Sematia

p.bodl.1.8.xml

TM: 41504 41504 41504HGV: 41504a 41504b 41504cDate: – Place:

1 m1 S-1 [❨(ἔτους)❩]ἔτους [ν|num:50|]ν|num:50| [Φα]ῶ̣φιΦαῶφι ιθ|num:19| ❨π̣έ̣(πτωκεν)❩πέπτωκεν ἐ̣π̣ὶἐπὶ τὴν ἐ̣ν̣ἐν ❨Κρο(κοδίλων)❩Κροκοδίλων ❨π̣ό̣(λει)❩πόλει
2 [❨τρ(άπεζαν)❩]τράπεζαν [❨Ἡρακλ(είδῃ)❩]Ἡρακλείδῃ ❨[τ]ρ̣(απεζίτῃ)❩τραπεζίτῃ ὥστε β̣[ασ]ιλεῖβασιλεῖ παρὰ Μαρρεί̣ουςΜαρρείους
3 |gap:9|α̣|gap:9|α ❨Εὐδαί̣μ(ονος)❩Εὐδαίμονος
4 |gap:9||gap:1| ❨ἐπιγρ(αφῆς)❩ἐπιγραφῆς να̣(…)να… ❨Θ̣εαδελ(φείας)❩Θεαδελφείας ❨ὑ(πὲρ)❩ὑπὲρ τοῦ ν|num:50| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨ἑπτ(ακόσιαι)❩ἑπτακόσιαι ❨(δέκα…)❩δέκα… ❨(γίνονται)❩γίνονται ψι|num:710|
5 [❨(ἔτους)❩]ἔτους [ν|num:50|]ν|num:50| [Φαῶφι]Φαῶφι ιθ|num:19| ❨α(ὐτὸς)❩αὐτὸς ❨Ἡρα[κλ(είδης)]❩Ἡρακλείδης ❨[τ]ρ̣(απεζίτης)❩τραπεζίτης ψι|num:710|
6 m2 [❨(ἔτους)❩]ἔτους [ν|num:50|]ν|num:50| [Φαῶφι]Φαῶφι ι̣θ|num:19|ιθ|num:19| ❨ὡσα(ύτως)❩ὡσαύτως παρὰ̣παρὰ ❨[Μαρ]ρ̣(είους)❩Μαρρείους ψι|num:710|
7 m1 ❨(ἔτους)❩ἔτους ν|num:50| Φαῶφι ιθ|num:19| ❨πέ(πτωκεν)❩πέπτωκεν ἐπὶ τὴν ἐν ❨Κρο(κοδίλων)❩Κροκοδίλων ❨πό(λει)❩πόλει ❨τρ(άπεζαν)❩τράπεζαν
8 ❨Ἡρακλε̣ί̣(δῃ)❩Ἡρακλείδῃ ❨τρ(απεζίτῃ)❩τραπεζίτῃ ὥστ̣εὥστε βασιλεῖ παρὰ Ταμαρρείους
9 τῆ<ς>τῆς Σενθέως ❨ἐπιγρ(αφῆς)❩ἐπιγραφῆς |gap:1| ❨Θεαδελ(φείας)❩Θεαδελφείας ❨ὑ(πὲρ)❩ὑπὲρ τοῦ ν|num:50| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨τρι(ακόσιαι)❩τριακόσιαι ❨(γίνονται)❩γίνονται τ|num:300|
10 ❨(ἔτους)❩ἔτους ν|num:50| Φαῶ̣φιΦαῶφι ιθ|num:19| ❨α(ὐτὸς)❩αὐτὸς ❨Ἡρακ̣(λείδης)❩Ἡρακλείδης ❨τρα̣(πεζίτης)❩τραπεζίτης τ|num:300|
11 m2 ❨(ἔτους)❩ἔτους ν|num:50| Φαῶφι ιθ|num:19| ❨ὡσα(ύτως)❩ὡσαύτως παρὰ ❨Ταμ̣α̣ρ̣(ρείους)❩Ταμαρρείους τ|num:300|
12 m1 ❨(ἔτους)❩ἔτους ν|num:50| Φαῶφι ιθ|num:19| ❨πέ(πτωκεν)❩πέπτωκεν ἐπὶ τὴν
13 ἐν ❨Κρο(κοδίλων)❩Κροκοδίλων ❨πό(λει)❩πόλει ❨τρ(άπεζαν)❩τράπεζαν ❨Ἡρακλ(είδῃ)❩Ἡρακλείδῃ ❨τρ(απεζίτῃ)❩τραπεζίτῃ ὥστε βασιλεῖ
14 παρὰ Ἱεροβάσεω̣ςἹεροβάσεως τῆς Μαρρείους
15 ❨ἐπιγρ(αφῆς)❩ἐπιγραφῆς |gap:1| ❨Θεαδελ(φείας)❩Θεαδελφείας ❨ὑ(πὲρ)❩ὑπὲρ τοῦ ν|num:50| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨τ̣ρ̣ι(ακόσιαι)❩τριακόσιαι ❨(γίνονται)❩γίνονται τ|num:300|
16 ❨(ἔτους)❩ἔτους ν|num:50| Φαῶφι ιθ|num:19| ❨α(ὐτὸς)❩αὐτὸς ❨Ἡρ(ακλείδης)❩Ἡρακλείδης ❨τρα(πεζίτης)❩τραπεζίτης τ|num:300|
17 m2 ❨(ἔτους)❩ἔτους ν|num:50| Φαῶφι ιθ|num:19| ❨ὡσα(ύτως)❩ὡσαύτως παρὰ ❨Ἱ̣ε̣ρ̣ο̣βά(σεως)❩Ἱεροβάσεως τ|num:300|