gap:2||gap:?||gap:1||gap:?|
4 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:1|ς̣|gap:?||gap:1|ς ἐ̣|gap:1||gap:?|ἐ|gap:1||gap:?|
2 |gap:?||gap:1| ὅπως̣ὅπως |gap:?|
3 |gap:?||gap:1|θήτω̣|gap:?||gap:1|θήτω Α̣ὐρ[ηλι]Αὐρηλι |gap:?|
4 |gap:?|δ̣εν̣|gap:1|ς|gap:?|δεν|gap:1|ς λημμ̣|gap:?|λημμ|gap:?|
5 |gap:?| καὶ ὅθεν ἐ|gap:1||gap:?|
6 |gap:?| δηλώσεις̣δηλώσεις |gap:?|
7 |gap:?|ροντις |gap:4||gap:?|
8 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:1|εσι τ̣ὸντὸν ἰ̣ς̣|gap:?|ἰς|gap:?|
2 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?|ο̣ρκο|gap:1||gap:?||gap:?|ορκο|gap:1||gap:?|
2 |gap:?| |vac:?| |gap:?|
3 |gap:?| |vac:?| |gap:?|
4 |gap:?| |vac:?| |gap:?|
5 |gap:?| |vac:?| |gap:?|
6 |gap:?| |vac:?| |gap:?|
7 |gap:?| |vac:?| |gap:?|
8 |gap:?_lines|