Sematia

p.bodl.1.45.xml

TM: 22584HGV: 22584Date: 610 – 610Place: Apollonopolis

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:13||gap:2||gap:6| [πεπ]ρ̣[ακένα]ι̣πεπρακέναι σ̣ή̣μερονσήμερον κατὰ τήνδε τὴν ὠνιακ[ὴ]ν̣ὠνιακὴν
2 ἀ̣σ̣φ̣ά̣λ̣ε̣ιανἀσφάλειαν τοῖς προγεγραμμένοις Πααμίῳ καὶ Ἰακώβῳ καὶ Θέκλῃ καὶ
3 καταγεγραφηκέναι ὠνιακῷ νόμῳ καὶ πληρεστάτῳ παντὶ δεσποτείας δικαίῳ
4 ἐπʼ αἰωνίᾳ κατοχῇ ἀπὸ τοῦ νῦν ἐπὶ τὸν ἑξῆς καὶ ἀεὶ ἅπαντα διηνεκῆ χρόνον
5 τ̣ὴντὴν ὑπάρχουσαν ἡμῖν κέλλαν οὖσαν ἐν τῇ οἰκί̣ᾳ̣οἰκίᾳ τῶν κληρονόμων Τεησε
6 καὶ τὼ ἐπάνω αὐτῆς συμπόσιον μετὰ ∼τού∽τό ὑπʼ ἀέρα αὐτοῦ δώματος διακειμένην
7 ἐπὶ λαύρας Ῥαχὴλ Ἀπροσίτου , περιελθόντα εἰς ἡμᾶς ἀπὸ γονέων κληρονομίας
8 καὶ ὁμολογοῦμεν τοῦ λοιποῦ ∼μητέ∽μηδέ ἓν μέρος δίκαιον <ὑ>πολείπεσθαιὑπολείπεσθαι ἐκ τῆς
9 εἰρημένη[ς]εἰρημένης κέλ̣λ̣α̣ςκέλλας κ̣[αὶ]καὶ τ̣[οῦ]τοῦ σ̣υμποσίουσυμποσίου ἐπ̣άνωἐπάνω αὐτῆς καὶ τοῦ δώματος τοῦ
10 συμποσίου , ἧς γείτονες νότου οἰκία τῶν κληρονόμων Παναρίου , βορρᾶ οἰκία
11 Τδιας |vac:?| , ἀπηλιώτου ὑμεῖς οἱ ὠνούμενοι , λιβὸς <τ>ὸτὸ στενορυμίον , ἔδοξεν
12 δὲ ἀνοίγειν τὴν θύραν τὴν{τὴν} θύραν{θύραν} τῆς αὐτῆς κέλλας καὶ τοῦ συμποσίου
13 ἐπʼ ἀπηλιώτην εἰς τὴν οἰκίαν ὑμῶν οἳ δʼ ἂν ὦσι γείτονες πάντῃ
14 παντόθεν , κάθως ἡμεῖς οἱ ἀποδόμενοι στόματι ὑπηγορεύσ[α]μ̣ε̣νὑπηγορεύσαμεν , τιμῆς
15 τ̣ῆ̣ς̣τῆς π̣ρ̣ὸςπρὸς ἀλλήλους συμπεφω̣[νη]μ̣έ[νης]συμπεφωνημένης [κ]αὶκαὶ συναρεσάσης μετα̣ξ̣ὺμεταξὺ
16 ἡμῶν ἀμφοτέρων ἐπὶ βεβαί[ῳ]βεβαίῳ [καὶ]καὶ [ἀμετα]θ̣έτῳἀμεταθέτῳ λόγῳ χρυσοῦ δοκίμου
17 νομισμάτων τεσσάρ̣ωντεσσάρων διμοίρου ζ̣υγῷζυγῷ Ἀπόλλωνος , ❨γί(νεται)❩γίνεται ❨χρ(υσοῦ)❩χρυσοῦ ❨νο(μίσματα)❩νομίσματα δ|num:4| ❨(δίμοιρον)❩δίμοιρον ❨μόν(α)❩μόνα , ἥνπερ
18 τελείαν τιμὴν αὐτόθι ἀπε[σ]χ̣ή̣καμενἀπεσχήκαμεν π̣α̣ρ̣ʼπαρʼ ὑ̣μ̣ῶ̣ν̣ὑμῶν τῶν ὠνουμένων
19 ἀπὸ χειρὸς εἰς χεῖρας ἡμῶν ἐξ οἴκου ὑμ̣ῶνὑμῶν ἀριθμῷ κα[ὶ]καὶ σταθμῷ πλήρει καὶ
20 βεβαιώσομεν ὑμῖν τήνδε τὴν π̣ρ̣ᾶ̣σινπρᾶσιν καὶ τὴν νομὴν πάσῃ βεβαιώσει
21 διὰ παντὸς ἀπὸ παντὸς τοῦ ἐπε̣λευσομένουἐπελευσομένου ἀντιποιησομένου , τὸν δὲ
22 ἐπελευσόμενον ἀντιποιησόμ̣ε̣νονἀντιποιησόμενον παραχρῆμα ἡμεῖς οἱ πεπρακότες
23 ἐκστήσομε[ν]ἐκστήσομεν καὶ ἐκδικήσομεν̣ἐκδικήσομεν κ̣α̣ὶ̣καὶ ἀ̣ποσοβήσομενἀποσοβήσομεν καὶ καθ̣α̣ροποιήσομ̣ε̣ν̣καθαροποιήσομεν
24 ταύτην τὴν πρᾶσιν ἰδίοις ἡμ̣ῶ̣νἡμῶν ἀναλώμασι καὶ κινδύνῳ κατὰ τὸν
25 περὶ πράσεως καὶ βεβαιώσεω[ς]βεβαιώσεως [ν]όμοννόμον πρὸς τῷ ἐντεῦθεν καὶ ἐπὶ τὸ διηνεκὲς
26 τοὺς ὠνουμένους κρατεῖν καὶ κ[υρ]ιεύεινκυριεύειν καὶ δεσπόζειν κατὰ πᾶν δεσποτείας
27 ἀναφαιρέτου δίκα̣ιονδίκαιον κ[αὶ]καὶ [οἰκ]εῖνοἰκεῖν καὶ διοικεῖν καὶ οἰκοδομεῖν καὶ ❨ἀνοικοδομ⸌ε⸍(ῖν)❩ἀνοικοδομεῖν
28 καὶ ἐκχωρεῖν καὶ παραχ[ωρεῖν]παραχωρεῖν [καὶ]καὶ ἐ̣κμισθοῦνἐκμισθοῦν καὶ ἐναλλάτειν καὶ πωλεῖν καὶ
29 χαρίσασθαι καὶ τέκνοις μ̣ε̣τ̣[αδιδ]ό̣ναιμεταδιδόναι καὶ κληρονόμοις καταλιμπάνειν
30 καὶ διαδόχοις καὶ διακατόχοις κ̣α̣ὶ̣καὶ πάντα ἁπλῶς εἰπ̣εῖνεἰπεῖν , πράττειν ἐπʼ αὐ̣το̣ῦ̣αὐτοῦ
31 ὅσα νόμοι ἐπιτρέπουσι τοῖς ∼α[ὐ]τ̣ο̣τελέσει∽αὐτοτελέσι δεσπόταις κυρίως καὶ ἀνεπικωλύτως .
32 S-2 εἰ δὲ ἀσθενήσοιμεν περὶ τὴ[ν]τὴν [ἐ]κδίκησινἐκδίκησιν καὶ καθαροποίησιν ταύτης τῆ[ς]τῆς
33 πράσεως , ἑτοίμως ἔχομεν παρασχεῖν ὑμῖν τὴν ἐγκειμένην τιμὴν ἐν διπλῷ
34 καὶ εἴ τι δʼ ἂν φανείητε ἀναλώσ[α]ν̣τ̣εςἀναλώσαντες εἴς τε οἰκοδομὴν καὶ ἀνανέωσιν
35 καὶ αὐτὰ ἐ̣ν̣ἐν διπλῇ ποσότητι , μ̣[ετὰ]μετὰ κ̣αὶκαὶ τοῦ μηδὲν ἰσχύειν κατὰ τῶν ❨ἐμφερομ⸌έ⸍(νων)❩ἐμφερομένων
36 τ̣ῇ̣τῇ π̣[α]ρ̣[ούσῃ]παρούσῃ [πράσει]πράσει , ἀλ̣λ̣ʼἀλλʼ [ἐ]φ̣ʼἐφʼ [ᾧ] [αὐτὴ]ν̣αὐτὴν εἶναι{εἶναι} καὶ πᾶν μέρος αὐτῆς κυρίαν
37 εἶναι καὶ βεβαίαν , καθότι καὶ ἔστιν ἐπὶ τὸ διηνεκές , ἥνπερ ἁπλῆν
38 γραφ̣[εῖσα]ν̣γραφεῖσαν ἐ̣ξ̣ε̣δ[ό]μ̣εθαἐξεδόμεθα ὑμῖν πρ[ὸ]ςπρὸς ἀσφάλειαν ὑμῶν ἄτρωτον καὶ ἀπαράβατον
39 ἁπαντ̣α̣χ̣οῦ̣ἁπανταχοῦ π̣ροφερο̣μ̣ένηνπροφερομένην . S-3 Κ[αὶ]Καὶ εἰς τὰ προγεγραμμένα πάντα ἐπερωτηθέντες
40 ὡμολ[ογήσα]μενὡμολογήσαμεν . S-4 |g:stauros| Δ̣[ηλ]αδὴ̣Δηλαδὴ καὶ [ἐπ]εζητήσαμενἐπεζητήσαμεν τὴν προκτητικὴν ὠνὴν
41 μὴ εὑρ̣|gap:4||gap:1|μ̣ενεὑρ|gap:4||gap:1|μεν πρὸς τὸ̣τὸ [πα]ρόνπαρόν , εἰ δʼ ε|gap:4| |gap:1|εν ποτε καιρῷ παρʼ ἡμῶν παρὰ τῶν
42 ἡμῶν [κ]λ̣η̣[ρο]ν̣ό̣μωνκληρονόμων ἐφ̣ʼἐφʼ ἡμᾶ̣ς̣ἡμᾶς |gap:7|α̣ι|gap:7|αι ὑμῖν ∼τουτʼ∽ταύτην ἄκυρον εἶναι καὶ
43 ἀνίσ[χυ]ρονἀνίσχυρον ἁπ̣[ανταχο]ῦ̣ἁπανταχοῦ π̣ρ̣ο̣φ̣ε̣[ρ]ο̣μένηνπροφερομένην καὶ ἐπὶ τούτῳ ὡμολογήσαμεν . S-5 |g:stauros|