Sematia

p.brux.bawit.41.xml

TM: 109853HGV: 109853Date: 601 – 800Place: Hermopolites

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:10||gap:?|
2 |gap:?| [ⲉⲓ]∼[ⲡⲣⲟ]ⲥⲕⲩⲛ̣ⲉ̣ⲓ̣∽ⲉⲓπροσκυνεῖν ⲁ̣ⲩ̣ⲱⲁⲩⲱ ⲉⲓ̣ⲉⲓ ∼ⲁⲥ̣ⲡⲁⲍ[ⲉ]∽ἀσπάζειν
3 |gap:?| ⲛ̣ⲧ̣ⲉ̣ⲧ̣ⲛ̣ⲉ̣ⲛⲧⲉⲧⲛⲉ ∼❨ⲙⲉ̣ⲅ̣ⲁⲗⲟⲡ̣ⲣⲉ(ⲡⲉⲓⲁ)❩∽μεγαλοπρέπεια
3-4 ⲛⲙ̣ⲉ̣ⲣ̣∤[ⲓⲧ]ⲛⲙⲉⲣ∤ⲓⲧ
4 |gap:?| [ⲛⲉ]ⲓ̣ⲱⲧⲛⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧ̣ⲟ̣ⲩ̣ⲁⲁ̣ⲃⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲉ̣ⲧⲉ ∼ⲡⲣⲟⲫⲁ̣ⲥ̣ⲓ̣ⲥ̣∽πρόφασις |gap:1|
5 |gap:?|ⲧ̣ⲉ̣ⲕ̣ⲙ̣ⲛ̣ⲧ̣ⲙ̣ⲉ̣ⲣ̣ⲓ̣ⲧ|gap:?|ⲧⲉⲕⲙⲛⲧⲙⲉⲣⲓⲧ ∼ⲛ❨ⲇ̣ⲟ̣ⲝⲟ̣ⲧ̣(ⲁⲧⲟⲥ)❩∽ἐνδοξότατος
6 |gap:?_lines|