Sematia

p.bub.1.1.xml

TM: 23397 23397HGV: 23397a 23397bDate: 224 – Place: Bubastos

1 m1 S-1 |gap:?|ς λοιπα|gap:?|
2 |gap:?|φ̣ωνουπ̣|gap:?||gap:?|φωνουπ|gap:?|
3 |gap:?| [κ]αθίστασθ|gap:?|καθίστασθ|gap:?|
4 |gap:?| φ̣ρ̣οντ[ί]σ̣ατεφροντίσατε δηλῶ[σαι]δηλῶσαι |gap:?|
5 |gap:?|ου μέλλοντος ἐνγράφει̣[ν]ἐνγράφειν |gap:?|
6 |gap:?| ἐ̣πιστάμενοιἐπιστάμενοι ὅτι ἐὰν |gap:?|
7 |gap:?| οὐκ εντελ̣|gap:3|νεντελ|gap:3|ν πραξ̣|gap:?|πραξ|gap:?|
8 |gap:?| ἐνπροθέ̣[σμ]ωςἐνπροθέσμως κατ̣|gap:?|κατ|gap:?|
9 |gap:?| ❨(ἔτους)❩ἔτους γ̣|num:3|γ|num:3| |gap:?|
10 |gap:?|ν̣|gap:?|ν τὸ κατ̣ὰ̣κατὰ π̣ρ̣α̣κτορεί[αν]πρακτορείαν |gap:?|
11 |gap:?||gap:1||gap:?||gap:1||gap:?|
12 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?|δ̣|gap:?||gap:?|δ|gap:?|
2 |gap:?|ε̣ιθι̣|gap:3||gap:?|ειθι|gap:3| ὑφεξ|gap:?|
3 |gap:?| [❨(ἔτους)❩]ἔτους γ|num:3| |gap:?|
4 |gap:?| [τοῦ]τοῦ νομ̣[οῦ]νομοῦ [ἐγ]λογιστη|gap:?|ἐγλογιστη|gap:?|
5 |gap:?||gap:1|ι βιβλίοις οὐ|gap:1||gap:?| ἔχουσιν |gap:?|
6 |gap:?|γ̣ράφεσθαι|gap:?|γράφεσθαι τὸ |gap:1|αταπρ|gap:?|
7 |gap:?|ο̣δοθέντων|gap:?|οδοθέντων κ̣αὶκαὶ τ|gap:?|
8 |gap:?|ο διὰ τῶ̣ντῶν ὑφ̣ʼὑφʼ ὑ̣μῶνὑμῶν |gap:?|
9 |gap:?|μη προσίεσθ|gap:1-2| παρ|gap:?|
10 |gap:?| [μα]νθάνετεμανθάνετε α̣|gap:1|ωδε|gap:?|α|gap:1|ωδε|gap:?|
11 |gap:?| [ἐπιστάμε]νοιἐπιστάμενοι ὅτι ἐὰν τ̣|gap:3|ο̣ιπα̣|gap:?|τ|gap:3|οιπα|gap:?|
12 |gap:?|ε̣π̣τ̣ιμ̣ι̣|gap:?||gap:?|επτιμι|gap:?|
13 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:2||gap:?|
2 |gap:?| |vac:?| |gap:?|
3 |gap:?| |vac:?| |gap:?|
4 |gap:?| [ἀ]νασ̣τρέφεσ̣θ̣εἀναστρέφεσθε ⋰ὑ⋱ποσημει|gap:?|ὑποσημει|gap:?|
5 |gap:?| [τ]ῶντῶν εἰσπρ̣άξε̣ωνεἰσπράξεων |gap:?|
6 |gap:?|ω̣ν|gap:?|ων καὶ ὑπὸ κωμητῶν |gap:?|
7 |gap:?|ως τὸ̣τὸ κ̣[ατ]ὰ̣κατὰ ∼σ̣ε̣ι̣τ̣ο̣λογ̣ίαν∽σιτολογίαν |gap:?|
8 |gap:?| [τού]τ̣ουτούτου οὖν λοιπὸ̣ν̣λοιπὸν φροντίζ[ετε]φροντίζετε |gap:?|
9 |gap:?|αυτα διαναγνόντες |gap:?|
10 |gap:?||gap:1|ι δι̣α̣πέμπ̣ε̣σ̣θεδιαπέμπεσθε ἐπιστ̣|gap:?|ἐπιστ|gap:?|
11 |gap:?| κ̣αθὰκαθὰ καὶ τῷ κρατίστῳ |gap:?|
12 |gap:?||gap:4|ν̣|gap:?||gap:?||gap:4|ν|gap:?|
13 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?|στρα̣|gap:4|λ̣|gap:2||gap:?||gap:?|στρα|gap:4|λ|gap:2||gap:?|
2 |gap:?|πεμπομένων ⋰ὑ⋱π|gap:?|ὑπ|gap:?|
3 |gap:?| [το]ὺςτοὺς ἀπολογισμοὺς δια|gap:?|
4 |gap:?| |vac:?| ἐρρῶσθαι [ὑμᾶς]ὑμᾶς [εὔχομαι]εὔχομαι |gap:?|
5 |gap:?| |vac:?| |gap:?|
6 |gap:?||gap:1|ω̣ς|gap:?||gap:1|ως ἀναστρέφεσθαι π̣ε|gap:1||gap:?|πε|gap:1||gap:?|
7 |gap:?|οις οἱ γραμματεῖς διαβ|gap:1||gap:?|
8 |gap:?||gap:1|αι τῶν ἐπιτρόπων σο|gap:?|
9 |gap:?| κ̣αλουμένοιςκαλουμένοις ἀπολογι[σμοῖς]ἀπολογισμοῖς |gap:?|
10 |gap:?| [τ]ὴ̣ντὴν δύναμιν 〚περιε〛περιε 〚|gap:?|〛|gap:?|
11 |gap:?|σου μηνιαίων π̣|gap:?|π|gap:?|
12 |gap:?|ραλ̣|gap:?|μ̣β̣|gap:1||gap:3||gap:1||gap:?||gap:?|ραλ|gap:?|μβ|gap:1||gap:3||gap:1||gap:?|
13 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:1|ω Ἀλεξανδρέων χ̣[ώρας]χώρας |gap:?||gap:1|ι̣|gap:?||gap:1|ι περὶ μηνιαίων
1-2 ἀπο∤[λογι]σ̣μῶνἀπο∤λογισμῶν
2 οὐκ ἐντελῶς ⋰υ⋱|gap:?|υ|gap:?| [ἵ]νʼἵνʼ εἰδῇς καὶ αὐτὸς
2-3 παρα∤|gap:?|
3 παραπεφυλαγμένον |gap:?|ς μὴ καὶ σὲ ἐνσχεθῆναι
4 [τοῖ]ςτοῖς ὡρισμένοις ∼προστείμ[οις]∽προστίμοις |gap:?| |vac:?|
5 |gap:?| |vac:?| γείνονται ε|gap:?| |vac:?|
6 [μιᾶς]|num:1|μιᾶς|num:1| γ̣ραφείσηςγραφείσης στρατηγοῖς |gap:?| [καὶ]καὶ [Βουβαστεί]τουΒουβαστείτου |vac:?|
7 |gap:?|ς ἀπὸ ⋰ὑ⋱πολόγουὑπολόγου γῆς κα|gap:?| καὶ ἐωνημένης ἔτι τε
8 [καὶ]καὶ ἐξωμολογημένης |gap:?| Φαρμοῦθι |g:parens-punctuation-closing|
9 [Κλαύδι]οςΚλαύδιος Σεουηριανὸς [στρατηγοῖς]στρατηγοῖς [τῶν]τῶν [προγεγραμμένων]προγεγραμμένων [ν]ο̣μῶννομῶν χαίρειν .
10 S-2 [θεοῦ]θεοῦ [Σ]εουήρουΣεουήρου ὅρον δεδωκ[ότος]δεδωκότος |gap:?| [γ]ῆνγῆν ⋰ὑ⋱πὲ[ρ]ὑπὲρ τ̣αύτηςταύτης τελεῖν
11 [τὸν]τὸν [πρ]ό⸢τερον⸣πρότερον χορηγηθέντα φό̣ρ̣[ον]φόρον |gap:?||gap:1| μετελθεῖν Ῥ̣ηγ̣ειν|gap:?|Ῥηγειν|gap:?|
12 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:2||gap:?|
2 |gap:?|κ̣ο̣[σίω]ν|gap:?|κοσίων ὀγδοήκοντα μιᾶ[ς]μιᾶς |gap:?|
3 |gap:?| [κο]σίωνκοσίων ἐνενήκοντα ὀ̣κτὼὀκτὼ |gap:?|
4 |gap:?| [ο]υου ⸢Κ̣οκκείου⸣Κοκκείου Νιγρείνου καὶ ⋰ὑ⋱πεμνη|gap:?|ὑπεμνη|gap:?|
5 |gap:?| καὶ ∼κὰν∽ἂν νῦν τὰ κεφάλαια̣κεφάλαια τ̣α|gap:?|τα|gap:?|
6 |gap:?|ς̣|gap:?|ς ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν βοηθὸν περὶ τῶν |gap:?|
7 |gap:?||gap:1|α καὶ ⋰ὑ⋱μεῖςὑμεῖς οἱ στρατηγοὶ π̣|gap:?|π|gap:?|
8 |gap:?||gap:1|ων ⋰ὑ⋱πευθύνωνὑπευθύνων τῇ α|gap:?|
9 |gap:?| [μη]νῶνμηνῶν π̣έντε|num:5|πέντε|num:5| καθὰ ατ̣|gap:?|ατ|gap:?|
10 |gap:?||gap:1|ε ἐπιστελῶ εἰς τοὺς νομ[οὺς]νομοὺς |gap:?|
11 |gap:?| [ἱερωτ]ά̣τῳἱερωτάτῳ ταμιείῳ τὸ ⋰ἱ⋱κανὸ̣[ν]ἱκανὸν |gap:?|
12 |gap:?|μ̣ερα|gap:?|μερα ἔστι δέ · S-3 |gap:?|
13 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines|
2 [κα]ὶ̣καὶ β̣α[σ]ι̣λικῆ̣ςβασιλικῆς ἀγεω̣[ργήτου]ἀγεωργήτου |gap:?|του ἀ̣νενεγκ̣[ό]ν̣τ̣οςἀνενεγκόντος τῷ
2-3 [ἡγε]∤μ̣[ο]ν̣εύσαντιἡγε∤μονεύσαντι
3 Ἀκύλᾳ δη|gap:?| [ἐκκ]ε̣χωρημ̣ένηςἐκκεχωρημένης ἔτι πάλαι
3-4 ⋰ἰ⋱διω̣∤τικῆςἰδιω∤τικῆς
4 καὶ βασιλικοῦ ⋰ὑ⋱π[ολόγου?]ὑπολόγου |gap:?| [τὸν]τὸν [δ]ὲ̣δὲ τοῦ νομοῦ ἐγλογιστὴν
4-5 ἐζη̣[τη]κ[έ]∤ναιἐζητηκέ∤ναι
5 κατὰ τὰ προκείμε[να]προκείμενα |gap:?| προτελουμένων καὶ
5-6 πυθο̣[μέ]∤νουπυθομέ∤νου
6 , τίνα δεῖ τρόπον π|gap:?| [τ]ῆ̣ςτῆς μὲν ἑτέρας ὁρισμὸν ὀφείλ[ειν]ὀφείλειν
7 γενέσθαι κα̣τὰκατὰ τὰ εἰθ[ισμένα]εἰθισμένα |gap:?| μὴ δεῖν ἔλατ|g:apostrophe|τον ὧν προε[τελ]προετελ |gap:?|
8 ⋰ἰ⋱διωτικ̣[ῶ]νἰδιωτικῶν τελεσ̣[μάτων]τελεσμάτων |gap:?|μασιν μετὰ ταῦτα παραθε|gap:?|
9 μεγ̣αλ|gap:2|ν̣μεγαλ|gap:2|ν των|gap:?|ν κεκουφίσθαι καὶ ταύ̣την̣ταύτην |gap:?|
10 ρον ἐων̣[ῆσ]θ̣αιἐωνῆσθαι ἐπι|gap:?|α̣ἐπι|gap:?|α μελήσει τῷ φ̣[ί]λῳφίλῳ [μ]ο̣[υ]μου |gap:?|
11 ρίῳ δ|gap:3|ωστε|gap:?|ης ὡς μετὰ τὸ δ[ι]πλάσι[ον]διπλάσιον
11-12 [κατα]∤δικασ[θῆν]αικατα∤δικασθῆναι
12 προ|gap:?| ὥ̣στεὥστε τὰ τριπλᾶ δοῦναι καὶ |gap:?|
13 ταῦτα [τῆ]ςτῆς διο̣ι̣|gap:?|ιδιοι|gap:?|ι τῆς αὐτοψίας γενέ[σθαι]γενέσθαι |gap:?|
14 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:2||gap:?||gap:1||gap:?|
2 |gap:?| [ὀ]φ̣ε̣ι̣λομένωνὀφειλομένων |gap:?|
3 |gap:?| [νομῶ]ννομῶν στρατηγοῖς κατὰ τὰ ὑπὸ Ῥ|gap:?|
4 |gap:?| [κοσί]ωνκοσίων τριάκοντα ἀπα̣ι̣τ̣[η]θ̣ῆ̣να[ι]ἀπαιτηθῆναι |gap:?|
5 |gap:?| [ο]υου διαφόρου ἐγένετ̣ο̣ἐγένετο |gap:1||gap:3|α̣δ̣ε̣|gap:?||gap:1||gap:3|αδε|gap:?|
6 |gap:?| ἐπεστάλη κ|gap:2||gap:1|δ̣|gap:1||gap:?|κ|gap:2||gap:1|δ|gap:1||gap:?|
7 |gap:?||gap:1| ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨(ἀρταβ…)❩ἀρταβ… φπα|num:581| 𐅷|num:2/3| η|num:1/8_tick| |gap:1||gap:2|ταν̣|gap:?||gap:1||gap:2|ταν|gap:?|
8 |gap:?|ό̣μεναι|gap:?|όμεναι ⋰ὑ⋱πὲρ̣ὑπὲρ τ̣ῶ̣ν̣τῶν α|gap:?|
9 |gap:?| [κα]θολικὸς̣καθολικὸς ε̣ἶπ[ε]ν̣εἶπεν |gap:3||gap:2||gap:?|
10 |gap:?|ι̣|gap:?|ι τῷ ταμιείῳ μ̣|gap:3|τ̣αι|gap:?|μ|gap:3|ται|gap:?|
11 |gap:?|ερον παρα|gap:1||gap:1||gap:1|ω̣|gap:2||gap:1|ο̣ς̣|gap:?|παρα|gap:1||gap:1||gap:1|ω|gap:2||gap:1|ος|gap:?|
12 |gap:?|ς̣|gap:?|ς ἐπισκε|gap:1||gap:?|
13 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?| [λ]έ̣λ̣[ε]ι̣πταιλέλειπται καὶ ἀξιο|gap:?|
2 |gap:?| [μην]ῶ̣ν̣μηνῶν πέντε|num:5| ἔσται ἀπαίτ[ησις]ἀπαίτησις |gap:?|
3 |gap:?| τήν τε παραγραφὴν μητε|gap:?|
4 |gap:?|∼[πρ]οστείμου∽|gap:?|προστίμου διδάξοντας καὶ τ|gap:?|
5 |gap:?||gap:1|οις περὶ τῆς παραγραφῆς κ|gap:?|
6 |gap:?| [β]ασιλικοὺςβασιλικοὺς τοὺς διδάξοντα[ς]διδάξοντας |gap:?|
7 |gap:?|ε̣ντων|gap:?|εντων ἐπὶ τοῦδε τοῦ νομ[ο]ῦ̣νομοῦ φθα̣|gap:?|φθα|gap:?|
8 |gap:?| [κρα]τίστουκρατίστου γενομένου διοικη[τοῦ]διοικητοῦ |gap:?|
9 |gap:?| [τῆς]τῆς [εὐτυχε]σ̣τ̣άτηςεὐτυχεστάτης ταύτης βασιλείας π̣|gap:?|π|gap:?|
10 |gap:?|ομένων ἐκ τῶν ⋰ὑ⋱ποβ|gap:1||gap:?|ὑποβ|gap:1||gap:?|
11 |gap:?| [τῆ]ςτῆς ὑπʼ αὐτὸν χώρας ετη|gap:1||gap:?|
12 |gap:?|η̣σ̣κ̣α̣ι̣|gap:2||gap:?||gap:?|ησκαι|gap:2||gap:?|
13 |gap:?_lines|
1 |gap:?| ἐ̣σ̣τιν̣ἐστιν φαν̣[ερὸ]νφανερὸν ἐγέν[ετο]ἐγένετο |gap:?|
2 |gap:?|ου Τ̣αν[είτ]ουΤανείτου κα[ὶ]καὶ [Βο]υβαστείτ[ου]Βουβαστείτου |gap:?||gap:1|
3 |gap:?| [τ]ῶντῶν βα[σ]ιλ[ι]κῶ[ν]βασιλικῶν [γρα]μματέω[ν]γραμματέων |gap:?|π̣ων|gap:?|πων
4 |gap:?| ἐ̣κἐκ τοῦ εἴδο̣υ̣ςεἴδους συν̣α̣γ̣ο̣μένωνσυναγομένων |gap:?| [σ]ί̣τουσίτου
5 [ἀρτ]άβαιςἀρτάβαις [δι]ακο[σίαι]ςδιακοσίαις ἑπτὰ|num:207| β|gap:?| δὲ βοηθοὺς
6 [τοὺς]τοὺς ἀπολογησομ̣ένουςἀπολογησομένους περὶ τῶν̣τῶν |gap:?|καιως
7 |gap:?|⸢ως⸣|gap:?|ως ⸢ἀρχόμενος⸣ἀρχόμενος παρεθέμ̣η̣νπαρεθέμην τῷ μεγέθ[ει]μεγέθει |gap:?|υ̣|gap:?|υ μηδὲ
8 [ὁλόκ]λ̣ηρονὁλόκληρον ἡμέραν μίαν|num:1| |gap:2|τ̣αξ|gap:?||gap:2|ταξ|gap:?| παρα
9 |gap:?||gap:1|ς ἀναφέρω δεικνὺ̣ς̣δεικνὺς μη|gap:1||gap:?|κνυς
10 |gap:?| π̣αρʼπαρʼ αὐτὸ καὶ μέχρι τούτου ε̣|gap:?|ε|gap:?| [ἐ]πειδὴἐπειδὴ
11 |gap:?|τ̣α|gap:?|τα καὶ ἐπί τινος |gap:1||gap:2|ς̣|gap:1||gap:?||gap:1||gap:2|ς|gap:1||gap:?|
12 [❨(ἔτους)❩]ἔτους |gap:?| |vac:?| [γ|num:3|]γ|num:3| |gap:1||gap:?|
13 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| [Κλαύδιος]Κλαύδιος [Σεουηριανὸς]Σεουηριανὸς [στρατηγῷ]στρατηγῷ [Βουβαστείτου]Βουβαστείτου χ̣[α]ί̣ρ̣ε̣ι̣ν̣χαίρειν .
2 S-4 [ἵσον]ἵσον [βιβλιδίων]βιβλιδίων [δοθέντων]δοθέντων [μοι]μοι [ὑπὸ]ὑπὸ [Αὐρηλίας]Αὐρηλίας [Πλουσίας]Πλουσίας [βουλομένης]βουλομένης [ὠνή]σασθαιὠνήσασθαι τὰ
2-3 ἐνγεγραμ∤μέ[να]ἐνγεγραμ∤μένα
3 [μέρη]μέρη [ο̣ἰ̣κ̣ί̣α̣ς̣]οἰκίας [ἀργυρίου]ἀργυρίου [δραχμῶν]δραχμῶν |gap:?| [σημειωσάμ]ε̣ν̣ο̣ς̣σημειωσάμενος πεμφθῆναί σοι
3-4 ἐκέ∤λευ̣[σα]ἐκέ∤λευσα
4 [.]. S-5 [εἰ]εἰ [οὖν]οὖν [πράσει]πράσει [ὑποπίπτει]ὑποπίπτει [καὶ]καὶ [ἡ] [δοθεῖσα]δοθεῖσα [αἵρεσις]αἵρεσις [οὐκ]οὐκ [ἔστιν]ἔστιν [ἐλά]τ|g:apostrophe|τωνἐλάτ|g:apostrophe|των τῆς ∼συντειμήσεως∽συντιμήσεως
5 οὐδ[ὲ]οὐδὲ [τῆς]τῆς [συναγομένης]συναγομένης [πρὸς]πρὸς [λογισμὸν]λογισμὸν [προσόδου]προσόδου [,], [σὺ]σὺ [φρόντισον]φρόντισον [πρὸ]πρὸ [ὀφ]θ̣αλμῶνὀφθαλμῶν ἔχων τὰ περὶ τῶν
6 τ[οιούτων]τοιούτων [ὡρισμένα]ὡρισμένα [τὰς]τὰς [προκηρύξεις]προκηρύξεις [σὺν]σὺν [τῷ]τῷ [βασιλικῷ]βασιλικῷ [γραμματε]ῖγραμματεῖ καὶ τὴν παράδοσιν
6-7 ποιή∤[σασθαι]ποιή∤σασθαι
7 [τῆς]τῆς [τιμῆς]τιμῆς [τούτων]τούτων [τῷ]τῷ [ἱερωτάτῳ]ἱερωτάτῳ [ταμιείῳ]ταμιείῳ [τῷ]τῷ [σῷ]σῷ [κινδύνῳ]κινδύνῳ [εἰσφ]ερομένηςεἰσφερομένης . S-6 τὸ ἀντίγραφον
8 [δὲ]δὲ [τούτων]τούτων [τῶν]τῶν [γραμμάτων]γραμμάτων [δημοσίᾳ]δημοσίᾳ [πρόθες]πρόθες [,], [ἵνʼ]ἵνʼ [οἱ]οἱ [βουλόμενοι]βουλόμενοι [ἀ]μείνοναςἀμείνονας αἱρέσεις διδόναι
9 [προσέλθωσιν]προσέλθωσιν [,], [καὶ]καὶ [περὶ]περὶ [τοῦ]τοῦ [ταῦτά]ταῦτά [σε]σε [ἀποπεπληρωκέναι]ἀποπεπληρωκέναι [ἀντίγραψον]ἀντίγραψον [.]. S-7 ἐρρῶσθαί σε εὔχομαι .
10 S-8 ❨(ἔτους)❩ἔτους [β|num:2|]β|num:2| [Μεσορὴ]Μεσορὴ |gap:?| |vac:?|
11 Κ[λαυδίῳ]Κλαυδίῳ [Σεουηριανῷ]Σεουηριανῷ [τῷ]τῷ [κρατίστῳ]κρατίστῳ [διοικητῇ]διοικητῇ [παρὰ]παρὰ [Αὐρηλί]αςΑὐρηλίας Πλουσίας Εὐδαίμονος
12 [ἀπὸ]ἀπὸ |gap:?| [.]. S-9 [βούλομαι]βούλομαι [ὠνήσασθαι]ὠνήσασθαι [ἀπὸ]ἀπὸ [τῶν]τῶν [εἰς]εἰς [πρᾶσιν]πρᾶσιν [προκειμένων]προκειμένων [τῆς]τῆς [δι]οικήσεωςδιοικήσεως πρότερον |gap:2|
13 |gap:?| [τοῦ]τοῦ [Βουβ]αστείτουΒουβαστείτου νομοῦ οἰκίας
14 |gap:?|ν̣τ̣|gap:?||gap:?|ντ|gap:?|
15 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?| [δώσω]δώσω [γρ]άμματαγράμματα . S-10 [σεσ]ημείω̣[μαι]σεσημείωμαι [.]. S-11 |gap:?|
2 [καὶ]καὶ [διʼ]διʼ [ἄλλης]ἄλλης [Αὐρηλίας]Αὐρηλίας |gap:?| [ναρίου]ναρίου [ἀπὸ]ἀπὸ |gap:?| ν̣ν πόλεως |vac:?| |gap:?|
3 [Κλαύδιος]Κλαύδιος [Σεουηριανὸς]Σεουηριανὸς [στρατηγῷ]στρατηγῷ [Β]ουβαστείτουΒουβαστείτου [χαίρειν]χαίρειν [.].
4 S-12 [ἴσον]ἴσον [βιβλιδίων]βιβλιδίων [δοθέντων]δοθέντων [μοι]μοι [ὑπὸ]ὑπὸ [Αὐρηλίας]Αὐρηλίας |gap:?|ν̣αρίου|gap:?|ναρίου βουλομένη̣ς̣βουλομένης ὠνήσα[σθαι]ὠνήσασθαι [ἀπὸ]ἀπὸ [τῶν]τῶν
5 [εἰς]εἰς [πρᾶσιν]πρᾶσιν [προκειμένων]προκειμένων [τῆς]τῆς [διοικήσεως]διοικήσεως |gap:?| [ἀ]ργυρίουἀργυρίου δραχμῶν τριακο[σίων][|num:300|]τριακοσίων|num:300|
5-6 [σημειω]∤[σάμενος]σημειω∤σάμενος
6 [πεμφθῆναί]πεμφθῆναί [σοι]σοι [ἐκέλευσα]ἐκέλευσα [.]. S-13 [εἰ]εἰ [οὖν]οὖν [πράσει]πράσει [ὑποπίπτει]ὑποπίπτει καὶ <ἡ> δοθεῖσα αἵρεσις οὐκ ἔστ[ιν]ἔστιν [ἐλάττων]ἐλάττων
8 [τὰ]τὰ [περὶ]περὶ [τῶν]τῶν [τοιούτων]τοιούτων [ὡρισμένα]ὡρισμένα [τὰς]τὰς [προκηρύξεις]προκηρύξεις [σὺν]σὺν [τῷ]τῷ [βα]σιλικῷβασιλικῷ γραμματε[ῖ]γραμματεῖ κ̣αὶκαὶ τὴν [παράδοσιν]παράδοσιν
8-9 [ποι]∤[ήσασθαι]ποι∤ήσασθαι
9 [τῆς]τῆς [τιμῆς]τιμῆς [τούτων]τούτων [τῷ]τῷ [ἱερωτάτῳ]ἱερωτάτῳ [ταμιείῳ]ταμιείῳ [τῷ]τῷ [σῷ]σῷ [κινδύνῳ]κινδύνῳ εἰσφερομένης . S-14 τὸ̣τὸ [ἀ]ν̣τ̣ίγραφ[ον]ἀντίγραφον [τούτων]τούτων
10 [τῶν]τῶν [γραμμάτων]γραμμάτων [δημοσίᾳ]δημοσίᾳ [πρόθες]πρόθες [,], [ἵνʼ]ἵνʼ [οἱ]οἱ [βουλόμενοι]βουλόμενοι [ἀμείνονας]ἀμείνονας αἱρέσεις διδόναι [προ]σ̣έλθω[σιν]προσέλθωσιν [,], [καὶ]καὶ [περὶ]περὶ
11 [τοῦ]τοῦ [ταῦτά]ταῦτά [σε]σε [ἀποπεπληρωκέναι]ἀποπεπληρωκέναι [ἀντίγραψον]ἀντίγραψον [.]. S-15 [|vac:?|]|vac:?| ἐρρῶσθαί σε̣σε ε̣ὔ̣χομαιεὔχομαι . S-16 [|vac:?|]|vac:?|
12 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:1|νεδ|gap:4||gap:3||gap:?|
2 |gap:?||gap:1| τ̣έ̣σσα̣ρας|num:4|τέσσαρας|num:4| , γείτονες [νότῳ]νότῳ |gap:?|
3 |gap:?| κοινὴ πρὸς μετόχους , ἀπηλ[ιώτῃ]ἀπηλιώτῃ |gap:?|
4 |gap:?|ω̣ν|gap:?|ων Νισθερώουτος ὥστε πλη[ρ]οῦ[σθαι]πληροῦσθαι |gap:?|
5 |gap:?||gap:1|ι̣ων|gap:?||gap:1|ιων ἐφʼ κυρωθεῖσάν με δ[ιαγράψαι]διαγράψαι [τὴν]τὴν [τιμὴν]τιμὴν [καὶ]καὶ [τὰ]τὰ [ἑπόμενα]ἑπόμενα
6 [ἐπὶ]ἐπὶ [τὴν]τὴν [τοῦ]τοῦ [νομοῦ]νομοῦ [δημοσίαν]δημοσίαν [τράπεζ]αντράπεζαν καὶ μένει⸢ν⸣μένειν ⸢ἐ⸣μοίἐμοί ⸢τε⸣τε καὶ ἐκ|g:apostrophe|γόνοι[ς]ἐκ|g:apostrophe|γόνοις [καὶ]καὶ [τοῖς]τοῖς [παρʼ]παρʼ [ἐμοῦ]ἐμοῦ [μεταλημψομένοις]μεταλημψομένοις [τὴν]τὴν
7 [τούτων]τούτων [κράτησιν]κράτησιν [καὶ]καὶ [κυριείαν]κυριείαν [ἐπὶ]ἐπὶ [τὸ]ντὸν ἀεὶ χρόνον κυρίως καὶ βεβα[ίως]βεβαίως |gap:?|
8 |gap:?| ἵ̣νʼἵνʼ πεφιλανθρωπημέν[η]πεφιλανθρωπημένη |gap:?|
9 |gap:?| διαπεσταλμένος ἐπιδέδω̣[κα]ἐπιδέδωκα |gap:?|
10 [❨(ἔτους)❩]ἔτους [β|num:2|]β|num:2| |gap:?| [Με]σορὴΜεσορὴ ιζ|num:17| . S-17 δώσ̣ωδώσω γράμ[ματα]γράμματα [.]. S-18 |gap:?| [σεσημείωμαι]σεσημείωμαι [.]. S-19 |gap:?|
11 [καὶ]καὶ [διʼ]διʼ [ἄλλης]ἄλλης [Αὐρηλίας]Αὐρηλίας [Ἀρτέμιτος]Ἀρτέμιτος [Ἰσιδ]ώ̣ραςἸσιδώρας ἀπὸ κώμης ση|num:208| . S-20 |gap:?|
12 [Κλαύδιος]Κλαύδιος [Σεουηριανὸς]Σεουηριανὸς [σ]τρατηγῷστρατηγῷ Βου[βαστείτου]Βουβαστείτου [χαίρειν]χαίρειν [.].
13 S-21 [ἴσον]ἴσον [βιβλιδίων]βιβλιδίων [δοθέντων]δοθέντων [μοι]μοι [ὑπὸ]ὑπὸ Α̣ὐρηλίαςΑὐρηλίας Ἀρτέμι̣τοςἈρτέμιτος Ἰ̣[σιδώρας]Ἰσιδώρας |gap:?|
14 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?| [τὸ]τὸ [δὲ]δὲ [ἀ]ν̣τ̣ί̣γραφ[ον]ἀντίγραφον τούτων̣τούτων [τῶν]τῶν [γραμμάτων]γραμμάτων [δημοσίᾳ]δημοσίᾳ
1-2 [πρό]∤[θες]πρό∤θες
2 [,], [ἵνʼ]ἵνʼ [οἱ]οἱ [βουλόμενοι]βουλόμενοι [ἀμείνον]α̣ςἀμείνονας αἱρέσεις διδόναι προσέλ[θωσιν]προσέλθωσιν [,], [καὶ]καὶ [περὶ]περὶ [τοῦ]τοῦ [ταῦτά]ταῦτά [σε]σε
3 [ἀποπεπληρωκέναι]ἀποπεπληρωκέναι [ἀντίγραψον]ἀντίγραψον [.]. S-22 |vac:?| [ἐ]ρρῶσθ[αί]ἐρρῶσθαί [σε]σε [εὔχομαι]εὔχομαι [.]. S-23 [|vac:?|]|vac:?|
4 [❨(ἔτους)❩]ἔτους [β|num:2|]β|num:2| |gap:?| Μεσορὴ ἐ[πα]γ̣[ομ]έ̣νωνἐπαγομένων α̣|num:1|α|num:1| [|vac:?|]|vac:?|
5 [Κλαυδίῳ]Κλαυδίῳ [Σεουηριανῷ]Σεουηριανῷ [τῷ]τῷ [κ]ρατίστῳκρατίστῳ διοικ̣[ητῇ]διοικητῇ π[αρὰ]παρὰ [Αὐρηλίας]Αὐρηλίας [Ἀρτέμιτος]Ἀρτέμιτος [Ἰσιδώρας]Ἰσιδώρας
6 |gap:?| [Αὐρη]λίουΑὐρηλίου Ἀρχιβίου τοῦ κ̣α̣ὶκαὶ ⋰Ἰ⋱σιδώρουἸσιδώρου [τῶν]τῶν [ἀπὸ]ἀπὸ [κώμης]κώμης [ση|num:208|]ση|num:208| [τοῦ]τοῦ
6-7 [Βουβα]∤[στίτου]Βουβα∤στίτου
7 [νομοῦ]νομοῦ [.]. S-24 [βούλομαι]βούλομαι [ὠνήσασθ]α̣ιὠνήσασθαι ἀπὸ τῶν εἰς π[ρᾶ]σινπρᾶσιν πρ[ο]κ[ειμένων]προκειμένων [τῆς]τῆς [σῆς]σῆς [ἐπιτροπῆς]ἐπιτροπῆς
8 [πρότερον]πρότερον [Αὐρηλίου]Αὐρηλίου |gap:8| Παπίσκου πύρ̣γ̣ον̣πύργον καὶ αὐλ[ὴν]αὐλὴν |gap:?|
9 |gap:?| [ἀργυρίου]ἀργυρίου [δραχμῶν]δραχμῶν διακοσίων τεσσε[ρά]κοντα|num:240|τεσσεράκοντα|num:240| |gap:1||gap:?|
10 |gap:?| πληροῦσθαι τὰς ∼γιτνίας∽γειτνίας κ̣|gap:?|κ|gap:?|
11 |gap:?| τὴν παράδοσίν μ̣οιμοι ποιη|gap:?|
12 |gap:?| [ἐπ]ὶἐπὶ τὴν τοῦ νομοῦ δη̣μοσ̣ί[αν]δημοσίαν [τράπεζαν]τράπεζαν |gap:?|
13 |gap:?||gap:1| κ̣αὶκαὶ |gap:1||gap:?|
14 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| [ἴσον]ἴσον [βιβλιδίων]βιβλιδίων [δοθέντων]δοθέντων [μοι]μοι [ὑ]π̣ὸὑπὸ Αὐρηλίο[υ]Αὐρηλίου |gap:?| [βουλομένου]βουλομένου [ὠνήσασθαι]ὠνήσασθαι [ἀπὸ]ἀπὸ [τῶν]τῶν [εἰς]εἰς
2 [πρᾶσιν]πρᾶσιν [προκειμένων]προκειμένων [τ]ῆςτῆς διοικήσεως π̣[ρότερον]πρότερον |gap:?| [ἀργυρίου]ἀργυρίου
3 [δραχμῶν]δραχμῶν |gap:?||gap:1| σημειωσάμενο[ς]σημειωσάμενος [πεμφθῆναί]πεμφθῆναί [σοι]σοι [ἐκέλευσα]ἐκέλευσα [.]. S-25 [εἰ]εἰ [οὖν]οὖν [πράσει]πράσει [ὑποπίπτει]ὑποπίπτει
4 [καὶ]καὶ [ἡ] [δοθεῖσα]δοθεῖσα [αἵρεσις]αἵρεσις [ο]ὐκοὐκ ἔστιν ἐλάτ|g:apostrophe|των [τ]ῆςτῆς σ[υντιμήσεως]συντιμήσεως [οὐδὲ]οὐδὲ [τῆς]τῆς [συναγομένης]συναγομένης [πρὸς]πρὸς
5 [λογισμὸν]λογισμὸν [προσόδου]προσόδου [,], [σὺ]σὺ φρόντισον πρὸ ὀφθαλμῶ[ν]ὀφθαλμῶν [ἔχων]ἔχων [τὰ]τὰ [περὶ]περὶ [τῶν]τῶν [τοιούτων]τοιούτων [ὡρισμένα]ὡρισμένα [τὰς]τὰς
6 [προκηρύξεις]προκηρύξεις [σὺν]σὺν [τῷ]τῷ [β]ασιλικῷβασιλικῷ γραμματεῖ καὶ τ[ὴν]τὴν [παράδοσιν]παράδοσιν [ποιήσασθαι]ποιήσασθαι [τῆς]τῆς [τιμῆς]τιμῆς [τούτων]τούτων [τῷ]τῷ
6-7 [ἱερω]∤[τάτῳ]ἱερω∤τάτῳ
7 [ταμιείῳ]ταμιείῳ [τῷ]τῷ [σῷ]σῷ [κιν]δύνῳκινδύνῳ εἰσφερομένης . S-26 τὸ [δὲ]δὲ [ἀντίγραφον]ἀντίγραφον [τούτων]τούτων [τῶν]τῶν [γραμμάτων]γραμμάτων
7-8 [δημο]∤[σίᾳ]δημο∤σίᾳ
8 [πρόθες]πρόθες [,], [ἵνʼ]ἵνʼ [οἱ]οἱ [βουλό]μενοιβουλόμενοι ἀμείνονας αἱρέσεις δι[δόναι]διδόναι [προσέλθωσιν]προσέλθωσιν [,], [καὶ]καὶ [περὶ]περὶ [τοῦ]τοῦ [ταῦτά]ταῦτά [σε]σε
8-9 [ἀποπε]∤[πληρωκέναι]ἀποπε∤πληρωκέναι
9 [ἀντίγραψ]ονἀντίγραψον . S-27 |vac:?| [ἐρρῶσθαί]ἐρρῶσθαί [σε]σε [εὔχομαι]εὔχομαι [|vac:?|]|vac:?|
10 [❨(ἔτους)❩]ἔτους [β|num:2|]β|num:2| Μεσορὴ ἐπα[γο]μ̣[έν]ω̣[ν]ἐπαγομένων [|vac:?|]|vac:?|
11 [Κλαυδίῳ]Κλαυδίῳ [Σεουηριαν]ῷΣεουηριανῷ τῷ [κρ]ατίστῳκρατίστῳ δι[ο]ικητῇδιοικητῇ [παρὰ]παρὰ [Αὐρηλίου]Αὐρηλίου |gap:?|
12 |gap:?|υ πόλεως Βουβαστειτῶν . S-28 [βούλομαι]βούλομαι [ὠνήσασθαι]ὠνήσασθαι [ἀπὸ]ἀπὸ [τῶν]τῶν [εἰς]εἰς [πρᾶσιν]πρᾶσιν
13 [προκειμένων]προκειμένων [τῆς]τῆς [σ]ῆςσῆς ἐπιτροπῆς πρότερον |gap:?|
14 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?| [κράτησιν]κράτησιν [κ]α̣ὶκαὶ κυ[ριείαν]κυριείαν [ἐπὶ]ἐπὶ [τὸν]τὸν [ἀεὶ]ἀεὶ [χρόνον]χρόνον [.]. S-29 [ἐὰν]ἐὰν [δὲ]δὲ [μὴ]μὴ [κυρωθῶ]κυρωθῶ [,],
2 [οὐ]οὐ [κατασχεθήσομαι]κατασχεθήσομαι τ̣ῇδετῇδε τῇ [ὑπ]ο̣σ̣χέσει̣ὑποσχέσει . S-30 [|vac:?|]|vac:?|
3 [❨(ἔτους)❩]ἔτους [β|num:2|]β|num:2| Μεσορὴ κβ|num:22| [|vac:?|]|vac:?|
4 [καὶ]καὶ [διʼ]διʼ [ἄλλης]ἄλλης |gap:?|π̣οδώρ[ας]|gap:?|ποδώρας [Π]λ̣ο̣υ̣τ̣ίωνοςΠλουτίωνος |gap:1||gap:1||gap:?|
5 [Κλαύδιος]Κλαύδιος [Σεου]ηριανὸςΣεουηριανὸς στρα[τ]η[γῷ]στρατηγῷ [Βουβαστείτου]Βουβαστείτου [χαίρειν]χαίρειν [.].
6 S-31 [ἴσον]ἴσον [βιβλιδίων]βιβλιδίων δοθέντων μοι ὑπὸ Αὐρ[η]λία[ς]Αὐρηλίας |gap:?| [ποδώρας]ποδώρας [Πλουτίωνος]Πλουτίωνος [βουλομένης]βουλομένης
6-7 [ὠνή]∤[σασθαι]ὠνή∤σασθαι
7 [τὰ]τὰ [ἐγγεγραμ]μέναἐγγεγραμμένα οἰκόπ̣[εδ]αοἰκόπεδα ἀ̣ρ̣[γυρίου]ἀργυρίου δ[ρα]χ[μῶν]δραχμῶν |gap:?|
7-8 [σημει]∤[ωσάμενος]σημει∤ωσάμενος
8 [πεμφθῆν]αίπεμφθῆναί σοι ἐκέλευσα . S-32 [εἰ]εἰ [ο]ὖνοὖν π[ράσει]πράσει [ὑποπίπτει]ὑποπίπτει [καὶ]καὶ [ἡ] [δοθεῖσα]δοθεῖσα [αἵρεσις]αἵρεσις [οὐκ]οὐκ
9 [ἔστιν]ἔστιν [ἐλάττων]ἐλάττων [τῆς]τῆς ∼συντειμήσεως∽συντιμήσεως ο[ὐ]δὲοὐδὲ τ̣ῆς̣τῆς [συναγομένης]συναγομένης [πρὸς]πρὸς [λογισμὸν]λογισμὸν
10 [προσόδου]προσόδου [,], [σὺ]σὺ [φρόντισο]νφρόντισον πρὸ ὀφθα̣λ̣μ[ῶ]νὀφθαλμῶν [ἔ]χ[ων]ἔχων [τὰ]τὰ [περὶ]περὶ [τῶν]τῶν [τοιούτων]τοιούτων
11 [ὡρισμένα]ὡρισμένα [τὰς]τὰς [προκηρ]ύ̣ξειςπροκηρύξεις σὺν τ̣ῷ̣τῷ βασιλικῷ [γραμματεῖ]γραμματεῖ [καὶ]καὶ [τὴν]τὴν [παράδοσιν]παράδοσιν [ποιήσασθαι]ποιήσασθαι
12 [τῆς]τῆς [τιμῆς]τιμῆς [τούτων]τούτων [τῷ]τῷ ⋰ἱ⋱ερωτάτῳἱερωτάτῳ ταμιε[ίῳ]ταμιείῳ [τῷ]τῷ [σῷ]σῷ [κινδύνῳ]κινδύνῳ [εἰσφερομένης]εἰσφερομένης |gap:?|
13 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?|π̣η̣ς̣|gap:?|πης π̣ρ̣ο̣τ̣ε̣ρ̣|gap:?|προτερ|gap:?|
2 |gap:?||gap:1|ει ἀντὶ τῶν συνα[γομένων]συναγομένων |gap:?| [δραχμῶν]δραχμῶν
3 [τετρακοσίων]τετρακοσίων [πε]ν̣τήκονταπεντήκοντα ὅλων ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν δ̣|num:4|[ν|num:50|]δ|num:4|ν|num:50| |gap:?|
4 |gap:?| καὶ μένειν ἐμοί τε καὶ τοῖς |gap:?|
5 |gap:?| [ἐὰν]ἐὰν [δ]ὲδὲ μὴ κυρωθῶ , οὐ κατασχ̣[εθήσομαι]κατασχεθήσομαι [τῇδε]τῇδε [τῇ]τῇ [ὑποσχέσει]ὑποσχέσει |gap:?|
6 |gap:?| [δη]λοῦταιδηλοῦται διοικήσεως |gap:?|
7 |gap:?||gap:1|ε̣ι|gap:?||gap:1|ει οἰκίας καὶ αὐλῆς ς̣|gap:1||gap:?|ς|gap:1||gap:?|
8 |gap:?|ος ⸢βορρᾷ⸣βορρᾷ ψιλοὶ τόποι Ποτάμω̣[νος]Ποτάμωνος |gap:?|
9 |gap:?| [ἀπηλι]ώτῃἀπηλιώτῃ ῥύμη δημοσία ἐξ ἧς δυ|gap:?|
10 |gap:?|π̣οδώρα|gap:?|ποδώρα ἐπιδέδωκα . S-33 ἔγρ̣[αψα]ἔγραψα [ὑπὲρ]ὑπὲρ [αὐτῆς]αὐτῆς [ὁ] [δεῖνα]δεῖνα [διὰ]διὰ [τὸ]τὸ [φάσκειν]φάσκειν [αὐτὴν]αὐτὴν
11 [μὴ]μὴ [εἰδέναι]εἰδέναι [γρ]άμματαγράμματα . S-34 ❨(ἔτους)❩ἔτους γ|num:3| |gap:?|
12 |gap:?||gap:1| προκηρύξεως καὶ παρ̣α̣[δόσεως]παραδόσεως |gap:?|
13 [Κλαύδιος]Κλαύδιος [Σ]ε̣ουηριανὸςΣεουηριανὸς σ̣τ̣ρ̣[ατηγῷ]στρατηγῷ [Βουβαστείτου]Βουβαστείτου [χαίρειν]χαίρειν [.].
14 S-35 [ἴσον]ἴσον [βιβλιδίων]βιβλιδίων [δοθέντω]ν̣δοθέντων [μοι]μοι ⋰ὑ⋱π[ὸ]ὑπὸ |gap:?|
15 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| [σῷ]σῷ [κινδύνῳ]κινδύνῳ [εἰσφ]ε̣ρομένηςεἰσφερομένης . S-36 τ̣ὸ̣τὸ ἀ̣ν̣[τίγραφον]ἀντίγραφον [δὲ]δὲ [τούτων]τούτων [τῶν]τῶν [γραμμάτων]γραμμάτων [δημοσίᾳ]δημοσίᾳ [πρόθες]πρόθες [,], [ἵνʼ]ἵνʼ [οἱ]οἱ
2 [βουλόμεν]ο̣ι̣βουλόμενοι ἀμείνονας αἱρέσεις δ[ιδόναι]διδόναι [προσέλθωσιν]προσέλθωσιν [,], [καὶ]καὶ [περὶ]περὶ [τοῦ]τοῦ [ταῦτά]ταῦτά [σε]σε [ἀποπεπληρωκέναι]ἀποπεπληρωκέναι
3 [ἀντίγρα]ψ̣ονἀντίγραψον . S-37 |vac:?| [ἐρρῶσθαί]ἐρρῶσθαί [σε]σε [εὔχομαι]εὔχομαι [.]. S-38 [|vac:?|]|vac:?|
4 [❨(ἔτους)❩]ἔτους γ|num:3| Θὼθ λ|num:30| . S-39 [|vac:?|]|vac:?|
5 [Κλαυδ]ίῳΚλαυδίῳ Σεουηριανῷ τῷ κ[ρατίστῳ]κρατίστῳ [διοικητῇ]διοικητῇ [παρὰ]παρὰ |gap:?| [καὶ]καὶ
6 [Αὐρηλίο]υ̣Αὐρηλίου Ἁρποκρατίωνος ⋰Ἰ⋱σιδώ[ρου]Ἰσιδώρου |gap:?|
7 |gap:?||gap:1|ι̣σ̣των|gap:?||gap:1|ιστων καὶ Αὐ̣ρ̣ηλίουΑὐρηλίου Διονυ̣[σάμμωνος]Διονυσάμμωνος |gap:?|
8 |gap:?||gap:1|κ̣|gap:2|μ̣ων|gap:?||gap:1|κ|gap:2|μων ἐν̣ἐν ν̣[ο]μῷνομῷ Βουβα[στείτῃ]Βουβαστείτῃ |gap:?|
9 |gap:?| [ὀψ]ί̣μωςὀψίμως ἀποκαλυφομένων |gap:?|
10 [περὶ]περὶ [τὴ]ν̣τὴν μ̣ητρόπολινμητρόπολιν ἐ̣κ̣ἐκ νότου |gap:1||gap:?|
11 |gap:?|νφανισι̣ε̣υς|gap:?|νφανισιευς ἀρούρης ἡμις|gap:?|
12 |gap:?||gap:1|ος καὶ Ἀρτεμιδώρας τη̣|gap:?|τη|gap:?|
13 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| [τοῖ]ς̣τοῖς ἀφʼ ἡμῶν̣ἡμῶν μ̣ε̣ταπα[ραλημψομένοις]μεταπαραλημψομένοις [ἡ] [τούτων]τούτων [κράτησις]κράτησις [καὶ]καὶ [κυριεία]κυριεία [ἐπὶ]ἐπὶ [τὸν]τὸν [ἀεὶ]ἀεὶ [χρόνον]χρόνον
1-2 [ἀνα]∤φ̣α̣ί̣ρετοςἀνα∤φαίρετος
2 . S-40 διευτύχει . S-41 Α̣[ὐρήλιος]Αὐρήλιος |gap:?| [καὶ]καὶ [Αὐρήλιος]Αὐρήλιος [Ἁρποκρατίων]Ἁρποκρατίων |gap:?|
3 καὶ Αὐρήλιος Διονυσάμμων |gap:?|
4 δωκα . S-42 ❨(ἔτους)❩ἔτους [γ|num:3|]γ|num:3| |gap:?|
5 [καὶ]καὶ διʼ ἄλλης Σερήνου Διον̣υ̣[ς]Διονυς |gap:?|
6 [Κ]λαύδιοςΚλαύδιος Σεουηριανὸς [στρατηγῷ]στρατηγῷ [Βουβαστείτου]Βουβαστείτου [χαίρειν]χαίρειν [.].
7 S-43 [ἴ]σονἴσον ∼βιβλειδίων∽βιβλιδίων δοθέντων μ[οι]μοι [ὑπὸ]ὑπὸ [Σερήνου]Σερήνου [Διονυς]Διονυς |gap:?|
8 τὰς ἐνγεγραμμένας ἀρούρ[ας]ἀρούρας |gap:?| [σημειωσάμενος]σημειωσάμενος [πεμφθῆναί]πεμφθῆναί [σοι]σοι [ἐκέλευσα]ἐκέλευσα [.]. S-44 [εἰ]εἰ [οὖν]οὖν [πράσει]πράσει
8-9 ∼[υπο]∤πείπτουσιν∽ὑπο∤πίπτουσιν
9 καὶ δοθεῖσα αἵ[ρεσις]αἵρεσις [οὐκ]οὐκ [ἔστιν]ἔστιν [ἐλάττων]ἐλάττων [τῆς]τῆς [συντιμήσεως]συντιμήσεως [οὐδὲ]οὐδὲ [τὴς]τὴς [συναγομένης]συναγομένης
10 πρὸς λογισμὸν προσόδου , σὺ φ[ρόντισον]φρόντισον [πρὸ]πρὸ [ὀφθαλμῶν]ὀφθαλμῶν [ἔχων]ἔχων [τὰ]τὰ [περὶ]περὶ [τῶν]τῶν [τοιούτων]τοιούτων [ὡρισμένα]ὡρισμένα
11 τὰς προκηρύξεις σὺν τῷ [βασιλικῷ]βασιλικῷ [γραμματεῖ]γραμματεῖ |gap:?|
12 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:3||gap:5|ν̣ο̣μ̣|gap:?||gap:?||gap:3||gap:5|νομ|gap:?| [περὶ]περὶ
2 [κ]ώ̣μηνκώμην Θ̣ε̣λ̣βῶνθινΘελβῶνθιν |gap:?|
3 μεθʼ ἣν διῶρυξ , βορρᾷ |gap:?|
4 ἀντ̣ὶἀντὶ τῶν τῆς ∼συντειμ̣[ήσεως]∽συντιμήσεως [δραχμῶν]δραχμῶν |gap:?|
5 καὶ τῶν ἑπομένων ἐὰ[ν]ἐὰν |gap:?| [τὴν]τὴν
5-6 [παρά]∤δ[ο]σ̣[ί]νπαρά∤δοσίν
6 ⸢μ̣ο̣ι⸣μοι γενέσθαι |gap:1||gap:1|αδετ|gap:1||gap:?| [ἐπὶ]ἐπὶ [τὴν]τὴν [τοῦ]τοῦ [νομοῦ]νομοῦ [δημοσίαν]δημοσίαν
6-7 [τρά]∤πεζ̣αντρά∤πεζαν
7 καὶ μένε̣ινμένειν μοι κ[αὶ]καὶ [ἐκγόνοις]ἐκγόνοις [καὶ]καὶ [τοῖς]τοῖς [παρʼ]παρʼ [ἐμοῦ]ἐμοῦ [μεταλημψομένοις]μεταλημψομένοις [τὴν]τὴν [τούτων]τούτων [κράτησιν]κράτησιν
8 καὶ κ̣υ̣ρείανκυρείαν ἐπὶ τὸν ἀεὶ χρό[νον]χρόνον |gap:?|
9 ❨(ἔτους)❩ἔτους γ̣|num:3|γ|num:3| |gap:?|
10 κ̣αὶκαὶ διʼ ἄλλης ⋰Ἰ⋱σιδώρουἸσιδώρου Λεω̣|gap:?|Λεω|gap:?|
11 Κλαύδιος Σεουηρι[ανὸς]Σεουηριανὸς [στρατηγῷ]στρατηγῷ [Βουβαστείτου]Βουβαστείτου [χαίρειν]χαίρειν [.].
12 S-45 ⋰ἴ⋱σονἴσον ∼βιβλειδίων∽βιβλιδίων δοθ[έντων]δοθέντων [μοι]μοι [ὑπὸ]ὑπὸ [Αὐρηλίου]Αὐρηλίου [Ἰσιδώρου]Ἰσιδώρου [βουλομένου]βουλομένου [ὠνήσασθαι]ὠνήσασθαι [τὴν]τὴν
12-13 [ἐγγε]∤[γραμμένην]ἐγγε∤γραμμένην
13 ἄ̣ρ̣ουρανἄρουραν [μίαν][|num:1|]μίαν|num:1| |gap:?|
1 |gap:?_lines| [❨(ἔτους)❩]ἔτους γ|num:3| |gap:?|
2 [Κλαυδί]ῳΚλαυδίῳ Σεουηριανῷ [τῷ]τῷ [κρατίστῳ]κρατίστῳ [διοικητῇ]διοικητῇ [παρὰ]παρὰ [Αὐρηλίου]Αὐρηλίου [Ἰσιδώρου]Ἰσιδώρου [Λεω]Λεω |gap:?|
3 καὶ ὡς χρηματίζω γυμ[νασιαρχ]γυμνασιαρχ |gap:?|
4 ἐκ τοῦ δημοσίου ἀπὸ τῶ̣[ν]τῶν [εἰς]εἰς [πρᾶσιν]πρᾶσιν [προκειμένων]προκειμένων [τῆς]τῆς [διοικήσεως]διοικήσεως |gap:?|
5 δηλοῦται περὶ κώμην |gap:1| |gap:?| [τοῦ]τοῦ [Βουβαστείτου]Βουβαστείτου [νομοῦ]νομοῦ |gap:?|
6 Ἕλληνος ἀπὸ Βουβ[άσ]τουΒουβάστου α̣|gap:?|α|gap:?|
7 ἀπηλιώτῃ Χει|gap:?| [ἐάν]ἐάν [σοι]σοι [δοκῇ]δοκῇ [κελεῦσαι]κελεῦσαι [γραφῆναι]γραφῆναι
8 τῷ τοῦ νομοῦ στρα[τηγῷ]στρατηγῷ |gap:?| [διαγραψ]διαγραψ |gap:?| [ἐπὶ]ἐπὶ [τὴν]τὴν
9 τοῦ νομοῦ δημοσίαν τράπ̣[εζαν]τράπεζαν |gap:?| [καὶ]καὶ [μένειν]μένειν [ἐμοὶ]ἐμοὶ [καὶ]καὶ [ἐκγόνοις]ἐκγόνοις [καὶ]καὶ [τοῖς]τοῖς
10 παρʼ ἐμοῦ ∼μετα̣π̣αλημ[ψομένοις]∽μεταπαραλημψομένοις [τὴν]τὴν [τούτων]τούτων [κράτησιν]κράτησιν [καὶ]καὶ [κυριείαν]κυριείαν [ἐπὶ]ἐπὶ [τὸν]τὸν [ἀεὶ]ἀεὶ [χρόνον]χρόνον [·]· S-46 [ἐὰν]ἐὰν
11 δὲ μὴ κυρωθῶ , οὐ κα[τασχεθήσομαι]κατασχεθήσομαι [τῇδε]τῇδε [τῇ]τῇ [ὑποσχέσει]ὑποσχέσει [.]. S-47 |gap:?|
12 ❨(ἔτους)❩ἔτους γ|num:3| |gap:?|
13 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?| [τὰ]τὰ [περὶ]περὶ [τούτων]τούτων
1-2 [ὡρι]∤[σμένα]ὡρι∤σμένα
2 [τὰς]τὰς [π]ρ̣ο̣κηρ̣ύ̣[ξε]ι[ς]προκηρύξεις [σὺν]σὺν [τῷ]τῷ [βασιλικῷ]βασιλικῷ [γραμματεῖ]γραμματεῖ [καὶ]καὶ [τὴν]τὴν [παράδοσιν]παράδοσιν [ποιήσασθαι]ποιήσασθαι [τῆς]τῆς [τιμῆς]τιμῆς
3 [τούτων]τούτων [τ]ῷτῷ ⋰ἱ⋱ερωτάτῳἱερωτάτῳ [ταμιείῳ]ταμιείῳ [τῷ]τῷ [σῷ]σῷ [κινδύνῳ]κινδύνῳ [εἰσφερομένης]εἰσφερομένης [.]. S-48 [τὸ]τὸ [δὲ]δὲ [ἀντίγραφον]ἀντίγραφον
3-4 [τού]∤[των]τού∤των
4 [τῶν]τῶν [γ]ραμμάτωνγραμμάτων [δημοσίᾳ]δημοσίᾳ [πρόθες]πρόθες [,], [ἵνʼ]ἵνʼ [οἱ]οἱ [βουλόμενοι]βουλόμενοι [ἀμείνονας]ἀμείνονας [αἱρέσεις]αἱρέσεις [διδόναι]διδόναι [προσέλθωσιν]προσέλθωσιν [,], [καὶ]καὶ
5 [περὶ]περὶ [τοῦ]τοῦ ταῦτά σ̣εσε ἀποπ[επληρωκέναι]ἀποπεπληρωκέναι [ἀντίγραψον]ἀντίγραψον [.]. S-49 [ἐρρῶσθαί]ἐρρῶσθαί [σε]σε [εὔχομαι]εὔχομαι
6 ❨(ἔτους)❩ἔτους γ|num:3| Ἁ̣δ̣[ριανοῦ]Ἁδριανοῦ |gap:?|
7 Κλαυδίῳ Σεουηριαν[ῷ]Σεουηριανῷ [τῷ]τῷ [κρατίστῳ]κρατίστῳ [διοικητῇ]διοικητῇ [παρὰ]παρὰ |gap:?|
7-8 [σαν]∤τοςσαν∤τος
8 πόλεως Βουβ[αστειτῶν]Βουβαστειτῶν |gap:?| [βούλομαι]βούλομαι [ὠνήσασθαι]ὠνήσασθαι [ἀπὸ]ἀπὸ [τῶν]τῶν
9 εἰς πρᾶσιν̣πρᾶσιν π̣ρ̣[ο]κειμένω[ν]προκειμένων [τῆς]τῆς [διοικήσεως]διοικήσεως |gap:?| [ἐν]ἐν [τῇ]τῇ
10 μητροπόλει πρότερον |gap:1||gap:?|
11 πρὸς νότον μέρους τῆ̣[ς]τῆς |gap:?|
12 ψ̣ι̣[λο]ῖ̣ς̣ψιλοῖς τ̣ό̣ποιςτόποις πηχ|gap:?|
13 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| [❨(ἔτους)❩]ἔτους [γ|num:3|]γ|num:3| |gap:?| δ|num:4| . S-50 |gap:?|
2 |gap:?| |vac:?| |gap:?|
3 [καὶ]καὶ [διʼ]διʼ [ἄλλης]ἄλλης [Σ]κ̣ρειβωνια̣|gap:?|Σκρειβωνια|gap:?|
4 [Κλαύδιος]Κλαύδιος Σεουηριανὸς [στρατηγῷ]στρατηγῷ [Βουβαστείτου]Βουβαστείτου [χαίρειν]χαίρειν [.].
5 S-51 [ἴσον]ἴσον ∼βιβλειδίων∽βιβλιδίων δοθέντ[ω]νδοθέντων [μοι]μοι [ὑπὸ]ὑπὸ [Σκρειβωνια]Σκρειβωνια |gap:?| [βουλομέν]βουλομέν |gap:?| [ὠνήσασθαι]ὠνήσασθαι
6 [ἀπὸ]ἀπὸ τῶν εἰς πρᾶσιν προκ[ειμένων]προκειμένων [τῆς]τῆς [διοικήσεως]διοικήσεως |gap:?| [ἀργυρίου]ἀργυρίου
7 [δρ]α̣χμῶνδραχμῶν |gap:2-3|ακοσίων ἐν̣ε̣ν[ήκοντα]ἐνενήκοντα [σημειωσάμενος]σημειωσάμενος [πεμφθῆναί]πεμφθῆναί [σοι]σοι [ἐκέλευσα]ἐκέλευσα [.].
8 S-52 [εἰ]εἰ [ο]ὖνοὖν πράσει ∼⋰ὑ⋱ποπείπτει∽ὑποπίπτει κα[ὶ]καὶ [ἡ] [δοθεῖσα]δοθεῖσα [αἵρεσις]αἵρεσις [οὐκ]οὐκ [ἔστιν]ἔστιν [ἐλάττων]ἐλάττων [τῆς]τῆς [συντιμήσεως]συντιμήσεως
9 [οὐδ]ὲ̣οὐδὲ τῆς πρὸς λογισμὸν συνα[γομένης]συναγομένης [προσόδου]προσόδου [,], [σὺ]σὺ [φρόντισον]φρόντισον [πρὸ]πρὸ [ὀφθαλμῶν]ὀφθαλμῶν [ἔχων]ἔχων
10 [τὰ]τὰ [πε]ρὶπερὶ τῶν τοιούτων ὡρισ[μένα]ὡρισμένα [τὰς]τὰς [προκηρύξεις]προκηρύξεις |gap:?|
11 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:2||gap:?|
2 |gap:?|ν μὲν Τιθοη̣|gap:?|Τιθοη|gap:?|
3 |gap:?| [κώ]μῃκώμῃ Θελβών[θει]Θελβώνθει |gap:?|
4 |gap:?| ῥύμη δημοσί[α]δημοσία |gap:?|
5 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?| καὶ ἄλλω|gap:?|
2 |gap:?|υ Τιθο̣ή̣ο̣[υς]Τιθοήους |gap:?|
3 |gap:?|μ̣ηθεν|gap:1||gap:?||gap:?|μηθεν|gap:1||gap:?|
4 |gap:?|ο̣μω̣ν̣|gap:?||gap:?|ομων|gap:?|
5 |gap:?|α̣ρ̣μαιος̣|gap:?||gap:?|αρμαιος|gap:?|
6 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:1|ο̣υμ|gap:?||gap:?||gap:1|ουμ|gap:?|
2 |gap:?| [κώμ]ηκώμη Θελβ[ωνθ]Θελβωνθ |gap:?|
3 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?|υ̣|gap:?||gap:?|υ|gap:?|
2 |gap:?||gap:1|ων ἑβδομ|gap:?|
3 |gap:?|νοσς|gap:?|
4 |gap:?|τουκ|gap:?|
5 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| [τὰ]τὰ [ἐγγεγραμμέ]ναἐγγεγραμμένα οἰ̣κόπεδαοἰκόπεδα ἀργυρ[ίου]ἀργυρίου [δραχμῶν]δραχμῶν |gap:?| [σημειωσάμενος]σημειωσάμενος
1-2 [πεμφ]∤[θῆναί]πεμφ∤θῆναί
2 [σοι]σοι [ἐκέλε]υσαἐκέλευσα . S-53 εἰ ο[ὖ]νοὖν πράσε̣ι̣πράσει [ὑποπίπτει]ὑποπίπτει [καὶ]καὶ [ἡ] [δοθεῖσα]δοθεῖσα [αἵρεσις]αἵρεσις [οὐκ]οὐκ [ἔστιν]ἔστιν
3 [ἐλάττων]ἐλάττων [τῆς]τῆς [συν]αγομένηςσυναγομένης πρὸς λο[γισμὸν]λογισμὸν [προσόδου]προσόδου [,], [σὺ]σὺ [φρόντισον]φρόντισον [πρὸ]πρὸ
3-4 [ὀφ]∤[θαλμῶν]ὀφ∤θαλμῶν
4 [ἔχων]ἔχων [τὰ]τὰ [π]ε̣ρὶπερὶ τῶν τοιούτω[ν]τοιούτων [ὡρισμένα]ὡρισμένα [τὰς]τὰς [προκηρύξεις]προκηρύξεις [σὺν]σὺν [τῷ]τῷ [βασιλικῷ]βασιλικῷ [γραμματεῖ]γραμματεῖ
5 [καὶ]καὶ [τὴν]τὴν [παράδοσι]νπαράδοσιν ποιήσασθαι τ[ῆς]τῆς [τιμῆς]τιμῆς [τούτων]τούτων [τῷ]τῷ [ἱερωτάτῳ]ἱερωτάτῳ [ταμιείῳ]ταμιείῳ [τῷ]τῷ [σῷ]σῷ [κινδύνῳ]κινδύνῳ
5-6 [εἰσ]∤[φερομένης]εἰσ∤φερομένης
6 [.]. S-54 [τὸ]τὸ [δὲ]δὲ [ἀν]τίγραφονἀντίγραφον τούτ̣[ων]τούτων [τῶν]τῶν [γραμμάτων]γραμμάτων [δημοσίᾳ]δημοσίᾳ [πρόθες]πρόθες [,], [ἵνʼ]ἵνʼ [οἱ]οἱ
6-7 [βουλόμε]∤[νοι]βουλόμε∤νοι
7 [ἀμείνονας]ἀμείνονας [αἱρέσει]ς̣αἱρέσεις δι[δόναι]διδόναι [προσέλθωσιν]προσέλθωσιν |gap:?|
8 |gap:?_lines|