Sematia

p.brem.68.xml

TM: 19654 19654HGV: 19654a 19654bDate: – Place:

1 m1 S-1 [ἔτους]ἔτους [τρίτ]ουτρίτου Αὐτοκρά[τορος]Αὐτοκράτορος Κ[αί]σαρο[ς]Καίσαρος Νέρουα Τραιανοῦ Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ m4 Ἁθὺρ κθ|num:29| m1 ἐν τῆι Θαλλοῦ τοῦ ❨Πατεμ(ίτου)❩Πατεμίτου τοῦ ὑπὲρ Μέμφιν ❨Ἑρμοπολ(ίτου)❩Ἑρμοπολίτου . S-2 ∼ἐδάνισεν∽ἐδάνεισεν Ἡρακλῆς πρεσβύτερος Ἀπολλωνίου μητρὸς
2 |gap:8| τῶν ἀφʼ Ἑρμ[οῦ]Ἑρμοῦ ❨[πό]λ(εως)❩πόλεως ἀναγραφόμενος Φρουρίου Ἀπηλιώτου ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν ξζ|num:67| ❨μέσο(ς)❩μέσος , ❨μελίχ(ρως)❩μελίχρως , ❨μακροπ(ρόσωπος)❩μακροπρόσωπος , ❨εὐθ(ύριν)❩εὐθύριν , ❨ο(ὐλὴ)❩οὐλὴ ❨μετόπ(ῳ)❩μετόπῳ ❨μέ(σῳ)❩μέσῳ ὑπὸ ❨τρίχ(α)❩τρίχα Δημητρίᾳ Ἐπιμάχου τοῦ καὶ Ἀφροδισίου μητρὸς Ταῶτος ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν νε|num:55| μέση , ❨μελίχ(ρως)❩μελίχρως , ❨μακ(ροπρόσωπος)❩μακροπρόσωπος , ❨(εὐ)θ(ύριν)❩εὐθύριν , ❨ο(ὐλὴ)❩οὐλὴ ❨ἀντικ(νημίῳ)❩ἀντικνημίῳ ❨δε(ξιῷ)❩δεξιῷ
3 [μετὰ]μετὰ [κυρίου]κυρίου [τοῦ]τοῦ [ἑαυ]τῆςἑαυτῆς υ[ἱο]ῦυἱοῦ [Μ]ιγχήουςΜιγχήους Οὐε[ίβ]ιοςΟὐείβιος ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν κδ|num:24| ❨μέσο(ς)❩μέσος , ❨μελίχ(ρως)❩μελίχρως , ❨μακ(ροπρόσωπος)❩μακροπρόσωπος , ❨εὐθ(ύριν)❩εὐθύριν , ❨ο(ὐλὴ)❩οὐλὴ ὑπὲρ ❨γό(νατος)❩γόνατος ❨δε(ξιοῦ)❩δεξιοῦ , καὶ ∼αὐτοι∽αὐτῶν τῶν πόλεως ∼ἀναγραφομενοι∽ἀναγραφομένων ἔξω Πό[λε]ωςΠόλεως Λιβὸς ἀργυρίου Σεβαστοῦ νομίσματος κεφαλαίου
4 [δραχμὰς]δραχμὰς ∼χειλίας∽χιλίας τριακ[ο]σ[ία]ς|num:1300|τριακοσίας|num:1300| , [ἃς]ἃς ἀνείρηται παρὰ τοῦ Ἡρακλήου Δημητρία διὰ τῆς Ἑρμαίου Ἡφαιστίωνος ἐν Θαλλοῦ ἰδιωτικῆς τραπέζης , τόκου δραχμιαίου ἑκάστης μνᾶς κατὰ μῆνα ἕκαστον ἐπὶ μῆνας εἴκοσι
5 [τέσσαρας][|num:24|]τέσσαρας|num:24| [ἀ]πὸἀπὸ τοῦ ἐνεσ[τῶ]τοςἐνεστῶτος [γ|num:3|]γ|num:3| [❨(ἔτους)❩]ἔτους Χοίακ , αἳ ∼συναγομεναι∽συναγομένων τόκου ∼δραχμαι∽δραχμῶν ∼τριακοσιαι∽τριακοσίων δέκα δύο|num:312| γείνονται τόκου καὶ κεφαλαίου ❨δραχ(μαὶ)❩δραχμαὶ χίλιαι ἑξακόσιαι δέκα δύο|num:1612| , ἐφʼ ὑποθήκῃ ταῖς ὑπαρχούσαις τῆι Δημητρίᾳ περὶ Θαλλοῦ
6 [ἐκ]ἐκ [τοῦ]τοῦ [Γλαυ]κίουΓλαυκίου κλήρου κατοικι[καῖ]ςκατοικικαῖς ❨ἀρούρ(αις)❩ἀρούραις ἓξ|num:6| πλήρεσι σπορίμαις καθαραῖ[ς]καθαραῖς ἀπὸ βασιλικῆς καὶ ἄλλων ∼ἰδῶν∽εἰδῶν . S-3 τὰς δὲ τοῦ ἀργυρίου δραχμὰς ∼χειλίας∽χιλίας ἑξακοσίας δέκα δύο|num:1612| ἀποδότω Δημητρία τῶι Ἡρακλήωι τοῖς πα[ρʼ]παρʼ [αὐτο]ῦαὐτοῦ
7 [ἕως]ἕως [Ἁ]θὺρἉθὺρ τριακάδος τοῦ πέμπτ[ου]πέμπτου ❨(ἔτους)❩ἔτους Αὐτοκράτορος Καίσαρος Νέρουα Τραιανοῦ Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ ἀργύριον ἀρεστὸν προχωροῦν , οἷον καὶ εἴληφεν . S-4 ἐὰν δὲ μὴ ∼ἀποδοι∽ἀποδῷ , εὐθέως ∼ἐξέστωι∽ἐξέστω τῶι Ἡρακλήωι τοῖς
8 [παρʼ]παρʼ [αὐτο]ῦαὐτοῦ μετεπιγραφὴν ποι[ή]σασθαιποιήσασθαι εἰς ἑαυτὸν τῶν προκειμένων ἀρουρῶν ἓξ|num:6| διὰ τῶν τοῦ Ἑρμοπολίτου καταλοχισμῶν καὶ κτᾶσθαι κυρίως καὶ χρᾶσθαι καὶ οἰκονομεῖν περὶ αὐτῶν , ὧι τρόπωι ∼ἐὰν∽ἂν
9 [αἱρῆται]αἱρῆται , μηδενὸς [λ]όγουλόγου ἐξ ὑστέρου καταλειπομένου τῆι ὑποχρέωι Δημητρίᾳ μηδὲ τοῖς παρʼ αὐτῆς περὶ μηδενὸς ἀνήκοντος τῆι ὑποθήκη[ι]ὑποθήκηι τρόπωι μηδενὶ <ἢ> ∼παρευρεσει∽παρευρέσεως ∼μηδεμια∽μηδεμιᾶς , ἀλλὰ καὶ τῆς
9-10 βεβαιώ∤[σεως]βεβαιώ∤σεως
10 [τῆς]τῆς [ὑποθήκης]ὑποθήκης [οὔσης]οὔσης [α]ὐτῆιαὐτῆι διὰ παντὸς πρὸς πᾶσαν βεβαίωσιν . S-5 συν[γρα]φὴσυνγραφὴ τοῦ δανείου κυρία . m2 S-6 Δημητρία Ἐπιμάχ[ου]Ἐπιμάχου ∼[τ]ετάνισμε∽δεδάνεισμαι παρὰ το[ῦ]τοῦ [Ἡ]ρακλήουἩρακλήου ∼πρεσβυτ[έρ]ω∽πρεσβυτέρου Ἀπολλων[ί]ουἈπολλωνίου τὰς [το]ῦτοῦ ἀργυρίου
11 [κεφαλαίου]κεφαλαίου [δραχμὰς]δραχμὰς [χιλί]αςχιλίας τ[ρι]ακοσίας|num:1300|τριακοσίας|num:1300| δ[ι]ὰδιὰ [τ]ῆςτῆς Ἑρμέου ἐν Θαλλοῦ ⋰ἰ⋱[διωτικῆ]ςἰδιωτικῆς ∼δραπέσης∽τραπέζης ∼τώ[κου]∽τόκου ∼[δρα]χμεου∽δραχμιαίου ἑκάστη[ς]ἑκάστης [μν]ᾶςμνᾶς κατὰ μῆνα ∼ἕκ[αστ]ων∽ἕκαστον ἐπὶ μῆνας εἴ[κ]οσιεἴκοσι τέσσαρας|num:24| ∼ἓ∽αἳ ∼συ[να]κομενε∽συναγομένων
12 [τόκου]τόκου [δραχμῶν]δραχμῶν [τριακοσίων]τριακοσίων δέ[κα]δέκα δύο|num:312| γεί[νοντ]αιγείνονται ∼τώκ[ου]∽τόκου καὶ ∼καιφ[αλαίου]∽κεφαλαίου ∼[δραχ]μὲ∽δραχμαὶ ∼χιλίε∽χιλίαι [ἑξακόσιαι]ἑξακόσιαι [δέ]καδέκα δύο|num:1612| , ἐφʼ [ὑ]πο[θήκῃ]ὑποθήκῃ ∼[τ]ε͂ς∽ταῖς ∼ὑπαρχούσες∽ὑπαρχούσαις [μοι]μοι [περὶ]περὶ Θαλλοῦ ἐκ [τ]οῦτοῦ [Γλα]υκί[ο]υΓλαυκίου κλήρου ∼κατυ[κ]εικε͂ς∽κατοικικαῖς ∼ἀρούρες∽ἀρούραις
13 [ἓξ][|num:6|]ἓξ|num:6| [πλήρεσι]πλήρεσι ∼[σπορί]μες∽σπορίμαις [καθαραῖς]καθαραῖς ἀπὸ βασ[ιλικῆς]βασιλικῆς [καὶ]καὶ [ἄ]λλω[ν]ἄλλων ∼⋰ἰ⋱δῶν∽εἰδῶν κ[αὶ]καὶ [ἀποδώσω]ἀποδώσω ∼ἕος∽ἕως [Ἁθ]ὺρἉθὺρ τρια[κάδος]τριακάδος [το]ῦτοῦ π[έμπτου]πέμπτου [❨(ἔτους)❩]ἔτους ∼[Αὐτοκράτ]ωρος∽Αὐτοκράτορος [Κ]αί[σαρος]Καίσαρος [Νέρουα]Νέρουα [Τραϊανοῦ]Τραϊανοῦ [Σ]εβ[αστοῦ]Σεβαστοῦ [Γερ]μανικοῦΓερμανικοῦ [καὶ]καὶ ∼βεβε[ώσ]ω∽βεβαιώσω τὴν
13-14 ὑποθή∤[κην]ὑποθή∤κην
14 [διὰ]διὰ [παντὸς]παντὸς [ὡς]ὡς ∼πρώκιται∽πρόκειται . S-7 |gap:?||gap:1||gap:?| |gap:1||gap:?|εκα|gap:?||gap:3|α|gap:1| |gap:?| m3 |gap:?|απ|gap:atLeast=20_atMost=25| [εὐ]δ̣ο̣κ̣ῶεὐδοκῶ .
15 S-8 |vac:?| m4 ❨κεχ(ρημάτισται)❩κεχρημάτισται διὰ Ἡφαιστίωνος Διονυσίου ❨γραμματ(έως)❩γραμματέως δίφρου Θαλλοῦ .
16 m5 S-9 ἔτους τρί[τ]ουτρίτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Νέρουα Τρα⋰ι⋱ανοῦΤραιανοῦ Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ
17 Ἁθὺρ ἐνάτῃ καὶ ∼εἰκαδος∽εἰκάδι διαγραφῆς διὰ τῆς Ἑρμαίου τοῦ Ἡφαιστίωνος
18 ἐν Θαλλοῦ ἰδιωτικῆς ❨τραπ(έζης)❩τραπέζης Ἡρακλείδης πρεσβύτερος Ἀπολλωνίου ❨Ἑρμοπ(ολίτης)❩Ἑρμοπολίτης
19 ❨ἀναγ(ραφόμενος)❩ἀναγραφόμενος ❨Φρο(υρίου)❩Φρουρίου ❨Ἀπηλ(ιώτου)❩Ἀπηλιώτου Δημητρίᾳ Ἐπιμάχου μητρὸς Ταῶτος τῶν ἀπὸ Θαλλοῦ
20 μετὰ κυρίου τοῦ ἑαυτῆς υἱοῦ Μινχήους Οὐείβιος ἐφʼ ὑποθήκῃ ταῖς
21 ὑπαρχούσαις αὐτῇ γῆς κατοικικῆς ∼ἀρούρας∽ἀρούραις ἓξ|num:6| περὶ Θαλλοῦ ἐκ τοῦ
22 Γλαυκίου κλήρου , ἃς καὶ ἀποδώσει ἕως Ἁθὺρ τριακάδος τοῦ πέμπτου
23 ἔτους Τρα⋰ι⋱ανοῦΤραιανοῦ Καίσαρος τοῦ Κυρίου ἀκολούθω[ς]ἀκολούθως τῇ ἀναφερομέν[ῃ]ἀναφερομένῃ
24 διὰ τοῦ ἐν Θα[λλ]οῦΘαλλοῦ [γρ]αφείουγραφείου σ[υνγρα]φῇσυνγραφῇ δανε[ίου]δανείου [ἀργυρί]ουἀργυρίου κ[εφαλαίου]κεφαλαίου
25 [δ]ραχμὰςδραχμὰς ∼χιλεία[ς]∽χιλίας τ[ρια]κοσία[ς]τριακοσίας ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ α|num:1|[τ|num:300|]α|num:1|τ|num:300| τόκ[ου]τόκου [δ]ραχμιαίουδραχμιαίου ἑκάστης
26 [μ]νᾶςμνᾶς κατὰ μῆνα ἕκαστ[ον]ἕκαστον [.]. S-10 |g:cross-strokes_type=filler|
27 m2 Δημ[η]τρίαΔημητρία Ἐπιμάχου μητρὸς Ταῶ[τ]οςΤαῶτος τῶ[ν]τῶν ἀπὸ Θαλλο[ῦ]Θαλλοῦ ∼ἐπηκολλούθηκα∽ἐπηκολούθηκα τῇ
27-28 ∼π[ρ]ω∤κιμένῃ∽προ∤κειμένῃ
28 διαγραφῇ [κ]αὶκαὶ ∼ἀνείρημε∽ἀνείρημαι τὰς τ[ο]ῦτοῦ ἀργυρίου δραχμ[ὰς]δραχμὰς χιλίας τριακοσίας|num:1300| ∼τώκου∽τόκου
29 ∼δραχμεου∽δραχμιαίου ἑκάστ[ης]ἑκάστης μνᾶς κατὰ μῆνα ∼[ἕ]καστων∽ἕκαστον ἐπὶ μῆνας ∼εἴκωσι∽εἴκοσι ∼τέσσαρες∽|num:24|τέσσαρας|num:24| ∼ἐπʼ∽ἐφʼ
29-30 ∼ὑπο∤θηχην∽ὑπο∤θήκῃ
30 ∼τε͂ς∽ταῖς ∼ὑπαρχούσες∽ὑπαρχούσαις ∼μυ∽μοι περὶ Θαλλοῦ ἐκ τοῦ Γλαυκίου κλήρου ∼κατυδικε͂ς∽κατοικικαῖς
30-31 ∼ἀρού∤ρες∽ἀρού∤ραις
31 ἓξ|num:6| καὶ ∼ἀπώσω∽ἀποδώσω ∼ἑω∽ἕως Ἁθὺρ τριακάδος τοῦ πέμπτου ἔτους Τρα⋰ϊ⋱ανοῦΤραϊανοῦ Καίσαρος
32 τοῦ κυρίου ∼ἀκωλούθως∽ἀκολούθως τῇ ∼ἀναφερωμένῃ∽ἀναφερομένῃ διὰ τοῦ ἐν Θαλλοῦ ∼γραφίου∽γραφείου
32-33 συνγρα∤φῇ
33 ∼δανίου∽δανείου ∼ὡ∽ὡς ∼πρώκιται∽πρόκειται . S-11 ❨(ἔτους)❩ἔτους τρίτου ∼Αὐτωκράτωρος∽Αὐτοκράτορος Καίσαρος Νέρουα Τρα⋰ϊ⋱ανοῦΤραϊανοῦ |g:filler|
34 Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Χύακ ∼νευμηνίᾳ∽νεομηνίᾳ . S-12 Μινχῆς Οὐείβιος ∼ἐπιγέγραμμε∽ἐπιγέγραμμαι τῆς
35 μητρὸς μου κύριος καὶ ἔγραψ[α]ἔγραψα ὑπὲρ αὐτῆς μὴ ∼⋰ἰ⋱δύης∽εἰδυίης γράμματα .